BÀI 1. CÁC ĐỊNH NGHĨA - sử dụng phần mềm Geogebra

5 267 0
BÀI 1. CÁC ĐỊNH NGHĨA - sử dụng phần mềm Geogebra

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Chương 1. VECTƠ - BÀI 1. CC ĐNH NGHA Chương 1. VECTƠ Chú ý: - nhấn Ctrl + click chuột trái vào link xem trực tiếp hình động trên website. - nhấn Ctrl + click chuột trái vào link tải file để có thể tải file hình vẽ động được vẽ bằng phần mềm Geogebra.    !"#$%  &%'()  *+(%#*+(%+, "-&./""01+*.2"3.'".45-)5"././" 6"+,7,81+*.2"+3 BÀI 1. CC ĐNH NGHA 1. Khái niệm vectơ 94:$;<+(" L10_cb_Ch1_h1.1.ggb =4:;>+("?#; @1A?";BB7,8.'"C,+("%DD#1C7C @+*E"FG:<+,F#điểm đầu5+,G# điểm);+* E"FG3.'"HF+:GI+33FG#(+*E"3.'" Định nghĩa 94:$;<+("L10_cb_Ch1_h1.2.ggb =4:;>+("?#; J3+,+KF5+,)G+.2L&$# #+<#MJFGNO,>J >+*E"FG#+1PA?Q+KRGSBTU JV+.2L&$# LLD"KWX+,+K#+,)%3 SBT7U B'+,F5GY7$3+.27?J3+,+K#+,)#F 0G 2. Vectơ cùng phương, vectơ cùng hướngO./"E"+Z+,+K#+,) %(J+.2"<#"1%J+3 T[\C-]^_`&.J"+)%1"1%10J 94:$;<+("L10_cb_Ch1_h1.3.ggb =4:;>+("?#; Định nghĩa ?;Ba5J 6".J"#36".'"+H1"9 3 là hai vectơ cùng hướng. [J 6".J"."3 .'"".2 3J #hai vectơ ngược hướng. .-C5:J6".J";R"W3,6".'"0".2.'" Nhận xét. G+,Y7$F5G5@E"#"L#WLJ 6".J" --C5:J 6".J";+./"E"FG#F@" "06";R"3"+,F?R"96"-C7+, F5G5@E"#" ".2*5:7+,F5G5@E"#";J 3"16" ?R"6".J" aIE"+`+R"C :7+,Y7$F5G5@E"#";J 6".'" 3. Hai vectơ bằng nhau bcJ3(+(#5+3#L9"1"d+,+K#+,)%J+3O( #% +.2L&$# J3+(#7e"B+.2"<#vectơ đơn vị. [J +.2"<#7e":R"6".'"#36"+(#5L&$  @RfI.'J #+,g5;D;+.2(+,FCP   h<g#Y;i"1+_FG@jkl[\CW1J7e"J  4. Vectơ – không 7:e"cJ3(,+K#(+,)###+.2]1+`L 7:+,+K#+,)%3 GYC"/'(+,F7PL;ZC.'3(J+07$#+,+K#+,) +_#FJ#C+.2L&$# #"<#JmLD" J e?<+./"E"+ZF5;-CZC.'JmLD"6" .J"56".'"'<J A"ZC.'e" j+33,< JmLD"+_7e" L&$JmLD"# .-C '<+,F5Gn Câu hỏi và bài tập T ";B5\CW1J6".J"56".'"5".2.'"#1 J7e" 94:$;<+("L10_cb_Ch1_h1.4.ggb =4:;>+("?#; a@o"1FG@j@o"e"o"1+3#;7;#L#WL  @i"1+_3Y U ;1JL1 #6".J"'  7U ;1J7e"J  . hướngO./"E"+Z+,+K#+,) %(J+.2"<#" 1 %J+3 T[C - ]^_`&.J"+)% 1 " 1 % 1 0J 94:$;<+("L10_cb_Ch1_h1.3.ggb =4:;>+("?#; Định. Chương 1. VECTƠ - BÀI 1. CC ĐNH NGHA Chương 1. VECTƠ Chú ý: - nhấn Ctrl + click chuột trái vào link xem trực tiếp hình động trên website. - nhấn Ctrl + click chuột trái. " - &./""0 1 +*.2"3.'".45 - )5"././" 6"+,7,8 1 +*.2"+3 BÀI 1. CC ĐNH NGHA 1. Khái niệm vectơ 94:$;<+(" L10_cb_Ch1_h1 .1. ggb =4:;>+("?#; @1 A?";BB7,8.'"C,+("%DD#1C7C @+*E"FG:<+,F#điểm

Ngày đăng: 29/06/2015, 05:00

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan