0

Phương pháp giải nhanh vật lý bằng máy tính casio FX570

23 761 1
  • Phương pháp giải nhanh vật lý bằng máy tính casio FX570

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2015, 16:33

luyenthidh.tk GV:Đoàn Văn Lượng - ĐT: 0915718188 - 0906848238 Trang 1 GV:Đoàn Văn Lượng- Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com Trang 1 HÃY THỬ DÙNG MÁY TÍNH CASIO fx–570ES & 570ES Plus Để GIẢI NHANH một số bài tập TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12! I.GIẢI TÌM NHANH MỘT ĐẠI LƯỢNG CHƯA BIẾT TRONG BIỂU THỨC VẬT LÝ: 1.Sử dụng SOLVE ( Chỉ dùng trong COMP: MODE 1 ) SHIFT MODE 1 Màn hình: Math a)Ví dụ 1: Tính khối lượng m của con lắc lò xo dao động, khi biết chu kỳ T =0,1π(s) và độ cứng k=100N/m. Ta dùng biểu thức 2= m T k π Chú ý: Nhập biến X là phím: ALPHA ) : màn hình xuất hiện X Nhập dấu = là phím : ALPHA CALC :màn hình xuất hiện = Chức năng SOLVE: SHIFT CALC và sau đó nhấn phím = hiển thị kết quả X= Phương pháp truyền thống Phương pháp dùng SOLVE Ta có : 2= m T k π => 2 2 4= m T k π Suy ra: 2 2 . 4 = k T m π Thế số: nhập máy để tính m : 2 2 100.(0,1 ) 4 π π = 0,25 Vậy :khối lượng m của con lắc 0,25kg -Với máy FX570ES: Bấm: MODE 1 -Bấm: 0.1 SHIFT X10 X π ALPHA CALC = 2 SHIFT X10 X π   ALPHA ) X ∇ 100 Màn hình xuất hiện: 0.1 2 100 = X π π -Bấm tiếp:SHIFT CALC SOLVE = ( chờ 6s ) Màn hình hiển thị: X là đại lượng m Vậy : m= 0,25 kg Từ ví dụ này chúng ta có thể suy luận cách dùng các công thức khác!!! b)Ví dụ 2:Tính độ cứng của con lắc lò xo dao động, khi biết chu kỳ T =0,1 π (s) và khối lượng =0,25kg. Ta dùng biểu thức 2= m T k π làm Tương tự như trên, cuối cùng màn hình xuất hiện: 0.25 0.1 2= X π π -Tiếp tục bấm:SHIFT CALC SOLVE = ( chờ khoảng 6s ),Màn hình hiển thị như hình bên : X là đại lượng k cần tìm . Vậy : k =100N/m 0 .1 2 1 0 0 = X π π X= 0.25 L R = 0 0 .2 5 0 .1 2= X π π X= 100 L R = 0 luyenthidh.tk GV:Đoàn Văn Lượng - ĐT: 0915718188 - 0906848238 Trang 2 GV:Đoàn Văn Lượng- Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com Trang 2 c)Ví dụ 3: Tính chiều dài của con lắc đơn dao động nhỏ , khi biết chu kỳ T = 2(s) và gia tốc trọng trường g= π 2 (m/s 2 ) . Ta dùng biểu thức : 2= l T g π Phương pháp truyền thống Phương pháp dùng SOLVE Ta có : 2= l T g π => 2 2 4= l T g π Suy ra: 2 2 . 4 = T g l π Thế số: 2 2 2 2 1( ) 4. = =l m π π Vậy chiều dài của con lắc đơn l= 1(m) -Với máy FX570ES: Bấm: MODE 1 Ta có : 2= l T g π thế số : 2 2 2= X π π -Bấm: 2 ALPHA CALC = 2 SHIFT X10 X π   ALPHA ) X ∇ SHIFT X10 X π x 2 -Tiếp tục bấm:SHIFT CALC SOLVE = ( chờ khoảng 6s ) Màn hình hiển thị: X là đại lượng l Vậy : l= 1(m) c)Ví dụ 4: Tính gia tốc trọng trường tại nơi có con lắc đơn, khi biết chu kỳ T = 2(s) và chiều dài của con lắc đơn dao động nhỏ là 1 m . Ta dùng biểu thức : 2= l T g π Phương pháp truyền thống Phương pháp dùng SOLVE Ta có : 2= l T g π => 2 2 4= l T g π Suy ra: 2 2 4= l g T π Thế số: 2 2 2 4. .1 2 = = g π π = 9,869m/s 2 Vậy gia tốc trọng trường tại nơi có con lắc đơn dao động g = = 9,869m/s 2 -Với máy FX570ES: Bấm: MODE 1 Ta có : 2= l T g π thế số : 1 2 2= X π -Bấm: 2 ALPHA CALC = 2 SHIFT X10 X π   1 ∇ ALPHA ) X . Tiếp tục bấm: SHIFT CALC SOLVE = ( chờ khoảng 6s ) Màn hình hiển thị: X là đại lượng g Vậy : g= 9,869m/s 2 2 2 2= X π π X= 1 L R = 0 1 2 2= X π X= 9.869604401 L R = 0 luyenthidh.tk GV:Đoàn Văn Lượng - ĐT: 0915718188 - 0906848238 Trang 3 GV:Đoàn Văn Lượng- Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com Trang 3 c)Ví dụ 5: Điện áp đặt vào hai đầu một đoạn mạch R, L, C không phân nhánh. Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch là 100V, hai đầu cuộn cảm thuần L là 120V, hai bản tụ C là 60V. Điện áp hiệu dụng hai đầu R là: A. 260V B. 140V C. 80V D. 20V Phương pháp truyền thống Phương pháp dùng SOLVE Giải:Điện áp ở hai đầu R: Ta có: 2 2 2 ( ) R L C U U U U= + − .Biển đổi ta được (=> ) 2 2 2 ( ) R L C U U U U= − − .Tiếp tục biến đổi: 2 2 ( ) R L C U U U U= − − thế số: Nhập máy: 2 2 100 (120 60) 80 V − − = Vậy: Điện áp hiệu dụng hai đầu R là: 80V Đáp án C. -Với máy FX570ES: Bấm: MODE 1 Dùng công thức : 2 2 2 ( ) R L C U U U U= + − -Bấm: 100 x 2 ALPHA CALC =ALPHA ) X x 2 + ( 120 - 60 ) x 2 Màn hình xuất hiện: 100 2 =X 2 +(120-60) 2 -Tiếp tục bấm:SHIFT CALC SOLVE = Màn hình hiển thị: X là U R cần tìm Vậy : U R = 80V c)Ví dụ 6: Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C và một cuộn cảm có độ tự cảm L . Mạch dao động có tần số riêng 100kHz và tụ điện có C= 5nF. Độ tự cảm L của mạch dao động là : A. 5.10 -5 H. B. 5.10 -4 H. C. 5.10 -3 H. D. 2.10 -4 H. Phương pháp truyền thống Phương pháp dùng SOLVE Giải: Công thức tần số riêng: 1 2 f LC π = Biến đổi ta có: 2 2 1 4 = π L f C Th ế s ố b ấ m máy: 2 5 2 9 1 4 .(10 ) .5.10 − = π L =5.066.10 -4 (H) Đ áp án B. -Với máy FX570ES: B ấ m: MODE 1 ( COMP ) B ấ m: SHIFT MODE 1 Màn hình hi ể n th ị : Math Dùng công th ứ c : 1 2 f LC π = -B ấ m: X10 X 5 ALPHA CALC =   1 ∇ 2 SHIFT X10 X π ALPHA ) X X 5 X10 X - 9 Màn hình xu ấ t hi ệ n: 5 9 1 10 2 5 10 − = π X Xx x -Ti ế p t ụ c b ấ m:SHIFT CALC SOLVE = (ch ờ kho ả ng 6 giây ) Màn hình hi ể n th ị : X là L c ầ n tìm V ậ y : L= 5.10 -4 H. 100 2 = X 2 + (120-60) 2 X= 80 L R = 0 5 9 1 10 2 5 10 − = π X Xx x X= 5.0660 x 10 -4 L R = 0 luyenthidh.tk GV: Đ oàn V ă n L ượ ng - Đ T: 0915718188 - 0906848238 Trang 4 GV: Đ oàn V ă n L ượ ng- Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com Trang 4 II.Sử dụng TABLE (MODE 7) để giải bài toán sóng cơ và sóng ánh sáng. Cài đặ t máy : B ấ m: SHIFT 9 3 = = Reset all B ấ m: SHIFT MODE 2 Line IO B ấ m: MODE 7 : TABLE Ví dụ ta có hàm s ố f(x)= 2 1 2 +x Bước 1: (MODE 7) TABLE Bước 2: Nh ậ p hàm s ố vào máy tính Bước 3: b ấ m = nh ậ p 1 Bước 4: b ấ m = nh ậ p 5 Bước 5: b ấ m = nh ậ p 1 Bước 6: b ấ m = Ta có b ả ng bi ế n thiên: f(X) a.Ví dụ 1: S ợ i dây dài l = 1m đượ c treo l ơ l ử ng lên m ộ t c ầ n rung. C ầ n rung theo ph ươ ng ngang v ớ i t ầ n s ố thay đổ i t ừ 100Hz đế n 120Hz. T ố c độ truy ề n sóng trên dây là 8m/s. Trong quá trình thay đổ i t ầ n s ố rung thì s ố l ầ n quan sát đượ c sóng d ừ ng trên dây là: A. 5 B. 4 C. 6 D. 15 Cách giải Hướng dẫn bấm máy và kết quả - l = (2k+1) 4 λ = (2k+1) f v 4 ⇒ f=(2k+1) l v 4 =(2k+1)2 Do 100Hz ≤ f ≤ 120Hz . Cho k=0,1,2 ⇒ k=24 ⇒ f =98Hz k=25⇒ ⇒⇒ ⇒ f =102Hz k=26⇒ ⇒⇒ ⇒ f =106Hz k=27⇒ ⇒⇒ ⇒ f =110Hz k=28⇒ ⇒⇒ ⇒ f =114Hz k=29⇒ ⇒⇒ ⇒ f =118Hz k=30 ⇒ f =122Hz ch ọ n A SHIFT MODE 2 : Line IO MODE 7 : TABLE. 1 4 8 )( x tusofxf == = tuso x 2 =(2X +1)x 2 V ớ i tuso = (2 x X + 1).Nh ậ p máy: ( 2 x ALPHA ) X + 1 ) x 2 = START 20 = END 30 = STEP 1 = ∇ kết quả x=k f(x)=f 24 25 26 27 28 29 30 98 102 106 110 114 118 122 D DD D f(x)= D D D D f(x)=x 2 +1 2 D DD D Start? 1 D DD D End? 5 D D D D Step? 1 D D D D x f(x) 1 2 3 1 2 3 1.5 4.5 9.5 1 11 1 luyenthidh.tk GV: Đ oàn V ă n L ượ ng - Đ T: 0915718188 - 0906848238 Trang 5 GV: Đ oàn V ă n L ượ ng- Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com Trang 5 b.Ví dụ 2: M ộ t s ợ i dây đ àn h ồ i r ấ t dài có đầ u A dao độ ng v ớ i t ầ n s ố f và theo ph ươ ng vuông góc v ớ i s ợ i dây. Biên độ dao độ ng là 4cm, v ậ n t ố c truy ề n sóng trên đ ây là 4 (m/s). Xét m ộ t đ i ể m M trên dây và cách A m ộ t đ o ạ n 28cm, ng ườ i ta th ấ y M luôn luôn dao độ ng l ệ ch pha v ớ i A m ộ t góc (2 1) 2 k π ϕ ∆ = + v ớ i k = 0, ±1, ±2. Tính b ướ c sóng λ? Bi ế t t ầ n s ố f có giá tr ị trong kho ả ng t ừ 22Hz đế n 26Hz. A. 12 cm B. 8 cm C. 14 cm D. 16 cm Cách giải Hướng dẫn bấm máy và kết quả ∆ϕ 2 )12( π += k = λ π 2 d ⇒ d= (2k+1) 4 λ = (2k+1) f v 4 Do 22Hz ≤ f ≤ 26Hz ⇒ f=(2k+1) d v 4 Cho k=0,1,2.3. ⇒ k=3 f =25Hz ⇒ λ=v/f =16cm ch ọ n D SHIFT MODE 2 : Line IO MODE 7 : TABLE 28 . 0 4 4 )( x tusofxf == v ớ i: tuso=2x ALPHA ) +1 Nh ậ p máy: ( 2 x ALPHA ) X + 1 ) x ( 1 : 0,28 ) = START 0 = END 10 = STEP 1 = kết quả Ch ọ n f = 25 Hz ⇒ λ=v/f= 25 40 =16cm x=k f(x)=f 0 1 2 3 4 3.571 10.71 17.85 25 32.42 c.Ví dụ 3: Câu 50 - Đề thi tuy ể n sinh đạ i h ọ c kh ố i A n ă m 2011 - Mã đề 817 Câu 50: M ộ t sóng hình sin truy ề n theo ph ươ ng Ox t ừ ngu ồ n O v ớ i t ầ n s ố 20 Hz, có t ố c độ truy ề n sóng n ằ m trong kho ả ng t ừ 0,7 m/s đế n 1 m/s. G ọ i A và B là hai đ i ể m n ằ m trên Ox, ở cùng m ộ t phía so v ớ i O và cách nhau 10 cm. Hai ph ầ n t ử môi tr ườ ng t ạ i A và B luôn dao độ ng ng ượ c pha v ớ i nhau. T ố c độ truy ề n sóng là A. 100 cm/s B. 80 cm/s C. 85 cm/s D. 90 cm/s Cách giải Hướng dẫn bấm máy và kết quả - d = (2k+1) 2 λ =(2k+1) f v 2 Do 0,7 m/s ≤ v ≤ 1 m/s. ⇒ 1 2 2 + = k df v Cho k=0,1,2 ⇒ v = 80 cm/s ch ọ n B. v ớ i k=2 SHIFT MODE 2 : Line IO MODE 7 : TABLE mauso xx vxf 20102 )( == ; Mauso=2x ALPHA ) +1 Nh ậ p máy: t ươ ng t ự nh ư trên (400 : ( ALPHA ) X + 1 ) = START 0 = END 10 = STEP 1 = kết quả: x=k f(x)=v 0 1 2 3 400 133.33 80 57.142 Chú ý : Cách ch ọ n Start? End? Và Step? -Ch ọ n Start?: Thông th ườ ng là b ắ t đầ u t ừ 0 ho ặ c tùy theo bài -Ch ọ n End? : Tùy thu ộ c vào đề bài đ ã cho th ườ ng không quá 30 ( ngh ệ thu ậ t c ủ a t ừ ng ng ườ i làm bài ) -Ch ọ n Step : 1( vì k nguyên ) luyenthidh.tk GV: Đ oàn V ă n L ượ ng - Đ T: 0915718188 - 0906848238 Trang 6 GV: Đ oàn V ă n L ượ ng- Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com Trang 6 d.Trắc nghiệm vận dụng : Câu 1.(ĐH _2001)Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm cách nhau 5cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động ngược pha với nhau. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80cm/s và tần số của nguồn dao động thay đổi trong khoảng từ 48Hz đến 64Hz. Tần số dao động của nguồn là A. 64Hz. B. 48Hz. C. 54Hz. D. 56Hz. Câu 2.(ĐH _2003)Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số 50Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm cách nhau 9cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động cùng pha với nhau. Biết rằng, tốc độ truyền sóng thay đổi trong khoảng từ 70cm/s đến 80cm/s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là A. 75cm/s. B. 80cm/s. C. 70cm/s. D. 72cm/s. III.GIẢI NHANH TỔNG HỢP DAO ĐỘNG NHỜ MÁY TÍNH CASIO fx–570ES, 570ES Plus. A.KIẾN THỨC: 1.Tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số như sau: x 1 = A 1 cos (ωt + ϕ 1 ) và x 2 = A 2 cos (ωt + ϕ 2 ) thì: x = x 1 + x 2 ta đượ c x = A cos (ωt + ϕ ϕϕ ϕ) . V ớ i: A 2 =A 1 2 + A 2 2 +2A 1 A 2 cos ( ϕ ϕϕ ϕ 2 - ϕ ϕϕ ϕ 1 ); tan ϕ ϕϕ ϕ = 2211 2211 coscos sinsin ϕϕ ϕϕ AA AA + + [ ϕ 1 ≤ ϕ ϕϕ ϕ ≤ ϕ 2 ; nếu ϕ ϕϕ ϕ 1 ≤ ϕ 2 ] 2. Nếu một vật tham gia đồng thời nhiều dao động điều hoà cùng phương cùng tần số: x 1 = A 1 cos (ωt + ϕ 1 ), x 2 = A 2 cos (ωt + ϕ 2 ) và x 3 = A 3 cos (ωt + ϕ 3 ) thì dao độ ng t ổ ng h ợ p c ũ ng là dao độ ng đ i ề u hoà cùng ph ươ ng cùng t ầ n s ố : x = Acos (ωt + ϕ ϕϕ ϕ) . Chi ế u lên tr ụ c Ox và tr ụ c Oy trong h ệ xOy. Ta đượ c: A x = Acos ϕ = A 1 cos ϕ 1 + A 2 cos ϕ 2 + A 3 cos ϕ 3 + và A y = A sin ϕ = A 1 sin ϕ 1 + A 2 sin ϕ 2 + A 3 sin ϕ 3 + Biên độ: : A = 2 2 x y A A + và Pha ban đầu ϕ ϕϕ ϕ : tan ϕ = y x A A  v ớ i ϕ ∈ [ϕ Min , ϕ Max ] 3. Khi biết dao động thành phần x 1 =A 1 cos (ωt + ϕ 1 ) và dao độ ng t ổ ng h ợ p x = Acos(ωt + ϕ) thì dao độ ng thành ph ầ n còn l ạ i là x 2 =x - x 1 . với x 2 = A 2 cos (ωt + ϕ 2 ) . Biên độ: A 2 2 =A 2 + A 1 2 -2A 1 Acos( ϕ ϕϕ ϕ - ϕ ϕϕ ϕ 1 ); Pha tan ϕ ϕϕ ϕ 2 = 1 1 1 1 sin sin cos cos A A A A ϕ ϕ ϕ ϕ − − v ớ i ϕ 1 ≤ ϕ ≤ ϕ 2 ( n ế u ϕ 1 ≤ ϕ 2 ) 4.Nhược điểm của phương pháp trên khi làm trắc nghiệm: -Vi ệ c xác đị nh A và ϕ ϕϕ ϕ c ủ a dao độ ng t ổ ng h ợ p theo ph ươ ng pháp trên m ấ t nhi ề u th ờ i gian khi làm tr ắ c nghi ệ m và d ễ nh ầ m l ẫ n cho h ọ c sinh, th ậ m chí ngay c ả v ớ i giáo viên. Vi ệ c bi ể u di ễ n gi ả n đồ véct ơ , đ ôi khi r ấ t khó v ớ i nh ữ ng bài toán t ổ ng h ợ p t ừ 3 dao độ ng tr ở lên, hay đ i tìm dao độ ng thành ph ầ n! -Vi ệ c xác đị nh góc ϕ ϕϕ ϕ hay ϕ ϕϕ ϕ 2 th ậ t s ự khó kh ă n đố i v ớ i h ọ c sinh b ở i vì cùng m ộ t giá tr ị tan ϕ ϕϕ ϕ  luôn t ồ n t ạ i hai giá tr ị c ủ a ϕ ϕϕ ϕ ( ví dụ: tan ϕ ϕϕ ϕ =1 thì ϕ ϕϕ ϕ = π ππ π /4 hoặc -3 π ππ π /4). Vậ y ch ọ n giá tr ị nào cho phù h ợ p v ớ i bài toán!. B. GIẢI PHÁP : Dùng máy tính CASIO fx–570ES, 570ES Plus hoặc CASIO fx – 570MS. 1. Cơ sở lý thuyết: +Dao độ ng đ i ề u hoà  x = Acos( ω ωω ω t + ϕ ϕϕ ϕ ) có th ể đượ c bi ể u di ễ n b ằ ng vect ơ quay ur A có độ dài t ỉ l ệ v ớ i biên độ A và t ạ o v ớ i tr ụ c hoành m ộ t góc pha ban đầ u ϕ ϕϕ ϕ, ho ặ c bi ể u di ễ n b ằ ng s ố ph ứ c d ướ i d ạ ng : z = a + bi +Trong t ọ a độ c ự c: z =A(sinϕ ϕϕ ϕ +i cosϕ ϕϕ ϕ) (v ớ i mô đ un: A= 2 2 a b + ) hay Z = Ae j(ωt + ϕ ϕϕ ϕ). +Vì các dao độ ng có cùng t ầ n s ố góc ω nên ng ườ i ta th ườ ng vi ế t v ớ i quy ướ c z = Ae Jϕ ϕϕ ϕ , trong máy tính CASIO fx- 570ES kí hi ệ u d ướ i d ạ ng là: r ∠ ∠∠ ∠ θ θθ θ ( ta hi ể u là : A ∠ ∠∠ ∠ ϕ ϕϕ ϕ). + Đặ c bi ệ t ϕ ϕϕ ϕ  trong ph ạ m vi : -180 0 < ϕ < 180 0 hay -π< ϕ < π r ấ t phù h ợ p v ớ i bài toán t ổ ng h ợ p dao độ ng. V ậ y t ổ ng h ợ p các dao độ ng đ i ề u hoà cùng ph ươ ng, cùng t ầ n s ố đồ ng ngh ĩ a v ớ i vi ệ c cộng các số phức . luyenthidh.tk GV: Đ oàn V ă n L ượ ng - Đ T: 0915718188 - 0906848238 Trang 7 GV: Đ oàn V ă n L ượ ng- Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com Trang 7 B ấ m : MODE 2 xu ấ t hi ệ n ch ữ CMPLX 2.Chọn chế độ thực hiện phép tính về số phức của máy tính: CASIO fx – 570ES, 570ES Plus Các bước Chọn chế độ Nút lệnh Ý nghĩa- Kết quả Cài đặ t ban đầ u (Reset all) : Bấm: SHIFT 9 3 = = Clear? Ch ọ n 3: All (xóa t ấ t c ả ) Hi ể n th ị 1 dòng (MthIO) B ấ m: SHIFT MODE 1 Màn hình xu ấ t hi ệ n Math. Th ự c hi ệ n phép tính v ề s ố ph ứ c B ấ m: MODE 2 Màn hình xu ấ t hi ệ n ch ữ CMPLX Hi ể n th ị d ạ ng to ạ độ c ự c: r∠ ∠∠ ∠ θ θθ θ (ta hi ể u: A ∠ ∠∠ ∠ϕ ϕϕ ϕ ) B ấ m: SHIFT MODE  3 2 Hi ể n th ị s ố ph ứ c d ạ ng r ∠ ∠∠ ∠ θ θθ θ Hi ể n th ị d ạ ng đề các: a + ib . B ấ m: SHIFT MODE  3 1 Hi ể n th ị s ố ph ứ c d ạ ng a+bi Ch ọ n đơ n v ị đ o góc là độ ( D ) B ấ m: SHIFT MODE 3 Màn hình hi ể n th ị ch ữ D Ch ọ n đơ n v ị đ o góc là Rad ( R ) B ấ m: SHIFT MODE 4 Màn hình hi ể n th ị ch ữ R Nh ậ p ký hi ệ u góc ∠ ∠∠ ∠ B ấ m SHIFT (-). Màn hình hi ể n th ị ∠ ∠∠ ∠ Ví dụ : Cách nh ậ p: Máy tính CASIO fx – 570ES Cho: x= 8cos( ω ωω ω t+ π ππ π /3)  s ẽ đượ c bi ể u di ễ n v ớ i s ố ph ứ c 8 ∠ ∠∠ ∠ 60 0 hay 8 ∠ ∠∠ ∠π ππ π /3  ta làm nh ư sau: -Ch ọ n mode: B ấ m máy: MODE 2 màn hình xu ấ t hi ệ n ch ữ CMPLX -Ch ọ n đơ n v ị đ o góc là độ ( D ) ta b ấ m: SHIFT MODE 3 trên màn hình hi ể n th ị ch ữ D -Nh ậ p máy: 8 SHIFT (-) 60 s ẽ hi ể n th ị là: 8 ∠ ∠∠ ∠ 60 -Ch ọ n đơ n v ị đ o góc là Rad ( R ) ta b ấ m: SHIFT MODE 4 trên màn hình hi ể n th ị ch ữ R -Nh ậ p máy: 8 SHIFT (-) ( π ππ π :3  s ẽ hi ể n th ị là: 8 ∠ ∠∠ ∠ 1 π 3 Kinh nghiệm : Nhập với đơn vị độ nhanh hơn đơn vị rad nhưng kết quả sau cùng cần phải chuyển sang đơn vị rad cho những bài toán theo đơn vị rad . (Vì nhập theo đơn vị rad phải có dấu ngoặc đơn ‘(‘‘)’, hoặc phải nhập dạng phân số nên thao tác nhập lâu hơn) ví dụ : Nhập 90 độ thì nhanh hơn nhập (π/2) hay π 2 Bảng chuyển đổi đơn vị góc: ϕ(Rad)= (D). π 180 φ Đơn vị góc (Độ) 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 360 Đơn vị góc (Rad) 1 π 12 1 π 6 1 π 4 1 π 3 5 π 12 1 π 2 7 π 12 2 π 3 3 π 4 5 π 6 11 π 12 π 2π 3.Lưu ý : Khi thực hiện phép tính kết quả được hiển thị dạng đại số: a +bi (hoặc dạng cực: A ∠ ∠∠ ∠ ϕ ϕϕ ϕ ). -Chuyển từ dạng : a + bi sang dạng: A ∠ ∠∠ ∠ ϕ ϕϕ ϕ , bấm SHIFT 2 3 = Ví dụ : Nhập: 8 SHIFT (-) (π:3 ->Nếu hiển thị : 4+ 4 3 i , muốn chuyển sang dạng cực A ∠ ∠∠ ∠ ϕ ϕϕ ϕ : - Bấm phím SHIFT 2 3 = kết quả: 8 ∠ ∠∠ ∠ 1 π 3 -Chuyển từ dạng A ∠ ∠∠ ∠ ϕ ϕϕ ϕ  sang dạng : a + bi : bấm SHIFT 2 4 = Ví dụ: Nhập: 8 SHIFT (-) (π:3 -> Nếu hiển thị: 8 ∠ ∠∠ ∠ 1 π 3 , muốn chuyển sang dạng phức a+bi : - Bấm phím SHIFT 2 4 =  kết quả : 4+4 3 i Bấm SHIFT 2 màn hình xuất hiện như hình bên Nếu bấm tiếp phím 3 = kết quả dạng cực ( r ∠ ∠∠ ∠ θ θθ θ ) Nếu bấm tiếp phím 4 = kết quả dạng phức ( a+bi ) ( đang thực hiện phép tính ) luyenthidh.tk GV: Đ oàn V ă n L ượ ng - Đ T: 0915718188 - 0906848238 Trang 8 GV: Đ oàn V ă n L ượ ng- Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com Trang 8 4. Tìm dao động tổng hợp xác định A và ϕ ϕϕ ϕ bằng cách dùng máy tính thực hiện phép CỘNG : a. Với máy FX570ES: Bấm chọn MODE 2 trên màn hình xuất hiện chữ: CMPLX . -Chọn đơn vị đo góc là độ ( D ) ta bấm: SHIFT MODE 3 trên màn hình hiển thị chữ D (hoặc Chọn đơn vị đo góc là Rad ( R ) ta bấm: SHIFT MODE 4 trên màn hình hiển thị chữ R ) -Nhập A 1 ,bấm SHIFT (-) , nhập φ 1, bấm + , Nhập A 2 , bấm SHIFT (-) ,nhập φ 2 nhấn = hiển thị kết quả. (Nếu hiển thị số phức dạng: a+bi thì bấm SHIFT 2 3 = hiển thị kết quả: A∠ ∠∠ ∠ϕ ϕϕ ϕ ) b. Với máy FX570MS : Bấm chọn MODE 2 trên màn hình xuất hiện chữ: CMPLX . Nhập A 1 , bấm SHIFT (-) nhập φ 1 , bấm + , Nhập A 2 , bấm SHIFT (-) nhập φ 2 nhấn = Sau đó bấm SHIFT + = hiển thị kết quả là: A. SHIFT = hiển thị kết quả là: φ c .Lưu ý Chế độ hiển thị màn hình kết quả: Sau khi nhập ta ấn dấu = có thể hiển thị kết quả dưới dạng số vô tỉ , muốn kết quả dưới dạng thập phân ta ấn SHIFT = (hoặc dùng phím S  D ) để chuyển đổi kết quả Hiển thị. d.Các ví dụ: Ví dụ 1: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình: x 1 = 5cos( π t + π /3) (cm); x 2 = 5cos π t (cm). Dao động tổng hợp của vật có phương trình A. x = 5 3 cos( π t - π /4 ) (cm) B .x = 5 3 cos( π t + π /6) (cm) C. x = 5cos( π t + π /4) (cm) D. x = 5cos( π t - π /3) (cm) Đáp án B Phương pháp truyền thống Phương pháp dùng số phức Biên độ: 2 2 1 2 1 2 2 1 2. .cos( ) = + + −A A A A A ϕ ϕ Pha ban đầu ϕ: tan ϕ = 2211 2211 coscos sinsin ϕϕ ϕϕ AA AA + + Thế số: A= 2 2 5 5 2.5.5.cos( / 3) 5 3 + + = π (cm) tan ϕ = 5.sin( / 3) 5.sin 0 5. 3 / 2 3 1 5cos( / 3) 5.cos0 3 5. 1 2 + = = + + π π => ϕ ϕϕ ϕ = π/6. V ậ y :x = 5 3 cos( π t + π /6) (cm) -Với máy FX570ES: B ấ m: MODE 2 - Đơ n v ị đ o góc là độ (D)b ấ m: SHIFT MODE 3 Nh ậ p: 5 SHIFT (-)∠ (60) + 5 SHIFT (-) ∠ 0 = Hi ể n th ị k ế t qu ả : 5 3 ∠30 V ậ y :x = 5 3 cos( π t + π /6) (cm) (N ế u Hi ể n th ị d ạ ng đề các: 15 5 3 2 2 + i thì B ấ m SHIFT 2 3 = Hi ể n th ị : 5 3 ∠30 ) Giải khi dùng đơn vị đo góc là Rad (R): SHIFT MODE 4 B ấ m ch ọ n MODE 2 màn hình xu ấ t hi ệ n: CMPLX. Tìm dao độ ng t ổ ng h ợ p: Nh ậ p :5 SHIFT (-).∠ (π/3) + 5 SHIFT (-) ∠ 0 = Hi ể n th ị : 5 3 ∠ 1 π 6 Ví dụ 2: M ộ t v ậ t th ự c hi ệ n đồ ng th ờ i hai dao độ ng đ i ề u hoà cùng ph ươ ng, cùng t ầ n s ố x 1 = cos(2πt + π)(cm), x 2 = 3 .cos(2πt - π/2)(cm). Ph ươ ng trình c ủ a dao độ ng t ổ ng h ợ p A. x = 2.cos(2πt - 2π/3) (cm) B. x = 4.cos(2πt + π/3) (cm) C. x = 2.cos(2πt + π/3) (cm) D. x = 4.cos(2πt + 4π/3) (cm) Giải: Với máy FX570ES : B ấ m ch ọ n MODE 2 trên màn hình xu ấ t hi ệ n ch ữ : CMPLX Ch ọ n đơ n v ị đ o góc là rad (R): SHIFT MODE 4 - Nh ậ p máy: 1 SHIFT(-) ∠ π + 3  SHIFT(-) ∠ (-π/2 = Hi ể n th ị : 2∠- 2 π 3 . Đ áp án A luyenthidh.tk GV: Đ oàn V ă n L ượ ng - Đ T: 0915718188 - 0906848238 Trang 9 GV: Đ oàn V ă n L ượ ng- Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com Trang 9 Ví dụ 3: M ộ t v ậ t dao độ ng đ i ề u hòa xung quanh v ị trí cân b ằ ng d ọ c theo tr ụ c x’Ox có li độ )() 2 2cos( 3 4 ))( 6 2cos( 3 4 cmtcmtx π π π π +++= . Biên độ và pha ban đầ u c ủ a dao độ ng là: A. . 3 ;4 radcm π B. . 6 ;2 radcm π C. . 6 ;34 radcm π D. . 3 ; 3 8 radcm π Đ áp án A Giải 1: Với máy FX570ES : B ấ m ch ọ n MODE 2 trên màn hình xu ấ t hi ệ n ch ữ : CMPLX Ch ọ n đơ n v ị đ o góc là radian(R): SHIFT MODE 4 Nh ậ p máy: 4 3   SHIFT (-). ∠ (π/6) + 4 3   SHIFT (-). ∠ (π/2 = Hi ể n th ị : 4 ∠ 1 π 3 Giải 2: Với máy FX570ES : Ch ọ n đơ n v ị đ o góc là độ Degre (D): SHIFT MODE 3 Nh ậ p máy: 4 3   SHIFT (-). ∠ 30 + 4 3   SHIFT (-). ∠ 90 = Hi ể n th ị : 4 ∠ 60 Ví dụ 4: Ba dao độ ng đ i ề u hòa cùng ph ươ ng, cùng t ầ n s ố có ph ươ ng trình l ầ n l ượ t là x 1 = 4 cos(πt - π/2) (cm) , x 2 = 6cos(πt +π/2) (cm) và x 3 =2cos(πt) (cm). Dao độ ng t ổ ng h ợ p c ủ a 3 dao độ ng này có biên độ và pha ban đầ u là A. 2 2 cm; π/4 rad B. 2 3 cm; - π/4 rad C.12cm; + π/2 rad D.8cm; - π/2 rad Giải: Với máy FX570ES : B ấ m ch ọ n MODE 2 trên màn hình xu ấ t hi ệ n ch ữ : CMPLX Ch ọ n đơ n v ị góc tính rad (R). SHIFT MODE 4 Tìm dao độ ng t ổ ng h ợ p, nh ậ p máy: 4 SHIFT(-)∠ (- π/2) + 6 SHIFT(-)∠ (π/2) + 2 SHIFT(-)∠ 0 = Hi ể n th ị : 2 2 ∠ π/4. Ch ọ n A Ví dụ 5: Dao độ ng t ổ ng h ợ p c ủ a hai dao độ ng đ i ề u hòa cùng ph ươ ng, cùng t ầ n s ố x 1 = a 2 cos(πt+π/4)(cm) và x 2 = a.cos(πt + π  ) (cm) có ph ươ ng trình dao độ ng t ổ ng h ợ p là A. x = a 2 cos(π  t +2π  /3)(cm) B. x = a.cos(π  t +π  /2)(cm) C. x = 3a/2.cos(π  t +π  /4)(cm) D. x = 2a/3.cos(π  t +π  /6)(cm) Ch ọ n B Giải: Với máy FX570ES : B ấ m ch ọ n MODE 2 trên màn hình xu ấ t hi ệ n ch ữ : CMPLX ch ọ n đơ n v ị góc tính theo độ (D) B ấ m : SHIFT MODE 3 ( Lưu ý : Không nhập a) Tìm dao độ ng t ổ ng h ợ p: Nh ậ p máy : 2  SHIFT(-)∠45 + 1 SHIFT(-)∠180 = Hi ể n th ị : 1∠ 90. e. Trắc nghiệm vận dụng : Câu 1: Cho hai dao độ ng đ i ề u hòa cùng ph ươ ng, cùng t ầ n s ố x 1 = 3 cos(5πt +π/2) (cm) và x 2 = 3 cos( 5πt + 5π/6)(cm). Ph ươ ng trình dao độ ng t ổ ng h ợ p là A. x = 3 cos (5πt + π/3) (cm). B. x = 3 cos (5πt + 2π/3) (cm). C. x= 2 3 cos (5πt + 2π/3) (cm). D. x = 4 cos (5πt +π/3) (cm) Đ áp án B Câu 2: M ộ t v ậ t th ự c hi ệ n đồ ng th ờ i hai dao độ ng đ i ề u hòa cùng ph ươ ng, cùng t ầ n s ố theo các ph ươ ng trình: x 1 = 4cos(πt )(cm) và x 2 = 4 3 cos(πt + π/2) (cm). Ph ươ ng trình c ủ a dao độ ng t ổ ng h ợ p A. x = 8cos(πt + π/3) (cm) B. x = 8cos(πt -π/6) (cm) C. x = 8cos(πt - π/3) (cm) D. x = 8cos(πt + π/6) (cm) Đ áp án A Câu 3: M ộ t v ậ t th ự c hi ệ n đồ ng th ờ i hai dao độ ng đ i ề u hòa cùng ph ươ ng, cùng t ầ n s ố theo các ph ươ ng trình: x 1 = acos(πt + π/2)(cm) và x 2 = a 3 cos(πt) (cm). Ph ươ ng trình c ủ a dao độ ng t ổ ng h ợ p A. x = 2acos(πt + π/6) (cm) B. x = 2acos(πt -π/6) (cm) C. x = 2acos(πt - π/3) (cm) D. x = 2acos(πt + π/3) (cm) Đ áp án A 5. Tìm dao động thành phần ( xác định A 2 và ϕ ϕϕ ϕ 2 ) bằng cách dùng máy tính thực hiện phép TRỪ : Ví dụ tìm dao động thành phần x 2 : x 2 =x - x 1 với: x 2 = A 2 cos(ω ωω ωt + ϕ ϕϕ ϕ 2 ) Xác định A 2 và ϕ ϕϕ ϕ 2 ? a.Với máy FX570ES : B ấ m ch ọ n MODE 2 màn hình xu ấ t hi ệ n ch ữ : CMPLX luyenthidh.tk GV: Đ oàn V ă n L ượ ng - Đ T: 0915718188 - 0906848238 Trang 10 GV: Đ oàn V ă n L ượ ng- Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com Trang 10 -Ch ọ n đơ n v ị đ o góc là độ ta b ấ m: SHIFT MODE 3 trên màn hình hi ể n th ị ch ữ D (ho ặ c Ch ọ n đơ n v ị đ o góc là Radian ta b ấ m: SHIFT MODE 4 trên màn hình hi ể n th ị ch ữ R ) Nh ậ p A , b ấ m SHIFT (-) nh ậ p φ ; b ấ m - (trừ), Nh ậ p A 1 , b ấ m SHIFT (-) nh ậ p φ 1 , nh ấ n = kết quả . (N ế u hi ể n th ị s ố ph ứ c thì b ấ m SHIFT 2 3 = hiển thị kết quả trên màn hình là: A 2 ∠ ∠∠ ∠ ϕ ϕϕ ϕ 2 b.Với máy FX570MS : B ấ m ch ọ n MODE 2 màn hình xu ấ t hi ệ n ch ữ : CMPLX Nh ậ p A , b ấ m SHIFT (-) nh ậ p φ ;b ấ m - (trừ), Nh ậ p A 1 , b ấ m SHIFT (-) nh ậ p φ 1 nh ấ n = Sau đó bấm SHIFT + = hiển thị kết quả là: A 2. b ấ m SHIFT = hiển thị kết quả là: φ 2 c. Các ví dụ : Ví dụ 6: M ộ t ch ấ t đ i ể m dao độ ng đ i ề u hoà có ph ươ ng trình dao độ ng t ổ ng h ợ p x=5 2 cos(πt+5π/12)(cm) v ớ i các dao độ ng thành ph ầ n cùng ph ươ ng, cùng t ầ n s ố là x 1 = A 1 cos(π  t + ϕ ϕϕ ϕ 1 ) và x 2 =5cos(πt+π  /6)(cm), Biên độ và pha ban đầ u c ủ a dao độ ng 1 là: A. 5cm; ϕ 1 = 2π/3 B.10cm; ϕ 1 = π/2 C.5 2 (cm) ϕ 1 = π  /4 D. 5cm; ϕ 1 = π/3 Giải: Với máy FX570ES : B ấ m ch ọ n MODE 2 trên màn hình xu ấ t hi ệ n ch ữ : CMPLX - Ch ọ n đơ n v ị đ o góc là rad ( R ) : SHIFT MODE 4 . Tìm dao độ ng thành ph ầ n: - Nh ậ p máy : 5 2  SHIFT(-) ∠ (5π/12) – 5 SHIFT(-) ∠ (π/6 = Hi ể n th ị : 5 ∠ 2 π 3 . ch ọ n A Ví dụ 7: M ộ t v ậ t đồ ng th ờ i tham gia 3 dao độ ng cùng ph ươ ng, cùng t ầ n s ố có ph ươ ng trình dao độ ng: x 1 = 2 3 cos(2 π t + π/3) (cm), x 2 = 4cos(2 π t +π/6) (cm) và x 2 = A 3 cos(π  t + ϕ ϕϕ ϕ 3 ) (cm). Ph ươ ng trình dao độ ng t ổ ng h ợ p có d ạ ng x = 6cos(2 π t - π/6) (cm). Tính biên độ dao độ ng và pha ban đầ u c ủ a dao độ ng thành ph ầ n th ứ 3: A. 8 cm và - π/2 . B. 6cm và π/3. C. 8cm và π/6 . D. 8cm và π/2. Ch ọ n A Giải: Với máy FX570ES : B ấ m ch ọ n MODE 2 trên màn hình xu ấ t hi ệ n ch ữ : CMPLX Ch ọ n đơ n v ị đ o góc là rad ( R ) SHIFT MODE 4 . Tìm dao độ ng thành ph ầ n th ứ 3: x 3 = x - x 1 –x 2 Nh ậ p: 6 SHIFT(-) ∠ (-π/6) - 2 3  SHIFT(-) ∠ (π/3) - 4 SHIFT(-) ∠ (π/6 = Hi ể n th ị : 8 ∠- 1 π 2 . d.Trắc nghiệm vận dụng: Câu 4: M ộ t v ậ t đồ ng th ờ i tham gia 2 dao độ ng cùng ph ươ ng, cùng t ầ n s ố có ph ươ ng trình dao độ ng: x 1 = 8cos(2 π t + π/2) (cm) và x 2 = A 2 cos(π  t + ϕ ϕϕ ϕ 2 ) (cm). Ph ươ ng trình dao độ ng t ổ ng h ợ p có d ạ ng x=8 2 cos(2 π t + π/4) (cm). Tính biên độ dao độ ng và pha ban đầ u c ủ a dao độ ng thành ph ầ n th ứ 2: A. 8cm và 0 . B. 6cm và π/3. C. 8cm và π/6 . D. 8cm và π/2. Câu 5: M ộ t v ậ t đồ ng th ờ i tham gia 3 dao độ ng cùng ph ươ ng, cùng t ầ n s ố có ph ươ ng trình dao độ ng: x 1 = 8cos(2 π t + π/2) (cm), x 2 = 2cos(2 π t -π/2) (cm) và x 3 = A 3 cos(π  t + ϕ ϕϕ ϕ 3 ) (cm). Ph ươ ng trình dao độ ng t ổ ng h ợ p có d ạ ng x = 6 2 cos(2 π t + π/4) (cm). Tính biên độ dao độ ng và pha ban đầ u c ủ a dao độ ng thành ph ầ n th ứ 3: A. 6cm và 0 . B. 6cm và π/3. C. 8cm và π/6 . D. 8cm và π/2. Câu 6: M ộ t v ậ t đồ ng th ờ i tham gia 3 dao độ ng cùng ph ươ ng, cùng t ầ n s ố có ph ươ ng trình dao độ ng: x 1 = a.cos(2 π t + π/2) , x 2 = 2a.cos(2 π t -π/2) và x 3 = A 3 cos(π  t + ϕ ϕϕ ϕ 3 ). Ph ươ ng trình dao độ ng t ổ ng h ợ p có d ạ ng x = a 2 cos(2 π t - π/4) (cm). Tính biên độ dao độ ng và pha ban đầ u c ủ a dao độ ng thành ph ầ n th ứ 3: A. a và 0 . B. 2a và π/3. C. a 2 và π/6 . D. 2a 2 và π/2. [...]... 200 cos(100π t − π 12 ) (V) 2.Cách 2: Dùng máy tính FX-570ES: uAB =uAM +uMB xác nh U0AB và ϕ ( R T NHANH! ) a.Ch n ch c a máy tính: CASIO fx – 570ES ; 570ES Plus Các bư c ch n ch Nút l nh Ý nghĩa- K t qu Reset all ( có th không c n thi t) B m: SHIFT 9 3 = = Cài t ban u (Reset all): Hi n th 1 dòng (MthIO) Màn hình xu t hi n Math B m: SHIFT MODE 1 Th c hi n phép tính v s ph c B m: MODE 2 Màn hình xu t hi... Step : 1( vì k nguyên ) VIII KH NĂNG V N D NG: -Dùng máy tính CASIO fx-570ES ho c CASIO fx–570ES Plus nh m rèn luy n cho H C SINH thao tác nhanh, chính xác và r t hi u qu m t s bài t p TR C NGHI M V T LÝ 12 Nguyên t c thành công: Suy nghĩ tích c c; C m nh n am mê; Ho t ng kiên trì ! Chúc các em H C SINH thành công trong h c t p! Sưu t m và ch nh lý: GV: oàn Văn Lư ng Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com... − ) (V) s bi u di n 100 2 ∠ -600 ho c 100 2 ∠- π 3 3 π Máy tính CASIO fx – 570ES : Ch n MODE: B m máy: MODE 2 màn hình xu t hi n ch CMPLX -Ch n ơn v o góc là (D) ta b m: SHIFT MODE 3 trên màn hình hi n th ch D Nh p máy: 100 2 SHIFT (-) -60 hi n th : 100 2 ∠ -60 -Ch n ơn v o góc là Rad (R) ta b m: SHIFT MODE 4 trên màn hình hi n th ch R Nh p máy: 100 2 1 3 SHIFT (-) (-π:3  hi n th : 100 2 ∠- π -C... máy tính: +V i máy FX570ES : B m ch n MODE 2 trên màn hình xu t hi n ch : CMPLX -Nh p U01 b m SHIFT (-) nh p φ1; b m +, Nh p U02 , b m SHIFT (-) nh p φ2 nh n = k t qu GV: oàn Văn Lư ng- Email: doanvluong@yahoo.com ; doanvluong@gmail.com Trang 11 luyenthidh.tk GV: oàn Văn Lư ng - T: 0915718188 - 0906848238 Trang 12 (N u hi n th s ph c d ng: a+bi thì b m SHIFT 2 3 = hi n th k t qu : A∠ϕ ∠ +V i máy FX570MS... TH C i HO C u TRONG M CH I N XOAY CHI U DÙNG MÁY FX-570ES 1 .Phương pháp gi i truy n th ng: Cho R , L, C n i ti p N u cho u=U0cos(ωt+ ϕu),vi t i? Ho c n u cho i=I0cos(ωt+ ϕi),vi t u? 1 1 Bư c 1: Tính t ng tr Z: Tính ZL = ωL ; Z C = = và Z = R 2 + ( Z L − Z C ) 2 ωC 2π fC U U Bư c 2: nh lu t Ôm : U và I liên h v i nhau b i I = ; Io = o ; Z Z Z − ZC Bư c 3: Tính l ch pha gi a u hai u m ch và i: tan ϕ =... Z C ) = 502 + (100 − 50 ) = 50 2Ω nh lu t Ôm : V i Uo= IoZ = 5.50 2 = 250 2 V; Bư c 3: Tính l ch pha gi a u hai Z L − Z C 100 − 50 π = = 1 ⇒ ϕ = (rad) 4 R 50 π  u = 250 2 cos 100π t +  (V) 4  u m ch và i: tan ϕ = Bư c 4: Bi u th c i n áp t c th i gi a hai u m ch i n: 2 .Phương pháp dùng máy tính FX-570ES: (NHANH VÀ HI U QU CHO TR C NGHI M) a.Tìm hi u các i lư ng xoay chi u d ng ph c: Xem b ng... + ) (V) 3 VI XÁC NH H P EN TRONG M CH I N XOAY CHI U DÙNG MÁY TÍNH FX-570ES ( R T NHANH VÀ HI U QU CHO TR C NGHI M) 1.Ch n cài d t máy tính Fx-570ES: Các bư c Ch n ch Nút l nh Ý nghĩa - K t qu Clear? 3: All (xóa t t c ) B m: SHIFT 9 3 = = Cài t ban u (Reset all): Hi n th 1 dòng (MthIO) Màn hình xu t hi n Math B m: SHIFT MODE 1 Th c hi n phép tính v s ph c B m: MODE 2 Màn hình xu t hi n ch CMPLX B m:...luyenthidh.tk GV: oàn Văn Lư ng - T: 0915718188 - 0906848238 Trang 11 IV BÀI TOÁN C NG I N ÁP XOAY CHI U DÙNG MÁY TÍNH FX-570ES 1.Cách 1: Phương pháp gi n véc tơ: Dùng phương pháp t ng h p dao ng i u hoà -Ta có: u1 = U01 cos(ωt + ϕ 1) và u2 = U01 cos(ωt + ϕ 2) -Thì i n áp t ng trong o n m ch n i ti p: u = u1 +u2 = U 01cos(ωt + ϕ 1) + U 02 cos(ωt... u AB = 20.cos  100πt −  ( V) 3  Gi i 1: V i máy FX570ES: B m ch n MODE 2 trên màn hình xu t hi n ch : CMPLX Ch n ơn v o góc là (D) : SHIFT MODE 3 Tìm uAB? Nh p máy: 10 SHIFT (-).∠ 0 + 10 3 Ch n D SHIFT (-) ∠ -90 = Hi n th k t qu : 20∠-60 V y uAB = 20 cos(100π t − π 3 ) (V) Ch n D Gi i 2: Ch n ơn v o góc là Radian (R): SHIFT MODE 4 Tìm uAB ? Nh p máy: 10 SHIFT (-).∠ 0 + 10 3 SHIFT (-) ∠ (-π/2 = Hi... (V) , ϕ 2 = π 3 π 6 Gi i 1: V i máy FX570ES : B m ch n MODE 2 trên màn hình xu t hi n ch : CMPLX Ch n ơn v o góc là D ( ): SHIFT MODE 3 Tìm uAB?Nh p máy: 100 2 SHIFT (-) ∠ (-60) + 100 2 SHIFT (-) ∠ 30 = Hi n th k t qu : 200∠-15 V y uAB = 200 cos(ωt − 150 ) (V) Hay: uAB = 200 cos(100π t − ∠ Gi i 2: Ch n ơn v π 12 ) (V) o góc là R (Radian): SHIFT MODE 4 Tìm uAB? Nh p máy: 100 2 SHIFT (-).∠ (-π/3) + 100 . Trang 1 HÃY THỬ DÙNG MÁY TÍNH CASIO fx–570ES & 570ES Plus Để GIẢI NHANH một số bài tập TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12! I.GIẢI TÌM NHANH MỘT ĐẠI LƯỢNG CHƯA BIẾT TRONG BIỂU THỨC VẬT LÝ: 1.Sử dụng SOLVE. giá tr ị nào cho phù h ợ p v ớ i bài toán!. B. GIẢI PHÁP : Dùng máy tính CASIO fx–570ES, 570ES Plus hoặc CASIO fx – 570MS. 1. Cơ sở lý thuyết: +Dao độ ng đ i ề u hoà  x = Acos( ω ωω ω t. 5.10 -3 H. D. 2.10 -4 H. Phương pháp truyền thống Phương pháp dùng SOLVE Giải: Công thức tần số riêng: 1 2 f LC π = Biến đổi ta có: 2 2 1 4 = π L f C Th ế s ố b ấ m máy: 2 5 2 9 1 4 .(10
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp giải nhanh vật lý bằng máy tính casio FX570, Phương pháp giải nhanh vật lý bằng máy tính casio FX570, Phương pháp giải nhanh vật lý bằng máy tính casio FX570

Từ khóa liên quan