Bí kíp writing (những cụm từ thường gặp khi viết luận tiếng anh)

23 6.6K 16

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2015, 20:02

https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc Bí kíp Writing December 13 2014 Mục đích mình sưu tầm những thứ này là để giúp mọi người đỡ bỡ rối khi viết một bài luận văn tiếng Anh, hoặc các bạn khi thiếu ý có thể tìm và tham khảo trong đây để bài văn khi viết ra sẽ được mạch lạc, suôn sẻ hơn. Do mình cũng không phải pro gì nên cũng chỉ đưa ra những gợi ý cho các bạn học tốt hơn. Những cụm từ thường gặp 2 Mục lục I. Các cụm từ thường được dùng khi viết luận văn tiếng anh: 2 1. Những cụm từ thường dùng khi mở đầu một đoạn văn 2 2. Những cụm từ chuyển ý thường dùng 9 3. Những cụm từ thường dùng khi kết thúc một đoạn văn 12 II. Các cụm từ chuyển ý thường được dùng khi viết luận tiếng Anh và một số ví dụ thực tế 14 1. Nêu ví dụ 14 2. Nêu ý bổ sung 14 3. Nhấn mạnh ý 15 4. So sánh hoặc đối chiếu 15 5. So sánh 15 6. Diễn đạt sự nhượng bộ 16 7. Diễn đạt kết quả 16 8. Diễn đạt điều trái lại 16 9. Kết luận 17 III. Các thành ngữ và lời trích dẫn thường được dùng khi viết luận văn tiếng Anh 17 3 I. Các cụm từ thường được dùng khi viết luận văn tiếng anh: 1. Những cụm từ thường dùng khi mở đầu một đoạn văn As far as…is concerned Về phần…; Nói về… As far as we know Như chúng ta biết As everybody knows Như mọi người đều biết As the proverb says Tục ngữ có câu As the saying goes Tục ngữ có câu As might have been expected Như đã mong đợi At present Hiện nay At the start Lúc đầu; thoạt tiên At first Trước hết; đầu tiên At this point Ở điểm này First of all Trước hết;trước tiên Frankly speaking Thẳng thắn mà nói Generally speaking Nói chung I am of the opinion that… Tôi cho rằng…. I want to begin to saying Trước hết tôi muốn nói rằng… In the beginning Trước hết In the first place Thứ nhất It can be easily prove that… Có thể chứng minh một cách dễ dàng rằng… It can be said with certainly that… Có thể nói một cách chắc 4 chắn rằng… It cannot be denied that…Không thể phủ nhận/ chối cãi rằng… It goes without saying that… Chắc chắn/ Rõ ràng là …. It has been demonstrated that… Qua chứng minh… It has been found that… Người ta đã phát hiện rằng… It has been proved that… Người ta đã chứng minh rằng… It has been shown that… Người ta đã chứng minh rằng… It has to be noticed… Cần lưu ý là…. It is a common saying that… Tục ngữ có câu… Adjacent to Kế cận After a while Một lát sau All the same Mặc dù, tuy nhiên Another special consideration in this case is that… Một điều đặc biệt khác phải tính đến trong trường hợp này là As an illustration Là một ví dụ As a matter of fact Thực tế, thật ra As has been already discussed Như đã được thảo luận As has been explained before Như đã được giải thích từ trước As has been noted Như đã được thông báo As has been stated Như đã nói rõ As is often the case Như vẫn thường xảy ra As it is seen from…that… Qua…có thể thấy rằng… As has been mentioned above Như đã đề cập ở trên 5 As has been stated in the previous paragraphNhư đoạn trước đã nói rõ Aside from… Ngoài…ra, Trừ…ra At any rate Trong bất cứ trường hợp nào At the same time Đồng thời At this point we agree that… Ở điểm này chúng ta đồng ý rằng… Because of… Bởi vì, do Besides, we should remember that Ngoài ra, chúng ta nên nhớ rằng… But for… Nếu không có… But it is a pity that… Nhưng điều đáng tiếc nhất là… But the problem is not so simple. Therefore…Nhưng vấn đề không đơn giản như vậy. Vì vậy… But rather Chẳng thà By comparison So sánh By contrast Đối chiếu By now Cho tới nay By reason of Vì, do By the time Vào lúc… By the way Nhân tiện By…we mean Qua…chúng tối muốn nói rằng Compared with So với… Contrary to… Trái với… 6 Contrary to all expectations Trái với hoàn toàn dự định Despite the fact that… Mặc dù sự thật là… Due to… Do… Even if Cho dù Even more Thậm chí Even so Mặc dù vậy Even though Mặc dù Except that… Ngoài/Trừ…ra Far from… Không hề… For a long period after… Một thời gian dài sau khi… For all that… Cho dù… For all we know Mặc cho những gì chúng ta biết For example/ For instance Ví dụ For no other reason that… Chỉ vì… For that matter Về vấn đề đó…; như vậy For this purpose Vì mục đích này For this reason Vì lý do này From now on Từ nay trở về sau Further, we hold opinion that… Hơn nữa, chúng tôi cho rằng… Furthermore, I agree that… Hơn nữa, tôi đồng ý rằng… However, the difficulty lies in… Tuy nhiên, khó khan nằm ở chỗ… Whatever the case may be Trong bất kì trường hợp nào 7 If for no other reason that… Cho dù…cũng tốt If so Nếu vậy If…then… Nếu…thì… In a broad sense Theo nghĩa rộng In a similar way Tương tự In accordance with… Theo đúng… It is one’s belief that… Người ta tin rằng… It is one’s opinion that… Người ta cho rằng… It is possible that… Có thể… It is probable that… Có thể… It is impossible that… …là không thể được It is likely that… Có thể… It is calculated that… Theo như tính toán… It is evident from…that… Qua…có thể thấy rằng… It is estimated that… Theo như ước tính… It is generally agreed that… Người ta thường cho rằng… It is generally recognized that…Người ta thường thừa nhận rằng… It is sometimes aked that… Đôi khi người ta hỏi rằng… It is asserted that… Người ta quả quyết rằng… It is believed that… Người ta tin rằng… It is considered that… Người ta cho rằng… It is declared that… Người ta tuyên bố rằng… 8 It is expected that… Người ta mong rằng… It is hoped that… Người ta hi vọng rằng… It is predicated that… Người ta khằng định rằng…. It is preposed that… Có người đề nghị rằng… It is regarded that… Người ta cho rằng… It is reported that… Theo như báo cáo… It is supposed that… Người ta cho rằng… It is thought that… Người ta/ Có người cho rằng… It is understood that… Không cần nói ( ai cũng đều hiểu) rằng… It is hardly too much to say that…Không quá khi nói rằng… It is no secret that… Rõ rang là… It is well-known that… Mọi người đều biết rằng… It must be admitted that… Phải thừa nhận rằng… It must be emphasized that… Phải nhấn mạnh rằng… It must be pointed out that… Phải nêu rõ rằng… It should be made clear that… Phải làm sang tỏ rằng… It stands to reason that… Hiển nhiên là… No one can deny that… Không ai phủ nhận/chối cãi rằng… Nothing is more important than the fact that…Sự thật quan trọng nhất là … Now that we should that… Vì chúng ta biết rằng… Of course Dĩ nhiên 9 On the subject of… Về… Once upon a time Ngày xửa ngày xưa So far Cho đến nay/ lúc này So long as Miễn là So the story goes Chuyện kể rằng Sometimes…sometimes… Đôi khi…đôi khi… There is no denying the fact that…Không thể phủ nhận sự thật là… There is no doubt that… Chắc chắn rằng… Therefore, we should realize that…Vì vậy, chúng ta nên hiểu rằng… To begin with Trước hết To be sure Quả đúng là; phải thừa nhận rằng To start with Trước hết To tell the truth Thú thật Until recently Cho đến gần đây We are all aware that… Tất cả chúng ta đều biết rằng… We must regconize the fact that…Chúng ta phải thừa nhận sự thật rằng… We stand to it that… Chúng tôi kiên quyết rằng… What calls for special attention is that…Điều đặc biệt cần chú ý là … What is important is that… Điều quan trọng là… What we believe is that… Điều chúng tôi tin là… 10 What with… Nào là vì…rồi vì… When it comes to… Nói về… Whether one will or not Bất kể thế nào With a view to… Xét về… With regard to… Về… With respect to… Về…; đối vối… 2. Những cụm từ chuyển ý thường dùng A case in point is…Ví dụ cho vấn đề d0ang đề cập đến là … A more interesting thing is that…Điều thú vị hơn là… A more important fact is that…Một sự thật quan trọng hơn là… In addition Hơn nữa In addition to… Ngoài…ra In analogy with… Tương tự như… In answer to Để đáp lại In any case Bất luận thế nào In fact Trên thực tế; thực ra In the latter case Trong trường hợp sau… In line with… Tương tự/ Phù hợp với… In much the same way as… Cũng tương tự như… In other words Nói cách khác In spite of the fact that… Cho dù sự thật là… In that case Nếu vậy [...]... n ch có th bóc ra m t l p v mà ôi khi b n ph i r t nư c m t • The tragedy of life is not so much what men suffer, but what they miss- Thomas Carlyle Bi k ch c a cu c i không ph i ch ngư i ta ã ch u bao nhiêu au kh mà là h ã b l nh ng gì • The supreme happiness of life is the conviction that we are loved.- Victor Hugo Ni m h nh phúc l n nh t trên ư c yêu thương i là khi tin ch c r ng mình • My philosophy... Therefore, we should realize that…Vì v y, chúng ta nên hi u r ng… What is more Hơn n a With a view to… Xét v … With regard to your proposal, I think that…V l i tôi cho r ng… ngh này, 3 Nh ng c m t thư ng dùng khi k t thúc m t o n văn Above all Quan tr ng hơn h t After all Xét cho cùng; Dù sao All in all Nói chung All things considered Nói tóm l i All this means that… T tc i u này có nghĩa là… As a consequence... r ng… Thus we are given to understand that…Vì v y, chúng ta hi u r ng… To make a long story short Nói tóm l i To sum up Nói tóm l i With the end in view k t lu n II Các c m t chuy n ý thư ng ư c dùng khi vi t lu n ti ng Anh và m t s ví d th c t 1 Nêu ví d - A case in point, as a proof, as an illustration, for example, for instance, namely, such, specifically, to illustrate a/ That experiment, for example,... issue more work permits c/ In conclusion, a consulate offers more services d/ At last, a treaty was signed e/ In summary, recreation is a big business III.Các thành ng và l i trích d n thư ng ư c dùng khi vi t lu n văn ti ng Anh • On earth there is nothing great but man,; in man there is nothing great but mind- A.Hamilton Trên trái t không có gì v i b ng con ngư i; trong con ngư i không có gì vĩ i b... not forget that…Hơn n a, chúng ta không nên quên r ng… Next, we should all realize that…K ti p, chúng ta nên bi t r ng… The next important point is that… i m quan tr ng k ti p là… No sooner…than… Ngay khi thì… Not because…but because…Không ph i b i vì…mà là vì… Not only…but also… Not that…but that… Không nh ng…mà còn… Không ph i…mà là… On account of… Do…;Vì… On that account… Vì lý do ó On the advice... age a secet.- Benjamin Disraeli Tu i tr y sai l m, tu i trư ng thành y nu i ti c y tranh u, tu i già • If you do not plant knowledge when young, it will give us no shade when we are old – Chesterfield Khi còn tr n u không b i bóng râm cho ta che mát p ki n th c, lúc v già s không có • Every noble crown is, and on earth will ever be, a crown of thorns.-Edison ư ng n vinh quang luôn tr i 20 y chông gai . Các cụm từ thường được dùng khi viết luận văn tiếng anh: 2 1. Những cụm từ thường dùng khi mở đầu một đoạn văn 2 2. Những cụm từ chuyển ý thường dùng 9 3. Những cụm từ thường dùng khi kết. Kết luận 17 III. Các thành ngữ và lời trích dẫn thường được dùng khi viết luận văn tiếng Anh 17 3 I. Các cụm từ thường được dùng khi viết luận văn tiếng anh: 1. Những cụm từ thường. https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc Bí kíp Writing December 13 2014 Mục đích mình sưu tầm những thứ này là để giúp mọi người đỡ bỡ rối khi viết một bài luận văn tiếng Anh, hoặc các bạn khi thiếu ý có thể

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan