0

Slide văn 10 TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ _THPT Mùn Chung

16 484 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2015, 12:39

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ THAM GIA CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ THAM GIA CUỘC CUỘC THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN NGỮ VĂN THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN NGỮ VĂN NHÓM VĂN NHÓM VĂN TIẾT 39: TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ TIẾT 39: TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG THPT MÙN CHUNG TRƯỜNG THPT MÙN CHUNG Mùn Chung,tháng 12 - 201 Mùn Chung,tháng 12 - 201 3 3 Làm Văn, tiết 39 Làm Văn, tiết 39 TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ a. Lý thuyÕt a. Lý thuyÕt I. M I. M ỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA TT VBTS ỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA TT VBTS THEO NVC THEO NVC . . II. II. C C ÁCH TT VBTS THEO NVC ÁCH TT VBTS THEO NVC * Ghi nhí. * Ghi nhí. B. LuyÖn tËp B. LuyÖn tËp NỘI DUNG BÀI GIẢNG NỘI DUNG BÀI GIẢNG : : Tãm t¾t v¨n b¶n tù sù Tãm t¾t v¨n b¶n tù sù A. Lý ThuyÕt 1. Khái niệm: Tãm t¾t v¨n b¶n tù sù lµ g×? - Tóm tắt VBTS là dùng lời văn của mình, giới thiệu 1 cách ngắn gọn nội dung chính, sự việc tiêu biểu & các n/vật chính của VBTS ấy. - Tóm tắt VBTS dựa theo NVC là viết hoặc kể lại 1 cách ngắn gọn những sự việc chính xảy ra với nhân vật đó trong mqh với các nhân vật khác, với toàn bộ diễn biến của cốt truyện. I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA TT VBTS THEO NVC: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA TT VBTS THEO NVC: Tóm tắt văn bản tự sự A. Lý Thuyết I. MC CH, YấU CU CA TT VBTS THEO NVC: MC CH, YấU CU CA TT VBTS THEO NVC: 2. Mục đích, yêu cầu : a. Mục đích. Tóm tắt văn bản tự sự dựa theo nhân vật chính nhằm mục đích gì? Nắm vững tính cách, số phận nhân vật tìm hiểu, đánh giá tác phẩm sâu sắc hơn. b. yêu cầu. Để đạt mục đích đó, khi tóm tắt văn bản tự sự cần phải đảm bảo yêu cầu gì? - Túm tt cỏc hnh ng, li núi, tõm trng ca nhõn vt theo din bin ca s vic. - Trung thành với văn bản gốc. - Nêu đặc điểm và sự việc xảy ra với nhân vật chính Làm văn: Tóm tắt văn bản tự sự A. Lý Thuyết II. CCH TểM TT VBTS THEO NHN VT CHNH. 1. Ngữ liệu (Sgk- T 120) * Nhận xét. - Nhân vật chính: An D ơng V ơng, Mỵ Châu. + Lai lịch: + Lời nói, việc làm, hành động (trong mối quan hệ với các sự việc chính và diễn biến của cốt truyện) + Quan hệ với các nhân vật khác. - Viết bản tóm tắt. Lµm v¨n: Tãm t¾t v¨n b¶n tù sù Tãm t¾t theo nh©n vËt An D ¬ng V ¬ng. Tãm t¾t theo nh©n vËt M Ch©u.ị A. Lý ThuyÕt II. CÁCH TÓM TẮT VBTS THEO NHÂN VẬT CHÍNH: - Nhờ thần Kim Quy giúp đỡ, An Dương Vương xây - Nhờ thần Kim Quy giúp đỡ, An Dương Vương xây được thành Cổ Loa. được thành Cổ Loa. - Rùa vàng ở lại ba năm rồi từ biệt ra về. Trước khi đi, Rùa vàng ở lại ba năm rồi từ biệt ra về. Trước khi đi, rùa tháo vuốt đưa cho nhà vua làm lẫy nỏ để chống rùa tháo vuốt đưa cho nhà vua làm lẫy nỏ để chống kẻ thù. kẻ thù. - Triệu Đà xâm lược, nhờ có nỏ thần nên ADV đã Triệu Đà xâm lược, nhờ có nỏ thần nên ADV đã chiến thắng. Triệu Đà cầu hòa. chiến thắng. Triệu Đà cầu hòa. - Triệu Đà cầu hôn Mị Châu cho con trai mình. Trọng Triệu Đà cầu hôn Mị Châu cho con trai mình. Trọng Thủy lén đánh tráo lẫy nỏ thần. Thủy lén đánh tráo lẫy nỏ thần. - Triệu Đà mang quân xâm lược, ADV cậy có nỏ thần Triệu Đà mang quân xâm lược, ADV cậy có nỏ thần không phòng bị. Khi quân giặc áp sát thành, vua không phòng bị. Khi quân giặc áp sát thành, vua mang nỏ ra bắn mới hay nỏ không còn hiệu nghiệm. mang nỏ ra bắn mới hay nỏ không còn hiệu nghiệm. - Tóm tắt theo nhân vật An Dương Vương Tóm tắt theo nhân vật An Dương Vương - Mị Châu là con gái vua ADV. Sau khi vua cha xây được thành - Mị Châu là con gái vua ADV. Sau khi vua cha xây được thành và có lấy nỏ thần, Mị Châu được gả cho Trọng Thủy. và có lấy nỏ thần, Mị Châu được gả cho Trọng Thủy. - Tin yêu chồng và mất cảnh giác, Mị Châu bị Trọng Thủy Tin yêu chồng và mất cảnh giác, Mị Châu bị Trọng Thủy đánh tráo lẫy nỏ thần. Triệu Đà lại cất quân sang Âu Lạc và đánh tráo lẫy nỏ thần. Triệu Đà lại cất quân sang Âu Lạc và đánh bại ADV. đánh bại ADV. - Mị Châu theo cha chạy trốn, vừa chạy vừa rắc lông ngỗng Mị Châu theo cha chạy trốn, vừa chạy vừa rắc lông ngỗng chỉ đường cho chồng. chỉ đường cho chồng. - Thần Rùa Vàng hiện lên và báo cho nhà vua biết Mị Châu Thần Rùa Vàng hiện lên và báo cho nhà vua biết Mị Châu chính là giặc. chính là giặc. - Trước khi bị vua cha chém, Mị Châu khấn: nếu mình có lòng Trước khi bị vua cha chém, Mị Châu khấn: nếu mình có lòng phản nghịch thì chết đi sẽ hóa thành cát bụi, còn nếu một phản nghịch thì chết đi sẽ hóa thành cát bụi, còn nếu một lòng trung hiếu mà bị lừa dối thì sẽ hóa thành châu ngọc. lòng trung hiếu mà bị lừa dối thì sẽ hóa thành châu ngọc. - Mị Châu chết, máu chảy xuống nước, trai sò ăn phải đều biến Mị Châu chết, máu chảy xuống nước, trai sò ăn phải đều biến thành hạt châu thành hạt châu . . Tóm tắt theo nhân vật Mị Châu Tóm tắt theo nhân vật Mị Châu [...]...Lµm v¨n: Tãm t¾t v¨n b¶n tù sù A Lý Thut II CÁCH TĨM TẮT VBTS THEO NHÂN VẬT CHÍNH: 1 Ng÷ liƯu (Sgk- T 120) 2 C¸ch tãm t¾t v¨n b¶n tù sù dùa theo nh©n vËt chÝnh - Bíc 1: §äc kÜ v¨n b¶n, x¸c ®Þnh nh©n vËt chÝnh - Bíc 2: Chän sù viƯc c¬ b¶n x¶y ra víi nh©n... 121) b C¸ch tãm t¾t kh¸c nhau: + §o¹n trÝch 1: tãm t¾t ®Çy ®đ câu chuyện + §o¹n trÝch 2: tãm t¾t mét sè sù viƯc, chi tiÕt ®Ĩ lµm s¸ng tá ý kiÕn 2 Bµi 3 (Sgk- T 122) TẤM XUẤT THÂN TÍNH CÁCH HOÀN CẢNH SỰ THAY ĐỔI SỐ PHẬN HÓA KIẾP HOÀNG HẬU HOÀNG HẬU Cđng cè: H·y s¾p xÕp c¸c bíc tãm t¾t v¨n b¶n tù sù theo tr×nh tù hỵp lý A §äc kü v¨n b¶n B ViÕt b¶n tãm t¾t b»ng lêi v¨n cđa m×nh C X¸c ®Þnh nh©n vËt chÝnh . TỈNH ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG THPT MÙN CHUNG TRƯỜNG THPT MÙN CHUNG Mùn Chung, tháng 12 - 201 Mùn Chung, tháng 12 - 201 3 3 Làm Văn, tiết 39 Làm Văn, tiết 39 TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ a. Lý thuyÕt a ớc tóm tắt văn bản tự sự theo trình tự hợp lý. A. Đọc kỹ văn bản. B. Viết bản tóm tắt bằng lời văn của mình. C. Xác định nhân vật chính và sự việc cơ bản. D. Sắp xếp các sự việc theo thứ tự. CUỘC CUỘC THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN NGỮ VĂN THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN NGỮ VĂN NHÓM VĂN NHÓM VĂN TIẾT 39: TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ TIẾT 39: TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH ĐIỆN
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide văn 10 TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ _THPT Mùn Chung, Slide văn 10 TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ _THPT Mùn Chung,