Tài liệu tổng hợp ôn thi TOEIC

65 995 5
Tài liệu tổng hợp ôn thi TOEIC

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic 1 1 V3 Giả định không có thật ở quá khứ. - SHOULD have V3: Lẽ ra nên. - COULD have V3 : Lẽ ra có thể. - MUST have V3: Hẳn đã. - WOULD have V3: Lẽ ra sẽ. Ex: She should have come to the party yesterday. - Suy luận có căn cứ ở cơ sở hiện tại. (Hẳn là). Ex: He much be rich Ex: He much be a teach Hẳn là đang làm gì? - Không thể. Ex: He can’t be rich. Ex: He can’t be a teach. - Ex: 1. I have recently … Mary to the party. a.Take b.Took c.Taken d.Have taken 2. I recently … Mary to the party. a.Take b.Took c.Taken d.Have taken - CT Nhấn mạnh: Should be eating. Must (buộc phải) Have to (phải) You must do that I’m hungry I have to eat sth You must not do that Không được (Cấm) You don’t have to do that Không cần phải Adj Must be + N Ving Adj Can’t be + N Already, Recently: V2 (Mỹ) Have Recently V3 : HTHT Should be Ving: Thật sự nên. Will be Ving: Thật sự sẽ. Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic 2 Ss với: bị động. 1.That door should be …. before leaving. a.Close b.Closed c.Closing d.To close. 2.You should be …. That door before leaving. a.Close b.Closed c.Closing d.To close 2 Thì 1. HTD. V/Vs/es - Diễn tả một chân lý, một sự thật hiển nhiên. - Diễn tả một thói quen, một hành động thường xuyên xảy ra ở hiện tại. - Lưu ý: Thêm “es” vào các động từ tận cùng: o, s, x, ch, sh (Ốc sên xào hành) Often, usually, frequently : Thường Always, constantly: Luôn luôn Sometimes, occasionally: Thỉnh thoảng Seldom, rarely : Hiếm khi Every day/ week/ month/ year … : Mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm… 2. HTTD. Be + Ving - Cách dùng: Đang diễn ra ngay lúc nói. - Dấu hiệu: Now, right now, at the moment, at present. - Lưu ý: Kô dùng HTTD với V nhận thức tri giác : To be, see, hear, understand, know, like, want, glance, Feel, think, smell, love, hate, realize, seem, remember, forget…Với các động từ này ta dùng HTD. 3. HTHT. Have/Has + V3 - “OVER” = For = Since (qua) Ex: Our lives have been computerized OVER the past 10 years. - Vừa mới xảy ra. Ex: I have just seen my sitter in the park. She finished her homework recently. - Lặp đi lặp lại nhiều lần. Should be V3 Will be V3 Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic 3 Ex: Daisy has read that novel several times. (Three, for) - Bắt đầu ở quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có khả năng tiếp tục ở tương lai. Ex: Mary has lived in this house for ten year. They have studied English since 1990. - Không biết rõ, hoặc không muốn đề cập thời gian chính xác. Dấu hiệu: Just, recently, lately: Gần đây, vừa mới Ever: Đã từng. Never : Chưa bao giờ Already: Rồi Yet : Chưa Since: Từ khi (Thời điểm). For : Trong (khoảng thời gian) OVER: Sofar = Until now = Up to now = Up to the present Cho đến bây giờ. 4. HTHTTD. Have/Has + Been + Ving Ex: I have been studying English for 5 year but I haven’t spoken English will yet. - Nhấn mạnh: Tính liên tục của hành động & thời gian Ex: Before I went to bed, I had taken a bath. (before QKD, QKHT) Chú ý: Ex: Since I was young. Mr Smith (teach) at this school since he graduate in 1980. (HTHT since QKD)  Bên những mệnh đề có chứa thời gian: When, Until, As soon as … : Kô chia TLD chia HTD 1 bên TL, thì bên còn lại HT We’ll go out when the rain (stop):  V1 I (stay) here until he (answer) me:  V1 I (send) you some postcards as soon as I (arrive) in London:  V1 5. QKD. V 2 /Ved – “TODAY” - Cách dùng: Xảy ra trong quá khứ, chấm dứt rồi, và biết rõ thới gian - Dấu hiệu: Last week/ last month/ last year….(Tuần, tháng, năm trước…), ago (cách đây) QKHT, Before + QKD After (Ngược lại) HTHT + Since + QKD Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic 4 Yesterday (hôm qua), this morning, TODAY. Ex: I often go to school by bus, but today I went to school by car. 6. QKTD. Was/Were + Ving - Cách dùng: Hành động đang xảy ra vào một thời điểm ở quá khứ. Ex: I was doing my homework at 6 p.m last Sunday. 7. QKHT. Had + V3 - Cách dùng: Trước một thời gian quá khứ hoặc trước một hành động quá khứ khác. Ex: We had lived in Huế before 1975. 8. QKHTTD. Had + Been + Ving Ex: Before I went to bed, I had been taking a bath For 3 hours - Nhấn mạnh: Tính liên tục của hành động & Thời gian - Dấu hiệu: “Khoảng thời gian” 9. TLD. Will/ Shall + V(base – Infi.) - Cách dùng: Ý kiến, 1 lời hứa, 1 quyết định tức thì, 1 lời nói trực tiếp. - Someday: 1 ngày nào đó Tomorrow: Ngày mai Next week/ month/ … Soon: Chẳng bao lâu nữa Ex: I think Liverpool will win. 10. TLTD. Will + Be + Ving - Sẽ đang xảy ra vào 1 thời điểm ở tương lai. Ex: He will be doing research at this time tomorrow. 11. TLHT. Will + Have/Has + V3 - “BY THE TIME – Trước thời gian” - Sẽ hoàn tất trước 1 thời điểm ở tương lai. - Sẽ hoàn tất trước một hành động khác ở tương lai. Ex: By the time you are come back home, I will have finished my homework Ex: I often go to school. I will often go to school. Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic 5 Lưu ý: (ADV) đặt trước V thường và sau V đặc biệt When I (arrive) at this house, he still (sleep). (was/ still) The light (go) out while we (have) dinner. 1 bên TD, thì bên còn lại QKD 12. TLHTTD. Will + Had + Been + Ving - Ex: By the time you come back home, I will have been studying For 3 hours. (nhấn mạnh) 13. TLG: Be going to + V (bare-inf.) (Một dự định sắp tới). Am, is, are + Ving (Sắp sửa) 3 V1 – To V1 – Ving. 1. V1.  Ex: My mother makes me clean the house.  Thi: Help explain: Giúp giải thích.  Thi: Làm cho ai. Ex: It is not very easy to make her … once she gets upset. (vật) a.Please b.Pleasing c.Pleased s.Pleasure - Nên. - Thích làm việc này hơn việc kia. Ex: I would rather stay at home than go to the movie. Ss với: Giúp Help Buộc Make + O + V1 Để Let ai làm gì? Had better + V1 Would rather + V1 + Than + V1 Prefer + Ving + To + Ving HELP + V1 Adj Make + O + V3/ed Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic 6 Ex: I prefer staying at home to going to the movie. - Sau các động từ đặc biệt: Can, May, Must… + V1 - Công thức nhờ vả. Nhờ ai làm gì. (bị động) Ex: I have Mary clean. I have my hose cleaned by Mary. Ss với: 2. To V1. - Ex: My father advises me to study English [ Khuyên bảo … đề nghị ] ai làm gì? - Ex: It is easy to study English - Thi: Là để: - Thi: Sắp sửa: 3. Ving. - Sau giới từ: - Sau liên từ: Admit: Thừa nhận Avoid: Tránh Appreciate: Cảm kích Begin: Bắt đầu Consider: Xem xét Enjoy: Thích Delay = Postpone: Trỳ hoãn Deny: Từ chối Recall = Recollect:Gợi nhớ Escape: Thoát khỏi Finished: Hoàn tất Practise: Luyện tập Mention: Đề cập Mind: Phiền toái Report: Báo cáo Have + Người + V1 Have + Vật + V3/ed (by O) Get + Người + To V1 Get + Vật + V3/ed (by O) Ask, Tell, Request, Advise … + O + to V1 Be + adj + to V1 On, In, At… + Ving After, When, While… + Ving Be + to V1 Be about to V1 Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic 7 Prefer: Thích hơn Miss: Bỏ lỡ Suggest: Khuyên bảo. Resent: Bực tức Resist: Chống lại Quit: Thoát Resume = Continue = Keep: Tiếp tục Risk: Liều lĩnh - Quen với việc gì? SS với: Đã từng. - Trông mong. - Không thể nhịn được. Ex: I can’t stand laughing whenever I see him - Không thể đối mặt. - Chẳng ích gì? - Đáng để làm gì? - Muốn làm gì?  Bận làm gì?  Gặp rắc rối khi làm gì?  Gặp khó khăn khi làm gì? - Ex: My home needs cleaning. (bị động)  Trải qua bao lâu để làm gì? - Bạn làm ơn. - Bạn có muốn. - Bạn có cảm phiền. Be Accustomed To = Be Familiar with = Be use to = Get use to + [Ving] Used to + V1 Look forward to + Ving Can’t stand = Can’t help = Can’t bear + [Ving] Can’t face + Ving It’s no use + Ving It’s worth = Be deserved + [Ving] Feel like + Ving Be busy + Ving Have trouble + Ving Have difficulty = Have a difficult time + [Ving] Vật + Need +Ving Spend + 1 khoảng thời gian + Ving Would you like + To V1 Would you mind + Ving Would you please + V1 Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic 8  Một số động từ có khi đi sau To V1 & Ving: Dừng lại để làm gì? Ex: I stop to eat sth Dừng hẳng việc đang làm Ex: I stop smoking Cố gắng Ex: I try to pass the exam Thử Ex: I try smoking Muốn làm gì (nhất thời) Ex: I hungry, I like to eat sth 1 sở thích lâu dài Ex: I like watching Tv  Chú ý: Việc chưa xảy ra hoặc 1 nhiệm vụ phải làm. 1 việc xảy ra trong quá khứ. (Thấy trạng từ trong quá khứ, hành động rõ ràng) Ex: Remember to look the door. I remember looking the door yesterday.  Động từ nhận thức tri giác: Thấy toàn bộ hành động.(Đã hoàn tất) Thấy 1 phần hành động.(Đang xảy ra) Ex: I saw her come in Can you smell sth burning (đang cháy)  Ex: My father suggest me to study English Ex: My father suggest studying English - Ai đó phải mất bao lâu để làm gì? - The Coming year = The Year to Come: Năm tới (Thì Tương lai Will ) 7 So Sánh - MLH 98  SS bằng. To V1 Stop + Ving To V1 Try + Ving To V1 Like + Ving Nhớ Remember To V1 Quên Forgert + Tiếc Regert Ving Look, See O + V1 Feel + Hear, watch O + Ving Allow, Permit O + To V1 Recommend + Suggest, Advise ko O + Ving It takes + O + 1 khoảng thời gian + To V1 As + adj/ adv / N + As Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic 9 Ex: I have as many friends as you. I have as much money as you.  SS hơn - Than. “-er” 2 cái. - Khi 1 tính từ có 2 âm tiết nhưng tận cùng bằng 1 phụ âm + y, đổi y thành i và thêm –er Ex: Happy  Happier - Much/ Far / Twice: Nhấn mạnh: Đằng trước hình thức so sánh. Ex: Twice as large as – Lớn gấp 2 lần Tom is … taller than peter. (Much/ Far) Mary is … More/ Less beautiful ther SuSu. (Much/ Far)  SS càng càng. “er” - The more + Adj (dài) Ex: The hotter it is, the more miserable I feel  SS nhất - The. “-est” Từ 3 cái trở lên. - Đặt vào khoảng xác định phải có “The”. Ex: John is the tallest boy in the family. Mary is the shortest of the three sisters. - Of the Three student, Tom is … (Trong 3 cái  SS nhất) a.Taller b.Tallest c.The taller d.The tallest - Of the Two student, Tom is … (Trong 2 cái  SS hơn) a.Taller b.Tallest c.The taller d.The tallest - Between them Tom is the taller. (Trong 2 cái  SS hơn) Much + N: kô đếm được Many + N: đếm được Adj (ngắn) + er More + Adj (dài) + Than Less + Adj The … The Adj (ngắn) + est The + Most/ Least + Adj (dài) Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic 10 - Ngoại lệ: Ss hơn Ss nhất Good/ well -better -best  The best + N Bad/ badly -worse -worsy Many/ much -more -most  The Most + long Adj Little -less -least  At least: ít nhất 9 Vị trí N, Adj, Adv  N – Noun. - Sau: A, an, the, this, that, these, those. - Sau: My, your, his, her, Ann’S… (Tính từ sở hữu – Sỡ hữu cách) - Sau: Từ chỉ số lượng: Many, Some, Any …  ADJ – Tính Từ. “Ưu tiên _able” - Sau động từ To Be: BE: am, is, are, was, were Ex: She is beautiful. - Trước: N Ex: This is intersting book. - Sau từ nhận thức, tri giác: Look, Feel, seem, smell, taste, Find, sound… - Sau: -thing, -body, -once, -where Ex: Something nice, Somewhere new. - Sau: Stay, Remain, Become. Ex: Becoming more Frequent (adj) Ex: I find this excise dificult. FOUND: A. Intersted (Người) B.Intersting (Vật) Ex: I found your talk very … (adj – vật). a.Interested b.Interest c.Interesting d.Interestingly  ADV – Trạng Từ. - Đứng đầu câu trước dấu phẩy (,) hoặc cuối câu. Ex: Luckyly, he passed the exam Stay____ Remain____ Become____ a.Calm a.Quiet a.Angry b.Camly b.Quietly b.Angryly Find + O + Adj (Chỉ vật) Found + O ___(adj)____ [...]... Each, Every + V (số ít) Trừ Every people + V( số nhiều) Every, Any + (Body, thing, one) + V (số ít) No, Some 16 Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic - Danh từ địa điểm, môn học, tên món ăn, quốc gia, tên riêng … Bản thân có “s’’ chứ không phải số nhiều, luôn chia ở số ít - Số đếm: Thời gian, tiền bạc, khoảng cách chia ở số ít Ex: Sorry this is taking so long Can you wait for … ten minutes?s a.Other - Chú ý:... Not lên đầu) 30 Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic - Fines: (n) Tiền phạt - Fares: (n) Tiền vé - Expire: (v) Hết hạn - Seek: (v) / Seek/ Sought/ Sought/ Tìm kiếm Seek easily:  THI: Neither  Nor: Không không Either  Or:  Thi: Tìm kiếm sớm nhất Hoặc hoặc CT PARALEL (//) Song song: And, Besides, As well as Ask you to start … and to see:  Với (To V1) được phép lược bỏ To Liệt kê xài công thức (//) and:... tiện lợi Tọa lạc 1 cách thuận lợi Improve: (v) Cải thi n Improve Flexibility: - Routine: (n) - Offer a free: Cải thi n sự linh hoạt  Thi: Thói quen hàng ngày Cung cấp miễn phí (đính kèm) Accompanied by: Được đính kèm Accompanied by = Include = Enclose = Attach Enclosed is a Refund: (bị động) Được đính kèm tiền hoàn trả 21 Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic  Thi: Be sure To V1 Make sure To V1 - Encourage:... which - That không đứng sau “Dấu phẩy”- (,) và “Giới từ” - That sau đại từ: Everything, something, anything All, little, much, none và sau dạng SS nhất  When & Where When: = - At  Times: - Ex: At which: Giờ On which: Ngày In which: Năm, tháng, mùa, buổi Thấy thời gian đánh “At” The city where: Where = In which (Trong) The land on which: Where = On which (Trên) 11 Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic  Why... other is blue (=The other chair) 12 Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic - The otherS (số nhiều): Những cái kia (Những cái còn lại trong 1 số lượng nhiều hơn 2) Ex: There are 20 students, one is fat, the other are thin (=The other students) - Another: 1 cái khác (Không nằm trong số lượng nào) Ex: I have eaten my cake, give me another (=Another cake) - Others: Những cái khác (Không nằm trong số lượng nào) Ex:... nguyên tắc chỉ đạo Quyết định 24 Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic - có “s”: Vật chất Facilities: (n) kô “s”: Phương tiện - Tương tự Similar: (adj) Similar  To: - Financial Aid: (N) Extensive Financial aid:  AidE (n) = Assistant: Aid (v.n) = Support: - Giống như Hỗ trợ tài chính Hỗ trợ toàn bộ tài chính Có “e” là trợ lý Kô “e” là hỗ trợ Sự đình chỉ Suspension: (n)  Thi: During + 1 thời kỳ Cấm: During... = We are pleased to: Vui lòng, bản thân nó có “ed” - Cutting down On: - Utilities: (adj) Xin lỗi Cắt giảm, chú ý On Tiện ích, Công ty tiện ích 28 Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic Public Utilities: Phục vụ công cộng 4.Participles and Participales Clauses - Intersted  In:  Thi: Quan tâm đến Đuôi “_ed” Người, “_ing” Vật Interested: Người Interesting: Vật Ex: 12 water is not safe for drinking (bị động:... Từ chỉ số lượng: All, some, none, plenty, half, most, the rest, a lot, lots: Không quan tâm Ex: Most of the students in this class are pat Most of this land is mine - Số lượng Ex: Number: đếm được Amount: ko đếm được A large … of sewage was dumped into the river a.Lot b.Number c.Amount d.Plenty 17 Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic 6 Câu Bị Động  Động từ bị động BE + V3 - Chủ động HTD và QKD: - Chủ động... Replied/ Reply To:  Thi: Trả lời PROMPTLY: (adv) 1 cách nhanh chóng (phản hồi, trả lời, thời gian) Promptly  Reply Thời gian Respond Promptly at 10 A.M and end at 3 P.M  Thi: Đã để ý thấy rằng It has come to our attention = I has been bought to our attention - Coupons: (n)  Thi: Phiếu khuyến mãi Every: (adj) Chỉ sự luân phiên Every two year: Mỗi 2 năm 1 lần 31 Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic Every 30... ái, thi n vị Favorable  Market: Unfavorable Market: - Thị trường thuận lợi Thị trường không thuận lợi Promising: (adj) Triển vọng, hứa hẹn Promising Singer: Ca sỹ triển vọng hứa hẹn Promising Tourism Business: Ngành triển vọng hứa hẹn 34 Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic Development Areas Promising: Khu vực phát triển triển vọng, hứa hẹn  Properly: (adv) = Appropriate: (adj) = Suitable: (adj) Thích hợp, . (Body, thing, one) + V (số ít) No, Some Despite + Ving Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic 17 - Danh từ địa điểm, môn học, tên món ăn, quốc gia, tên riêng … Bản thân có “s’’ chứ không. đây) QKHT, Before + QKD After (Ngược lại) HTHT + Since + QKD Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic 4 Yesterday (hôm qua), this morning, TODAY. Ex: I often go to school by bus, but today. school. I will often go to school. Tài liệu tổng hợp ôn thi Toeic 5 Lưu ý: (ADV) đặt trước V thường và sau V đặc biệt When I (arrive) at this house, he still (sleep). (was/ still)

Ngày đăng: 06/08/2015, 17:54

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan