0

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM IQ CÓ ĐÁP ÁN

211 4,469 80
  • BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM IQ CÓ ĐÁP ÁN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2016, 20:39

Khi bạn mua tài liệu này thì trong file đính kèm có chứa mật khẩu để giải nén tất cả các file trên website: http://www.thuvienso24h.tk Chỉ số IQ là một tính trạng số lượng được dùng để định giá trị thông minh của một người. BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM IQ CÓ ĐÁP ÁN Khi mua tài liệu bạn tải Coupon code ( mã giảm giá 100%) để download toàn tài liệu website: http://www.thuvienso24h.tk miễn phí, bao gồm nhiều sưu tập hay:        Bộ sách võ thuật Bộ sách nuôi dạy thông minh khỏe mạnh Bộ sách kĩ mềm Bộ sách luyện IQ –EQ Bộ sách học Tiếng anh Các loại giáo trình Cùng 10 000 ebook truyện đủ thể loại… Mã Coupon code file đính kèm, bạn vui lòng tải để sử dụng CÂU SỐ Chọn hình phù hợp để đặt vào khung trống: A B C D CÂU SỐ A B C D CÂU SỐ A B C D CÂU SỐ A B C D CÂU SỐ A B C D CÂU SỐ A B C D CÂU SỐ A B C D CÂU SỐ A B C D CÂU SỐ A B C D CÂU SỐ 10 A B C D Đáp án 1C 2B 3D 4D 5A 6A 7B 8D 9B 10C CÂU SỐ Chọn hình phù hợp để đặt vào khung trống: A B C D CÂU SỐ A B C D CÂU SỐ A B C D CÂU SỐ A B C D CÂU SỐ A B C D CÂU SỐ A B C D CÂU SỐ A B C D CÂU SỐ A B C D CÂU SỐ Tiếp theo chuỗi hình hình số hình sau? A.Hình A B.Hình E C.Hình C D.Hình D CÂU SỐ 10 Điền vào chỗ dấu hỏi hình thích hợp? A.Hình A B.Hình B C.Hình C D.Hình D ĐÁP ÁN: 1D 2B 3B 4C 5B 6C 7D 8C 9B 10B CÂU SỐ Cho hình Điền vào chỗ dấu hỏi hình thích hợp? A.Hình A B.Hình B C.Hình C D.Hình D CÂU SỐ Nhìn hàng ngang dọc, hai ô hình hợp với để tạo thành hình thứ 3, trừ trường hợp ký hiệu giống triệt tiêu kết hợp Vậy ô hình kết hợp không phải thay ô hình đây? A.Hình A B.Hình B C.Hình C D.Hình D CÂU SỐ Cho hình bên Khi hình gập lại để tạo thành hình hộp hình hình đây? A.Hình E B.Hình D C.Hình C D.Hình B CÂU SỐ Cho chuỗi số sau: 1, 101, 15, 4, 29, –93, 43, –190, ? Tiếp theo chuỗi số số nào? A.57 B.48 C.96 D.35 CÂU SỐ Cho hình bên trái Hãy điền hình thiếu vào hình bên? A.Hình A B.Hình B C.Hình C D.Hình D CÂU SỐ Tiếp theo chuỗi hình hình số hình sau? A.Hình G B.Hình H C.Hình A D.Hình D CÂU SỐ Cho chuỗi số sau: 15, 5, 8, 24, 21, 7, 10, 30, ?, ?, ?, 36, 33 A.27,9,12 B.25, 4, C.35, 6, D.40, 8, CÂU SỐ Công tắc A bật đèn số sáng/tắt tắt/sáng Công tắc B bật đèn số sáng/tắt tắt/sáng Công tắc C bật đèn số sáng/tắt tắt/sáng Công tắc D bật đèn số sáng/tắt tắt/sáng Tắt công tắc D, C, A B với kết Hình chuyển thành Hình Vậy công tắc không hoạt động? A.Công tắc A B.Công tắc B C.Công tắc C D.Công tắc D CÂU SỐ Từ ngoặc đơn gần nghĩa với từ in hoa? A.Đáp án A B.Đáp án B C.Đáp án C D.Đáp án D CÂU SỐ 10 Số thay cho dấu chấm hỏi? A.15 B.9 C.7 D.17 ĐÁP ÁN: 1B 2A 3B 4A 5D 6C 7A 8D 9C 10D CÂU SỐ Hình lục giác số hình A, B, C, D E thêm vào dấu chấm cho đáp ứng điều kiện hình lục giác bên hình ? A.Hình B B.Hình C C.Hình D D.Hình E CÂU SỐ Tìm số thích hợp thay cho dấu chấm hỏi nhóm số sau A.37 B.49 C.45 D.21 CÂU SỐ Hình thiếu hình nào? A.Hình A B.Hình B C.Hình C D.Hình D CÂU SỐ Số số thay cho dấu chấm hỏi? A.Số B.Số C.Số D.Số CÂU SỐ Khi hình gập lại để tạo thành hình lập phương tạo thành hình hình đây? A.Hình B B.Hình C C.Hình D D.Hình E CÂU SỐ Hình hình nào? A.Hình A B.Hình B C.Hình C CÂU SỐ Số thiếu dấu hỏi chấm số nào? 100, 97.4, 94.8, ? , 89.6, 87 A.92.4 B.92.2 C.92.0 D.92.6 CÂU SỐ Hình khác hình lại A.Hình B B.Hình C C.Hình D D.Hình E CÂU SỐ A.Số B.Số C.Số D.Số CÂU SỐ 10 Hình hình hình sau đây? A.Hình A B.Hình B C.Hình C D.Hình D ĐÁP ÁN: 1D 2B 3D 4A 5D 6B 7B 8D 9A 10D
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM IQ CÓ ĐÁP ÁN, BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM IQ CÓ ĐÁP ÁN, BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM IQ CÓ ĐÁP ÁN

Từ khóa liên quan