0

Bài tập trắc nghiệm môn vật lý chương dao động điều hòa (3)

9 558 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2015, 01:52

Luyn thi đi hc KIT-1: môn Vt Lí ( Thy ng Vit Hùng) Bài toán v quãng đng trong dđđh. Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 S  GII TOÁN: 1) Lý thuyt c bn:  Quãng đng vt đi đc trong 1T là S = 4A  quãng đng vt đi đc trong nT là S = n.4A  Quãng đng vt đi đc trong T/2 là S = 2A  quãng đng vt đi đc trong nT/2 là S = n.2A  Quãng đng vt đi đc trong T/4 là S = A nu vt bt đu đi t   x 0;x A   và S  A khi vt bt đu t các v trí   x 0;x A .   2) Phng pháp gii: Gi s mt vt dao đng điu hòa vi phng trình x = Acos(t + ) cm. Tính quãng đng vt đi đc t thi đim t 1 đn thi đim t 2  Tìm chu k dao đng: 2 T    Phân tích:   21 t t t t n k; k 1 t nT kT nT t T                 Khi đó quãng đng vt đi đc là S n.4A S    Nu quá trình phân tích t chn, cho ta các kt qu là nT; nT/2 hay nT/4 thì ta có th dùng các kt qu  trên đ tính nhanh. Trong trng hp t không đc chn, ta thc hin tip bc sau + Tính li đ và vn tc ti các thi đim t 1 ; t 2 :         1 1 2 2 1 1 2 2 x Acos t  x Acos t  ; v Asin t  v Asin t                 + Vic tính S chúng ta s dng hình v s cho kt qu nhanh gn nht. Ví d 1. Vt dao đng điu hòa vi phng trình  x 4cos t cm. 3     Khong thi gian ngn nht k t khi vt dao đng đn khi gia tc đi chiu hai là 7 s. 16 a) Tìm chu k dao đng ca vt. b) Tính quãng đng vt đi đc t t = 0 đn t = 2,5 s. Li gii: a) Vt dao đng t t = 0, thay vào phng trình x, v ta đc ti t = 0 thì x2 v0      Gia tc vt đi chiu ti v trí cân bng, s dng trc thi gian ta d dàng tìm đc khong thi gian mà vt đi ng vi vt di chuyn t li đ x = 2 đn biên âm ri quay v v trí cân bng, tc T T T 7 3 t T s 12 4 4 16 4        b) Thay 38t  T s x 4cos cm. 4 3 3        Khi đó ta có t 2,5 10 T t 2,5 t 3T T 0,75 3 3           + Ti t = 0 ta có 1 x2 v0      + Ti t = 2,5 s ta có 1 x4 v0      Suy ra quãng đng vt đi đc là S = 3.4A + S’ = 48 + 4 + 2 = 54 cm. BÀI TOÁN V QUÃNG NG TRONG DAO NG IU HOÀ (TÀI LIU BÀI GING) ây là tài liu tóm lc các kin thc đi kèm theo bài ging “Bài toán v quãng đng trong dao đng điu hoà“ thuc khóa hc LTH KIT-1 : Môn Vt lí – Thy ng Vit Hùng ti website Hocmai.vn.  có th nm vng kin thc phn “Bài toán v quãng đng trong dao đng điu hoà “ . Bn cn xem kt hp tài liu bài ging cùng vi bài ging này. Luyn thi đi hc KIT-1: môn Vt Lí ( Thy ng Vit Hùng) Bài toán v quãng đng trong dđđh. Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 Ví d 2. Vt dao đng điu hòa vi phng trình  x 10cos 4t cm. 6     Tính quãng đng vt đi đc a) T t = 0 đn 5 ts 6  b) T 2 t 3  đn 13 ts 4  Li gii: a) Ta có T = 0,5 s; 5 5 2 t T T T S 4A S' 6 3 3         + Ti t = 0 ta có 1 x 5 3 v0        + Ti 5 ts 6  ta có 1 x 5 3 v0        Quãng đng đi ca vt nh trên hình v. Suy ra quãng đng vt đi đc là S 4.10 (10 5 3) 20 (10 5 3) 80 10 3 62,68         cm. b) Ta có 13 2 31 31 T t T 5T S 20A S' 4 3 12 6 6           + Ti 2 t 3  ta có 1 x0 v0      + Ti 13 ts 4  ta có 1 x 5 3 v0        Da vào hinh v ta thu đc quãng đng cn tìm là S 200 5 3 cm. Bình lun: Nu gp phi mt bài toán mà  t l tung l mù, thì các em làm sao??? ng lo lng, hãy theo dõi ví d sau ca thy. Ví d 3. Vt dao đng điu hòa vi phng trình  x 5cos 5t cm. 3     Tính quãng đng vt đi đc t 1 t 5  s đn 11 ts 8  Li gii: Ta có T = 0,4 s; 47 47 15 t T 2T T S 8A S' 40 16 16         + Ti 1 t 5  ta có 1  x 5cos  2,5 3 v0              + Ti 11 ts 8  ta có 1 55 x 5cos 3,97 83 v0              Quãng đng đi ca vt nh trên hình v, ta d dàng tính đc S = 8.5 + 7,5 + 10 + (5 – 3,97) = 58,53 cm. Bình lun: Ct lõi ca bài toán trên là các em hãy tính toán cn thn ta đ và vn tc ca vt  các thi đim t 1 ; t 2 . Tuy nhiên nu có tính sai đon đó, thì hình v ca các em cng không n khp đâu nhé! Các em hãy th sc mình vi các ví d di dây nhé! Ví d 4. Mt vt dao đng điu hòa vi phng trình x = 5sin(2t) cm. Tính quãng đng vt đi đc t lúc bt đu dao đng (t = 0) đn thi đim a) t = 5 (s). ……………………………………………………………………………………………………………………. b) t = 7,5 (s). …………………………………………………………………………………………………………………………. c) t = 11,25 (s). ……………………………………………………………………………………………………………………. Luyn thi đi hc KIT-1: môn Vt Lí ( Thy ng Vit Hùng) Bài toán v quãng đng trong dđđh. Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 áp s: a) S = 100 cm. b) S = 150 cm. c) S = 225 cm. Ví d 5. Mt vt dao đng điu hòa vi phng trình x = 10cos(5t) cm. Tính quãng đng vt đi đc t lúc bt đu dao đng (t = 0) đn thi đim a) t = 1 (s). ……………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. b) t = 2 (s). …………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. c) t = 2,5 (s). ……………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. áp s: a) S = 100 cm b) S = 200 cm c) S = 250 cm Ví d 6. Mt vt dao đng điu hòa vi phng trình x = 10sin(5t + /6) cm. Tính quãng đng vt đi đc t lúc bt đu dao đng (t = 0) đn thi đim a) t = 2 (s). …………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. b) t = 2,2 (s). …………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. c) t = 2,5 (s). …………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. áp s: a) S = 200 cm b) S = 220 cm c) S = 246,34 cm Ví d 7. Mt vt dao đng điu hoà theo phng trình x = 12cos(50t – /2) cm. Tính quãng đng mà vt đi đc trong thi gian  t (s) 12  , k t lúc bt đu dao đng (t = 0). ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. áp s: S = 102 cm. Ví d 8. Mt vt dao đng điu hòa vi phng trình x = 6cos(4t – /3) cm. Quãng đng vt đi đc t thi đim 1 2 t (s) 3  đn thi đim 2 37 t (s) 12  là bao nhiêu? ………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. áp s: S = 117 cm. Ví d 9. Mt vt dao đng điu hòa vi phng trình x = 2cos(2t – /12) cm. Quãng đng vt đi đc t thi đim 1 17 t (s) 24  đn thi đim 2 25 t (s) 8  là bao nhiêu? ………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. Luyn thi đi hc KIT-1: môn Vt Lí ( Thy ng Vit Hùng) Bài toán v quãng đng trong dđđh. Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 4 áp s:   S 21 3 cm Ví d 10. Mt vt dao đng điu hòa vi phng trình x = 8cos(4t +/6) cm. Tính quãng đng vt đi đc t thi đim t 1 = 2,375 (s) đn thi đim t 2 = 4,75 (s). …………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. áp s: S  149 cm. Ví d 11. Mt vt dao đng điu hòa vi phng trình x = 4cos(t – /2) cm. Tính quãng đng vt đi đc trong 2,25 (s) đu tiên k t khi bt đu dao đng (t = 0). …………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. áp s:   S 16 2 2 cm Ví d 12. Mt vt dao đng điu hòa vi phng trình x = 5cos(t + 2/3) cm. Quãng đng vt đi đc t thi đim t 1 = 2 (s) đn thi đim 2 19 t (s) 3  là bao nhiêu? ………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. áp s: S = 42,5 cm. Ví d 13. Mt vt dao đng điu hòa, có phng trình là x = 5cos(2t + /6) cm. a) Hi vào thi đim nào thì vt qua li đ x = 2,5 cm ln th 2 k t lúc t = 0? …………………………………………………………………………………………………………………………. b) Ln th 2011 vt qua v trí có li đ x = 2,5 cm là vào thi đim nào? …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. c) nh thi đim vt qua v trí x = 2,5 cm theo chiu âm ln đu tiên k t t = 0? …………………………………………………………………………………………………………………………. d) Tính quãng đng vt đi đc t thi đim t 1 = 1 (s) đn thi đim t 2 = 3,5 (s) ? …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. Ví d 14. Vt dao đng điu hòa vi phng trình  x 10cos 2t cm. 6     Tính quãng đng vt đi đc t a) 11 t 0 t (s). 6    ………………………………………………………………………………………………………………………… . ………………………………………………………………………………………………………………………… . b) 7 t 0 t (s). 3    Luyn thi đi hc KIT-1: môn Vt Lí ( Thy ng Vit Hùng) Bài toán v quãng đng trong dđđh. Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 5 ………………………………………………………………………………………………………………………… . ………………………………………………………………………………………………………………………… . c) 1 17 t (s) t (s). 3 12    ………………………………………………………………………………………………………………………… . ………………………………………………………………………………………………………………………… . d) 1 17 t (s) t (s). 28    ………………………………………………………………………………………………………………………… . ………………………………………………………………………………………………………………………… . Ví d 15. (Trích đ thi H 2010). Mt vt dao đng điu hòa vi biên đ 5 cm. Bit rng trong mt chu k dao đng, khong thi gian mà đ ln gia tc ca vt không vt quá 100 cm/s 2 là T/3. Ly  2 = 10, tính tn s dao đng ca vt. ………………………………………………………………………………………………………………………… . ………………………………………………………………………………………………………………………… . ………………………………………………………………………………………………………………………… . Ví d 16. Mt cht đim dao đng điu hòa trên trc ta đ Ox vi chu kì T = 1 s. Nu chn gc ta đ O là VTCB thì sau khi cht đim bt đu dao đng đc 2,5 s, cht đim  ta đ x = 52 cm, đi theo chiu âm ca trc Ox và vn tc đt giá tr 102 cm/s. a. Vit phng trình dao đng ca cht đim. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. b. Gi M và N ln lt là hai v trí xa nht ca cht đim  hai bên đim O. Gi P là trung đim ca đon OM, Q là trung đim ca đon ON. Hãy tính vn tc trung bình ca cht đim trên đon đng t P ti Q. Ly  2 = 10. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. c. Tính vn tc ca vt khi vt có li đ x = 6 cm …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. d. Thi gian ngn nht vt đi t v trí x 1 = 5 cm đn v trí có gia tc a = 23 m/s 2 …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. e. Quãng đng vt đi đc t thi đim t 1 = 0,25 s đn thi đim t 2 = 1,45 s. …………………………………………………………………………………………………………………………. Luyn thi đi hc KIT-1: môn Vt Lí ( Thy ng Vit Hùng) Bài toán v quãng đng trong dđđh. Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 6 …………………………………………………………………………………………………………………………. f. Quãng đng ln nht vt đ đc trong 1/3 s? …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. g. Xác đnh thi đim vt đi qua v trí x = 53 cm ln th 3 và ln th 2010. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. h. Trong 2 s đu tiên vt đi qua v trí có vn tc v = 12 cm/s bao nhiêu ln? …………………………………………………………………………………………………………………………. Ví d 17. Mt vt dao đng điu hòa xung quanh v trí cân bng O, dc theo trc Ox có li đ tha mãn phng trình: 4  4  x cos 2t cos 2t cm. 62 33                 a) Tìm biên đ và pha ban đu ca dao đng. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. b) Tính vn tc ca vt khi nó có li đ x = 23 cm. …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………. Ví d 18. Vt dao đng điu hòa vi phng trình  x 8cos 5t cm. 6     Tính quãng đng vt đi đc a) t = 0 đn 7 ts 3  /s: S 192 4 3 cm. b) 1 ts 7  đn 4 ts 9  /s: S = 22,93 cm. Ví d 19. Vt dao đng điu hòa vi phng trình 2 x 10cos 4t cm. 3     Tính quãng đng vt đi đc a) t = 0 đn 7 ts 6  Luyn thi đi hc KIT-1: môn Vt Lí ( Thy ng Vit Hùng) Bài toán v quãng đng trong dđđh. Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 7 /s: S = 90 cm. b) 1 ts 3  đn 9 ts 7  /s: S = 78,26 cm. c) 2 ts 5  đn 13 ts 11  /s: S = 63,43 cm. Ví d 20. Vt dao đng điu hòa vi phng trình  x 5cos 4t cm. 3     Tính quãng đng vt đi đc a) t = 0 đn 7 ts 3  /s: S = 92,5 cm. b) t = 0 đn 11 ts 6  /s: S = 72,5 cm. Luyn thi đi hc KIT-1: môn Vt Lí ( Thy ng Vit Hùng) Bài toán v quãng đng trong dđđh. Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 8 c) 1 ts 3  đn 8 ts 5  /s: S = 50,11 cm. Ví d 21. Vt dao đng điu hòa vi phng trình  x 10cos 5t cm. 6     Tính quãng đng vt đi đc a) t = 0 đn 7 ts 6  /s: S 110 5 3 cm. b) t = 0 đn 11 ts 3  /s: S 360 5 3 cm. c) t = 0 đn 19 ts 7  /s: S = 275,46 cm. d) 1 ts 3  đn 7 ts 8  Luyn thi đi hc KIT-1: môn Vt Lí ( Thy ng Vit Hùng) Bài toán v quãng đng trong dđđh. Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 9 /s: S = 52,64 cm. Giáo viên : ng Vit Hùng Ngun : Hocmai.vn . 2 = 54 cm. BÀI TOÁN V QUÃNG NG TRONG DAO NG IU HOÀ (TÀI LIU BÀI GING) ây là tài liu tóm lc các kin thc đi kèm theo bài ging Bài toán v quãng đng trong dao đng điu. 1. Vt dao đng điu hòa vi phng trình  x 4cos t cm. 3     Khong thi gian ngn nht k t khi vt dao đng đn khi gia tc đi chiu hai là 7 s. 16 a) Tìm chu k dao đng. KIT-1 : Môn Vt lí – Thy ng Vit Hùng ti website Hocmai.vn.  có th nm vng kin thc phn Bài toán v quãng đng trong dao đng điu hoà “ . Bn cn xem kt hp tài liu bài ging
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm môn vật lý chương dao động điều hòa (3), Bài tập trắc nghiệm môn vật lý chương dao động điều hòa (3),

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan