Giáo án toán lớp 5 đầy đủ cả năm

266 465 0
Giáo án toán lớp 5 đầy đủ cả năm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Bïi Sinh Huy – Trêng TiĨu häc Hỵp Thanh B Thứ ngày tháng năm 2008 TUẦN 1 : Tiết 1: ÔN TẬP: KHÁI NIỆM PHÂN SỐ I. MỤC TIÊU: - Ôn tập cách viết thương, viết số tự nhiên dưới dạng phân số - Củng cố cho học sinh khái niệm ban đầu về phân số: đọc, viết phân số - Giáo dục học sinh yêu thích học toán, rèn tính cẩn thận, chính xác II. ĐỒ DÙNG: - Bộ đồ dùng dạy học Toán III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ : 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài : b) Nội dung : * Hoạt động 1: ôn tập - Giáo viên vẽ hình lên bảng. - Viết phân số biểu diễn số phần gạch chéo và số phần còn lại. Học sinh đọc phân số 3 2 3 1 3 2 đọc là hai phần ba 3 1 đọc là một phần ba Làm tương tự các tấm bìa còn lại 5 3 Giáo viên nêu phép tính 1 : 3 Học sinh viết kết quả phép chia dưới dạng phân số. HD Học sinh rút ra kết luận : Cách viết thương của 2 số tự nhiên 1 : 3 = 3 1 ; 4 : 10 = 10 4 Học sinh nêu kết luận mục 1 chú ý Giáo viên nêu phân số 1 5 Học sinh lập phép chia và thực hiện phép chia. Tương tự Học sinh rút ra KL ( mục 2 chú ý) Tương tự cho chú ý 3, 4 1 5 = 5 : 1 = 5 5 = 1 5 12 = 1 12 ; 2001 = 1 2001 * Hoạt động 2: Thực hành - Hướng học sinh làm bài tập Bài 1 : Học sinh làm miệng Label1 Bïi Sinh Huy – Trêng TiĨu häc Hỵp Thanh B Bài 2 : Dựa vào chú ý 1 để làm bài vào vở. - Giáo viên chữa và chấm bài Bài 3 Dựa vào chú ý 2 để làm bài vào vở. -Giáo viên chữa và chấm bài Bài 4 : Tổ chức thi đua “ai nhanh ai đúng” Chọn 2 đội chơi mỗi đội 2 em. 5 3 5:3 = tương tự 1 32 32 = tương tự Điền số vào ô trống 1= 0 = Giáo viên nhận xét tuyên dương 3. Củng cố - dặn dò: - Chuẩn bò : Ôn tập “Tính chất cơ bản của phân số” - Nhận xét tiết học Thứ ngày tháng năm 2008 Tiết 2: ÔN TẬP: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ I. MỤC TIÊU: - Giúp học sinh nhớ lại tính chất cơ bản của phân số. - Vận dụng tính chất cơ bản của phân số để rút gọn và quy đồng mẫu số các phân số. - Giáo dục học sinh tính cẩn thận, say mê học toán. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ : Viết các số tự nhiên sau dưới dạng phân số : 5 ; 15 ; 20 ; 100 ; 250 - 1 học sinh lên bảng làm - Học sinh nhận xét  Giáo viên nhận xét - ghi điểm 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài : - Hôm nay, thầy trò chúng ta tiếp tục ôn tập tính chất cơ bản PS. b) Nội dung : Giáo viên nêu VD 1. Học sinh tìm số cần điền phù hợp và tính kết quả 1. Ôn tập tính chất cơ bản của phân số : Bïi Sinh Huy – Trêng TiĨu häc Hỵp Thanh B = × × = 6 5 6 5 = × × = 6 5 6 5 18 15 36 35 6 5 = × × = 24 20 46 45 6 5 = × × = - Học sinh nhận xét và rút ra KL Học sinh nêu KL ý 1 mục a SGK Giáo viên nêu VD 2. Giáo viên hướng dẫn tương tự VD 1 Học sinh nêu lại quy tắc SGK 6 5 3:18 3:15 18 15 == Học sinh nêu KL ý 2 Giáo viên nêu phân số : 120 90 Học sinh tự rút gọn ; giáo viên lưu ý rút gọn đến khi nào không còn rút gọn được nữa. 2. Ứng dụng tính chất cơ bản của phân số. * Rút gọn phân số : 4 3 3:12 3:9 12 9 10:120 10:90 120 90 ==== hoặc : 4 3 30:120 30:90 120 90 == Giáo viên nêu VD 1 Phân số 4 3 không còn rút gọn được nữa gọi là phân số tối giản. * Quy đồng mẫu số - Giáo viên nêu VD - Học sinh tự quy đồng - Chữa bài - Nêu quy tắc 3 2 và 7 4 +) 21 14 73 72 3 2 = × × = +) 21 12 37 34 7 4 = × × = - Giáo viên nêu VD - HD nhận xét. + Ta thấy 10 : 5 = 2 nên chọn MSC là 10. - Học sinh tự làm. - Học sinh nêu lại quy tắc quy đồng MS 2 PS 5 3 và 10 9 10 6 25 23 5 3 = × × = 10 9 giữ nguyên 3. Luyện tập  Bài 1 : Rút gọn phân số - Học sinh làm vào vở - Chữa bài - Nhận xét 64 36 ; 27 18 ; 25 15  Bài 2 : Quy đồng mẫu số - Học sinh làm vở Học sinh nhận xét trước khi quy đồng - 3 HS lên bảng sửa bài Bïi Sinh Huy – Trêng TiĨu häc Hỵp Thanh B Chấm và chữa bài  Bài 3 : Tìm các phân số bằng nhau - Học sinh đọc yêu cầu - Học sinh làm vào vở - Chữa bài +) 100 40 30 12 5 2 == +) 35 20 21 12 7 4 == 3. Củng cố - dặn dò: - Nêu quy tắc quy đổng MS các phân số. - Muốn rút gọn 2 PS làm như thế nào ? - Chuẩn bò: ¤ân tập :So sánh haiphân số Nhận xét chung. Thứ ngày tháng năm 2008 Tiết 3: ÔN TẬP: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ I. MỤC TIÊU: - Giúp học sinh nhớ lại về cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số và khác mẫu số - Biết sắp xếp các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn . - Giúp học sinh yêu thích học toán, cẩn thận khi làm bài. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ : + Muốn quy đồng MS các phân số làm thế nào ? VD 4 3 và 5 2  Giáo viên nhận xét 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài : So sánh hai phân số b) Nội dung : - Hướng dẫn học sinh ôn tập -giáo viên nêu VD1 : - Yêu cầu học sinh so sánh 2 PS 7 2 và 7 5 ; 7 5 và 7 2 3 2 và 3 2 học sinh nêu KL mục a Giáo viên nêu VD2: Học sinh tự làm So sánh 2 PS : 4 3 và 7 5 Bïi Sinh Huy – Trêng TiĨu häc Hỵp Thanh B +) 28 21 74 73 4 3 = × × = +) 28 20 47 45 7 5 = × × = Vì 21 > 20 nên 28 20 28 21 > vậy 7 5 4 3 > Học sinh nêu quy tắc (mục b) - Học sinh nêu cách làm - Học sinh kết luận: so sánh phân số khác mẫu số  quy đồng mẫu số hai phân số  so sánh Học sinh nêu quy tắc SGK * Luyện tập  Bài 1 - Học sinh làm bài 1 - Học sinh sửa bài - Giáo viên và học sinh nhận xét Häc sinh nªu l¹i c¸ch so s¸nh hai ph©n sè . 17 10 17 15 ; 11 6 11 4 >< 14 12 7 6 và +) 14 12 27 26 7 6 = × × = 14 12 7 6 14 12 14 12 == nên 4 3 3 2 và +) 12 8 43 42 3 2 = × × = +) 12 9 34 33 4 3 = × × = vì 8 < 9 nên 4 3 3 2 12 9 12 8 << vây  Bài 2: Viết các PS theo thứ tự từ bé đến lớn. - Học sinh đọc đề bài nêu yêu cầu - Học sinh làm bài 2 - Học sinh sửa bài - Học sinh nhận xét. - Giáo viên nhận xét a) 8 17 ; 6 5 ; 9 8 ==> 8 17 ; 9 8 ; 6 5 b) 4 3 ; 8 5 ; 2 1 8 5 ; 4 3 ; 2 1 ==> 3. Củng cố - dặn dò - Muốn so sánh 2 PS cùng mẫu làm như thế nào ? - Muốn so sánh 2 phân số khác mẫu làm thế nào ? - chuẩn bị b ài sau. - Nhận xét tiết học Bïi Sinh Huy – Trêng TiĨu häc Hỵp Thanh B ………………………………………………… Thứ ngày tháng năm 2008 Tiết 4 : ÔN TẬP : SO SÁNH HAI PHÂN SỐ (tt) I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh củng cố về : _ So sánh phân số với đơn vò _ So sánh 2 phân số có cùng tử số - Biết cách so sánh các phân số . - Giúp học sinh yêu thích học toán, cẩn thận khi làm bài. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ : - Muốn so sánh 2 phân số ta làm thế nào? VD 5 3 2 1 và  Giáo viên nhận xét 2 . Bài mới: a) Giới thiệu bài : So sánh hai phân số (tt) b) Nội dung : - Hướng dẫn học sinh ôn tập Học sinh làm bài 1 vào vở - Nhận xét và rút ra đặc điểm của PS ở câu a Bài 1 : a) 8 7 1;1 4 9 ;1 2 2 ;1 5 3 >>=< Học sinh nêu đặc điểm của PS lớn hơn 1 ; bé hơn 1 ; bằng 1 _HS rút ra nhận xét + Tử số > mẫu số thì phân số > 1 + Tử số < mẫu số thì phân số < 1 + Tử số = mẫu số thì phân số = 1  Giáo viên chốt lại Bài 2 : so sánh các phân số : - Học sinh tự làm câu a - Rút ra nhận xét + Hai tử số như thế nào ? + so sánh 2 PS cùng tử số làm như thế (có thể học sinh làm theo cách quy đồng để so sánh) 7 2 5 2 > Hai PS có cùng tử số Ps nào có mẫu Bïi Sinh Huy – Trêng TiĨu häc Hỵp Thanh B nào ? + Học sinh nhắc lại. số nhỏ hơn thì PS đó lớn hơn. Bài 4 : - Học sinh đọc bài. - HD cách làm - Học sinh làm vào vở - Chữa và chấm bài +) Chò : 3 1 số quýt +) Em : 5 2 số quýt Hỏi ai được nhiều hơn ? Vì 3 1 5 2 > nên em được nhiều hơn chò. 3. Củng cố - dặn dò - Nêu đặc điểm của PS bé hơn 1 ; PS lớn hơn 1 ; PS bằng 1 - So sánh 2 PS có cùng tử số làm như thế nào ? - Còn bài tập 3 chiều làm tiếp. - Nhận xét tiết học Thứ ngày tháng năm 2008 Tiết 5 : PHÂN SỐ THẬP PHÂN I. MỤC TIÊU: - Học sinh nhận biết về các phân số thập phân. - Học sinh nhận ra một số phân số có thể viết thành phân số thập phân, biết cách chuyển các phân số đó thành phân số thập phân . - Giáo dục HS yêu thích học toán, rèn tính cẩn thận. Bïi Sinh Huy – Trêng TiĨu häc Hỵp Thanh B II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ : Muốn so sánh 2 PS ta làm như thế nào?  Giáo viên nhận xét 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài : Tiết toán hôm nay chúng ta tìm hiểu kiến thức mới “Phân số thập phân” b) Nội dung : * Giới thiệu phân số thập phân - Hoạt động nhóm (6 nhóm) - Hướng dẫn học sinh hình thành phân số thập phân Em có nhận xét gì về MS của các PS ? - Học sinh thực hành chia tấm bìa 10 phần; 100 phần; 1000 phần - Lấy ra một số phần phần (tuỳ nhóm) - Nêu phân số vừa tạo thành - Giáo viên nêu phân số có mẫu số là 10, 100, 1000 gọi là phân thập phân. - Một vài học sinh lập lại - Yêu cầu học sinh tìm phân số thập phân bằng các phân số 5 3 , 4 1 và 125 4 - Học sinh làm bài - Học sinh nêu phân số thập phân - Nêu cách làm  Giáo viên chốt lại: Một số phân số có thể viết thành phân số thập phân bằng cách tìm một số nhân với mẫu số để có 10, 100, 1000 và nhân số đó với cả tử số để có phân số thập phân (Cũng có khi ta rút gọn được phân số thập phân) * Luyện tập  Bài 1: Viết và đọc phân số thập phân - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc yêu cầu đề bài - Học sinh làm bài - Học sinh nêu miệng  Giáo viên nhận xét - Cả lớp nhận xét  Bài 2: Viết phân số thập phân - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc yêu cầu đề bài - Học sinh làm bài - Học sinh sửa bài  Giáo viên nhận xét chấm bài - Cả lớp nhận xét  Bài 3 : - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc yêu cầu đề bài - Học sinh tìm PSTP - Vì sao em biết đó là PSTP ? 1000 17 ; 10 4 Bïi Sinh Huy – Trêng TiĨu häc Hỵp Thanh B  Bài 4: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề - Nêu yêu cầu bài tập - HỌC SINH làm câu a), c) - Học sinh làm bài - Học sinh lần lượt sửa bài a) 10 35 52 57 2 7 = × × = c) 10 2 3:30 3:6 30 6 == 3. Củng cố - dặn dò - Phân số có mẫu số là 10, 100, 1000 được gọi là phân số gì ? - Chuẩn bò bài : Luyện tập - Nhận xét tiết học ………………………………………………………… TUẦN 2 : Thứ ngày tháng năm 2008 Tiết 6 : LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: - Viết các phân số thập phân trên một đoạn tia số . - Chuyển một phân số thành một phân số thập phân. - Giải bài toán về tìm giá trò một phân số của số cho trước. - Rèn luyện học sinh đổi phân số thành phân số thập phân nhanh, chính II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ : - Thế nào là Phân số thập phân ? VD Giáo viên viết các PS học sinh xác đònh PSTP ? 100 4 ; 8 10 ; 20 5 ; 10 3  Giáo viên nhận xét - Ghi điểm 2. Bài mới : a) Giới thiệu bài : b) Nội dung : Bài 1 : - Giáo viên vẽ tia số lên bảng. - Trên tia số từ 0 đến 1 được chia thành mấy phần bằng nhau ? - 10 phần - Viết phân số ứng với mỗi phần trên tia số. - Học sinh làm vào vở Bïi Sinh Huy – Trêng TiĨu häc Hỵp Thanh B - Giáo viên nhận xét, chữa bài. Bài 2 : Viết các phân số thành PSTP : Học sinh đọc yêu cầu - Học sinh tự làm vào vở - Chấm và chữa bài. 10 55 52 511 2 11 = × × = 100 375 254 2515 4 15 = × × = 10 62 25 231 5 31 = × × = - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc yêu cầu đề bài - Học sinh đọc yêu cầu đề bài Bài 3 : Viết các PSTP có mẫu là 100. - Học sinh đọc yêu cầu. - Học sinh làm vào vở - Chấm và chữa bài +) 100 24 425 46 25 6 = × × = +) 100 50 10:1000 10:500 1000 500 == +) 100 9 2:200 2:18 200 18 == Bài 3 : tổ chức thi đua Chọn 2 nhóm mỗi nhóm 4 học sinh lên bảng làm nối tiếp, nhóm nào xong trước và đúng là thắng cuộc - Lớp nhận xét, giáo viên nhận xét tuyên dương 100 87 10 92 ; 10 9 10 7 >< 100 29 10 8 ; 100 50 10 5 >=  Bài 5 : - Học sinh đọc đề bài. - HD : Em hiểu câu: “số học sinh giỏi toán bằng 10 3 số ọc sinh cả lớp là thế nào ? - Để tìm số học sinh giỏi toán ta làm như thế nào ? - Học sinh giải vào vở. - Chữa bài Số học sinh giỏi Toán : [...]...  Giáo viên nhận xét số và giữ nguyên mẫu số 48 + 35 83 = 56 56 3 3 24 15 24 − 15 9 b) 5 − 8 = 40 − 40 = 40 = 40 1 5 6 20 6 + 20 26 c) 4 + 6 = 24 + 24 = 24 = 24 4 1 24 9 24 − 9 15 d) 9 − 6 = 54 − 54 = 54 = 54 6 5 48 35 a) 7 + 8 = 56 + 56 = Bài 2 : - Số tự nhiên có thể viết thành phân số có mẫu số bằng mấy ? - Học sinh làm bài vào vở 2 3 2 15 2 15 + 2 17 - Giáo viên nhận xét a) 3 + 5 = 1 + 5 = 5 + 5. .. 60 : 12 x 5 = 25 (m) Chiều dài mảnh vườn : 60 – 25 = 35 (m) Diện tích mảnh vườn : 25 x 35 = 8 75 (m2) Diện tích lối đi : 8 75 : 25 = 35 (m2 ) Đáp số 35 m2 3 Củng cố - dặn dò: - Chuẩn bò bài : Ôn tập và bổ sung về giải toán TUẦN 4: Bïi Sinh Huy – Trêng TiĨu häc Hỵp Thanh B Thứ ngày tháng năm 2008 Tiết 16 : ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN I MỤC TIÊU : - Qua bài toán cụ thể, làm quen một dạng toán quan hệ... gạo xe chở được nhiều nhất : 50 x 300 = 15 000 (kg) Nếu mỗi bao gạo nặng 75 kg thì số bao chở được là : 15 000 : 75 = 200 (bao) ĐS : 200 bao Thứ ngày tháng năm 2008 CỦNG CỐ : ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN I MỤC TIÊU : - Củng cố giải toán về tìm 2 số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của nó ; các bài toán liên quan đến tỉ lệ II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1 ÔN TẬP : - Nêu cách giải loại toán tìm 2 số khi biết tổng và... 3 6 7 6 × 7 42 +) 5 : 7 = 5 × 3 = 5 × 3 = 15 3 2 3× 2 6 = +) × = 4 5 4 × 5 20 Bïi Sinh Huy – Trêng TiĨu häc Hỵp Thanh B 5 1 5 2 5 × 2 10 : = × = = 8 2 8 1 8 ×1 8 3 4 × 3 12 = b) +) 4 × = 8 8 8 1 2 3× 2 +) 3 : 2 = 3 × 1 = 1 = 6 1 1 1 1×1 1 +) 2 : 3 = 2 × 3 = 2 × 3 = 6 +) Bài 2 : - Giáo viên HD theo mẫu - Học sinh làm vào vở - Chấm và chữa bài 9 9 5 5 3× 3× 5 3 a) 10 × 6 = 10 × 6 = 5 × 2 × 3 × 2 = 4... = 5 2 10 10 10 10 10  Bài 2 : - Học sinh đọc yêu cầu - Nếu kết quả chưa là PS tối giản thì phải rút gọn 5 2 25 16 9 - Chữa bài a) − = − = 8 5 40 40 40 1 3 11 3 22 15 7 b) 1 − = − = − = 10 4 10 4 20 20 20 2 1 5 4 3 5 1 c) + − = + − = 3 2 6 6 6 6 3 * Bài 4 : - Giáo viên hướng dẫn học sinh làm 9m 5dm = 9m + 5 m = 9 5 m 10 10 bài mẫu - Học sinh làm bài - Chữa bài, nhận xét * Bài 5 : - Học sinh đọc đề toán. .. Hoạt động 1: n tập phép nhân, chia 2 5 - Giáo viên nêu ví dụ × 7 9 2 5 2 5 × = 7 9 7×9 - Học sinh nêu cách tính và tính Cả lớp tính vào vở nháp - sửa bài Muốn nhân 2 phân số ta lấy tử số  Kết luận: nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số 4 3 4 8 4 × 8 32 - Giáo viên nêu ví dụ : = × = = 5 8 5 3 5 3 15 - Học sinh nêu cách thực hiện - Học sinh nêu cách tính và tính Cả lớp tính vào vở nháp - sửa bài Muốn... vở 2 3 2 15 2 15 + 2 17 - Giáo viên nhận xét a) 3 + 5 = 1 + 5 = 5 + 5 = 5 = 5 5 28 5 28 − 5 23 − = = 7 7 7 7 7 2 1 11 15 11 4 c) 1 − ( 5 + 3 ) = 1 − 15 = 15 − 15 = 15 b) 4 − = Bài 3 : - Học sinh đọc bài - Học sinh giải - Học sinh làm vào vở - Chữa bài Phân số chỉ số bóng đỏ và xanh trong hộp : 1 1 5 + = (số bóng trong hộp) 2 3 6 5 Đáp số : 6 số bóng trong hộp 3 Củng cố - dặn dò : - Muốn cộng (trừ) hai... thức vừa học - Chuẩn bò bài : Ôn tập và giải toán - Nhận xét tiết học Bïi Sinh Huy – Trêng TiĨu häc Hỵp Thanh B BGH –TTCM kiĨm tra Bïi Sinh Huy – Trêng TiĨu häc Hỵp Thanh B Thứ ngày tháng năm 2008 TIẾT 15 : ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN I MỤC TIÊU : - Giúp học sinh ôn tập, củng cố cách giải bài toán liên quan đến tiû số của lớp bốn - Rèn học sinh cách nhận dạng toán và giải nhanh, chính xác, khoa học II II CÁC... quan hệ tIû lệ và biết cách giải bài toán có liên quan đến quan hệ tỉ lệ đó - Rèn học sinh nhận dạng toán, giải toán nhanh, chính xác - Vận dụng kiến thức giải toán vào thực tế, từ đó giáo dục học sinh say mê học toán, thích tìm tòi học hỏi II ĐỒ DÙNG : - Bảng phụ ghi sẵn bảng số liệu BT1 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1 Kiểm tra bài cũ : - Học sinh chữa bài tập 3b  Giáo viên nhận xét và cho điểm 2 Bài... có số tiền là : 3000 x 25 = 750 00 (đồng) Số vở mua được với giá 150 0 đồng là 750 00 : 150 0 = 50 (quyển) ĐS : 50 quyển  Giáo viên nhận xét  Bài 2 : - Học sinh đọc đề toán - Giáo viên HD : Tổng thu nhận của - giảm xuống gia đình không đổi, khi tăng số con thì thu nhập bình quân của mỗi người sẽ tăng lên hay giảm xuống ? - Học sinh làm vào vở - Chấm và chữa bài Tổng thu nhập của cả gia đình : 800 000 x . Học sinh làm bài vào vở - Giáo viên nhận xét a) 5 17 5 2 15 5 2 5 15 5 2 1 3 5 2 3 = + =+=+=+ b) 7 23 7 52 8 7 5 7 28 7 5 4 = − =−=− c) 15 4 15 11 15 15 15 11 1) 3 1 5 2 (1 =−=−=+− Bài 3 : -. bài  Giáo viên nhận xét a) 56 83 56 354 8 56 35 56 48 8 5 7 6 = + =+=+ b) 40 9 40 152 4 40 15 40 24 8 3 5 3 = − =−=− c) 24 26 24 206 24 20 24 6 6 5 4 1 = + =+=+ d) 54 15 54 924 54 9 54 24 6 1 9 4 = − =−=− Bài. 6 1 32 11 3 1 2 1 3: 2 1 = × × =×= Bài 2 : - Giáo viên HD theo mẫu. - Học sinh làm vào vở - Chấm và chữa bài a) 4 3 23 25 533 610 59 6 5 10 9 = ××× ×× = × × =× b) 35 8 7 355 54 23 21 25 206 21 20 25 6 20 21 : 25 6 = ××× ××× = × × =×=

Ngày đăng: 04/08/2015, 06:53

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Tiết 2: ÔN TẬP: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ

  • Tiết 3: ÔN TẬP: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ

  • Tiết 4 : ÔN TẬP : SO SÁNH HAI PHÂN SỐ (tt)

  • Tiết 6 : LUYỆN TẬP

   • Tiết 7 : ÔN TẬP : PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ HAI PHÂN SỐ

   • Ÿ Bài 2 :

   • I. MỤC TIÊU :

   • I. MỤC TIÊU

    • S hình tròn nhỏ: 0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,538 (dm2)

    • - p dụng kiến thức giải toán liên quan(HS yếu, TB làm được 2/3 số bài tập)

    • I. MỤC TIÊU:

    • I. MỤC TIÊU :

    • Bảng phụ vẽ các hình SGK

    • I. MỤC TIÊU

    • I. MỤC TIÊU :

    • I. MỤC TIÊU :

    • I. MỤC TIÊU

    • I. MỤC TIÊU

    • Bài tập 1: Gọi HS đóc bài toán

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan