0

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

26 1,072 2
  • Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2015, 12:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG MAI THÙY LINH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. TRƯƠNG BÁ THANH Phản biện 1: PGS. TS. Hoàng Tùng Phản biện 2: PGS. TS. Trịnh Văn Sơn Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 31 tháng 01 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Cấu trúc vốn là một trong các chủ đề quan trọng trong lý thuyết tài chính doanh nghiệp và trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đã có nhiều lý thuyết và nhiều công trình nghiên cứu về cấu trúc vốn như lý thuyết Modigliani và Miller, lý thuyết trật tự phân hạng, lý thuyết đánh đổi cấu trúc vốn Các thuyết đã đưa ra sự mâu thuẫn trong việc đánh giá làmthế nào mà các doanh nghiệp lựa chọn cấu trúc vốn của họ. Một cấu trúc vốn tối ưu được hiểu sẽ tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn và các rủi ro về cấu trúc tài chính, góp phần tối đa hóa lợi nhuận, hướng đến tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. Cấu trúc vốn trong doanh nghiệp có ảnh hưởng quyết định đến khả năng thực thi các chiến lược kinh doanh, hiệu quả kinh tế và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Ở những nước phát triển, việc xác định được một cấu trúc vốn phù hợp là vấn đề quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Nhưng qua tìm hiểu thực tế ở Việt Nam cho thấy các doanh nghiệp chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của việc hoạch định một cấu trúc vốn hợp lý cho doanh nghiệp của mình. Trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới theo xu hướng toàn cầu hoá mạnh mẽ như hiện nay thì việc các doanh nghiệp xây dựng một cấu trúc vốn tối ưu hợp lý cho mình là một vấn đề cấp thiết để có thể hội nhập tốt với nền kinh tế thế giới cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Nhưng muốn xây dựng được một cấu trúc vốn phù hợp thì các doanh nghiệp Việt Nam cần hiểu rõ doanh nghiệp mình đang ở trong điều kiện như thế nào, cấu trúc vốn của doanh nghiệp mình đang chịu sự tác động của những nhân tố nào, đặc biệt là trong điều kiện tiếp cận nguồn vốn rất khó khăn trong giai đoạn hiện nay.Đã có nhiều nghiên 2 cứu thực nghiệm về các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn, tuy nhiên các nghiên cứu thường chỉ trên mẫu nhỏ, một doanh nghiệp hoặc một ngành cụ thể mà ít có nghiên cứu trên mẫu quy mô lớn về các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp Việt Nam. Nhu cầu thực hiện nghiên cứu nhằm đưa ra những nhân tố có ảnh hưởng quyết định đến cấu trúc vốn mà có thể ứng dụng trong thực tiễn vừa mang tính khoa học, định lượng vừa phù hợp với môi trường quản lý của Việt Nam đã trở thành một nhu cầu cấp thiết. Chính vì thế tôi đã quyết định chọn đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam” với mong muốn cung cấp được những thông tin hữu ích giúp các doanh nghiệp trong việc xây dựng một cấu trúc vốn tối ưu. 2. Mục tiêu nghiên cứu ü Khái quát các lý thuyết cấu trúc vốn để thấy được tầm quan trọng của một cấu trúc vốn tối ưu đối với sự phát triển của doanh nghiệp trong dài hạn. ü Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp để thấy được chiều hướng tác động của các nhân tố này đối với cấu trúc vốn của doanh nghiệp. ü Phân tích thực trạng cấu trúc vốn của một số doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Từ kết quả thu được, tác giả đưa ra những khuyến nghị để giúp các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình cân nhắc những nhân tố để quyết định cấu trúc vốn tối ưu nhằm giúp doanh nghiệp phát triển bền vững đồng thời tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. 3 * Câu hỏi nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề về cấu trúc vốn, tác giả đã đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi sau:Việc hoạch định một cấu trúc vốn hợp lý có ý nghĩa như thế nào đến sự phát triển của doanh nghiệp; Có những nhân tố nào ảnh hưởng đến việc xây dựng cấu trúc vốn của doanh nghiệp?; Trong môi trường nền kinh tế Việt Nam, sự tác động của các nhân tố trên ra sao?; Và từ kết quả thu được, đề xuất một số kiến nghị cho các nhà quản trị của doanh nghiệp khi hoạch định cấu trúc vốn của doanh nghiệp là gì? 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ü Đối tượng nghiên cứu của luận văn là cấu trúc vốn của một số doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. ü Luận văn nghiên cứu cấu trúc vốn của 100 công ty đã niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam bao gồm 2 sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), không bao gồm các công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính.Thời gian nghiên cứu từ năm 2009 đến năm 2013. 4. Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu là phương pháp định tính và phương pháp định lượng nhằmxây dựng các mô hình kinh tế lượng để kiểm định sự tác động của các nhân tố đến cấu trúc vốn của những doanh nghiệp nghiên cứu. Khi quá trình kiểm định hoàn tất, tác giả tiến hành phân tích kết quả, và đưa ra những khuyến nghị phù hợp với hiện trạng nền kinh tế Việt Nam. * Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ü Khái quát các lý thuyết về cấu trúc vốn và kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn. 4 ü Chỉ ra đặc điểm cấu trúc vốn, phân tích và xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. ü Đề xuất một số biện pháp hoàn thiện cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực tài chính. 5. Bố cục của luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu theo bốn chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận nghiên cứucác nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của doanh nghiệp. Chương 2: Thiết kế nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp. Chương 3: Kết quả nghiên cứu sự ảnh hưởng của các nhân tố đếncấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chương 4: Một số hàm ý và kiến nghị rút ra từ kết quả nghiên cứu. 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu Từ khi lý thuyết của Modigliani và Miller (1958, 1963) ra đời đã có những đóng góp vào việc giải thích các quyết định tài trợ của các nhà quản lý. Bên cạnh những đóng góp to lớn, lý thuyết này chưa phù hợp với những giả định thiếu thực tế, các lý thuyết được hình thành sau như lý thuyết chi phí đại diện, lý thuyết trật tự phân hạng, lý thuyết tín hiệu được đưa vào để giải thích sự lựa chọn cấu trúc vốn của các công ty. Có nhiều bài nghiên cứu thực nghiệm cố gắng kiểm tra sự ảnh hưởng của mô hình cấu trúc vốn đối với giá trị doanh nghiệp. Những 5 nhân tố chính ảnh hưởng đến cấu trúc vốn được kiểm tra bao gồm lợi nhuận giữ lại, kích cỡ doanh nghiệp, cơ hội tăng trưởng, cấu trúc tài sản, chi phí kiệt quệ tài chính và tấm chắn thuế. Trong nghiên cứu của Titman, S., Wessels, R (1988), tác giả nhận định các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn bao gồm tài sản cố định hữu hình, tấm chắn thuế không phải là nợ, tốc độ phát triển, quy mô công ty, khả năng sinh lời, rủi ro kinh doanh. Titman, S., Wessels nhận thấy rằng tỷ lệ nợ ngắn hạn có mối tương quan nghịch với quy mô công ty. Trong nghiên cứu này, các tác giả cũng không tìm thấy mối quan hệ của các nhân tố như tấm chắn thuế không phải là nợ, rủi ro kinh doanh và sự phát triển trong tương lai có mối quan hệ với sự gia tăng của tỷ số nợ. Titman, S., Wessels nhận xét rằng các công ty với sản phẩm duy nhất hoặc đặc biệt có tỷ lệ nợ tương đối thấp. Sự duy nhất được phân loại bởi chi phí của công ty cho việc nghiên cứu và phát triển, chi phí bán hàng, và tỷ lệ mà nhân viên tự nguyện rời bỏ công việc. Titman, S., Wessels cũng đã nhận thấy rằng các công ty nhỏ hơn có khuynh hướng sử dụng nhiều nợ ngắn hạn hơn các công ty lớn. Theo Jean J.Chen (2003), Chen đã phát triển một nghiên cứu sơ bộ để tìm ra các nhân tố quyết định cấu trúc vốn các công ty niêm yết của Trung Quốc. Bài nghiên cứu chỉ ra rằng quyết định cấu trúc vốn của các công ty Trung Quốc tuân theo “trật tự phân hạng mới” – lợi nhuận giữ lại, vốn cổ phần, nợ dài hạn, bởi vì những giả định cơ bản từ mô hình kinh điển không có hợp lý ở Trung Quốc do thể chế khác. So với các nước phát triển (hệ thống pháp lý phát triển tốt, cơ cấu quản lý doanh nghiệp hiệu quả), mức độ thuyết cấu trúc vốn giải 6 thích sự lựa chọn cơ cấu của doanh nghiệp ở Trung quốc kém hiệu quả hơn, sự khác biệt giữa nợ dài hạn và nợ ngắn hạn đã làm hạn chế việc giải thích. Có bằng chứng cho thấy mối quan hệ giữa các biến giải thích và biến phụ thuộc. Lợi nhuận giữ lại: Mối quan hệ ngược chiều giữa lợi nhuận và nợ ở Trung Quốc theo thuyết trật tự phân hạng, tuy nhiên trật tự phân hạng mới của các công ty niêm yết ở Trung Quốc là lợi nhuận giữ lại, sau đó là tài trợ vốn cổ phần, và sau cùng là nợ. Cơ hội tăng trưởng: Mối quan hệ dương giữa cơ hội tăng trưởng và nợ cho thấy có cùng mối quan hệ với các nước phát triển Châu Âu. Tài sản hữu hình: Chen đã nhận ra mối quan hệ cùng chiều giữa nợ của doanh nghiệp, đặc biệt là nợ dài hạn với tài sản hữu hình. Ông chỉ ra rằng tài sản hữu hình là một tiêu chuẩn quan trọng của chính sách tín dụng, và điều này đặc biệt đúng cho nợ dài hạn. Kết quả này phù hợp với cả hai thuyết đánh đổi cấu trúc vốn và thuyết trật tự phân hạng. Kích cỡ doanh nghiệp: Về mặt lý thuyết, mối quan hệ giữa kích cỡ doanh nghiệp và nợ thì không rõ ràng. Mối quan hệ giữa kích cỡ và giá trị của nợ của các doanh nghiệp ở Trung Quốc là một giá trị dương. Tuy nhiên lại có mối quan hệ âm giữa kích cỡ và giá trị nợ dài hạn. Tấm chắn thuế không phải từ nợ: Tại Trung Quốc cũng đã thấy được mối quan hệ âm giữa nợ và tấm chắn thuế phi từ nợ. Tính thanh khoản: Tất cả các bài nghiên cứu đều đưa ra kết quả cho thấy có mối quan hệ dương giữa tính thanh khoản và nợ. Deesomsak, R., Paudyal, K., và Pescetto, G. (2004) đã tiến hànhghiên cứu nhằm xác định cấu trúc vốn của các công ty đang 7 hoạt động tại bốn nước cụ thể là Thái Lan, Malaysia, Singapore và Úc. Kết quả nghiên cứu cho thấy, quyết định lựa chọn cấu trúc vốn của công ty chịu sự ảnh hưởng của môi trường mà các công ty đang hoạt động.Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy:Quy mô công ty ảnh hưởng cùng chiều với đòn bẩy.Cơ hội phát triển, tấm chắn thuế của các khoản không phải nợ (ví dụ khấu hao), tính thanh khoản và tình hình giá cổ phiếu ảnh hưởng ngược chiều lên đòn bẩy. Tại Việt Nam, đến nay cũng có một số nghiên cứu thực nghiệm về các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp Việt nam của các học viên cao học, các giảng viên ở các trường đại học. Trong nghiên cứu về “Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành chế tạo niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh” của TS. Võ Thị Thúy Anh và Bùi Phan Nhã Khanh (2012), tác giả đã nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính các doanh nghiệp nói trên dựa trên số liệu của 55 công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM từ năm 2007 đến năm 2011. Kết quả nghiên cứu chỉ ra quy mô doanh nghiệp, tính thanh khoản và cơ hội tăng trưởng có quan hệ thuận chiều với cấu trúc tài chính. Khả năng sinh lời trên tổng tài sản có quan hệ ngược chiều với cấu trúc tài chính. Còn nhân tố cơ cấu tài sản có quan hệ nghịch chiều với nợ ngắn hạn và thuận chiều với nợ dài hạn. Trong nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính và hiệu quả tài chính – Tiếp cận theo phương pháp phân tích đường dẫn”, Tạp chí khoa học và công nghệ, số 5(40)/2010, Đại học kinh tế Đà Nẵng của TS. Đoàn Ngọc Phi Anh, tác giả đã sử dụng số liệu của 428 công ty niêm yết trên 2 sàn chứng khoán ở thành phố 8 Hồ Chí Minh và Hà Nội. Kết quả nghiên cứu chỉ ra các nhân tố có tác động tỷ lệ nghịch đến cấu trúc tài chính là hiệu quả kinh doanh, rủi ro kinh doanh và cấu trúc tài sản.Nhân tố quy mô doanh nghiệp có tác động thuận chiều đến cấu trúc tài chính. Trong nghiên cứu “Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)” của ThS. Đặng Thị Quỳnh Anh & Quách Thị Hải Yến - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đăng trên Tạp chí phát triển và hội nhập – Số 18(28) – Tháng 9-10/2014 đã giải thích được 71.51% sự ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM trong giai đoạn 2010 - 2013 là do các nhân tố: khả năng sinh lợi, thuế và quy mô doanh nghiệp. Nhân tố khả năng sinh lợi và thuế có tác động ngược chiều trong khi nhân tố quy mô doanh nghiệp có tác động thuận chiều với cấu trúc vốn. Trong bài báo khoa học “Một cách tiếp cận phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính trong các doanh nghiệp ở Việt Nam” của PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên đăng trên Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Đại học Đà Nẵng 17-18/11/2004, tác giả đã thực hiện nghiên cứu dựa trên dữ liệu của 30 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn 1998 -2001. Kết quả của nghiên cứu chỉ ra nhân tố sự tăng trưởng có mối quan hệ thuận chiều với nợ dài hạn nhưng không có ý nghĩa thống kê trong mô hình tỷ suất nợ và tỷ suất nợ ngắn hạn. Nhân tố cấu trúc tài sản có quan hệ nghịch chiều với tỷ suất nợ nói chung và tỷ suất nợ ngắn hạn nói riêng, nhưng có quan hệ thuận chiều với tỷ suất nợ dài hạn. Về ảnh hưởng của hình thức sở hữu với cấu trúc nợ, tác giả đưa ra kết luận các doanh nghiệp nhà nước sử dụng nợ nhiều hơn nhóm các doanh nghiệp thuộc các loại hình khác. [...]... cấu trúc vốn của các doanh nghiệp Việt Nam, đưa ra được bằng chứng thực nghiệm về các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp giúp các doanh nghiệp Việt hiểu hơn về cấu trúc vốn và các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp mình, từ đó có được những quyết định hợp lý cho cấu trúc vốn của doanh nghiệp mình trong bối cảnh mới Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra có 7 nhân tố ảnh hưởng. .. gây ảnh hưởng đến mặt bằng lãi suất, và qua đó, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp có đòn cân nợ cao do chi phí tài chính gia tăng đáng kể 18 CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦACÁC NHÂN TỐ ĐẾN CẤU TRÚC VỐNCỦA CÁC DOANHNGHIỆP NIÊM YẾTTRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 3.1 PHÂN TÍCH YẾU TỐ ĐẶC ĐIỂM NGÀNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH. .. LUẬN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm cấu trúc vốn của doanh nghiệp a Khái niệm và thành phần của cấu trúc vốn Cấu trúc vốn của doanh nghiệp là mối tương quan tỷ lệ giữa nợ trung, dài hạn và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp Về lý thuyết, khi xem xét cấu trúc vốn chỉ đề cập đến vốn dài hạn bao gồm nợ dài hạn và vốn chủ... doanh nghiệp tăng dần theo các năm, khả năng huy động nợ vay dài hạn của các doanh nghiệp còn bị hạn chế, vốn vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn vàđặc điểm ngành nghề kinh doanh có ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của DN 3.3.2 Đánh giá kết quả nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Qua phân tích chúng ta thấy được chiều hướng các nhân. .. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 3.1.1 Tỷ lệ tổng nợ trên tổng vốn 3.1.2 Tỷ lệ nợ dài hạn trên tổng vốn Kết quả phân tích Anova 1 nhân tố ưa ra kết quảyếu tố ngành có ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các DN nghiên cứu Mỗi một ngành có đặc thù riêng về cơ cấu tài sản, nhu cầu vốn, do đó cấu trúc vốn của các các DN trong các ngành khác nhau là khác nhau 3.2 PHÂN TÍCH HỒI QUY CÁC NHÂN... nên các biến được đưa vào mô hình là: SIZE, TANG, TAX, ROA và GROWTH Mô hình hoàn chỉnh: LTD = -0,455 + 0,066 SIZE + 0,356 TANG – 0,412 ROA + 0,043 GROWTH – 0,06 TAX 3.3 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 3.3.1 Đánh giá kết quả phân tích tổng quan về cấu trúc vốn Quy mô vốn của các doanh. .. TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 2.1.TỔNG QUAN VỀ MỘT SỐ DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Tổng thể nghiên cứu là các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, mẫu nghiên cứu được chọn là 100 doanh nghiệp, đảm bảo tính chất đại diện cho tổng thể nghiên cứu Các doanh nghiệp được chọn ở đây phân bố đồng đều ở các ngành: Bất động sản, Dầu khí, Dược và y tế, Điện... CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG KINH TẾ VĨ MÔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 2.7.1 Lạm phát Các bằng chứng của mẫu nghiên cứu không hỗ trợ nhiều cho nhận định này Mối quan hệ giữa xu hướng tăng giảm của tỷ lệ nợ và xu hướng của lạm phát trong những năm nghiên cứu là không rõ ràng Do đó, tác giả cho rằng, nhân tố lạm phát chỉ có tác động yếu đến cấu. .. làm ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu như thời gian tiến hành đề tài ngắn nên tác giả không thu thập được thêm các doanh nghiệp và các nhân tố khác cũng có tác động tới cấu trúc vốn của doanh nghiệp, từ đó ảnh hưởng tới kết quả kiểm định 2 Hướng nghiên cứu và phát triển sau khi hoàn thành đề tài: Xác định thêm các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn củadoanh nghiệp để đưa thêm biến vào mô hình nhằm tối... vốn Tỷ lệ vốn cổ phần trung bình là 45.47% và tương đối ổn định qua các năm, nghĩa là trong cấu trúc vốn của các doanh nghiệp nguồn tài trợ từ vốn cổ phần là nguồn tài trợ chính, tỷ trọng nợ dài và trung hạn chiếm tỷ lệ thấp hơn 2.3 CƠ SỞ XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP Đề tài tập trung nghiên cứu các nhân tố bên trong DN, bao gồm các nhân tố sau: Hiệu . QUẢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦACÁC NHÂN TỐ ĐẾN CẤU TRÚC VỐNCỦA CÁC DOANHNGHIỆP NIÊM YẾTTRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 3.1. PHÂN TÍCH YẾU TỐ ĐẶC ĐIỂM NGÀNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC. luận nghiên cứucác nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của doanh nghiệp. Chương 2: Thiết kế nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp. Chương 3: Kết quả nghiên cứu. nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. ü Đề xuất một số biện pháp hoàn thiện cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Từ khóa liên quan