0

luyện 10 đề đạt 8 điểm môn hóa thầy lê đăng khương

174 12,000 112
  • luyện 10  đề đạt 8 điểm môn hóa thầy lê đăng khương

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2015, 16:29

Đề số 1. Hóa học 1 ledangkhuong@gmail.com ĐỀ SỐ 1 Câu 1. Một ion M 3+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Cấu hình electron của nguyên tử M là A. [Ar]3d 5 4s 1 . B. [Ar]3d 6 4s 2 . C. [Ar]3d 6 4s 1 . D. [Ar]3d 3 4s 2 . Câu 2. Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hoá trị phân cực là: A. O 2 , H 2 O, NH 3 . B. H 2 O, HF, H 2 S. C. HCl, O 3 , H 2 S. D. HF, Cl 2 , H 2 O. Câu 3. Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH) 2 , Fe(OH) 3 , Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 , Fe(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 3 , FeSO 4 , Fe 2 (SO 4 ) 3 , FeCO 3 lần lượt pư với HNO 3 đặc, nóng. Số pư thuộc loại pư oxi hoá - khử là A. 5. B. 7. C. 6. D. 8. Câu 4. Cho cân bằng hoá học sau: 2SO 2 (k) + O 2 (k) ⇄ 2SO 3 (k); ∆H < 0. Cho các biện pháp: (1) tăng nhiệt độ, (2) tăng áp suất chung của hệ phản ứng, (3) hạ nhiệt độ, (4) dùng thêm chất xúc tác V 2 O 5 , (5) giảm nồng độ SO 3 , (6) giảm áp suất chung của hệ phản ứng. Những biện pháp nào làm cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận? A. (1), (2), (4), (5). B. (2), (3), (5). C. (2), (3), (4), (6). D. (1), (2), (4). Câu 5. Cho dãy các chất sau: Al, NaHCO 3 , (NH 4 ) 2 CO 3 , NH 4 Cl, Al 2 O 3 , Zn, K 2 CO 3 , K 2 SO 4 . Có bao nhiêu chất trong dãy vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH? A. 3. B. 5. C. 4. D. 2. Câu 6. Trộn 100 ml dd (gồm Ba(OH) 2 0,1M và NaOH 0,1M) với 400 ml dd (gồm H 2 SO 4 0,0375M và HCl 0,0125M), thu được dd X. Giá trị pH của dd X là A. 7. B. 2. C. 1. D. 6. Câu 7. Dd X chứa các ion: Fe 3+ , SO 4 2- , NH 4 + , Cl - . Chia dd X thành hai phần bằng nhau: - Phần một t/d với lượng dư dd NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (ở đktc) và 1,07 gam kết tủa; - Phần hai t/d với lượng dư dd BaCl 2 , thu được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dd X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi) A. 3,73 gam. B. 7,04 gam. C. 7,46 gam. D. 3,52 gam. Câu 8. Nhiệt phân 4,385 gam hỗn hợp X gồm KClO 3 và KMnO 4 , thu được O 2 và m gam chất rắn gồm K 2 MnO 4 , MnO 2 và KCl. Toàn bộ lượng O 2 tác dụng hết với cacbon nóng đỏ, thu được 0,896 lít hỗn hợp khí Y (đktc) có tỉ khối so với H 2 là 16. Thành phần % theo khối lượng của KMnO 4 trong X là A. 74,92%. B. 72,06%. C. 27,94%. D. 62,76%. Câu 9. Hh khí X gồm N 2 và H 2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian trong bình kín (có bột Fe làm xúc tác), thu được hh khí Y có tỉ khối so với He bằng 2. Hiệu suất của pư tổng hợp NH 3 là A. 25%. B. 50%. C. 36%. D. 40%. Câu 10. Cho các cặp oxi hoá - khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá của dạng oxi hóa như sau: Fe 2+ /Fe, Cu 2+ /Cu, Fe 3+ /Fe 2+ . Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Fe 2+ oxi hóa được Cu thành Cu 2+ . B. Cu 2+ oxi hoá được Fe 2+ thành Fe 3+ . C. Fe 3+ oxi hóa được Cu thành Cu 2+ . D. Cu khử được Fe 2+ thành Fe. Câu 11. Cho 5,376 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 10,44 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO 2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là A. FeO; 75%. B. Fe 2 O 3 ; 75%. C. Fe 2 O 3 ; 65%. D. Fe 3 O 4 ; 75%. Câu 12. Cho 22,65 gam hh bột gồm Zn và Cu có tỉ lệ mol tương ứng là 5: 2 vào dd chứa 0,2 mol Fe 2 (SO 4 ) 3 . Sau khi các pư xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kim loại. Giá trị của m là A. 12,80. B. 9,20. C. 6,40. D. 16,53 Câu 13. Một cốc nước có chứa các ion: Na + (0,02 mol), Mg 2+ (0,02 mol), Ca 2+ (0,04 mol), HCO 3 - (0,12 mol) và SO 4 2 − (0,01 mol). Đun sôi cốc nước trên cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nước còn lại trong cốc A. là nước mềm. B. có tính cứng vĩnh cửu. C. có tính cứng toàn phần. D. có tính cứng tạm thời. Câu 14. Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO 2 (ở đktc) vào 500 ml dd hh gồm KOH 0,15M và Ba(OH) 2 0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 19,70. B. 14,775. C. 24,625. D. 4,925. Đề số 1. Hóa học 2 ledangkhuong@gmail.com Câu 15. Cho V lít dd NaOH 2M vào dd chứa 0,1 mol Al 2 (SO 4 ) 3 và 0,1 mol H 2 SO 4 đến khi pư hoàn toàn, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là A. 0,45. B. 0,35. C. 0,25. D. 0,05. Câu 16. Cho 6,72 gam Fe vào dd chứa 0,3 mol H 2 SO 4 đặc, nóng (giả thiết SO 2 là sản phẩm khử duy nhất). Sau khi pư xảy ra hoàn toàn, thu được A. 0,03 mol Fe 2 (SO 4 ) 3 và 0,06 mol FeSO 4 . B. 0,05 mol Fe 2 (SO 4 ) 3 và 0,02 mol Fe dư. C. 0,02 mol Fe 2 (SO 4 ) 3 và 0,08 mol FeSO 4 . D. 0,12 mol FeSO 4 . Câu 17. Nung nóng m gam hh gồm Al và Fe 3 O 4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi pư xảy ra hoàn toàn, thu được hh rắn X. Cho X t/d với dd NaOH (dư) thu được dd Y, chất rắn Z và 3,36 lít khí H 2 (ở đktc). Sục khí CO 2 (dư) vào dd Y, thu được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 45,6. B. 48,3. C. 36,7. D. 57,0. Câu 18. Phát biểu không đúng là: A. Các hợp chất CrO, Cr(OH) 2 t/d được với dd HCl còn CrO 3 t/d được với dd NaOH. B. Thêm dd kiềm vào muối đicromat, muối này chuyển thành muối cromat. C. Các hợp chất Cr 2 O 3 , Cr(OH) 3 , CrO, Cr(OH) 2 đều có tính chất lưỡng tính. D. Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng còn hợp chất Cr(VI) có tính oxi hoá mạnh. Câu 19. Hòa tan hoàn toàn 2,7 gam hỗn hợp X gồm Fe, Cr, Al bằng dung dịch HCl dư, thu được 1,568 lít khí H 2 (đktc). Mặt khác, cho 2,7 gam X phản ứng hoàn toàn với khí Cl 2 dư, thu được 9,09 gam muối. Khối lượng Al trong 2,7 gam X là bao nhiêu? A. 1,08 gam. B. 0,54 gam. C. 0,81 gam. D. 0,27 gam. Câu 20. Hoà tan hh gồm: K 2 O, BaO, Al 2 O 3 , Fe 3 O 4 vào nước (dư), thu được dd X và chất rắn Y. Sục khí CO 2 đến dư vào dd X, sau khi các pư xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa là A. Fe(OH) 3 . B. K 2 CO 3 . C. Al(OH) 3 . D. BaCO 3 . Câu 21. Khi nhiệt phân hoàn toàn từng muối X, Y thì đều tạo ra số mol khí nhỏ hơn số mol muối tương ứng. Đốt một lượng nhỏ tinh thể Y trên đèn khí không màu, thấy ngọn lửa có màu vàng. Hai muối X, Y lần lượt là: A. KMnO 4 , NaNO 3 . B. Cu(NO 3 ) 2 , NaNO 3 . C. CaCO 3 , NaNO 3 . D. NaNO 3 , KNO 3 . Câu 22. Có 4 dd muối riêng biệt: CuCl 2 , ZnCl 2 , FeCl 3 , AlCl 3 . Nếu thêm dd KOH (dư) rồi thêm tiếp dd NH 3 (dư) vào 4 dd trên thì số chất kết tủa thu được là A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. Câu 23. Cho các phản ứng sau: (a) H 2 S + SO 2 → (b) Na 2 S 2 O 3 + dung dịch H 2 SO 4 (loãng) → (c) SiO 2 + Mg 1:2 o t tilemol  (d) Al 2 O 3 + dung dịch NaOH → (e) Ag + O 3 → (g) SiO 2 + dung dịch HF → Số phản ứng tạo ra đơn chất là A. 3. B. 6. C. 5. D. 4. Câu 24. Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dd HNO 3 1M, đến khi pư xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dd X. Dd X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là A. 1,92. B. 3,20. C. 0,64. D. 3,84. Câu 25. Đun nóng m gam hh Cu và Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng 7 : 3 với một lượng dung dịch HNO 3 . Khi các phản ứng kết thúc, thu được 0,75m gam chất rắn, dung dịch X và 5,6 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và NO 2 (không có sản phẩm khử khác của N +5 ). Biết lượng HNO 3 đã phản ứng là 44,1 gam. Giá trị của m là A. 50,4. B. 40,5. C. 44,8. D. 33,6. Câu 26. Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dd H 2 SO 4 loãng (dư), thu được dd X. Dd X pư vừa đủ với V ml dd KMnO 4 0,5M. Giá trị của V là A. 40. B. 80. C. 60. D. 20. Câu 27. Số đồng phân cấu tạo của C 5 H 10 phản ứng được với dung dịch brom là A. 8. B. 7. C. 9. D. 5. Câu 28. Hh X có tỉ khối so với H 2 là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng của CO 2 và H 2 O thu được là A. 20,40 gam. B. 18,60 gam. C. 18,96 gam. D. 16,80 gam. Đề số 1. Hóa học 3 ledangkhuong@gmail.com Câu 29. Cho các phát biểu sau về phenol (C 6 H 5 OH): (a) Phenol tan nhiều trong nước lạnh. (b) Phenol có tính axit nhưng dung dịch phenol trong nước không làm đổi màu quỳ tím. (c) Phenol được dùng để sản xuất phẩm nhuộm, chất diệt nấm mốc. (d) Nguyên tử H của vòng benzen trong phenol dễ bị thay thế hơn nguyên tử H trong benzen. (e) Cho nước brom vào dung dịch phenol thấy xuất hiện kết tủa. Số phát biểu đúng là A. 4. B. 2. C. 5. D. 3 Câu 30. Khi tách nước từ rượu (ancol) 3-metylbutanol-2 (hay 3-metylbutan-2-ol), sản phẩm chính thu được là A. 3-metylbuten-1 (hay 3-metylbut-1-en). B. 2-metylbuten-2 (hay 2-metylbut-2-en). C. 3-metylbuten-2 (hay 3-metylbut-2-en). D. 2-metylbuten-3 (hay 2-metylbut-3-en). Câu 31. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol, thu được 13,44 lít khí CO 2 (đktc) và 15,3 gam H 2 O. Mặt khác, cho m gam X tác dụng với Na (dư), thu được 4,48 lít khí H 2 (đktc). Giá trị của m là A. 12,9. B. 15,3. C. 12,3. D. 16,9. Câu 32. Cho 0,1 mol hh X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3 trong NH 3 , đun nóng thu được 32,4 gam Ag. Hai anđehit trong X là A. HCHO và C 2 H 5 CHO. B. HCHO và CH 3 CHO. C. C 2 H 3 CHO và C 3 H 5 CHO. D. CH 3 CHO và C 2 H 5 CHO. Câu 33. Cho 0,125 mol anđehit mạch hở X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO 3 trong NH 3 thu được 27 gam Ag. Mặt khác, hiđro hoá hoàn toàn 0,25 mol X cần vừa đủ 0,5 mol H 2 . Dãy đồng đẳng của X có công thức chung là A. C n H 2n (CHO) 2 (n ≥ 0). B. C n H 2n-3 CHO (n ≥ 2). C. C n H 2n+1 CHO (n ≥ 0). D. C n H 2n-1 CHO (n ≥ 2). Câu 34. Hh X gồm axit panmitic, axit stearic và axit linoleic. Để trung hoà m gam X cần 40 ml dd NaOH 1M. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X thì thu được 15,232 lít khí CO 2 (đktc) và 11,7 gam H 2 O. Số mol của axit linoleic trong m gam hh X là A. 0,015. B. 0,010. C. 0,020. D. 0,005. Câu 35. Trung hoà 8,2 gam hh gồm axit fomic và một axit đơn chức X cần 100 ml dd NaOH 1,5M. Nếu cho 8,2 gam hh trên t/d với một lượng dư dd AgNO 3 trong NH 3 , đun nóng thì thu được 21,6 gam Ag. Tên gọi của X là A. axit acrylic. B. axit propanoic. C. axit etanoic. D. axit metacrylic. Câu 36. Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là A. 2. B. 4. C. 5. D. 3. Câu 37. Cho 200 gam một loại chất béo có chỉ số axit bằng 7 tác dụng vừa đủ với một lượng NaOH, thu được 207,55 gam hỗn hợp muối khan. Khối lượng NaOH đã tham gia phản ứng là A. 31,45 gam. B. 31 gam. C. 32,36 gam. D. 30 gam. Câu 38. Cho 10g amin đơn chức X pư hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15g muối. Số đồng phân cấu tạo của X là A. 4. B. 8. C. 5. D. 7. Câu 39. Hh X gồm alanin và axit glutamic. Cho m gam X t/d hoàn toàn với dd NaOH (dư), thu được dd Y chứa (m+30,8) gam muối. Mặt khác, nếu cho m gam X t/d hoàn toàn với dd HCl, thu được dd Z chứa (m+36,5) gam muối. Giá trị của m là A. 112,2. B. 165,6. C. 123,8. D. 171,0. Câu 40. Đun nóng chất H 2 N-CH 2 -CONH-CH(CH 3 )-CONH-CH 2 -COOH trong dd HCl (dư), sau khi các pư kết thúc thu được sản phẩm là: A. H 2 N-CH 2 -COOH, H 2 N-CH 2 -CH 2 -COOH. B. H 3 N + -CH 2 -COOHCl - , H 3 N + -CH 2 -CH 2 -COOHCl - C. H 3 N + -CH 2 -COOHCl - , H 3 N + CH(CH 3 )-COOHCl - D. H 2 N-CH 2 -COOH, H 2 N-CH(CH 3 )-COOH. Câu 41. Cho hh X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C 2 H 7 NO 2 t/d với 300ml dd NaOH 1M và đun nóng, thu được dd Y và 4,48 lít hh Z (ở đktc) gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối hơi của Z đối với H 2 bằng 13,75. Cô cạn dd Y thu được khối lượng rắn khan là A. 18,3gam. B. 15,7 gam. C. 14,3 gam. D. 8,9 gam. Đề số 1. Hóa học 4 ledangkhuong@gmail.com Câu 42. Có một số nhận xét về cacbohiđrat như sau: (1) Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều có thể bị thuỷ phân. (2) Glucozơ, fructozơ, saccarozơ đều tác dụng được với Cu(OH) 2 và có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. (3) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân cấu tạo của nhau. (4) Phân tử xenlulozơ được cấu tạo bởi nhiều gốc β-glucozơ. (5) Thuỷ phân tinh bột trong môi trường axit sinh ra fructozơ (6) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước. (7) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit. (8) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hoà tan Cu(OH) 2 , tạo phức màu xanh lam. (9) Khi thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất. (10) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO 3 trong NH 3 thu được Ag. Số phát biểu đúng là A. 5. B. 6. C. 7. D. 8. Câu 43. Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%. Hấp thụ toàn bộ lượng CO 2 sinh ra khi lên men m gam tinh bột vào nước vôi trong, thu được 330 gam kết tủa và dung dịch X. Biết khối lượng X giảm đi so với khối lượng nước vôi trong ban đầu là 132 gam. Giá trị của m là A. 486. B. 297. C. 405. D. 324. Câu 44. Cho các polime: (1) polietilen, (2) poli(metyl metacrylat), (3) polibutađien, (4) polistiren, (5) poli(vinyl axetat) và (6) tơ nilon-6,6. Trong các polime trên, các polime có thể bị thuỷ phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm là: A. (1), (4), (5). B. (1), (2), (5). C. (2), (5), (6). D. (2), (3), (6). Câu 45. Cho các chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, etyl fomat, axit fomic và anđehit axetic. Trong các chất trên, số chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng pư với Cu(OH) 2 ở điều kiện thường là A. 3. B. 5. C. 4. D. 2. Câu 46. Cho dãy các hợp chất thơm: p-HO-CH 2 -C 6 H 4 -OH, p-HO-C 6 H 4 -COOC 2 H 5 , p-HO-C 6 H 4 -COOH, p- HCOO-C 6 H 4 -OH, p-CH 3 O-C 6 H 4 -OH. Có bao nhiêu chất trong dãy thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau? (a) Chỉ tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1. (b) Tác dụng được với Na (dư) tạo ra số mol H 2 bằng số mol chất phản ứng. A. 3. B. 4. C. 1. D. 2. Câu 47. Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp (bằng một pư) tạo ra axit axetic là: A. CH 3 CHO, C 2 H 5 OH, C 2 H 5 COOCH 3 . B. CH 3 CHO, C 6 H 12 O 6 (glucozơ), CH 3 OH. C. CH 3 OH, C 2 H 5 OH, CH 3 CHO. D. C 2 H 4 (OH) 2 , CH 3 OH, CH 3 CHO. Câu 48. Hai chất hữu cơ X 1 và X 2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvC. X 1 có khả năng pư với: Na, NaOH, Na 2 CO 3 . X 2 pư với NaOH (đun nóng) nhưng không pư Na. Công thức cấu tạo của X 1 , X 2 lần lượt là: A. CH 3 -COOH, CH 3 -COO-CH 3 . B. (CH 3 ) 2 CH-OH, H-COO-CH 3 . C. H-COO-CH 3 , CH 3 -COOH. D. CH 3 -COOH, H-COO-CH 3 . Câu 49. Cho sơ đồ chuyển hoá: ( Eete đa chức) Tên gọi của Y là A. propan-1,2-điol. B. propan-1,3-điol. C. glixerol. D. propan-2-ol. Câu 50. Hh khí X gồm đimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hh X bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 550 ml hh Y gồm khí và hơi nước. Nếu cho Y đi qua dd axit sunfuric đặc (dư) thì còn lại 250 ml khí (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là A. CH 4 và C 2 H 6 . B. C 2 H 4 và C 3 H 6 . C. C 2 H 6 và C 3 H 8 . D. C 3 H 6 và C 4 H 8 Đề số 1. Hóa học 5 ledangkhuong@gmail.com KHÓA LUYỆN 10 ĐỀ ĐẠT 8 ĐIỂM ĐỀ SỐ 1 Câu 1. Một ion M 3+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Cấu hình electron của nguyên tử M là A. [Ar]3d 5 4s 1 . B. [Ar]3d 6 4s 2 . C. [Ar]3d 6 4s 1 . D. [Ar]3d 3 4s 2 . Hướng dẫn giải: p + n + e -3=79 p = 26 p + e -3 –n = 19 => e = 26 => Cấu hình e: B. [Ar]3d 6 4s 2 . p = e n=30 Câu 2. Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hoá trị phân cực là: A. O 2 , H 2 O, NH 3 . B. H 2 O, HF, H 2 S. C. HCl, O 3 , H 2 S. D. HF, Cl 2 , H 2 O. Hướng dẫn giải: Liên kết cộng hóa trị phân cực là giữa hai nguyên tố (chủ yếu là phi kim) khác nhau: H 2 O, NH 3 , HF, H 2 S, HCl. Các chất có liên kết cộng hóa trị không phân cực là giữa hai nguyên tố (chủ yếu là phi kim) giống nhau: O 2 , O 3 , Cl 2 Câu 3. Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH) 2 , Fe(OH) 3 , Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 , Fe(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 3 , FeSO 4 , Fe 2 (SO 4 ) 3 , FeCO 3 lần lượt pư với HNO 3 đặc, nóng. Số pư thuộc loại pư oxi hoá - khử là A. 5. B. 7. C. 6. D. 8. Hướng dẫn giải: Nguyên tắc: Tìm các chất có số oxi hóa chưa đạt tối đa: Fe, FeO, Fe(OH) 2 , Fe 3 O 4 , Fe(NO 3 ) 2 , FeSO 4 , FeCO 3 Câu 4. Cho cân bằng hoá học sau: 2SO 2 (k) + O 2 (k) ⇄ 2SO 3 (k); ∆H < 0. Cho các biện pháp: (1) tăng nhiệt độ, (2) tăng áp suất chung của hệ phản ứng, (3) hạ nhiệt độ, (4) dùng thêm chất xúc tác V 2 O 5 , (5) giảm nồng độ SO 3 , (6) giảm áp suất chung của hệ phản ứng. Những biện pháp nào làm cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận? A. (1), (2), (4), (5). B. (2), (3), (5). C. (2), (3), (4), (6). D. (1), (2), (4). Hướng dẫn giải: Khi đề bài cho tăng yếu tố nào (nồng độ, nhiệt độ, áp suất) thì ta tìm chiều làm giảm yếu tố đó: (1) tăng nhiệt độ => tìm chiều giảm nhiệt độ là chiều thu nhiệt. Phản ứng trên có chiều thuận ∆H < 0 (tỏa nhiệt) nên chiều nghịch là thu nhiệt => Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch => Sai => (3) đúng (2) tăng áp suất chung của hệ phản ứng => tìm chiều giảm áp suất. Trong phản ứng trên các chất đều là khí. Tổng hệ số của chất khí bên trái là 2+ 1 = 3 lớn hơn bên phải là 2. Do vậy chiều giảm số mol khí đồng nghĩa với chiều giảm áp suất. => Cân bằng chuyển dịch từ trái sang phải (chiều thuận) => (6) Sai. (5) giảm nồng độ SO 3 => Tìm chiều tăng nồng độ SO 3 . Từ trái sang phải là chiều tạo ra SO 3 nghĩa là tăng SO 3 => Cân bằng chuyển dịch từ trái sang phải (chiều thuận) (4) Xúc tác không làm chuyển dịch cân bằng mà chỉ tăng tốc độ đạt cân bằng. Câu 5. Cho dãy các chất sau: Al, NaHCO 3 , (NH 4 ) 2 CO 3 , NH 4 Cl, Al 2 O 3 , Zn, K 2 CO 3 , K 2 SO 4 . Có bao nhiêu chất trong dãy vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH? A. 3. B. 5. C. 4. D. 2. Hướng dẫn giải: Các chất thỏa mãn Al, NaHCO 3 , (NH 4 ) 2 CO 3 , Al 2 O 3 , Zn Đề số 1. Hóa học 6 ledangkhuong@gmail.com Câu 6. Trộn 100 ml dd (gồm Ba(OH) 2 0,1M và NaOH 0,1M) với 400 ml dd (gồm H 2 SO 4 0,0375M và HCl 0,0125M), thu được dd X. Giá trị pH của dd X là A. 7. B. 2. C. 1. D. 6. Hướng dẫn giải: H n  = 0,4(0,0375.2+0,0125) = 0,035 mol OH n  = 0,1(0,1.2+0,1) = 0,03 mol 0,035 0,03 log 2 0,1 0,4 pH      (hoặc pH = -log[(0,035-0,03)/(0,1+0,4)] = 2.) Câu 7. Dd X chứa các ion: Fe 3+ , SO 4 2- , NH 4 + , Cl - . Chia dd X thành hai phần bằng nhau: - Phần một t/d với lượng dư dd NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (ở đktc) và 1,07 gam kết tủa; - Phần hai t/d với lượng dư dd BaCl 2 , thu được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dd X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi) A. 3,73 gam. B. 7,04 gam. C. 7,46 gam. D. 3,52 gam. Hướng dẫn giải: Các phản ứng: NH 4 + + OH - → NH 3 + H 2 O 0,03 0,03 Fe 3+ + 3OH - → Fe(OH) 3 0,01 0,01 Ba 2+ + SO 4 2- → BaSO 4 0,02 0,02 Bảo toàn điện tích của dd X: Cl n  = 0,03.1 + 0.01.3 - 0,02.2 = 0,02 m muối = 2(0,03.18+0,01.56+0,02.96+0,02.35,5) = 7,46. Chú ý: Khi làm nhanh các bạn cần biết phản ứng và bấm máy luôn, không cần viết rõ phản ứng. Câu 8. Nhiệt phân 4,385 gam hỗn hợp X gồm KClO 3 và KMnO 4 , thu được O 2 và m gam chất rắn gồm K 2 MnO 4 , MnO 2 và KCl. Toàn bộ lượng O 2 tác dụng hết với cacbon nóng đỏ, thu được 0,896 lít hỗn hợp khí Y (đktc) có tỉ khối so với H 2 là 16. Thành phần % theo khối lượng của KMnO 4 trong X là A. 74,92%. B. 72,06%. C. 27,94%. D. 62,76%. Hướng dẫn giải: 2KClO 3 o t  2KCl + 3O 2 x 3x/2 2KMnO 4 o t  K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 y y/2 C + O 2 → CO + CO 2 44 16.2 % 0,75 44 28 CO n    => n CO = 0,04.0,75 = 0,03 => n CO2 = 0,01 Hệ: 122,5x+ 158y = 4,385 => x = 0,01 => %m KMnO4 = 0,02.158/4,385.100% = 72,06%. 3x/2 + y/2 = 0,01 + 0,03/2 y = 0,02 Đề số 1. Hóa học 7 ledangkhuong@gmail.com Câu 9. Hh khí X gồm N 2 và H 2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian trong bình kín (có bột Fe làm xúc tác), thu được hh khí Y có tỉ khối so với He bằng 2. Hiệu suất của pư tổng hợp NH 3 là A. 25%. B. 50%. C. 36%. D. 40%. Hướng dẫn giải: 2 28 1,8.4 % 0,8 28 2 H n    => Đặt n N2 = a. n H2 = 4a. N 2 + 3H 2 ⇄ 2NH 3 Ban đầu a 4a 0 => n 1 = 5a Pư x 3x 2x Cân bằng a-x 4a-3x 2x => n 1 = 5a – 2x 1 1 1 2 21 2 2 m d M n n m dn M n      => 5 2 1,8 0,25 52 ax xa a     => Hiệu suất: H = 0,25a/a.100% = 25% Câu 10. Cho các cặp oxi hoá - khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá của dạng oxi hóa như sau: Fe 2+ /Fe, Cu 2+ /Cu, Fe 3+ /Fe 2+ . Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Fe 2+ oxi hóa được Cu thành Cu 2+ . B. Cu 2+ oxi hoá được Fe 2+ thành Fe 3+ . C. Fe 3+ oxi hóa được Cu thành Cu 2+ . D. Cu khử được Fe 2+ thành Fe. Hướng dẫn giải: 2Fe 3+ + Cu → 2Fe 2+ + Cu 2+ Câu 11. Cho 5,376 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 10,44 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO 2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là A. FeO; 75%. B. Fe 2 O 3 ; 75%. C. Fe 2 O 3 ; 65%. D. Fe 3 O 4 ; 75%. Hướng dẫn giải: M x O y + yCO o t  xM + yCO 2  n O trong oxit phản ứng = n CO phản ứng = n CO2 sinh ra => Tổng số mol khí trước và sau phản ứng là không đổi. Hỗn hợp khí sau phản ứng là CO 2 và CO dư 44 20.2 % 0,25 44 28 CO n     % n CO2 = 75%. n O trong oxit phản ứng = 0,75.0,24 = 0,18 n Fe = (10,44 -0,18.16):56 = 0,135 Fe x O y x :y = 0,135:0,18 = 3: 4. Câu 12. Cho 22,65 gam hh bột gồm Zn và Cu có tỉ lệ mol tương ứng là 5: 2 vào dd chứa 0,2 mol Fe 2 (SO 4 ) 3 . Sau khi các pư xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kim loại. Giá trị của m là A. 12,80. B. 9,20. C. 6,40. D. 16,53 Hướng dẫn giải: n Zn = 5.(22,65:(5.65+2.64) = 0,25 mol => n Cu = 0,1 mol. 2Fe 3+ + Zn → 2Fe 2+ + Zn 2+ 0,4 0,25 0,4 2Fe 2+ + Zn → Fe + Zn 2+ 0,4 0,05 0,05 Như vậy sau phản ứng thì chất rắn gồm Cu và Fe: m kim loại = 0,1.64 + 0,05.56 = 9,2 gam Đề số 1. Hóa học 8 ledangkhuong@gmail.com Câu 13. Một cốc nước có chứa các ion: Na + (0,02 mol), Mg 2+ (0,02 mol), Ca 2+ (0,04 mol), HCO 3 - (0,12 mol) và SO 4 2 − (0,01 mol). Đun sôi cốc nước trên cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nước còn lại trong cốc A. là nước mềm. B. có tính cứng vĩnh cửu. C. có tính cứng toàn phần. D. có tính cứng tạm thời. Hướng dẫn giải: Khi đun nóng thì: 2HCO 3 - o t  CO 3 2- + H 2 O + CO 2 0,12 0,06 Ca 2+ + CO 3 2- → CaCO 3 ↓ 0,04 0,04 Mg 2+ + CO 3 2- → MgCO 3 ↓ 0,02 0,02 Sau phản ứng hết Ca 2+ và Mg 2+ nên nước thu được là nước mềm. Câu 14. Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO 2 (ở đktc) vào 500 ml dd hh gồm KOH 0,15M và Ba(OH) 2 0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 19,70. B. 14,775. C. 24,625. D. 4,925. Hướng dẫn giải: n OH- = 0,5(0,15 + 0,2.2) = 0,275 mol CO 2 + 2OH - → CO 3 2- + H 2 O x + y = 0,2 x = 0,075 x 2x x 2x + y = 0,275 y = 0,125 CO 2 + OH - → HCO 3 - y y Ba 2+ + CO 3 2- → BaCO 3 ↓ 0,1 0,075 0,075.197 = 14,775. Cách bấm nhanh: m = (0,5.(0,15+0,2.2)-4,48:22,4).197 =14,775. Câu 15. Cho V lít dd NaOH 2M vào dd chứa 0,1 mol Al 2 (SO 4 ) 3 và 0,1 mol H 2 SO 4 đến khi pư hoàn toàn, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là A. 0,45. B. 0,35. C. 0,25. D. 0,05. Hướng dẫn giải: Các phản ứng: Do cần lượng NaOH lớn nhất nên sẽ tạo ra cả Al(OH) 3 ↓ và [Al(OH) 4 ] - H + + OH - → H 2 O 0,2 0,2 Al 3+ + OH - → Al(OH) 3 ↓ + [Al(OH) 4 ] - 0,2 0,1.3+0,1.4 = 0,7 0,1 (0,2- 0,1) V NaOH max = (0,2+ 0,7)/2 = 0,45. Cách bấm nhanh: V = (0,1.2+ 7,8:78.3 + (0,1.2 -7,8:78).4):2 = 0,45 Câu 16. Cho 6,72 gam Fe vào dd chứa 0,3 mol H 2 SO 4 đặc, nóng (giả thiết SO 2 là sản phẩm khử duy nhất). Sau khi pư xảy ra hoàn toàn, thu được A. 0,03 mol Fe 2 (SO 4 ) 3 và 0,06 mol FeSO 4 . B. 0,05 mol Fe 2 (SO 4 ) 3 và 0,02 mol Fe dư. C. 0,02 mol Fe 2 (SO 4 ) 3 và 0,08 mol FeSO 4 . D. 0,12 mol FeSO 4 . Hướng dẫn giải: 2Fe + 6 H 2 SO 4 o t  Fe 2 (SO 4 ) 3 + 3SO 2 + 6H 2 O 0,1 0,3 0,05 Fe + Fe 2 (SO 4 ) 3 →3FeSO 4 0,02 0,05 0,06 Sau phản ứng có 0,03 mol Fe 2 (SO 4 ) 3 và 0,06 mol FeSO 4 . Đề số 1. Hóa học 9 ledangkhuong@gmail.com Câu 17. Nung nóng m gam hh gồm Al và Fe 3 O 4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi pư xảy ra hoàn toàn, thu được hh rắn X. Cho X t/d với dd NaOH (dư) thu được dd Y, chất rắn Z và 3,36 lít khí H 2 (ở đktc). Sục khí CO 2 (dư) vào dd Y, thu được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 45,6. B. 48,3. C. 36,7. D. 57,0. Hướng dẫn giải: Rắn X phải có Al dư vì chỉ có Al mới phản ứng với dung dịch NaOH tạo khí H 2 . Mặt khác do phản ứng hoàn toàn nên Fe 3 O 4 hết. Al + H 2 O + NaOH → NaAlO 2 + 3/2 H 2 0,1 0,1 0,15 Al 2 O 3 + 2NaOH → 2 NaAlO 2 + H 2 O 0,2 0,4 NaAlO 2 + CO 2 +2 H 2 O → Al(OH) 3 ↓ + NaHCO 3 0,5 0,5  8Al + 3Fe 3 O 4 → 4Al 2 O 3 + 9Fe 0,4 0,15 0,2 m = 27(0,4+0,1) + 232.0,15 = 48,3. Cách bấm nhanh: m = 39:78.27 + (39:78-3,36:22,4.2:3):2.3:4.232 = 48,3 Câu 18. Phát biểu không đúng là: A. Các hợp chất CrO, Cr(OH) 2 t/d được với dd HCl còn CrO 3 t/d được với dd NaOH. B. Thêm dd kiềm vào muối đicromat, muối này chuyển thành muối cromat. C. Các hợp chất Cr 2 O 3 , Cr(OH) 3 , CrO, Cr(OH) 2 đều có tính chất lưỡng tính. D. Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng còn hợp chất Cr(VI) có tính oxi hoá mạnh. Hướng dẫn giải: CrO và Cr(OH) 2 không có tính chất lưỡng tính. Câu 19. Hòa tan hoàn toàn 2,7 gam hỗn hợp X gồm Fe, Cr, Al bằng dung dịch HCl dư, thu được 1,568 lít khí H 2 (đktc). Mặt khác, cho 2,7 gam X phản ứng hoàn toàn với khí Cl 2 dư, thu được 9,09 gam muối. Khối lượng Al trong 2,7 gam X là bao nhiêu? A. 1,08 gam. B. 0,54 gam. C. 0,81 gam. D. 0,27 gam. Hướng dẫn giải: n Fe = x; n Cr = y ; n Al = z. Chú ý Cr và Fe khi phản ứng với dd HCl thì lên số oxi hóa +2, khi phản ứng với Cl 2 lên số oxi hóa +3. Hệ phương trình Tổng khối lượng kim loại: 56x + 52y + 27z = 2,7 Bảo toàn e: 2x + 2y + 3z = 2.1,568/22,4 => x = y = z = 0,02 => m Al =0,02.27 = 0,54 Khối lượng muối 3x + 3y + 3z = (9,09-2,7)/35,5 Câu 20. Hoà tan hh gồm: K 2 O, BaO, Al 2 O 3 , Fe 3 O 4 vào nước (dư), thu được dd X và chất rắn Y. Sục khí CO 2 đến dư vào dd X, sau khi các pư xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa là A. Fe(OH) 3 . B. K 2 CO 3 . C. Al(OH) 3 . D. BaCO 3 . Hướng dẫn giải: Các phương trình phản ứng: K 2 O + H 2 O → 2KOH BaO + H 2 O → Ba(OH) 2 Al 2 O 3 + 2OH - → AlO 2 - + H 2 O Rắn Y là Fe 3 O 4 và có thể Al 2 O 3 dư. Dung dịch X có chứa AlO 2 - AlO 2 - + H 2 O + CO 2 → Al(OH) 3 ↓ + HCO 3 - Đề số 1. Hóa học 10 ledangkhuong@gmail.com Câu 21. Khi nhiệt phân hoàn toàn từng muối X, Y thì đều tạo ra số mol khí nhỏ hơn số mol muối tương ứng. Đốt một lượng nhỏ tinh thể Y trên đèn khí không màu, thấy ngọn lửa có màu vàng. Hai muối X, Y lần lượt là: A. KMnO 4 , NaNO 3 . B. Cu(NO 3 ) 2 , NaNO 3 . C. CaCO 3 , NaNO 3 . D. NaNO 3 , KNO 3 . Hướng dẫn giải: Các phản ứng: 2KMnO 4 o t  K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 2NaNO 3 o t  2NaNO 2 + O 2 2Cu(NO 3 ) 2 o t  2CuO + 4NO 2 + O 2 2KNO 3 o t  2KNO 2 + O 2 CaCO 3 o t  CaO + CO 2 Đốt một lượng nhỏ tinh thể Y trên đèn khí không màu, thấy ngọn lửa có màu vàng chứng tỏ là muối của Na Câu 22. Có 4 dd muối riêng biệt: CuCl 2 , ZnCl 2 , FeCl 3 , AlCl 3 . Nếu thêm dd KOH (dư) rồi thêm tiếp dd NH 3 (dư) vào 4 dd trên thì số chất kết tủa thu được là A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. Hướng dẫn giải: Các phản ứng: CuCl 2 + 2KOH → Cu(OH) 2 ↓ + 2KCl ZnCl 2 + 2KOH → Zn(OH) 2 ↓ + 2KCl FeCl 3 + 3KOH → Fe(OH) 3 ↓ + 3KCl AlCl 3 + 3KOH → Al(OH) 3 ↓ + 3KCl Al(OH) 3 + KOH → K[Al(OH) 4 ] Zn(OH) 2 + 4NH 3 → [Zn(NH 3 ) 4 ](OH) 2 Cu(OH) 2 + 4NH 3 → [Cu(NH 3 ) 4 ](OH) 2 Câu 23. Cho các phản ứng sau: (a) H 2 S + SO 2 → (b) Na 2 S 2 O 3 + dung dịch H 2 SO 4 (loãng) → (c) SiO 2 + Mg 1:2 o t tilemol  (d) Al 2 O 3 + dung dịch NaOH → (e) Ag + O 3 → (g) SiO 2 + dung dịch HF → Số phản ứng tạo ra đơn chất là A. 3. B. 6. C. 5. D. 4. Hướng dẫn giải: Các phản ứng: (a) 2H 2 S + SO 2 → 3S + 2H 2 O (b) Na 2 S 2 O 3 +H 2 SO 4 → Na 2 SO 4 + S +SO 2 + H 2 O (c) SiO 2 + 2Mg 1:2 o t tilemol  Si + 2MgO (d) Al 2 O 3 + 2NaOH → 2NaAlO 2 + H 2 O (e) 2Ag + O 3 → Ag 2 O + O 2 (g) SiO 2 + 4HF → SiF 4 + 2H 2 O Câu 24. Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dd HNO 3 1M, đến khi pư xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dd X. Dd X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là A. 1,92. B. 3,20. C. 0,64. D. 3,84. Hướng dẫn giải: Các phản ứng: Do dung dịch thu được hòa tan tối đa Cu nên Fe cuối cùng lên Fe 2+ 3Fe + 8HNO 3 → 3Fe(NO 3 ) 2 + 2NO + 4H 2 O 0,12 → 0,32 3Cu + 8HNO 3 → 3Cu(NO 3 ) 2 + 2NO + 4H 2 O 0,03.64 = 1,92 ← 0,08 Cách bấm nhanh: m Cu = ((0,4:4x3)-6,72:56x2):2.64 =1,92 gam Câu 25. Đun nóng m gam hh Cu và Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng 7 : 3 với một lượng dung dịch HNO 3 . Khi các phản ứng kết thúc, thu được 0,75m gam chất rắn, dung dịch X và 5,6 lít hỗn hợp khí (đktc) [...]... Giá trị của m là A 40,60 B 22,60 C 34,30 D 34,51 Đề số 2 Hóa học 4 ledangkhuong@gmail.com KHÓA LUYỆN 10 ĐỀ ĐẠT 8 ĐIỂM ĐỀ SỐ 2 Câu 1 Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 Trong hạt nhân nguyên tử X có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1 Vị trí (chu kỳ, nhóm) của X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là A chu kỳ 3, nhóm VA B chu kỳ 3, nhóm VIIA... ZY) vào dd AgNO3 (dư), thu được 8, 61 gam kết tủa Phần trăm khối lượng của NaX trong hh ban đầu là A 58, 2% B 41 ,8% C 52 ,8% D 47,2% Hướng dẫn giải: TH1: hỗn hợp kết tủa AgX, AgY NaX AgNO3 NaY nNaX  nNaY  nNa M  AgX AgY M 8, 61  6, 03 1 08  23 6, 03  23  175, 66 nNa M => loại => TH2: muối NaF và NaCl 8, 61  0, 06 mol 1 08  35,5 6, 03  0, 06.(23  35,5)   41 ,8% 6, 03 nNaCl  nAgCl  %mNaF Câu... có:  x = 0,2; y = z = 0,1  %VCH4=0,2 : 0,4 x 100 % = 50% Câu 28 Các đồng phân ứng với CTPT C8H10O (đều là dẫn xuất của benzen) có tính chất: tách nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp tạo polime, không t/d được với NaOH Số lượng đồng phân ứng với CTPT C8H10O, thoả mãn tính chất trên là A 1 B 4 C 3 D 2 Hướng dẫn giải: Do C8H10O có thể tách nước nên C8H10O là ancol Câu 29 Đốt cháy hoàn toàn m gam hh... trăm của MgCl2 trong dd Y là A 24,24% B 11,79% C 28, 21% D 15,76% Hướng dẫn giải: Lấy 1 mol Fe và x mol Mg Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 x 2x x x Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 1 2 1 1 127  80 5 ,84 0,1576  mKL  mdd HCl  mH 2 mFeCl2  127  mdd  mddsau pu 80 5 ,84  56  24 x  (2  2 x).36,5  (1  x).2 0, 2  x  0,9995  1 C % MgCl2  95 100 %  11, 79% 80 5 ,84 Đề số 2 Hóa học 7 ledangkhuong@gmail.com Câu 13 Hòa tan... (tính theo H2O2) trong 60 giây trên là A 5, 0 .10 -4 mol/(l.s) B 5, 0 .10 -5 mol/(l.s) C 1, 0 .10 -3 mol/(l.s) D 2, 5 .10 -4 mol/(l.s) Hướng dẫn giải: nO2  1,5 .10 3 ( mol ) 1 MnO2 H 2O2  H 2O  O2  2 3 3 .10 1,5 .10 3  [H 2 O 2 ]= V Đề số 2 Hóa học 3 .10 3  3 .10 4 M 0,1 C 3 .10 4   5 .10 4 mol / (l.s ) t 60 5 ledangkhuong@gmail.com Câu 5 Trong số các dd: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa,... 25% D 40% Đề số 2 Hóa học 2 ledangkhuong@gmail.com Câu 28 Các đồng phân ứng với CTPT C8H10O (đều là dẫn xuất của benzen) có tính chất: tách nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp tạo polime, không t/d được với NaOH Số lượng đồng phân ứng với CTPT C8H10O, thoả mãn tính chất trên là A 1 B 4 C 3 D 2 Câu 29 Đốt cháy hoàn toàn m gam hh X gồm ba ancol (đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng), thu được 8, 96 lít... 7 .10 200/56 =0,025 mol RCOOH + NaOH → RCOONa + H2O 0,025 0,025 (RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOO Na + C3H5(OH)3 3x x Bảo toàn khối lượng: 200+(3x+0,025).40 = 207,55 + 0,025. 18+ 92x => x =0,25 mNaOH = (3.0,25+0,025).40 = 31 Câu 38 Cho 10g amin đơn chức X pư hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15g muối Số đồng phân cấu tạo của X là A 4 B 8 C 5 D 7 Hướng dẫn giải: Mamin = 10: [(15 -10) :36,5] = 73 => C4H11N Có 8. .. + 2HCl → SnCl2 + H2 Sn + O2 → SnO2 a a a a a = 8, 98: (65+52+119+71.3) = 0,02 VO2  2,25.0,02.22,4=1,0 08( l) Bấm nhanh: VO2  8, 98: (65+52+119+71.3).(2+3+4):4.22,4 = 1,0 08 Chú ý: Cr và Sn có số oxihoa thay đổi Câu 20 Có 4 ống nghiệm được đánh số theo thứ tự 1, 2, 3, 4 Mỗi ống nghiệm chứa một trong các dung dịch AgNO3, ZnCl2, HI, Na2CO3 Biết rằng: Đề số 2 Hóa học 9 ledangkhuong@gmail.com - Dung dịch trong... B 46x - 18y C 45x - 18y D 23x - 9y Hướng dẫn giải: (5x-2y)Fe3O4 + (46x-18y)HNO3 → 3(5x-2y)Fe(NO3)3 + NxOy + (23x-9y)H2O 8/ 3 3 Fe3 O4  3 Fe 1e 5 2 y/x x N  (5 x  2 y )e  N x Oy Câu 4 Cho chất xúc tác MnO2 vào 100 ml dd H2O2, sau 60 giây thu được 33,6 ml khí O2 (ở đktc) Tốc độ trung bình của pư (tính theo H2O2) trong 60 giây trên là A 5, 0 .10 -4 mol/(l.s) B 5, 0 .10 -5 mol/(l.s) C 1, 0 .10 -3 mol/(l.s)... là những số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO3 là A 13x - 9y B 46x - 18y C 45x - 18y D 23x - 9y Câu 4 Cho chất xúc tác MnO2 vào 100 ml dd H2O2, sau 60 giây thu được 33,6 ml khí O2 (ở đktc) Tốc độ trung bình của pư (tính theo H2O2) trong 60 giây trên là A 5, 0 .10 -4 mol/(l.s) B 5, 0 .10 -5 mol/(l.s) C 1, 0 .10 -3 mol/(l.s) D 2, 5 .10 -4 mol/(l.s) Câu 5 Trong số các dd: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, . C 2 H 4 và C 3 H 6 . C. C 2 H 6 và C 3 H 8 . D. C 3 H 6 và C 4 H 8 Đề số 1. Hóa học 5 ledangkhuong@gmail.com KHÓA LUYỆN 10 ĐỀ ĐẠT 8 ĐIỂM ĐỀ SỐ 1 Câu 1. Một ion M 3+ có tổng số. CO 2 44 16.2 % 0,75 44 28 CO n    => n CO = 0,04.0,75 = 0,03 => n CO2 = 0,01 Hệ: 122,5x+ 158y = 4, 385 => x = 0,01 => %m KMnO4 = 0,02.1 58/ 4, 385 .100 % = 72,06%. 3x/2 + y/2. 0,5 0,5  8Al + 3Fe 3 O 4 → 4Al 2 O 3 + 9Fe 0,4 0,15 0,2 m = 27(0,4+0,1) + 232.0,15 = 48, 3. Cách bấm nhanh: m = 39: 78. 27 + (39: 78- 3,36:22,4.2:3):2.3:4.232 = 48, 3 Câu 18. Phát biểu
- Xem thêm -

Xem thêm: luyện 10 đề đạt 8 điểm môn hóa thầy lê đăng khương, luyện 10 đề đạt 8 điểm môn hóa thầy lê đăng khương,