635 từ vựng thường gặp trong các kì thi TOEIC

17 1.1K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2015, 20:55

 ĐÁP ÁN   ng g  p nh  t c  a Part 5 và Part 6 TOEIC C  TOEIC  T      TOEIC  A  S T              www.facebook.com/CunghocTOEIC990  ĐÁP ÁN   ng g  p nh  t c  a Part 5 và Part 6 TOEIC C  TOEIC  T      TOEIC  A  S T              www.facebook.com/CunghocTOEIC990 1. abandon     2. at all times       3. a variety of      4. be absent from         5. care for       6. comprehensive     7. damage      8. damaged      9. deal with [di       10. decision     11. earn      12. gate    13. in an effort to           14. international       15. maintain  v. (= preserve, assert) duy trì 16. name       17. paint    18. raise  v. (= elevate) nâng cao 19. seasonal  a. theo mùa 20. talk     21. to the point        22. access     23. at one’s expense         24. call for [k      25. continually     26. continue     27. easily [       28. easy     29. handle     30. health     31. in a timely manner          32. intricate       33. just enough + to-infinitive          34. lease  n. thuê 35. narrow down A to B [nær  dan  tu bi] phr. thu hp t A thành B 36. objective[bektv] n., a. mc tiêu; khácn quan 37. qualify for [kwlfa f] phr. đ điu kin 38. quality [kwlti] n. cht lng 39. rapid [ræpd] a. nhanh chóng 40. rapidly [ræpdli] ad. mt cách nhanh chóng 41. rate [ret] n. (= percentage) t l  ĐÁP ÁN   ng g  p nh  t c  a Part 5 và Part 6 TOEIC C  TOEIC  T      TOEIC  A  S T              www.facebook.com/CunghocTOEIC990 42. sale [sel] n. s bán 43. trouble[trbl] n. rc ri 44. understand [ndstænd] v. hiu 45. understanding [ndstænd] n., a. s hiu bit; đng cm 46. vacate [vket] v. b trng (chc v) 47. account [kant] n. tài khon 48. at the latest [t ð letst] phr. chm nht là 49. be exempt from [bi gzempt frm] phr. đc min 50. benefit [benft] n. li ích 51. broaden [brdn] v. m rng 52. calmly [ kmli] ad. mt cách bình tnh 53. delegation [delen] n. phái đoàn 54. early[li] a., ad. sm 55. finished product [fnt prdkt] phr. thành phm 56. generally [enrli] ad. nói chung 57. generate[enret] v. (produce) to ra 58. identification [adentfken] n. s xác đnh 59. late [let] ad. mun 60. lately[letli] ad. (thi gian) gn đây 61. negotiation [nen] n. s đàm phán 62. obtain A from B [bten  frm bi] phr. ly đc A t B 63. reach [ri] v. chm đn 64. satisfaction [sætsfækn] n. s hài lòng 65. satisfactory [sætsfæktri] a. tha đáng 66. under construction [nd knstrkn] phr. đang xây dng 67. update[pdet] v. cp nht 68. what the future holds for someone [w t ð  fju hldz f smwn] phr. đi u g ì s  xy ra đi vi ai 69. accommodate[kmdet] v. (= lodge) (tòa nhà) có sc cha 70. accurately [ækjrtli] ad. mt cách chính xác 71. be accompanied by [bi kmpnid ba] phr. kèm theo 72. be reliant on [bi rlant n] phr. ph thuc vào 73. capacity [kpæsti] n. công sut 74. careful[kefl] adj. cn thn 75. dedicate[dedket] v. cng hin 76. dedicated [dedketd] a. tn ty 77. elect[lekt] v. bu c 78. grant [ rnt] v. cp (hc bng, tin,…) 79. honor[n] v. (= respect) vinh danh 80. lend [lend] v. cho vay 81. lender [lend] n. ngi cho vay 82. level [levl] n. mc đ  ĐÁP ÁN   ng g  p nh  t c  a Part 5 và Part 6 TOEIC C  TOEIC  T      TOEIC  A  S T              www.facebook.com/CunghocTOEIC990 83. need [nid] n. cn; nhu cu 84. neutrality [nju trælti] n. s trung lp 85. permanent [pmnnt] a. lâu dài 86. quick [kwk] a. nhanh chóng 87. still [stl] ad. vn 88. technical description [teknkl dskrpn] phr. mô t k thut 89. temporarily [temprrli] ad. tm thi 90. accountant [kantnt] n. k toán 91. beside [bsad] prep. bên cnh 92. economical [iknmkl] a. tit kim 93. economy [knmi] n. nn kinh t 94. favorably [fevrbli] ad. mt cách thun li 95. in accordance with + regulation [n kdns wð ] phr. tuân theo (quy đnh) 96. keep in touch with [ki p n t wð] phr. gi liên lc vi 97. keep records of [kip rkdz v] phr. ghi chép, lu tr thông tin v 98. largely [lli] ad. phn ln 99. make sure + that-clause [mek  [+] ðæt kl z] phr. đm bo + mnh đ that 100. pay [pe] v. tr 101. specific [spsfk] a. (= certain) c th 102. brochure [br] n. sách qung cáo nh 103. build [bld] v. xây dng 104. certification [stfken] n. s cp giy chng nhn 105. employee [ emploi] n. nhân viên 106. employment [mplomnt] n. vic làm 107. feature [fi] n. tính nng 108. likelihood [laklhd] n. kh nng (xy ra vic gì) 109. likely [lakli] a. có kh nng 110. obtain [bten] v. có đc 111. occupation [kjpen] n. ngh nghip 112. probable [prbbl] a. có th xy ra 113. representative [reprzenttv] n. đi din 114. seat [si t] n., v. ch ngi; sp xp ch ngi 115. take over [tek v] phr. đm nhi 116. under the new management [nd ð nju mænmnt] phr. di s qun lý mi 117. unused [ njuzd] a. không s dng 118. utilization [jutlazen] n. s s dng 119. cautiously [ksli] ad. mt cách thn trng 120. chance [ ns] n. c hi 121. charge [] v. tính phí 122. commute [kmjut] v. đi làm (bng xe buýt, xe la, ô tô) 123. definitive [dfntv] a. chính xác  ĐÁP ÁN   ng g  p nh  t c  a Part 5 và Part 6 TOEIC C  TOEIC  T      TOEIC  A  S T              www.facebook.com/CunghocTOEIC990 124. demand [dmnd] v. (= request) nhu cu 125. efficiency [fnsi] n. s hiu qu 126. efficient [fnt] a. hiu qu 127. efficiently [fntli] ad. mt cách hiu qu 128. fast [f st] ad. nhanh chóng 129. finished [fnt] a. đã hoàn thành 130. hard [hd] a. cng 131. hardly [ hdli] ad. hu nh không 132. imply [mpla] v. hàm ý 133. incidental [nsdentl] a. ngu nhiên 134. nominal [nmnl] a. mang tính danh ngha 135. notice [nts] n. thông báo 136. performance [pfmns] n. hiu sut 137. perishable [perbl] a. d h hng 138. receptacle [rseptkl] n. đ đng 139. recognize[reknaz] v. nhn ra 140. transcribe [trænskrab] v. ghi li (bng tay) 141. address[dres] n. đa ch 142. electronically [lektrnkli] ad. đin t 143. financial [fanænl] a. v tài chính 144. fire [fa] v. sa thi 145. improve [mpruv] v. ci thin 146. improvement [ mpruvmnt] n. s ci thin 147. notify [ntfa] v. thông báo 148. offer [f] v. cung cp 149. office [fs] n. vn phòng 150. permit [pmt] v., n. cho phép; giy phép 151. precaution [prkn] n. bin pháp phòng nga 152. realistically [rlstkli] ad. thc t 153. safety precautions [sefti prknz] phr. bin pháp phòng nga an toàn 154. spend time/money on some thing [spend ta m mni n sm  ] phr. dành nhi u thi gian / tin bc vào mt cái gì đó 155. take advantage of [tek dvnt v] phr. tn dng li th 156. until further notice [ntl fð nts] phr. cho đn khi có thông báo mi 157. upcoming [pkm] a. sp ti 158. value [vælju] v. giá tr 159. valued [væljud] a. đc đánh giá cao 160. work [w k] v. (= labor, operate) làm vic; hot đng (máy móc) 161. activity [æktvti] n. hot đng 162. advance [dvns] n. tin ti 163. advantage [ dvnt] n. li th 164. check[ek] v. kim tra  ĐÁP ÁN   ng g  p nh  t c  a Part 5 và Part 6 TOEIC C  TOEIC  T      TOEIC  A  S T              www.facebook.com/CunghocTOEIC990 165. close[klz] a. gn 166. closely [klsli] ad. cht ch 167. comply[kmpla] v. tuân theo 168. encouragement [nkrmnt] n. s khuyn khích 169. except [ksept] prep. ngoi tr 170. except for [ksept f] prep. ngoi tr 171. exception [ksepn] n. ngoi l 172. exceptional [ksepnl] a. đc bit 173. focus on [fks n] phr. tp trung vào 174. include [nklud] v. bao gm 175. inconsistency [nknsstnsi] n. s thiu thng nht 176. means [minz] n. phng tin 177. of one’s choice [v [one’s] os] phr. do ai la chn 178. operation [pren] n. hot đng 179. operational [prenl] a. liên quan đn hot đng 180. peak [pik] v. chm đnh 181. recent [ risnt] a. gn đây 182. recently [risntli] ad. gn đây 183. securely [skjli] ad. mt cách an toàn 184. sense [sens] n. ý ngha 185. shock[k] n. sc 186. thoroughly [rli] ad. trit đ 187. transferable [træns frbl] a. có th chuyn nhng 188. unlimited miles [nlmtd malz] phr. (thuê xe) không tính phí thêm nu đi thêm dm 189. worth [w] n. có giá tr 190. advance in [ dvns n] phr. thng tin trong 191. advice [dvas] n. s t vn 192. advisable [dvazbl] a. nên 193. advise [dvaz] v. t vn 194. advisor, adviser [ædvaz dvaz] n. t vn, c vn 195. be associated with [bi sietd wð] phr. có liên quan đn 196. delivery [dlvri] n. s giao hàng 197. dramatically [drmætkli] ad. đáng k 198. increase [nkris] v. (= grow) tng 199. increasing [ nkris] a. ngày càng tng 200. increasingly [nkrisli] ad. ngày càng 201. key [ki] a. chính 202. last [l st] a. cui cùng 203. locate [lket] v. xác đnh v trí 204. location [lken] n. v trí 205. meet [mi t] v. (= satisfy, encounter) đáp ng  ĐÁP ÁN   ng g  p nh  t c  a Part 5 và Part 6 TOEIC C  TOEIC  T      TOEIC  A  S T              www.facebook.com/CunghocTOEIC990 206. opposition [pzn] n. s phn đi 207. reflect [rflekt] v. (= demonstrate) phn ánh 208. relation [rlen] n. mi quan h 209. relatively [reltvli] ad. tng đi 210. translation [trænslen] n. s dch (ngôn ng) 211. usually [juli] ad. thng 212. agenda [end] n. chng trình ngh s 213. aggressively [resvli] ad. tích cc 214. agree [ri] v. đng ý 215. agreement [rimnt] n. tha thun 216. ahead [hed] ad. trc 217. be capable of [bi kepbl v] phr. có kh nng 218. clarify [klærfa] v. làm rõ 219. clear[kl] v. rõ ràng 220. clearly [klli] ad. mt cách rõ ràng 221. collaborate on [klæbret n] phr. hp tác 222. commitment to [k mtmnt tu] phr. cam kt 223. consider [knsd] v. xem xét 224. considerable [knsdrbl] a. đáng k 225. considering [knsdr] prep. xem xét 226. dedication to [dedken tu] phr. cng hin cho 227. ensure [n] v. đm bo 228. entry [entri] n. (=admission) s cho phép đi vào 229. fascinating [fæsnet] a. hp dn 230. indicate [ndket] v. ch ra 231. indication [ndken] n. s ch ra 232. inherently risky [nhrntli rski] phr. tim n ri ro 233. mention [menn] v. đ cp đn 234. optimistic [ptmstk] a. lc quan 235. process[prses] v. quá trình; x lý 236. subsequent [sbskwnt] a. tip theo 237. visit [vzt] v. ving thm 238. agree with [ri wð] phr. đng ý vi 239. aim[em] v. có mc tiêu là 240. be suitable for [bi sutbl f] phr. phù hp vi 241. compensate [kmpnset] v. bi thng 242. enclosed [nklzd] a. kèm theo 243. enhance [ nhns] v. tng cng 244. enter [ent] v. nhp 245. envelope [envlp] n. phong bì 246. eventually [venli] ad. cui cùng  ĐÁP ÁN   ng g  p nh  t c  a Part 5 và Part 6 TOEIC C  TOEIC  T      TOEIC  A  S T              www.facebook.com/CunghocTOEIC990 247. exposure to [ksp tu] phr. tip xúc vi 248. fiscal year [ fskl j] phr. nm tài khóa 249. heavily [hevli] ad. rt nhiu 250. itinerary [atnrri] n. lch trình 251. listen to [ lsn tu] phr. nghe 252. perfection [pfekn] n. s hoàn thin 253. regarding [rd] prep. v 254. regardless [r dls] ad. bt k 255. regrettably [rretbli] ad. tht đáng tic 256. sophisticated [sfstketd] a. tinh vi 257. tightly [tatli] ad. cht ch 258. affix [fks] v. đóng (du); dán (tem) 259. analysis [nælss] n. s phân tích 260. be comparable to [bi kmprbl tu] phr. đc so sánh vi 261. be compatible with [bi kmpætbl wð] phr. tng thích vi 262. complain[kmplen] v. phàn nàn 263. complaint [kmplent] n. s khiu ni 264. description [dskrpn] n. s mô t 265. follow [fl] v. theo 266. form [f m] n. hình thc 267. formal [fml] a. chính thc 268. in celebration of [n selbren v] phr. nhm k nim 269. in the foreseeable future [n ð  fsibl fju] phr. trong tng lai gn 270. necessarily [nesserli] ad. nht thit 271. next [nekst] a. tip theo 272. on the waiting list [n ð wet lst] phr. trong danh sách ch 273. order [d] v. đt hàng 274. organize [naz] v. t chc 275. personally [ psnli] ad. v cá nhân 276. predict [prdkt] v. d đoán 277. prior to [pra tu] phr. trc 278. regular [rejl] a. thng xuyên 279. reimbursement [rimbsmnt] n. s hoàn li 280. reject [rekt] v. t chi 281. short [ t] a. ngn 282. total [ttl] a. tng s 283. use[juz] v.,n. s dng 284. apart [ pt] ad. ngoài 285. be conscious of [bi kns v] phr. ý thc v 286. be native to [bi netv tu] phr. là bn đa đi vi 287. commit oneself to [k mt wnself tu] phr. cam kt chính mình  ĐÁP ÁN   ng g  p nh  t c  a Part 5 và Part 6 TOEIC C  TOEIC  T      TOEIC  A  S T              www.facebook.com/CunghocTOEIC990 288. commitment [kmtmnt] n. s cam kt 289. complete [k mplit] a. đy đ 290. completely [kmplitli] ad. hoàn toàn 291. design[dzan] v. thit k 292. designated [deznetd] a. đc ch đnh 293. eligible [elbl] a. đ điu kin 294. escalator [esklet] n. thang cun 295. finally [fanli] ad. cui cùng 296. forfeit[fft] n. mt (vì đã làm điu sai) 297. hesitantly [heztntli] ad. ngp ngng 298. improper [mprp] a. không đúng cách 299. join [on] v. tham gia 300. merge [m] v. hp nht 301. pollutant [p lutnt] n. cht gây ô nhim 302. post [pst] v. gi 303. regulation[rejlen] n. quy đnh 304. reliable [rlabl] a. đáng tin cy 305. transportation [trænspten] n. giao thông vn ti 306. cordially [kdli] ad. thân ái 307. detach[dtæ] v. tách 308. escort [skt] v. h tng 309. evaluation [væljen] n. s đánh giá 310. fiscal [fskl] a. tài chính 311. highly [hali] ad. rt 312. in combination with [n kmbnen wð] phr. kt hp vi 313. powerful [pafl] a. mnh m 314. presently [prezntli] ad. hin nay 315. promptly [prmptli] ad. kp thi 316. remain [rmen] v. vn 317. remainder [rmend] n. phn còn li 318. remind [rmand] v. nhc nh 319. age [e] n. tui 320. apparent [pærnt] a. rõ ràng 321. applicant [æplknt] n. ngi np đn 322. application [æplken] n. ng dng 323. applied [plad] a. đc ng dng 324. apply [pla] v. áp dng 325. assign A to B [ san  tu bi] phr. ch đnh vic A cho (ngi) B 326. come into effect [km nt fekt] phr. có hiu lc 327. concern , [knsn] n. s quan tâm 328. concerning [k nsn] prep. liên quan đn  ĐÁP ÁN   ng g  p nh  t c  a Part 5 và Part 6 TOEIC C  TOEIC  T      TOEIC  A  S T              www.facebook.com/CunghocTOEIC990 329. spend [spend] v. chi tiêu 330. visible [vzbl] a. có th nhìn thy 331. adequately [ædkwtli] ad. mt cách đy đ 332. allow[la] v. cho phép 333. bring [br] v. mang li 334. conclusion [knklun] n. s kt lun 335. correctly [krektli] ad. chính xác 336. forward [ fwd] ad. v phía trc 337. inspect [nspekt] v. kim tra 338. introduce [ntrdjus] v. gii thiu 339. look into [lk nt] phr. điu tra 340. look over [lk v] phr. xem qua 341. minimum [mnmm] n. ti thiu 342. poor [p] a. nghèo; t hi 343. preference for [prefrns f] phr. s u tiên cho 344. secondary effect [sekndri fekt] phr. tác dng ph 345. shortage [ t] n. s thiu 346. timely [tamli] ad. kp thi 347. approval [pruvl] n. s tán thành 348. approve [ pruv] v. phê duyt 349. be faced with [bi fest wð] phr. phi đi mt vi 350. compensate someone for something. [ kmpnset smwn f sm  ] phr b i th  ng cho mt ngi nào đó vì mt cái gì đó. 351. complex [kmpleks] n. phc tp 352. conduct [kndkt] v. tin hành 353. confident [knfdnt] a. t tin 354. develop [dvelp] v. phát trin 355. developing[dvelp] a. đang phát trin 356. development [dvelpmnt] n. s phát trin 357. exceed [ksid] v. vt quá 358. exclusively [ksklusvli] ad. mt cách đc quyn 359. interest [ntrst] n. s quan tâm 360. interested [ntrstd] a. quan tâm đn 361. interesting [ntrst] a. thú v 362. look forward to + noun/V-ing [l k fwd tu [+] na n vi ] phr. mong đi điu gì/làm vic gì 363. please [pliz] v. làm tha mãn 364. pleasure [ple] n. nim vui 365. pressure [pre] n. áp lc 366. proportion[prpn] n. t l 367. renew [rnju] v. (= extend) đi mi 368. seldom [seldm] ad. him khi 369. simply [smpli] ad. mt cách đn gin [...]... discuss 476 discussion on 477 drape something with something [dre 478 exposure 479 extremely [ 480 invite 481 involved 482 notable 483 obligation to 484 paid 485 proposal 486 prospect 487 prosperity 488 protective 489 right a 490 serve 491 service [ 492 supervision [ ð phr ph a tham gia www.facebook.com/CunghocTOEIC990 ên m ì ng g p nh t c a Part 5 và Part 6 TOEIC 493 unlimited 494 upon request 495... automatically [ 560 be familiar with 561 cancellation 562 condition 563 difficulty 564 division 565 double 566 empathize 567 inherently 568 in writing 569 majority 570 otherwise 571 rise 572 significantly 573 variety 574 vary v khác nhau www.facebook.com/CunghocTOEIC990 ng g p nh t c a Part 5 và Part 6 TOEIC 575 amazement 576 donate 577 donation 578 expense n chi phí 579 expensive 580 extinction 581 flexibility... www.facebook.com/CunghocTOEIC990 ng g p nh t c a Part 5 và Part 6 TOEIC 616 attract v thu hút 617 authorize [ v cho phép 618 authorized 619 available 620 contributor [k 621 coverage 622 diverse 623 diversify [da 624 edition 625 escort someone to somewhere [ 626 exercise 627 facility 628 hold 629 informative[ 630 informed 631 innovative 632 interfere with 633 profitable 634 put in for [p 635 segment 636 suppose... 525 restore 526 restructure [ 527 return A to B [r 528 submit A to B [s 529 substantial 530 substantially 531 turn in 532 unoccupied 533 venture n liên doanh www.facebook.com/CunghocTOEIC990 ng g p nh t c a Part 5 và Part 6 TOEIC 534 benefit from 535 collection 536 consist of 537 correspondence 538 create [kri 539 creative 540 disturbing 541 experiment with 542 extension 543 extensive 544 feasibility... construction 443 consultant 444 disappoint 445 disappointment 446 discourage A from B [d 447 durable 448 equally [ 449 experience 450 nearly 451 observance [ www.facebook.com/CunghocTOEIC990 ng g p nh t c a Part 5 và Part 6 TOEIC 452 observation 453 properly 454 request 455 be honored for [bi 456 convenience [k 457 convenient [k 458 conveniently [k 459 discount 460 foreseeable [f 461 impressive 462 in... entirely ad hoàn toàn 401 expand 402 expansion 403 expansive 404 immediately [ 405 manage 406 manageable 407 management 408 manager 409 politely 410 proceed [pr www.facebook.com/CunghocTOEIC990 ng g p nh t c a Part 5 và Part 6 TOEIC 411 repair 412 speak [spi v nói 413 step [step] 414 strategic [str 415 strategy 416 concentrate on 417 consolidate 418 designated area 419 directly 420 expect 421 expectation...ng g p nh t c a Part 5 và Part 6 TOEIC 370 size 371 stimulate v kích thích 372 stir 373 assist with 374 concurrently 375 confirm [k 376 confirmation 377 contact 378 frequently [ 379 implication 380 in detail [ 381 in effect 382 in preparation... exercise 627 facility 628 hold 629 informative[ 630 informed 631 innovative 632 interfere with 633 profitable 634 put in for [p 635 segment 636 suppose 637 widely phr h n phân khúc www.facebook.com/CunghocTOEIC990 . và Part 6 TOEIC C  TOEIC  T      TOEIC  A  S T              www.facebook.com/CunghocTOEIC990 . và Part 6 TOEIC C  TOEIC  T      TOEIC  A  S T              www.facebook.com/CunghocTOEIC990 1 [ræpdli] ad. mt cách nhanh chóng 41. rate [ret] n. (= percentage) t l  ĐÁP ÁN   ng g  p nh  t c  a Part 5 và Part 6 TOEIC C  TOEIC  T      TOEIC  A

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan