0

Một số câu hỏi kiểm tra IQ Có đáp án

12 1,065 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2015, 19:01

Một số câu hỏi kiểm tra IQ Có đáp án Thời gian: 20 phút 20 câu hỏi Câu 1: Khi miếng bìa được gấp thành một hình lập phương thì sẽ tạo thành hình lập phương nào trong số những hình dưới đây? Câu 2: Hình nào trong số 5 hình bên dưới tiếp tục dãy trên theo lôgic? Câu 3: 1 Có 9 ô vùng được đánh dấu từ 1A đến 3C chứa đựng toàn bộ đoạn thẳng và ký hiệu của ô vuông ngoài cùng bên trái ở cùng hàng và ô vuông trên cùng ô cùng cột, ví dụ ô 2B phải có các đường thẳng và ký hiệu của ô 2 và ô B. Một trong 9 ô đó bị sai. Đó là ô nào? Câu 4: Có 9 ô vùng được đánh dấu từ 1A đến 3C chứa đựng toàn bộ đoạn thẳng và ký hiệu của ô vuông ngoài cùng bên trái ở cùng hàng và ô vuông trên cùng ô cùng cột, ví dụ ô 2B phải có các đường thẳng và ký hiệu của ô 2 và ô B. Một trong số 9 ô đó bị sai. Đó là ô nào? 2 Câu 5: Hình vuông nào thích hợp với chỗ trống? 3 Câu 6: Hình vuông nào thích hợp với chỗ trống? Câu 7: Hình nào thừa? 4 Câu 8: Hãy nhìn những hình trên theo chiều ngang và chiều dọc rồi chọn 1 hình ở phía dưới vào ô bị thiếu. Câu 9: 5 Câu 10: Đặt 12 hình nối dưới đây vào sơ đồ hình tam giác trên sao cho bao bọc xung quanh hình nối là những ký hiệu hoàn toàn giống nhau và không được quay hình nối đó. Lưu ý không phải tất cả các đường thẳng liên kết đều được bao bọc. Câu 11: 6 Câu 12: Hình vuông nào thích hợp với chỗ trống? Câu 13: Hình nào bên dưới tiếp theo dãy trên? Câu 14: Câu 15: Khi miếng bìa được gấp 7 thành một hình lập phương thì sẽ tạo thành hình lập phương nào trong số những hình dưới đây? Câu 16: Đặt 10 hình nối dưới đây vào sơ đồ hình tam giác trên sao cho bao bọc xung quanh hình nối là những 8 ký hiệu hoàn toàn giống nhau và không được quay hình nối đó. Lưu ý không phải tất cả các đường thẳng liên kết đều được bao bọc. Câu 17: Hình tròn nào thích hợp với chỗ trống? Câu 18: Hình nào ở bên dưới kết thúc dãy trên? 9 Câu 19: Đưa mỗi đường thẳng hoặc ký hiệu ở 4 vòng tròn bên ngoài, hình dưới, vào vòng tròn trung tâm theo luật sau: Nếu một dòng hoặc một ký hiệu xuất hiện ở các vòng tròn bên ngoài thì: Một lần: nó phải được đưa vào Hai lần: nó có thể được đưa vào Ba lần: nó đã được đưa vào Bốn lần: nó không được đưa vào Vậy ở vòng tròn trung tâm trong sơ đồ dưới nhận A, B, C, D hay là E? Câu 20: Đưa mỗi đường thẳng hoặc ký hiệu ở 4 vòng tròn bên ngoài, hình dưới, vào vòng tròn trung tâm theo luật sau: Nếu một dòng hoặc một ký hiệu xuất hiện ở các vòng tròn bên ngoài thì: Một lần: nó phải được đưa vào Hai lần: nó có thể được đưa vào Ba lần: nó đã được đưa vào Bốn lần: nó không được đưa vào Vậy ở vòng tròn trung tâm trong sơ đồ dưới nhận A, B, C, D hay E? 10 . Một số câu hỏi kiểm tra IQ Có đáp án Thời gian: 20 phút 20 câu hỏi Câu 1: Khi miếng bìa được gấp thành một hình lập phương thì sẽ tạo thành hình lập phương nào trong số những hình. phải có các đường thẳng và ký hiệu của ô 2 và ô B. Một trong số 9 ô đó bị sai. Đó là ô nào? 2 Câu 5: Hình vuông nào thích hợp với chỗ trống? 3 Câu 6: Hình vuông nào thích hợp với chỗ trống? Câu. đều được bao bọc. Câu 11: 6 Câu 12: Hình vuông nào thích hợp với chỗ trống? Câu 13: Hình nào bên dưới tiếp theo dãy trên? Câu 14: Câu 15: Khi miếng bìa được gấp 7 thành một hình lập phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số câu hỏi kiểm tra IQ Có đáp án, Một số câu hỏi kiểm tra IQ Có đáp án,