41 đề kiểm tra 1 tiết sinh 7 THCS dân quyền

157 1.5K 2
41 đề kiểm tra 1 tiết sinh 7   THCS dân quyền

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đề kiểm tra sinh học 7 Thời gian 45 phút Họ tên:……………………….Lớp………………. Trường THCS Dân Quyền Điểm Lời nhận xét của thầy cô Đề 1 Câu 1.(2 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ(a,b,c …) chỉ ý trả lời đúng trong các câu sau: 1. Những lớp động vật nào nêu dưới đây là động vật biến nhiệt, đẻ trứng? a. Chim, thú, bò sát. b. Thú, cá xương, lưỡng cư. c. Cá xương, lưỡng cư, bò sát. d. Lưỡng cư, cá xương, chim. 2. Châu chấu, ếch đồng, Kanguru, Thỏ ngoài hình thức di chuyển khác còn có chung một hình thức di chuyển đó là: a. Đi. b. Nhảy đồng thời bằng hai chân sau. c. Bò. d. Leo trèo. 3. Những động vật nào dưới đây thuộc bộ gặm nhấm? a. Chuột đồng, sóc, nhím. b. Mèo, chó sói, hổ. c. Sóc, dê, cừu, thỏ. d. Chuột chũi, chuột chù, kanguru. 4. ở thỏ, nơi tiêu hoá xenlulo là: a. ống tiêu hoá. b. Ruột non. c. Manh tràng. d. Dạ dày. Câu 2.(2 điểm) Hãy điền Đ(đúng) hoặc S(sai) vào ô trống tương ứng trong các câu sau: a. Chim, Thú, Cá ở nước ta phong phú,có nhiều giá trị kinh tế nên cần khai thác, đánh bắt triệt để. b. Cá heo, cá voi, cá thu, cá chim, cá chép đều thuộc lớp cá. c. Tất cả các loài chuột như chuột chù, chuột chũi, chuột đồng đều thuộc bộ gặm nhấm. d. Chỉ những động vật thuộc lớp thú mới đẻ con thai sinh, chăm sóc con và nuôi con bằng sữa. Câu 3.(2 điểm) Thế nào là hiện tượng thai sinh? Nêu ưu điểm của sự thai sinh so với đẻ trứng và noãn thai sinh? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………… Câu 4. (4 điểm) Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài và ý nghĩa thích nghi của thỏ với đời sống và tập tính lẫn trốn kẻ thù? Tại sao thỏ không dai sức bằng một số loài thú săn mồi, nhưng trong một số trường hợp thỏ vẫn thoát khỏi nanh vuốt của kẻ thù? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Đề kiểm tra sinh học 7 Thời gian 45 phút Họ tên:…………………….Lớp………………. Trường THCS Dân Quyền Điểm Lời nhận xét của thầy cô Đề 2 Câu 1.(2 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ(a,b,c …) chỉ ý trả lời đúng trong các câu sau: 1. Những động vật nào dưới đây thuộc bộ gặm nhấm? a. Chuột đồng, sóc, nhím. b. Mèo, chó sói, hổ. c. Sóc, dê, cừu, thỏ. d. Chuột chũi, chuột chù, kanguru. 2. Cá voi không được xếp vào lớp Cá mà được xếp vào lớp Thú vì: a. Hô hấp bằng phổi, đẻ con và nuôi con bằng sữa. b. Mình có lông mao bao phủ. c. Miệng có răng phân hoá. d. Cả a,b,c đều đúng. 3. Châu chấu, ếch đồng, Kanguru, Thỏ ngoài hình thức di chuyển khác còn có chung một hình thức di chuyển đó là: a. Đi. b. Nhảy đồng thời bằng hai chân sau. c. Bò. d. Leo trèo. 4. Những lớp động vật nào trong ngành động vật có xương sống thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn? a. Lưỡng cư, Bò sát, Chim. b. Bò sát, Chim, Thú. c. Thú, Bò sát, Lưỡng cư. d. Lưỡng cư, Chim, Thú. Câu 2.(2 điểm) Hãy chọn nội dung ở cột B sao cho tương ứng với nội dung ở cột A, rồi viết các chữ (a,b,c…) vào cột trả lời. Cột A Đặc điểm hệ tuần hoàn Cột B Các lớp động vật Trả lời 1. Tim ba ngăn, hai vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu pha. 2. Tim hai ngăn, một vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi. 3. Tim bốn ngăn, hai vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi. 4. Tim ba ngăn, có vách hụt ngăn tâm thất, hai vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu pha. a. Lớp chim. b. Lớp thú. c. Lớp bò sát. d. Lớp cá. e. Lớp lưỡng cư. 1…… 2…… 3…… 4…… (Lưu ý: một ý ở cột A có thể ghép với nhiều ý ở cột B ) Câu 3.(2 điểm) Nếu ta cho ếch vào một lọ đầy nước, đầu ếch chúc xuống đáy lọ. Hãy cho biết ếch có bị chết ngạt không? Vì sao? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………… Câu 4. (4 điểm) Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài và ý nghĩa thích nghi của thỏ với đời sống và tập tính lẫn trốn kẻ thù? Tại sao thỏ có vận tốc tối đa lớn hơn một số thú săn mồi, nhưng trong một số trường hợp thỏ không thoát khỏi nanh vuốt kẻ thù? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …… Đề kiểm tra sinh học 7 Thời gian 45 phút Họ tên:…………………………….Lớp………………. Trường THCS Dân Quyền Điểm Lời nhận xét của thầy cô Đề 3 Câu 1.(2 điểm) Hãy đánh dấu x vào ô trống tương ứng chỉ ý trả lời đúng về vai trò của lưỡng cư đối với đời sống con người trong các câu sau a. Tiêu diệt sâu bọ phá hại mùa màng về ban ngày. b. Tiêu diệt sâu bọ phá hại mùa màng về ban đêm c. Tiêu diệt sinh vật trung gian gây bệnh như ruồi, muỗi. d. Có giá trị làm cảnh, làm đồ trang trí. e. Có giá trị thực phẩm, làm thuốc. g. Làm vật thí nghiệm khoa học. Câu 2.(2 điểm) Hãy lựa chọn các cụm từ thích hợp (dùng các chữ a,b,c,…) ở cột B để điền vào chỗ trống mỗi câu ở cột A. Cột A Cột B 1. ……………… sống ở cạn, da khô, có vảy sừng. Đẻ trứng, phát triển qua nhiều lần lột xác. 2. …………………là động vật hằng nhiệt, thuộc bộ Móng guốc chẵn, sống thành đàn, ăn tạp. 3. …………………ăn thực vật bằng cách gậm nhấm. Cấu tạo ngoài, các giác quan, chi và a. Cá chép b. Thỏ c. Lợn cách thức di chuyển thích nghi với đời sống và tập tính lẫn trốn kẻ thù. 4. ………………….thích nghi hoàn toàn với đời sống ở nước, tim 2 ngăn, một vòng tuần hoàn kín. d. Thằn lằn Câu 3.(2 điểm) Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở nước? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………… Câu 4.(4 điểm): Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài và ý nghĩa thích nghi của chim bồ câu với đời sống bay? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………….……………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………… Đề kiểm tra sinh học 7 Thời gian 45 phút Họ tên:…………………….Lớp………………. Trường THCS Dân Quyền Điểm Lời nhận xét của thầy cô Đề 4 Câu 1.(2điểm) Hãy khoanh tròn các chữ (a, b, c,…) chỉ ý trả lời đúng trong các câu sau: 1. ở Thỏ, nơi tiêu hoá xenlulo là: a. ống tiêu hoá. b. Ruột non. c. Manh tràng. d. Dạ dày. 2. Nhóm động vật có hình thức thụ tinh trong là: a. Cá chép, cá voi, thú mỏ vịt. b. Cá heo, cá quả, cá trích. c. Cá sấu, cá voi, thú mỏ vịt. d. Cá chép, cá trích, cá voi. 3. Cá voi không được xếp vào lớp Cá mà được xếp vào lớp Thú vì: a. Hô hấp bằng phổi, đẻ con và nuôi con bằng sữa. b. Mình có lông mao bao phủ. c. Miệng có răng phân hoá. d. Cả a,b,c đều đúng. 4. Nhóm động vật có xương sống là động vật hằng nhiệt đó là: a. Chim bồ câu, cóc, thú mỏ vịt. b. Thú mỏ vịt, rắn ráo, đà điểu. c. Chuột chù, thằn lằn, dơi. d. Thú mỏ vịt, chim bồ câu, dơi. [...]... Tổng cộng 1. 5 điểm 1. 25 điểm 0.5 câu 0.5 câu 1. 5 điểm 1. 5 điểm 1 câu 1. 25 điểm 2 .75 điểm 1 câu 3 điểm 1 câu 1. 25 điểm 1 câu 1 câu 1 điểm 1 điểm 1. 5 câu 2 câu 1. 5 câu 5 câu 3.5 điểm 4.25 điểm 2.25 điểm 10 điểm PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ HUẾ KIỂM TRA 1 TIẾT- NĂM HỌC 2 012 - 2 013 TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT Môn: Sinh – LỚP: 7 Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1: (1. 5đ) Nêu vai trò của lớp lưỡng cư? Câu 2: (1. 5đ) Trình... Câu 1: (2điểm) Mức độ cần đạt Thông hiểu Tổng số Vận dụng 1 Câu : (2điểm) Câu 2: (3điểm) 1 Câu : (3điểm) Câu 3: (2điểm) 1 Câu : (2điểm) Câu 4: (1 iểm) 1 Câu : (1 iểm) Bài 51: Đa dạng của lớp thú (tt) Tổng Câu 5: (2 điểm) 2 câu (5điểm) 2 câu (3điểm) 1 Câu : (2điểm) 1 câu (2điểm) 5 câu (10 điểm) PHÒNG GD – ĐT QUẢNG ĐIỀN TRƯỜNG THCS QUẢNG NGẠN KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC: 2 012 – 2 013 MÔN: SINH HỌC - LỚP 7 Thời... chuyển càng giảm 1, 0 - Thú ăn thịt chạy chậm hơn nhưng dai sức hơn nên thỏ không thoát khỏi những loài thú ăn thịt HẾT PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ HUẾ TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT KIỂM TRA 1 TIẾT- NĂM HỌC 2 012 - 2 013 MÔN: SINH – LỚP: 7 Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ 3 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (tự luận) NỘI DUNG- CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ TỔNG Nhận biết 1 Lớp lưỡng cư (3 tiết) 1, 5 điểm Bài 35 2.Lớp bò sát (3 tiết) 1, 5 điểm Bài... (2.0đ) 1, 0 - Thỏ chạy không dai sức, nên càng về sau vận tốc di chuyển càng giảm 1, 0 - Thú ăn thịt chạy chậm hơn nhưng dai sức hơn nên thỏ không thoát khỏi những loài thú ăn thịt HẾT PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ HUẾ TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT KIỂM TRA 1 TIẾT- NĂM HỌC 2 012 - 2 013 MÔN: SINH – LỚP: 7 Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ 4 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (tự luận) NỘI DUNG- CHỦ ĐỀ Nhận biết 1 Lớp lưỡng cư (3 tiết) 1, 5... 0.25đ 0.25đ 0.5đ 0.5đ 0,5đ 1 0.5đ 1 - Lợi dụng cơ hội, thỏ nhanh chóng lẩn vào bụi rậm, hang hốc để kịp thời ẩn náu 1 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II MÔN: SINH HỌC 7 - ĐỀ 1 NỘI DUNG - CHỦ ĐỀ Nhận biết MỨC ĐỘ Thông hiểu Vận dụng Bài 37: Đa Nêu được vai dạng và đặc trò của lớp Lớp lưỡng cư điểm chung lưỡng cư (3 tiết) của lớp lưỡng 1 câu (1, 5đ) cư 1, 5đ Nêu được cấu Lớp bò Bài... cách lẩn trốn kẻ 2 câu hỏi sinh so với sự đẻ thù của thỏ trứng 1 câu (2đ) 4đ 1 câu (2đ) Bài 46: Thỏ TỔNG SỐ TỔNG SỐ 3 câu hỏi 5đ (50%) 2 câu hỏi 3đ (30%) 1 câu hỏi 2đ (20%) 6 câu hỏi 10 đ (10 0%) PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ HUẾ KIỂM TRA 1 TIẾT- NĂM HỌC 2 012 - 2 013 TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT Môn: Sinh – LỚP: 7 Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ 2: Câu 1: (1. 5đ) Lớp lưỡng cư được chia làm mấy bộ? Tại sao nói vai trò tiêu... 20 tháng 03 năm 2 013 Người ra đề Hoàng Đức Nam PHÒNG GD – ĐT QUẢNG ĐIỀN TRƯỜNG THCS QUẢNG NGẠN KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC: 2 012 – 2 013 MÔN: SINH HỌC - LỚP 7 Thời gian: 45 phút Đề chính thức: MA TRẬN ĐỀ Nội dung chủ đề Chương Tên bài Ngành động Đa dạng của lớp vật có xương thú sống Đa dạng và đặc Nhận biết Mức độ Thông hiểu Vận dụng 1 câu 2 điểm 0.5 câu 0.5 câu Tổng cộng 1 câu 2 điểm 1 câu điểm chung của... sát (3 tiết) lằn bóng đuôi thằn lằn bóng dài đuôi dài 1, 5đ 1 câu (1, 5đ) 1 câu hỏi 1, 5đ 1 câu hỏi 1, 5đ Phân biệt được kiểu bay lượn và bay vỗ cánh 1 câu (1 ) Bài 41: Chim bồ câu 2 câu hỏi Lớp chim (5 tiết) Bài 44: Đa Nêu được đặc 3đ dạng và đặc điểm chung của điểm chung lớp chim của lớp chim 1 câu (2đ) Lớp thú (7 tiết) 4đ 3đ Hiểu được ưu Giải thích được điểm của sự thai cách lẩn trốn kẻ 2 câu hỏi sinh. .. hỏi 4,0 đ 1 câu hỏi 2 điểm 6 câu hỏi 10 điểm Gv ra đề Tổ trưởng Tôn Nữ Hồng Liên Nguyễn thị Bích Hà Nhóm trưởng Tổ phó Nguyễn Thị Linh Chi Nguyễn Thị Minh Phương PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ HUẾ KIỂM TRA 1 TIẾT- NĂM HỌC 2 012 - 2 013 TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT MÔN: SINH – LỚP: 7 Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ 4 Câu 1: (1, 5 đ) Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở cạn Câu 2: (1, 5 đ) Trình... và lâm nghiệp VD: mèo, chồn (0,5 điêm) -Hết PHÒNG GD & ĐT QUẢNG ĐIỀN TRƯỜNG THCS QUẢNG NGẠN GV: Trương Thị Hồng Phương KIỂM TRA 1 TIẾT – NĂM HỌC :2 011 -2 012 MÔN : SINH HỌC - LỚP 7 Tiết 55 Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC MA TRẬN ĐỀ Nội dung chủ đề Chương Tên bài Bài 37: Đa dạng và đặc Lớp lưỡng điểm chung cư của lớp lưỡng cư Bài 39: Cấu Lớp bò sát tạo . ĐIỀN KIỂM TRA 1 TIẾT – NĂM HỌC :2 011 -2 012 TRƯỜNG THCS QUẢNG NGẠN MÔN : SINH HỌC - LỚP 7 Tiết 55 GV: Trương Thị Hồng Phương Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH. ĐIỀN KIỂM TRA 1 TIẾT – NĂM HỌC :2 011 -2 012 TRƯỜNG THCS QUẢNG NGẠN MÔN : SINH HỌC - LỚP 7 Tiết 55 GV: Trương Thị Hồng Phương Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH. KIỂM TRA 1 TIẾT – NĂM HỌC :2 011 -2 012 TRƯỜNG THCS QUẢNG NGẠN MÔN : SINH HỌC - LỚP 7 Tiết 55 GV: Trương Thị Hồng Phương Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH

Ngày đăng: 24/07/2015, 13:11

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan