0

18 đề kiểm tra 1 tiết hóa 8 hidro oxi không khí

70 2,835 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2015, 12:59

Đề kiểm tra – Tiết 52 A.Trắc nghiệm: (3 đ) 1. Những phản ứng hóa học nào dưới đây có thể được dùng để điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm ? a. Zn + 2HCl > ZnCl 2 + H 2 b. 2H 2 O điện phân 2H 2 + O 2 c. 2Al + 3H 2 SO 4 > Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 A. a B. b C.c D. cả a và c 2. Khí hiđro thu được bằng cách đẩy nước vì : a.Hiđro nhẹ hơn nước b.Hiđro ít tan trong nước c.Hiđro nhẹ nhất trong các chất khí d.Hiđro là chất khử A. a,b B. b,c C. c,d D.b,d 3.Tính số gam nước tạo ra khi đốt 4,2 lit H 2 với 1,4 lit O 2 (các khí ở đkc) A.1,25g B. 2,25g C. 12,5g D. 0,225g 4. Hoàn thành các phương trình hóa học sau: AgNO 3 + Cu > Zn + Cu SO 4 > H 2 + Fe 3 O 4 > B.Tự luận : (7đ) 1. Phản ứng thế là gì? Giải thích tại sao khi đốt luồng H 2 ngoài không khí lại không gây tiếng nổ ? 2. Có 3 lọ khí bị mất nhãn đựng:O 2 ,CO 2 , H 2 hãy nêu cách nhận ra mỗi khí.Viết phương trình hóa học (nếu có) 3. Nung nóng xg hỗn hợp chứa Fe 2 O 3 và CuO trong bình kín với khí hiđro, để phản ứng khử hoàn toàn lượng oxit trên thu được 13,4 gam hỗn hợp Fe và Cu trong đó có 7 gam Fe Tính x và thể tích khí hiđro tham gia phản ứng ở đktc. (Fe = 56, Cu = 64 ) PHÒNG GD ĐT NINH SƠN KIỂM TRA 1 TIẾT (tiết 53) TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN Môn: Hóa học - Lớp 8 MA TRẬN ĐỀ: Cấp độ Tên Chủ đề (nội dung, chương….) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao TN KQ TL TN KQ TL TN KQ TL TL Chủ đề 1 Tính chất - Ứng dụng của H 2 Biết tính chất vật lí của H 2 (C 4,5,10 ) Biết viết PTHH tính chất hóa học của H 2 (C 13 ) Hiểu trong PƯ giữa H 2 và Cu, H 2 có tính khử (C 11 ) Biết tính theo PTHH từ PƯ H 2 khử CuO; HgO (C 8,9 ) Viết được PTHH H 2 khử các Oxit (C 15 ) Số câu Số điểm Tỉ lệ% 3 0,75 7,5% 1 1,0 10% 1 0,25 2,5% 2 0,5 5% 1 2 20% 8 4,5 45% Chủ đề 2 Điều chế H 2 – Phản ứng thế -Biết nhận ra PTHH điều chế H 2 trong phòng thí nghiệm. (C 3 ) -Biết PƯ thế là gì. (C 12 ) - Hiểu, phân biệt được phản ứng thế (C 1,2 ) - Nhận biết khí H 2. (C 6 ) Phân biệt được cách thu khí H2 và khí O 2 (C 14 ) Biết tính theo PTHH từ PƯ Thế (C 7 ) Viết được PTHH, tính toán các chất theo PTHH (C 16 ) Số câu Số điểm Tỉ lệ% 2 0,5 5% 3 0,75 7,5% 1 2 20% 1 0,25 2,5% 1 2 20% 8 5,5 55% Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ% 6 2,25 22,5% 5 3 30% 4 2,75 27,5% 1 2 20% 16 10 100% Trường THCS Trần Quốc Toản KIỂM TRA 1 TIẾT - TIẾT 53 Lớp : 8 MÔN : HÓA HỌC 8. Tên: Thời gian: 45 phút Điểm Lời phê Đề 1: I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm) Khoanh tròn vào câu đúng: Câu 1: (0,25 điểm) Phản ứng nào dưới đây là phản ứng thế? A. 2KClO 3 0 t  2 KCl + 3O 2 B. SO 3 + H 2 O  H 2 SO 4 C. Fe 2 O 3 + 6HCl  2FeCl 3 + 3H 2 O D. Fe 3 O 4 + 4H 2 0 t  4H 2 O + 3Fe Câu 2: (0,25đ) Phản ứng nào dưới đây không là phản ứng thế? A. CuO + H 2 0 t  Cu + H 2 O B. Mg + 2 HCl  MgCl 2 + H 2 C. Ca(OH) 2 + CO 2  CaCO 3 + H 2 O D. Zn + CuSO 4  ZnSO 4 + Cu Câu 3: (0,25đ) Phản ứng hóa học nào dưới đây có thể được dùng để điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm: A. Zn + 2HCl  ZnCl 2 + H 2 B. 2H 2 O i n ph n đ â   2H 2 + O 2 Câu 4: (0,25đ) Người ta thu khí hiđro bằng cách đẩy nước là nhờ dựa vào tính chất: A. Khí hiđro ít tan trong nước. C. Khí hiđro tan trong nước. B. Khí hiđro nhẹ hơn nước. D. Khí hiđro khó hóa lỏng. Câu 5: (0,25đ) Người ta thu khí hiđro bằng cách đẩy không khí là nhờ dựa vào tính chất: A. Khí hiđro dễ trộn lẫn với không khí. C. Khí hiđro ít tan trong nước. B. Khí hiđro nhẹ hơn không khí. D. Khí hiđro nặng hơn không khí. Câu 6: (0,25đ) Nhận ra khí hiđro bằng: A. Que đóm. C. Hơi thở. B. Que đóm đang cháy. D. Nước vôi trong. Câu 7: (0,25đ) Cho nhôm tác dụng với dung dịch axit sunfuric H 2 SO 4 tạo ra nhôm sunfat Al 2 (SO 4 ) 3 và khí hi đro. Hệ số cân bằng của phản ứng là: A. 2, 4, 3 và 1. C. 3, 2, 3 và 1. B. 2, 3, 1 và 3 D. 1, 4, 2 và 3. Câu 8: (0,25đ) Khử 48 gam đồng(II) oxit bằng khí hiđro,thể tích khí hiđro (đktc) thu được là: A. 14,22 lít B. 15,23 lít C. 12.56 lít D. 13,44 lít. (Cho Cu = 64, O = 16) Câu 9: (0,25đ) Khối lượng thủy ngân thu được khi khử 27,125 gam thủy ngân(II) oxit bằng hiđro là: A. 25g B. 26g C. 25,1g D. 25,125g. (Cho Hg= 201, O = 16) * Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp rồi ghi vào chỗ trống: Câu 10: (0,25đ) Trong các chất khí, hiđro là khí…………………………………………………. Câu 11: (0.25đ) Trong phản ứng giữa H 2 và CuO, H 2 có tính…………………………………… Câu 12: (0.25đ) ……………………là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất. Trường THCS Trần Quốc Toản KIỂM TRA 1 TIẾT - TIẾT 53 Lớp : 8 MÔN : HÓA HỌC 8. Tên: Thời gian: 45 phút Điểm Lời phê Đề 1: (lớp 8 3,4,5,6 ) II. Tự luận: (7điểm) Câu 13: (1đ) Hiđro có những tính chất hóa học nào? Viết các phương trình hóa học minh họa? …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………… Câu 14: (2đ) Khi thu khí oxi vào ồng nghiệm bằng cách đẩy không khí, phải để vị trí ống nghiệm như thế nào? Vì sao? Đối với khí hiđro có làm thế được không ?Vì sao? …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Câu 15: (2đ)Viết phương trình hóa học của các phản ứng hiđro khử các oxit sau : a/ Thủy ngân (II) oxit : …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… b/ Chí (II) oxit : …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 16: (2đ) Trong phòng thí nghiệm có kim loại sắt và axit clohiđric HCl. a/ Hãy viết phương trình hóa học có thể điều chế hiđro. b/ Phải dùng bao nhiêu gam kim loại sắt để điều chế được 2,24lit khí hiđro (đktc). (Cho Fe = 56) …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… … ĐÁP ÁN – Tiết 53. Đề 1: (lớp 8 3,4,5,6 ) Câu Nội dung Biểu điểm I Trắc nghiệm khách quan: 3 điểm Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 Câu 11 Câu 12 D C A A B B A D D Nhẹ nhất. Khử. Phản ứng thế. 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ II Tự luận: 7 điểm Câu 13 a/ Tác dụng với oxi: 2H 2 + O 2 0 t  2H 2 O b/ Tác dụng với động (II) oxit: H 2 + CuO 0 t  Cu + H 2 O 0,5đ 0,5đ Câu 14 Khi thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí, phải để vị trí ống nghiệm đứng. Vì khí O 2 nặng hơn không khí. Đối với khí hiđro không làm thế được.Vì khí H 2 nhẹ hơn không khí. 1đ 1đ Câu 15 a/ HgO + H 2 0 t  Hg + H 2 O b/ PbO + H 2 0 t  Pb + H 2 O 1 đ 1 đ Câu 16 a/ Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 b/ nH 2 = 11,2 / 22,4 = 0,5 (mol) Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 (mol) 1 : 2 : 1 1 (mol) ? 0,5 Theo PTHH: nFe = 0,5 (mol) mFe = 0,5 x 56 = 28 (g) 1 đ 1đ Trường THCS Trần Quốc Toản KIỂM TRA 1 TIẾT - TIẾT 53 Lớp : 8 MÔN : HÓA HỌC 8. Tên: Thời gian: 45 phút Điểm Lời phê Đề 2: (lớp 8 1,2, ) I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm) Khoanh tròn vào câu đúng: Câu 1: (0,25 điểm) Phản ứng nào dưới đây là phản ứng thế? A. 2KClO 3 0 t  2 KCl + 3O 2 B. SO 3 + H 2 O  H 2 SO 4 C. Fe 2 O 3 + 6HCl  2FeCl 3 + 3H 2 O D. Fe 3 O 4 + 4H 2 0 t  4H 2 O + 3Fe Câu 2: (0,25đ) Phản ứng nào dưới đây không là phản ứng thế? A. CuO + H 2 0 t  Cu + H 2 O B. Mg + 2 HCl  MgCl 2 + H 2 C. Ca(OH) 2 + CO 2  CaCO 3 + H 2 O D. Zn + CuSO 4  ZnSO 4 + Cu Câu 3: (0,25đ) Phản ứng hóa học nào dưới đây có thể được dùng để điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm: A. Zn + 2HCl  ZnCl 2 + H 2 B. 2H 2 O i n ph n đ â   2H 2 + O 2 Câu 4: (0,25đ) Người ta thu khí hiđro bằng cách đẩy nước là nhờ dựa vào tính chất: A. Khí hiđro ít tan trong nước. C. Khí hiđro tan trong nước. B. Khí hiđro nhẹ hơn nước. D. Khí hiđro khó hóa lỏng. Câu 5: (0,25đ) Người ta thu khí hiđro bằng cách đẩy không khí là nhờ dựa vào tính chất: A. Khí hiđro dễ trộn lẫn với không khí. C. Khí hiđro ít tan trong nước. B. Khí hiđro nhẹ hơn không khí. D. Khí hiđro nặng hơn không khí. Câu 6: (0,25đ) Nhận ra khí hiđro bằng: A. Que đóm. C. Hơi thở. B. Que đóm đang cháy. D. Nước vôi trong. Câu 7: (0,25đ) Cho nhôm tác dụng với dung dịch axit sunfuric H 2 SO 4 tạo ra nhôm sunfat Al 2 (SO 4 ) 3 và khí hi đro. Hệ số cân bằng của phản ứng là: A. 2, 4, 3 và 1. C. 3, 2, 3 và 1. B. 2, 3, 1 và 3 D. 1, 4, 2 và 3. Câu 8: (0,25đ) Khử 48 gam đồng(II) oxit bằng khí hiđro,thể tích khí hiđro (đktc) thu được là: A. 14,22 lít B. 15,23 lít C. 12.56 lít D. 13,44 lít. (Cho Cu = 64, O = 16) Câu 9: (0,25đ) Khối lượng thủy ngân thu được khi khử 27,125 gam thủy ngân(II) oxit bằng hiđro là: A. 25g B. 26g C. 25,1g D. 25,125g. (Cho Hg= 201, O = 16) * Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp rồi ghi vào chỗ trống: Câu 10: (0,25đ) Trong các chất khí, hiđro là khí…………………………………………………. Câu 11: (0.25đ) Trong phản ứng giữa H 2 và CuO, H 2 có tính…………………………………… Câu 12: (0.25đ) ……………………là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất. Trường THCS Trần Quốc Toản KIỂM TRA 1 TIẾT - TIẾT 53 Lớp : 8 MÔN : HÓA HỌC 8. Tên: Thời gian: 45 phút Điểm Lời phê Đề 2: (lớp 8 1,2, ) II. Tự luận: (7điểm) Câu 13: (1đ) Hiđro có những tính chất hóa học nào? Viết các phương trình hóa học minh họa? …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………… Câu 14: (2đ) Khi thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí, phải để vị trí ống nghiệm như thế nào? Vì sao? Đối với khí hiđro có làm thế được không ?Vì sao? …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Câu 15: (2đ)Viết phương trình hóa học của các phản ứng hiđro khử các oxit sau : a/ Oxit sắt từ : ………………………………………………………………………………………… b/ Bạc oxit : ………………………………………………………………………………………… Câu 16: (2đ) Cho 2,8 gam sắt tác dụng với dung dịch chứa 14,6 gam axit clohiđric HCl nguyên chất. a/ Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng. b/ Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam? c/ Nếu muốn cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thì phải dùng thêm chất kia một lượng là bao nhiêu? (Cho Fe = 56; H = 1; Cl = 35,5) …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… … . ĐÁP ÁN – Tiết 53. Đề 1: (lớp 8 1,2 ) Câu Nội dung Biểu điểm I Trắc nghiệm khách quan: 3 điểm Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 Câu 11 Câu 12 D C A A B B A D D Nhẹ nhất. Khử. Phản ứng thế. 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ II Tự luận: 7 điểm Câu 13 a/ Tác dụng với oxi: 2H 2 + O 2 0 t  2H 2 O b/ Tác dụng với động (II) oxit: H 2 + CuO 0 t  Cu + H 2 O 0,5đ 0,5đ Câu 14 Khi thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí, phải để vị trí ống nghiệm đứng. Vì khí O 2 nặng hơn không khí. Đối với khí hiđro không làm thế được.Vì khí H 2 nhẹ hơn không khí. 1đ 1đ Câu 15 a/ Fe 3 O 4 + 4H 2 0 t  3Fe + 4H 2 O b/ AgO + H 2 0 t  Ag + H 2 O 1 đ 1 đ Câu 16 a/ Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 b/ n Fe = 2,8 / 56 = 0,05 (mol) n HCl = 14,6 / 36,5 = 0,4 (mol) Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 (mol) 1 : 2 : 1 1 (mol) 0,05 0,4 HCl dư Số mol HCl phản ứng: 0,05 x 2 = 0,1 (mol) Số mol HCl dư: 0,4 - 0,1 = 0,3 (mol) Khối lương HCl dư: 0,3 x 36,5 = 10,95g. c/ Fe + 2HCl  FeCl 2 + H 2 56g 73g ?g 10,95g Khối lượng Fe cần thêm: 10,95 x 56 : 73 = 8,4g. 1 đ 1đ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MÈO VẠC TRƯỜNG PTDTBT THCS SỦNG MÁNG ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2012-2013 Môn : HÓA HỌC 8 Thời gian :45 phút ( không kể thời gian chép đề). I,TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Em hãy chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau: Câu 1 (0,5 đ): Nguyên lịêu dùng để điều chế hidrô trong phòng thí nghiệm là: A.Zn , K 2 CO 3 B. Zn , HCl C. KMnO 4 , KClO 3 D. Nước, không khí Câu 2 (0,5 đ): Hợp chất Al 2 (SO 4 ) 2 có tên là A.Nhôm (III) sunfat. B. Nhôm (II) sunfat. C. Nhôm sunfat D. Nhôm Oxit Câu 3 (0,5 đ): . Dãy hợp chất nào sau đây chỉ gồm các hợp chất bazơ? A. HCl; Na 2 SO 4 ; NaOH B. CuSO 4 ; CaCO 3 ; NaCl C. H 2 SO 4 ; HCl; HNO 3 D. KOH; Cu(OH) 2 ; Ca(OH) 2 Câu 4 (0,5 đ): Dung dịch là hỗn hợp: A. Gồm dung môi và chất tan B. Đồng nhất gồm nước và chất tan C. Không đồng nhất gồm chất tan và dung môi D. Đồng nhất gồm dung môi và chất tan . II, TỰ LUẬN : (8 điểm) Câu 1(3điểm). Hoàn thành các phản ứng hoá học sau : ( Kèm điều kiện nếu có) 1.KMnO 4  O t ? + ? + O 2 2 . ? + H 2 SO 4  ZnSO 4 + H 2 3. ? + O 2  O t H 2 O Mỗi phản ứng hoá học trên thuộc phản ứng hoá học nào ? Câu 2(2 điểm). Hãy nêu phương pháp nhận biết các khí: Cacbon đioxit(CO 2 ); Oxi(O 2 ) và Hidrô (H 2 ) Câu 3(3 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam nhôm (Al). a/ Tính thể tích khí Oxy cần dùng ? b/ Tính khối lượng KMnO 4 cần dùng để điều chế lượng khí Oxy trên. Hết Giám thị coi thi không giải thích gì thêm PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MÈO VẠC TRƯỜNG PTDTBT THCS SỦNG MÁNG ĐỀ CHÍNH THỨC MA TRẬN ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2012-2013 Môn : HÓA HỌC 8 Thời gian :45 phút ( không kể thời gian chép đề). Nội dung kiến thức Mức độ nhận thức Cộng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng ở mức cao hơn TN TL TN TL TN TL TN TL Hiđro- oxi - Nguyên liệu để điều chế Hiđro - Nhận biết được Hđro và Oxi bằng phương pháp hóa học Số câu hỏi 1 câu 1 câu 2 câu Số điểm 0,5 điểm 2 điểm 2,5đ 25% Lập phương trình và phân loại các phương trình - Lập được phương trình hóa học, nhận biết và phân loại phương trình. Số câu hỏi 1 câu 1câu Số điểm 3 điểm 3đ 30% Axit, Bazo,Muối - nhận biết được hợp chất là bazo -Biết cách gọi tên Muối Số câu hỏi 1 câu 1câu 2câu Số điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 1đ 10% Dung Dịch - Khái niệm dung dịch. Số câu hỏi 1 câu 1câu Số điểm 0,5 điểm 0,5đ [...]... Cõu 11 Trọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần không khí : A 21% khí khác , 78% khí Nitơ , 1% khí Oxi B 21% khí Oxi , 78% khí khác , 1% khí Nitơ C 21% khí Oxi , 78% khí Nitơ , 1% khí khác D 21% khí Nitơ , 78% khí Oxi , 1% khí khác ( CO , CO2, khí hiếm ) Cõu 12 Nguyên liệu để sản xuất khí O2 trong công nghiệp là phương án nào sau đây: A KClO3 B Không khí C KMnO4 D KNO3 Cõu 13 11 .2... oxi hoá chậm là: A Sự oxi hoá mà không toả nhiệt B Sự oxi hoá toả nhiệt mà không phát sáng C Sự oxi hoá mà không phát sáng D Sự tự bốc cháy Cõu 35 Trọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần không khí : A 21% khí khác , 78% khí Nitơ , 1% khí Oxi B 21% khí Oxi , 78% khí Nitơ , 1% khí khác C 21% khí Nitơ , 78% khí Oxi , 1% khí khác ( CO , CO2, khí hiếm ) D 21% khí Oxi , 78% khí khác , 1% ... C5H12 B C4H10 C C4H6 D C4H8 Cõu 31 Trọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần không khí : A 21% khí Nitơ , 78% khí Oxi , 1% khí khác ( CO , CO2, khí hiếm ) B 21% khí khác , 78% khí Nitơ , 1% khí Oxi C 21% khí Oxi , 78% khí khác , 1% khí Nitơ D 21% khí Oxi , 78% khí Nitơ , 1% khí khác Cõu 32 Chọn định nghĩa phản ứng phân huỷ đầy đủ nhất: A Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học có chất khí. .. P2O5 Cõu 17 Đốt cháy hoàn toàn 3 g C, cần một thể tích oxi ở ĐKTC là: A 6.72 l; B 5,6 l; C Kết quả khác D 2 .8 l ; Cõu 18 Theồ tớch khớ oxi sinh (ủktc) khi nhieọt phaõn 24.5 g KClO3 laứ : A 6.7 21 B 5. 61 C 6. 21 D 6. 51 Cõu 19 Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy không khí là nhờ dựa vào tính chất: A Khí oxi dễ trộn lẫn với không khí B Khí oxi nhẹ hơn không khí C Khí oxi nặng hơn không khí D Khí oxi ít tan... Câu 3: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần của không khí: a) 21% khí Nittơ , 78% khí Oxi , 1% các khí khác b) 21% khí Oxi , 78% khí Nitơ , 1% các khí khác c) 1% khí Oxi , 21% khí Nittơ , 78% Các khí khác d) 1% khí Nitơ , 21% các khí khác , 78% khí Oxi Câu 4 Phản ứng hoá học nào sau đây có xảy ra sự Oxi hoá : a) 2Cu + O 2  2CuO b) H 2O + CaO  Ca(OH)2 c) 3 H2O + P2O5  2 H3PO 4 d)... đ) 8 PHÒNG GD- ĐT ĐẠI LỘC GV : Cù Đình Chín Đơn vị : Trường THCS Võ Thị Sáu ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN : HÓA HỌC 8 Thời gian làm bài : 45 phút A/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: Nội dung Mức độ kiến thức , kỹ năng Tổng Biết Hiểu Vận dụng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 1 Oxi – không khí 2 (1) 1( 2) 2 (1) 5 (4) 2 Hi đrô 1( 0,5) 1( 2) 2 (2,5) 3.Oxit – Bazơ - Muối 1( 0,5) 1 (0,5) 4 Dung dịch 1( 0,5) 1( 0,5) 1( 2) 3 (3) Tổng 3 (1, 5) 1( 2)... Kiểm tra miệng: Thông báo nội dung kiểm tra và sinh hoạt nội quy tiết kiểm tra 3 Tiến trình bài học: (Tổ chức kiểm tra) MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA NỘI DUNG BIẾT TN Tính chất của Hidro Oxit – Sự cháy HIỂU TL TN TL TN TC TL 5 1 10% (1, 0d) Nêu tính chất vật lý 1, 2 20% (2đ) Nêu điều kiện dập tắt sự cháy- khái niệm oxit Phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy (1, 0) 10 % 2 2 20% (2,0đ) Phân loại Oxit 40% (4,0) 3 1. .. ứng hóa hợp ĐIỂM 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 Câu 4: (3đ ) d/ 2H2O  2H2 + O2 phản ứng phân hủy a/ nMg = 0 ,1 mol 2Mg + O2  2MgO 0 ,1 mol 0,05 mol 0,1mol V O = 0,05 22,4 = 1, 12 lít b mMgO = 0 ,1 40 = 4g 2 Câu 5 (1 ) - Tính chất vật lý của Hidro là : chất khí , không màu , không múi, không vị, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 1 4 Tổng Kết: GV thu bài kiểm tra và nhận xét tiết kiểm. .. D C5H12 Cõu 31 Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy không khí là nhờ dựa vào tính chất: A Khí oxi nhẹ hơn không khí B Khí oxi nặng hơn không khí C Khí oxi dễ trộn lẫn với không khí D Khí oxi ít tan trong nước Cõu 32 Cho phản ứng: C + O2 -> CO2 Phản ứng trên là: A Phản ứng hoá hợp B Tất cả các ý trên đều đúng C Phản ứng oxi hoá- khử D Phản ứng toả nhiệt Cõu 33 Câu nào đúng khi nói về không khí trong các... 35,5; Al : 27; H : 1 ) HẾT CÂU Câu 1 Câu 2 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN HÓA 8 Năm học : 2 012 – 2 013 Thời gian : 45 phút –ĐỀ 1 KIẾN THỨC CẦN ĐẠT a) Oxit là gì ? b) Trong các oxit sau: CaO, CO2 , MgO, SO2 , P2O5, Fe3O4 - Oxit nào thuộc oxit axit - Oxit nào thuộc oxit bazơ 1 a) Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi b)- Oxit bazơ: CaO,MgO,Fe3O4 - Oxit axit: CO2 ,SO2, . không khí: a) 21% khí Nittơ , 78% khí Oxi , 1% các khí khác b) 21% khí Oxi , 78% khí Nitơ , 1% các khí khác c) 1% khí Oxi , 21% khí Nittơ , 78% Các khí khác d) 1% khí Nitơ , 21% các khí khác. 28 (g) 1 đ 1 Trường THCS Trần Quốc Toản KIỂM TRA 1 TIẾT - TIẾT 53 Lớp : 8 MÔN : HÓA HỌC 8. Tên: Thời gian: 45 phút Điểm Lời phê Đề 2: (lớp 8 1, 2, ). TL 1. Oxi – không khí 2 (1) 1( 2) 2 (1) 5 (4) 2 . Hi đrô 1( 0,5) 1( 2) 2 (2,5) 3.Oxit – Bazơ - Muối 1( 0,5) 1 (0,5) 4. Dung dịch 1( 0,5) 1( 0,5) 1( 2) 3 (3) Tổng 3 (1, 5) 1( 2)
- Xem thêm -

Xem thêm: 18 đề kiểm tra 1 tiết hóa 8 hidro oxi không khí, 18 đề kiểm tra 1 tiết hóa 8 hidro oxi không khí,