25 đề thi thử thpt quốc gia môn hóa học có đáp án

364 753 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2015, 13:03

http://tuyensinh247.com/  Lý  Hóa  Sinh   Anh   1/15                Cu=64; Ag=108; C=12; N=14; O=16; S=32; Cl=35,5. Câu 1 (ID: 83316).       NaOH 0,4M thu  12,096 lít khí H 2 ( 2  X thu  A. 23,40 gam B. 21,06 gam C. 34,32 gam D. 24,96 gam   Na + H2O -> NaOH + 1/2H2 x x 1/2x Al + NaOH + H2O -> NaAlO2 + 3/2H2 y y y 1,5y  x + 0,2 = y 0,5x + 1,5y = 12,096 : 22,4 => x = 0,12 y = 0,32  m = 0,32 . 78 = 24,96  Câu 2 (ID: 83611). ây thu   A 4 . B.  3 ) 3  C.  2  D.  2 O 3        ĐỀ THI THỬ - KỲ THI QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN HÓA HỌC – LẦN 2 Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 05 trang) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM TRƯỜNG THPT ÂU LẠC MÃ ĐỀ 715 http://tuyensinh247.com/  Lý  Hóa  Sinh   Anh   2/15 Câu 3 (ID: 83613).  (1) 3Cu + 8H + + 2NO 3 -  3Cu 2+ + 2NO + 4H 2 O (2) Cu + 2H + + 1 O 2  Cu 2+ + H 2 O 2 (3) 6Cl - + Cr 2 O 7 2- + 14H +  2Cr 3+ + 3Cl 2 + 7H 2 O (4) (4) Fe + 2H +  Fe 2+ + H 2 (5) 5Fe 2+ + MnO 4 - + 8H +  5Fe 3+ + Mn 2+ + 4H 2 O (6) MnO 2 + 4H + + 2Cl -  Mn 2+ + Cl 2 + 2H 2 O ó H +  A. 5 B. 3 C. 4 D. 2       Câu 4 (ID: 83615).  mol H 2 SO 4 thu  2   A. 37,44 gam B. 47,04 gam C. 28,80 gam D. 45,12 gam   (v Ta có: b + 3c = 0,72     Oxit là Fe3O4 có n = 0,12 mol => nCuO = 0,12 mol  => m = 37,44 gam   Câu 5 (ID: 83617).  (1) X + Na 2 CO 3 + H 2 O  Na 2 SO 4 + Y + Z (2) Y + Na[Al(OH) 4 ]  Z + NaHCO 3  2  A. Al(NO 3 ) 3 ; Al(OH) 3 ; CO 2 B. Al 2 (SO 4 ) 3 ; CO 2 , Al(OH) 3 C. Al 2 (CO 3 ) 3 ; CO 2 ; Al(OH) 3 D. AlCl 3 ; CO 2 ; Al(OH) 3     Câu 6 (ID: 83618).  (1)  2  3 ) 2 . (2) Cho d 2  3  (3)  4  (4) Cho AgNO 3  3 PO 4 . (5)  (6)  3  (7)  3  3 và CuCl 2 . (8) Cho CaCl 2 vào d 2 HPO 4 và NaH 2 PO 4 .  A. 5 B. 4 C. 6 D. 7 http://tuyensinh247.com/  Lý  Hóa  Sinh   Anh   3/15     Câu 7 (ID: 83620).  3 ) 2 1M và AgNO 3   A. 24,95 gam B. 22,32 gam C. 23,60 gam D. 23,87 gam Gi  Câu 8 (ID: 83628).  3 ) 2   hí thu    ây là úng? A.  B.  3 ) 2 tr C.  2  D.   Anot: 2Cl- - 2e -> Cl2 2H2O  4e -> 4H+ + O2 Catot: Cu2+ + 2e -> 2OH- + H2 Ts: 4 = 0,2 2Ts - Sau 2ts: nO2 = (0,4-0,12)/4 = 0,07   0,02.2)/2 = 0,18  A Câu 9 (ID: 83637).   HNO 3 l NO và N 2  i nào sau ây?. A. Mg và Al B. Zn và Fe C. Zn và Cr D. Cu và Cr  http://tuyensinh247.com/  Lý  Hóa  Sinh   Anh   4/15  - = 0,6 mol => nNO3- = 0,6 mol Ta có 6m + 1,32 = 0,6.62 => m = 5,76 => 2a + 3b = 0,6 mol MA . x + MB . y = 5,76 p án => Mg và Al  Câu 10 (ID: 83638).  (1)  2 . (2)  (3)  (4)  4 /H 2 SO 4 . (5)  2  (6)  (7)  2  (8)  2  2   A. 5 B. 4 C. 3 D. 6    Câu 11 (ID: 83647).  (1) P + O2      http://tuyensinh247.com/  Lý  Hóa  Sinh   Anh   5/15  (7) KI + O3 + H2O    A. 4 B. 6 C. 5 D. 7    Câu 12 (ID: 83684).  2 SO 4 và y mol AlCl 3 . Quá t  A. 0,25 và 0,145 B. 0,125 và 0,290 C. 0,25 và 0,290 D. 0,125 và 0,145     3NaOH + AlCl3 -> Al(OH)3 + 3NaCl y 3a  Al(OH)3 + NaOH -> NaAlO2+2H2O 3a 4z - (0,74 - 2x) = 2a (1) - (0,695 -2x) = 3a - 0,695 = 0,045 http://tuyensinh247.com/  Lý  Hóa  Sinh   Anh   6/15 - 2x) = 4y - (0,695 - 2x) (2)  4y + 2x = 0,83 12y + 8x = 2,74 => x= 0,125 và y = 0,145  Câu 13 (ID: 83685).  2 O 3 và CuO  2   3   A. 94,56 gam B. 86,68 gam C. 88,65 gam D. 90,62 gam   2a . 242 + b . 188 = 73,12 => a = 0,12; b = 0,08 => nO = 0,44 => nCO2 = 0,44 => m = 86,68 gam  Câu 14 (ID: 83707).  4   2,016 lít khí (ktc). Dung da 6,12 gam Al 2 O 3  A. 15,33 gam B. 16,50 gam C. 13,73 gam D. 19,93 gam  Al2O3+2NaOH+3H2O >2Na[Al(OH)4] => nOH-=2nAl2O3=0,12 - - 2e >Cl2  > Cu 2H2O + 2e > 2OH- + H2 - nOH-) = 0,09.2-0,06.2=0,03 => m = 0,03.160 + 0,09.2.58.5=15,33g  Câu 15 (ID: 83714).  3 O 4 và  X   3  X thu  http://tuyensinh247.com/  Lý  Hóa  Sinh   Anh   7/15  3 - . Giá  là. A. 81,84 gam B. 68,88 gam C. 77,52 gam D. 79,68 gam    thêm NO3-  Fe3O4 + 8HCl -> FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O a 8a a 2a 2FeCl3 + Cu -> CuCl2 + 2FeCl2 2a a a 2a - 8a mol HCl và a mol Cu => b = a + 0,12   3Cu + 8H+ + 2NO3  3Cu2+ + 2NO + 4H2O 0,06 0,16 -  và 0,48 mol AgCl => m = 77,52 gam  Câu 16 (ID: 83715).    3 25,2% thu   3 ) 3  A. 13,05% B. 13,06% C. 13,08% D. 13,07%  Câu 17 (ID: 83717). au: (1)  2 CO 3  2 (SO 4 ) 3 . (2)  2  2 . (3) Cho Al 2 S 3  (4) Cho Ca(OH) 2  (5)  2 (SO 4 ) 3  (6)  2  2 SiO 3 . (7)  2 vào dung  2 . (8)  3 NH 2  2 .  A. 6 B. 3 C. 5 D. 4  http://tuyensinh247.com/  Lý  Hóa  Sinh   Anh   8/15  1, 4, 6, 8  lưu ý: (8)     3NH2     2 (OH)2    ,     (OH)2 tan trong CH3NH2       [Cu(CH3NH2)4](OH)2 . 2CH3NH2 + CuCl2 + H2O  Cu(OH)2 + 2CH3NH3Cl Cu(OH)2 + 4CH3NH2  [Cu(CH3NH2)4](OH)2  Câu 18 (ID: 83718).  (1) FeCO 3 + HCl  khí X 1 (2) KClO 3  khí X 2 (2) MnO 2 + HCl  khí X 3 (4) NH 4 Cl + Na[Al(OH) 4 ]  khí X 4  2 SO 4 ( khí X 5 (6) ZnS + HCl  khí X 6 (7) Cu + HNO 3 ( khí X 7 (8) CaC 2 + H 2 O  khí X 8  A. 5 B. 4 C. 3 D. 6   CO2, O2, Cl2, NH3, SO2, HCl, H2S, NO2, C2H2   Câu 19 (ID: 83719).  2 ch AgNO 3 0,8M thu   A. 63,20 gam B. 80,48 gam C. 45,92 gam D. 54,88 gam  Ta có nFe2+ = 0,16 nAgNO3 = 0,48 Ta có: Fe2+ + Ag+ -> Fe3+ + Ag => nAg = 0,16 mol nAgCl = 0,32 mol => m = 63,2  http://tuyensinh247.com/  Lý  Hóa  Sinh   Anh   9/15 Câu 20 (ID: 83721).  (1)  4 ]. (2)  2  2 . (3)  3 trong NH 3 un nóng. (4)  2  (5)  4 ) 2 SO 4  4 ]. (6)  4 . (7)  2  2 S. (8)  2  4 ].  A. 5 B. 8 C. 6 D. 7   Câu 21 (ID: 83722).  2 và O 2 thu   3   2      A. 80% B. 50% C. 60% D. 75% Ta có nFe = 0,18; nMg = 0,15   Ta có: x + y = 0,18 2x + 3y + 0,5.2 = (119,12 - 108.x) : 143,5 - mAg, mAg tính thông  => x = 0,04 => y = 0,14 mol  4a + 2b = 0,04.2 + 0,14.3 + 0,15.2 = 0,8 => a = 0,08 và b = 0,24  80%  Câu 22 (ID: 83723).  http://tuyensinh247.com/  Lý  Hóa  Sinh   Anh   10/15  (6) -    A. 5 B. 4 C. 7 D. 6  =>  Câu 23 (ID: 83725).  3 ) 2 ; NaI; K 2 SO 3 ; Fe 3 O 4 ; H 2 S; FeCO 3   2 SO 4   A. 6 B. 7 C. 5 D. 4  Fe(NO 3 ) 2 ; NaI; K 2 SO 3 ; Fe 3 O 4 ; H 2 S; FeCO 3  Câu 24 (ID: 83748). ây là sai? A. CO 2 + Na 2 SiO 3 + H 2 O  NaHCO 3 + H 2 SiO 3 . B. SiO 2 + NaOH ( t0 Na 2 SiO 3 + H 2 O. C. Si + NaOH ( t0 Na 2 SiO 3 + H 2 . D. SiO 2 + HCl ( t0 SiCl 4 + H 2 O   Câu 25 (ID: 83757). ây là úng? A. Al + HNO 3 ( Al(NO 3 ) 3 + N 2 O + H 2 O B. Pb + HCl  PbCl 2 + H 2 C. SiO 2 + HCl ( SiCl 4 + H 2 O D. Cu + HCl + O 2  CuCl 2 + H 2 O   Câu 26 (ID: 83788).  2 SO 4    3 28% thu   A. 0,35 B. 0,30 C. 0,40 D. 0,36 [...]... 1 => C2H6O m=2 => C2H6O2 => đáp án B >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 13/13 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3 – 2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÔN: HÓA HỌC THỜI GIAN LÀM BÀI: 90P Câu 1 : Khối lượng riêng của Li là 0,53g/cm3 và nguyên tử khối của Li là 6,94 Trong tinh thể Li có 32% theo thể tích khe trống Bán kính nguyên tử gần đúng của... (loại) => đáp án A Câu 24: X(Z = 26) cấu hình e- của X là 1s22s22p6 3s23d64s1 => X thuộc nhóm VIIIB => Đáp án A Câu 25: Đáp án B Câu 26: Đáp án D Câu 27: do các ancol không phản ứng với NaOH Đáp án D Câu 28: eten và but-2-en + CH2=CH2 + H2O →(đk : H2O , H2SO4) CH3- CH2-CH3 + CH3-CH=CH-CH3 →(đk : H2O , H2SO4) CH3- CH(CH)-CH2-CH3 => Đáp án A Câu 29: n glucozo = 18/180 = 0,1 mol 1 mol glucozo có 1 nhóm... => Đáp án D Câu 37 (ID: 83799) Cho các nhận định sau: (1) Trong mọi hợp chất, oxi chỉ có mức oxi hóa là -2 >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 13/15 (2) Trong các phản ứng hóa học, flo chỉ thể hiện tính oxi hóa (3) Tính khử của các ion halogen tăng dần theo thứ tự I-, Br-, Cl-, F- (4) Bán kinh ion của Na+ lớn hơn bán kính ion của Mg2+ (5) Phản ứng hóa. .. http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 12/13 => Đáp án C Câu 48: Do Fe dư + 2Fe3+ →3Fe2+ => Đáp án C Câu 49: Đáp án B Câu 50: Ancol A có dạng CnH2n+2Om (m ≥1) Do cùng đk nhiệt độ , áp suất nên tỉ lệ V = tỉ lệ n Đặt nX = 1 mol => n CO2 + nH2O = 5.nX = 5 n CO2 + nH2O = nX =1 => n CO2 = 2 mol ; n nH2O = 3 mol => định luật bảo toàn nguyên tố ta có : 1 mol A có 2 mol C và 6 mol H => A có dạng... 2H2O AgNO3 + H2PO4 : không tạo được kết tủa (có Ag2PO4 tan trong HNO3) => Đáp án A Câu 6: Đáp án A Câu 7: các chất tham gia phản ứng tráng bạc là : fructozo , andehit fomic , axit fomic , glucozơ => đáp án C Câu 8: Este X : C2H4O2 => X phải là HCOOCH3 HCOOCH3 + NaOH → CH3OH + HCOONa 9/60 mol → 9/60 (mol) => m = 9.68 / 60 = 10,2 g => đáp án C Câu 9: => đáp án D Câu 10: - Nếu gọi ankan đó là CnH2n+2 (n... => Đáp án D Câu 34: Fe sẽ phản ứng với H+ và NO3- trước 3Fe + 8H+ + 2NO3- → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O 0,075←0,2 mol n Fe = 0,1 mol ; nH+ = 0,2 mol ; n NO3- = 0,2 mol ; n Cu2+ = 0,1 mol ( do 8nFe / 3 > n H+ => chỉ tạo muối Fe2+ ) => Fe dư 0, 025 mol Fe + Cu2+ → Cu + Fe2+ 0, 025 → 0, 025 => m↓ = 0, 025 64 = 1,6 g => đáp án D Câu 35: Dựa vào dãy điện hóa => đáp án C Câu 36: để HNO3 là duy nhất thì Fe chỉ bị oxi hóa. .. Y có thể là H2 hoặc Cl2, Z là O2 => X là H2, Y là Cl2 và Z là O2 tỉ lệ 3 : 1 : 1 => Thu được HCl và H2O => Sau khu ngưng tụ được dung dịch HCl => ý B sai vì HCl không hòa tan được Cu => Đáp án B HẾT >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất 15/15 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI THỬ... = 0,1 mol +) khi Y đi qua Br2 dư => nBr2 p.ứ = n π (Y) =0,1 mol => m = 16 g => đáp án B Câu 43: đáp án C Câu 44: đáp án C Câu 45: Đốt anđêhit bằng O2 => n O2 = n H2O =>andehit no , đơn chức , mạch hở 0,01 mol X +) AgNO3/NH3 → 0,04 mol Ag +) nX = ¼ nAg => chỉ có thể là HCHO => Đáp án B Câu 46: MX = 3, 125 32 = 100g + đặt X có dạng CxHyOz (x,y,z ∈N* ; y≥2 ) => do X là este không no mạch hở nên z ≥2 , chẵn... để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 7/13 => X , Y cùng chu kỳ ; X ,Z cùng nhóm Theo định luật tuần hoàn Z X < ZY => rX > rY Z X < ZZ => rZ > rX => rZ > rX > rY => Đáp án A Câu 18: Fe(OH)2 nhiệt phân trong không khí sẽ bị oxi hóa bởi oxi 2Fe(OH)2 + ½ O2 → Fe2O3 + 2H2O => Đáp án D Câu 19: chỉ có axit CH3COOH phản ứng với CaCO3 tạo khí CO2 2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2 +H2O => Đáp. .. ancol no A mạch hở thu được CO 2 và H2O có tổng thể tích gấp 5 lần thể tích hơi ancol A đã dùng (ở cùng điều kiện) Vậy số công thức cấu tạo của A là A 1 B 2 C 3 D 4 - HẾT >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 4/13 Đáp án và lời giải chi tiết đề hóa chuyên hà giang Câu 1 : X có và nX = 4,48 / 22,4 = 0,2 mol áp dụng .  ĐỀ THI THỬ - KỲ THI QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN HÓA HỌC – LẦN 2 Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 05 trang) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM TRƯỜNG THPT ÂU LẠC MÃ ĐỀ 715 . http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 1/13 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2014-2015 MÔN HÓA HỌC -. Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 5/13 Đáp án và lời giải chi tiết đề hóa chuyên hà giang Câu 1 : X có và n X = 4,48 / 22,4 = 0,2 mol
- Xem thêm -

Xem thêm: 25 đề thi thử thpt quốc gia môn hóa học có đáp án, 25 đề thi thử thpt quốc gia môn hóa học có đáp án