Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia – Môn Sinh học có đáp án tham khảo

209 621 19
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2015, 14:17

Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia – Môn Sinh học   !"#$" %&' ())* +,' - . /&0 12 !"34567! 8 +9:'; .9:<; /9:<;; 19:;; =6>$3?@' 0>$3ABC"-D%E'FGH?%&*7HI% IJ#',BH7K"%&*J#B3%J>'LMH?%&*NOPH7K"%&*NLQ HI%IR' '&' (3>AB-* +-9S?** .4'? /&' (33 1KKS E63>'I<'%J#*"*'TJ>'OTUV IS'J#T<#K9'?8E:WI363* * +#XXW .PXW /VPW 1>PW D3"Y$3AB&"$3?@' 0***%8DG363 .1&7 &&%K'FG(!ZABS"[4-'\ +#>%PW .ZV%PW />PW 1#M%VPW ]>"^'FG%9K'(#$3AB3!J#%J#< '_('94J>[49':ZU#* 1. Tính trạng phảI trội lặn hoàn toàn 2. Mỗi cặp gen nằm tren một cặp NST tương đồng 3. Số lượng cá thể đem lai phân tích phảI đủ lớn EK`* +#%> .>%Z /#%Z 1#%>%Z /S@'!a*)*AB<@'!F'&b*'/ @'!a) 3c< @'!a'D,"># @'!a)N#P @'!a'NZ @'! F'&b)NO @'!F'&b'FK0?* +>XW .>PW /ZV%PW 1#M%VPW /de=fg?<Ke==gH7K":D[4U#K;?U# d7K"B9K;?<d7K":D#XXW('? .S$3"^?"'FG*AB&#?@' 0]S'*' 9H`\ +_ *363'0 .AB?<7K" /h?@' 0ABC"-<Af 1AB&' (-9S<<A 8i'%9'?jj@' 0ie8!d*Kg%9'?@' 09Hie8!d* Kg%9'?j'^i8i'd*9i8i'Kh?* C"-D/ i'd9Hi<i'KiJ#%J#3<'J>A?A' S[4 9':8J#*J>* +J#U#iU#9HiNJ>UZiU#9Hi .J#U#iU#9HiNJ>U#iU#9Hi /J#U#XXWiNJ>UZiU#9Hi 1J#U#XXWiNJ>U#iU#9Hi ]("3!%('*' 9H`\ +k3!*<BDSGl"9'? .8'FGK?('"3!' /k3!&9'?@'0-&' ( 1ABcD"3!^3 .?m%1%hC"-Z$3n"I,9K'?mZ?%?1 L?%?hP?A9'?&03@'F\ Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia – Môn Sinh học +#MX .QX /OXX 1MLX =6>$3?*.C"->$3,9K'"@'F%+* X%LN.FX%P[49'?&03.@'F* +X%> .X%>L /X%XL 1X%L />@'FGl"*R'FcVPXK%F+*X%QR'F >PXK%F+*X%LS'*KK8@'F>&*@'F#:8 @'F"<%?+F* +X%P .# /X%LP 1X%PP 8D%S'>?hh:9!' K'e/ > j P ojg*?,' ?' K*"'7-"K4D9'?h:9!' K? *"'7-96""`/!>9'?hh%*h(''49':"$9HT9' ':!3p"' K'7?HB/aD9'?:9!' K ?*"'7-F'9H%"*?*"ccZc-%: D* ''D0T"$*"qh!q@'FDr4"ZQW&' '"$Tk$3,G@'F* ''"$9HT>A7K'c !>''"$9HT\ +X%MPOZ .X%VZMP /X%#LXQ 1X%VP ='<[49'?&03* *!"%[49'?,3* *c 8 +@'F!HA .@'F3s'- /")@'F 1@'Fd3 D3!&l' (' "?iS** S*9K*: +S'9H' (:9'('!3p"G?S* .S'9H' (:?t9HB!3p"S* /S'9H' (:?*S*u9H-*3(KS*9S *3 1S'9H' (:?F' t9H'*S* E3K3)G S'<* + .db /B3 1 SB*) 'S5G9v'&' (* +!7'c"BEH-*<<"DI .IKB+1<K3"G9'p /IKB+1<+1Gd9'p 19!K;53H&' (K*c7' 33K3c ?w!S*%c * +S*& .S*3qw0"c /S*3q 1S* E63&lB',?c9K7'* +S* .3A /'A 1!S kG3q+17I963[4e+xhgyex=gzX%L:-5'[4* +X%Q .>%P /X%P> 1X%Z> m{"0'K4"K7I+1963* +{ .?{ /{ 1+1|E"?{ S'CK3q!"{*"$:4530K?{"'3-H }~t7! D3*&< \ +_S8l98eEg ._S80A[' eog /_S8?('*e;g!3p"9H&4c!" 1_S7! 8('?4('* Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia – Môn Sinh học d53+•7! 89:*@'K:3*\ +]:F'' -3$!"3 .]:' -3$!"3 /]:'' -3$!"3 1]:'G' -3$!"3 8c33q%S*!A4AB"^\ +R'K:H+1 .d533H-&d-H&' (G+1 /R'K:53+• 1/!+%.%/ _3G+•*3G+134<'8 +D ."3H3 /"B.{ 1!+*/ kS*&bKG`e>z>Lg' -3P8l!,' @'l 8%' @'lABF'c3C +#P#> .L>XX /VLL 1VQM 8',c">zMh!qC@'K:!"38',c"K>$3"*"Y$3 7! >56%#56963B* +#Q .>PQ /#>M 1QL kcBD -'@'! +  S$!" . .D(9KG / 9H!8:<DG 1 ["c"AB* ]'?G"*+.y%1my&?S'9!"3dB3*8F3*;; D37! 8$31my&?:B-'Bq\ +L .#X />X 1.$/ rA&b*' -AKKG"w&' (\ +.P € ••=Z € @' 0533- ..P € ••+Z € %P € =•hZ € l@' 053~7 /.P € +h•Z € @' 053- 1.P € +•hZ € @' 053"-H*"8F'&0"w k?('&*LXMX+ o *OXX+-'90S('&*G?s9H5 -9SH*>VXZ_ *BS +"c"$3'-H .-"#$3'-H / S"$3'-H 1 SZ$3+CZ$3h= kB'i'w09K'%S'q&bS3:*&l')*3K "B_*9S@'!G +))3K .))50 /)) 1!+%.*/ r:4 [8'`"<`"T0*``\ +r:`3K9'`wK9TKb09K .r:'`KD9T'K9` /r:["HD'`3l3 1/!.*/ 8`<9>'FG9K'8>$3AB3!J#,B %B*/J#3c< S9'?%9':J>3?[4U#V%PW *U#V%PWc3%IUV%PWIUV%PWc3%* /S &?+N c3egNB*.NBIeg%c'`8S*B3c9H  5!"3]'?G J#% S9'?%9':*FK0?‚* Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia – Môn Sinh học +_('9'?*+y.*‚zX%Z ._('9'?*+y.*‚zX%>P /_('9'?*+.y*‚zX%>P 1_('9'?*+.y*‚zX%Z h?+C"-e=gP?%?.C"-DM?%?1C"?efg >? @'Ft-'B9'?\ +OXX .ZQX /#LLX 1V>X ?_' dcG))d-* +d3K9!S&0GKK* .d3K9!!KK@'F /d3K9!KK@'F 1d3K9!3!<"HDGKK@'F ' -SK?_' * +9!4"S8 .d 5('94 3@'KBG /))d-?'F'9S*0S'GD 1))d-KH@'>$A*US&0*&' ( raG3AB))d- +:*K'H% ,"< .:*K"3B&<* /:*K"3B-* 1:*K*i"',' 8"*9dJ#HT%3A%DPXWd e=fgH?Nc3U>PWKHT%U>PWKH?%/SAB ('&#$3?@' 0/dJ#3<KH?%8J + % KKK;:?A' SKHT%[4 +>PW .#>%PW /VPW 1PXW E63*' DJ#'Sc\ +++ 711mm .++ 7 /+7 1++ 7++ 8D%4**' G S'$38"<"*A$38<\ 1. Bệnh mù màu. 2. Bệnh máu khó đông. 3. Bệnh teo cơ. 4. Hội chứng Đao. 5. Hội chứng Caiphenter. 6. Bệnh bạch tạng. 7. Bệnh ung thư máu. _K3K`*U +Z%L%P%Q%V .#%> /#%>%P 1#%>%Z%L%Q jF'SK4'('&S??SB9H&' (S4 '' -*: +4'0q-9H! .?S7! 8S*&2 /?S S8BK;,3 14'!8S9!!G ]'"S*G"D04&' (c >#ZK'%<A ,"ZS>S'% *D3 +D"I_ .Di"I_%i"IZe=g /D""I_ 1D"i"I_%i"I/3?? k^9'?= + =  %9'?= + f%K9'?= + =  =  /S@'K:!"3 8*"^9H7! S?*9HSc'`]S'*' (@'K: !"3G*"^*`\ +!"3;;8%<A9H3%"^!"3:D .!"3;8%<A9H3%"^!"3:D Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia – Môn Sinh học /!"3;;8"^%<A9H3%!"3:D 1!"3;8"^%<A9H3%!"3:D /@',ƒv:SK\ +E!KdSK,@' .E!K',' /E!KdSK* 1E!KdSK3 DS9H3!*' -4'SK: +D:*KK96" .D:*KK"c9!! /9H&' ( 1[4KK"DSA G S'3d:*$"A-* +S%3%))d- .S%))d- /K%))d- 1S%&' (%3 _34K*9'p@'4'%-''p34@')c* +-''p:K .-''p! /-''p0A|K 1-''pA|K E:**l9'48D:***\ + /DK%7*K . /D0A%K / /DK*:**CS< 1 /D0A%l',     !   !   !   !   !    "  #  #    #  #  $  "  #  $  "      #  #  #  $  #  "  $  "  "        "  "  $  "  #  "  $        "  #  "  $  #  "  $  "  "  #  $  "  "   Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia – Môn Sinh học %&'$#()  Ha@')<@'F7w*U $j"B •iKH< #_,-'<B"+*.` j4'@'!KG))d-<KS?7! G S'8"*\ $]': #+1 EH- "]'? ~'H:c"9SH)*F&d-8&' ()*\ $1n*"7'c4K?SB 4 #1n*"7'c4K?S$B 4 _,3$ B7'c4 "S4'7'c4K'4cD EF<KS?e'489':gAcU $/ #/B 'A "+%.*/('` „DBS*9H<A*U $S* #S*7H" S* "S*,F'. S'"c$-""$3'-H7! 8&F'-B"wK:U $ "7"* C7"9K # 5*3F%dI37S3GK7"'Y33?3&?53 9H!8:<@`:!"w ""c$-""7""< „HZ?e"Y?,">?g33%K@'B<':* (' C"Y?*" l>X"DS* c3c<  c('>#X"[4 ('OX"8J > *-'\ $#yQL ##yZ> #y#Q "#yL d3K3,0GdB9A%')%"*`*$"GDB e/U/5%kU'%Ug%d3K'SG BF*c*GaK* $"GBe/U/5%kU'%Ug*d3bc(Gd% '99'p%!7*B 'p0*"K`ƒcGBe/U/5 %kU'%UgU $/%%k #k%%/ %k%/ "/%k% .43-9-H'3K4*<"iBD33K3U $E!4 #E3K33q7K0?S 1' (S*3K4cDc'`n"I "q&bc [0"*'w%c * t3!$4'<<'G… 04 „"*dH%`*`"†%363" e++g< 2egtK e++g<[4*-'\ $#yZ ##yQ #y> ">yZ „"@'F2s'3%76"?-D?9K'? Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia – Môn Sinh học ' -I-'9'?9K'*-'9'?&03q\ $59'?Uex#gy>N9'?&03qUe|#gy> #59'?Ue|#gy>N9'?&03qUex#gy> 59'?Uex#gy>N9'?&03qUe|#gy> "59'?Uex#g7>N9'?&03qUe|#g7> D3*"S?8*S\ $h?S8BK #h?S$7'c48BK,3 h?S$C"-<A=9H?-f%" S*"$3<A=f "c!K'-('` ‡'S5G9v'&' (*U $!7'c#B3?*<<#DI #/363K53c&' (K*c7' hIKB+1<K3"G9'p "hIKB+1<K+1 EK'*' 9H`<FK0?\ +]H<PXW ./*F"%FK0*< /[4'<9!KK?- 1[40<Kd-9SK?- kG3q+17I963[4e+xgyehx=gzX%Q:*"h$=G 7c37[U $X%Z# #X%ZL X%LZ "X%LX k"• >ZP "Y"3wU $O#X |Q E >XQ *V%L#X |O " Z j? #O#X |O E >XQ *V%L#X |Q " Z j? V%L#X |Q E >XQ *O#X |O " Z j? "V%L#X |O E >XQ *O#X |Q " Z j? „DAB*&< 9Hl9'&' (<KABaB\ $/(' #/[H"e;Rg ) ""*' /83qGdSK*U $dD7' -d5"<*3FK)GK5 #@'K:5c?3,K*&0K @'K:A'ˆH&' ( "@'K:d63G+1 d9S3Gq*&< 9"b<q:D:* -4\ $>L+x= #>L+x=f >L+x>= ">Z+xf  ]'S"*&< S'7! ?c'`*"'Y 33?3I:D\ $_S-"$3'-H #_S"c$3'-H _S S$3'-H "c!KD3- kD3b"?"l"*'%,04* 1<'5-w7! d 9H3 G$3<A!"3;_DG)-'3F"e g04"l"*'\ $VPW #ZZ%ZW XW ">PW /3S*S|$*U $k7'c4S #d'49':GS8S4F' S4S3? _7'c4S "j<'49':GS kS*$3,*3F??dU+./* S'$30BF3*;;G!"3:BqB*U Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia – Môn Sinh học $ZBqU+./+./N*X #ZBqU+./+./N*X ZBqUN+./*X "c!('` &' không đúng 9SS!B*U $_!B7! 9B-0%B* @' #MX X ,B #_!BA!8S&9H*""cc&' ( K&BSc'`%!B*&B$335S! "_B0!3!C"8F' KG*9H"" EK'*&< *9H`\ $5*4"8%D7' -5c<"HD%&s<dD 7' -d5"<*3FG5 #+1'H'Hd`"s'G%&c'`G+1'H'H&' :A$ %50*(@'KS4 /83qGdSK*@'K:A'ˆH&' (/c'`G+1* *3B3*SK&B<' -"s' "d('[*9!d&' :*d50(*3F*Ac _"4&*‰-'ŠK S*U $P}H"'7eP.•g #/H7 H{H"- '-ek•g*m "-'‚emkg "37B EK'*&< *không đúngU $hBSK)*B53Kc'icH?3 K) #hBS)*BAiF'-S*< 4 hBSK)*()*BAi3c'!S F'- "hBSK)*()*BAi3c'!K 4KKB3q' S**&< 9H$3n"I, +S*:D2 .hqcD&Bx# /hqcD&B}# 1/KS*%8B8 Eq"+•G'9!"'KVXW•*ZXW=[4K"w >•*#=-"+•*U $>%VW #ZL%ZW #M%OW "LL%#W ]("3!%&'*&< *không đúngU $ABc"3!^3%AB"3! #"9'?%K?('l'"3! k3!(iAB 5'†?9'?Gi "k3!*<BDSG"9'?<('94"HD9K ' h?+0S*?%?"wK"3q3H-*[>OM R'K:!"wG#"+•&?"wwaT"HD'c3#LOP%S'"Y H7H"["!"w#F:w-'H7H""!"w\ $QH7H" #L•H7H" PH7H" "#XH7H" U' -7! &nSK*\ $  5K dcD #KGD ""HDS5 ~3AJ # &03(>$3?l@' 0#AB[49':*#U>U #%9S@'!* 3l3<9'K5'U $OUZUZU# #OUQU# #ZUZ "OUV R'4"4B7?"d3Kd*@'K:SKGK3cG Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia – Môn Sinh học eU7'-%EU3H-%/Ug&s<d:*KKB3qejU H*'%EU3H-%U7'-%EU3H-*7'-g9!eU 8%!*!"%rU%8*!"%UdH%d5"<g $/%E% #%j% /%E% "/%% 9!"*U $*&aS*>:Da" ('&aS*9KcD( $(c'` #"cD( "&aS*n"I9K' ""cD(c'`  E63>K9'?+.1&7 1&<K?*** t8S4'U + M9':UM9'? . M9':U#>9'? / L9':U#>9'? 1 L9':UM9'? S**&a'FG"AB\ $/K'**"^ #_D,B"AB"-G$G"^ /KK&a76,3q(?@' 0AB "_D9H3 „"*d%++UjTN+Uj,NUjI/c'`&' (G@'F F'*UX%>++UX%M+/db3c@'ZS4%[49':8J Z *U $##TU>,UVI ##>TU>,UPI #>TUL,UVI "##TU>,UQI +1K53B9v'c ?'*S*9'p C"U $+1K53<+1G9'p #&d*9!!G9'p?c  *"BAG?+1 "c!('` k*>z#L%"3qG*w' -3F"HD *'c3' -4'O#.G3q* $>|#z#Z #Zz># >x#z#P ">z#L ]',c"K"',3e??g<',c"d:D, 3emmgwS'7BC=D'"',c""' c3'*&< không đúng 9!A*9"9S@'!\ $hqG',c"d"cB"?mb<q:DG', c"K #h?mG',c"d@'K:3Kq0S*BK$? ]S@'!9"CK',c""'J # <',c"J # :D "E63',c""'J # <',c"J # :Dt[4ZyL:DU #yL"' A&B*$lGKB3q)*&U $/9< #/c'`3 /c'B3B3 "+%.*/('` _-'S&0DKBU"%%3%/KB* F *U $0':%S%F$3GS%4': #F$3GS%0':%S%4': .S%0':%F$3GS%4': Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia – Môn Sinh học "0':%4':%S%F$3GS 33*' 9H3!*@'F7w\ $"*'* "9'i #",d- ""7KSi ":%""K'+%a""K'.*04"K'9H ]'?G"^:*U ; .; + =  f7k^; . ; . = j = j ;; .; + ; + = j f7k^; .   = j =  ;;; .; + =  f7k^; + ; . = j =  .; + ; + =  f7k^; .   = j =  $/[;; #/[;;; /;*;;; "/[;r d*&< GK9[B5*`U $E?"}/"}='}K}_-H #/"}='}K}_-H|E?" /"}='|_-H}K}E?" "='}E?"}/"}K}_-H 'A*&< không phải*GKH7?U $/c3bKc'&'&0 #/3*)"<&<K&b< /H7?*&BF'-c'BS* "/9!<&F-*S5c'`B „4S'"K'&,F':("3qe+Uj+%Uj%JUjJg3 qe‹U3%ŒU-g7"80AQ*7'"0 8e~U7%rU %+U3gU $%Œ%r #%‹%+ +%Œ%r "+%‹%~ /'*' không đúng: $ABc3b'G S'*9'? #AB0'!8('G"HD AB0'!8cA$9H0'!8G"HD "."^' (K9'?9H' (9':• =6>$3DS*-"Y$3>$3?9A4''U ab AB de DE ]5B8$39'?+.y%Bq*U $Z>B #MB #QB "LB      !   !   !   !   !      #    "  $  "  #  "  #    #  "  #  $  #  #  "  $  $  "  $  #    #  #  "        $  "  "          $  $    #   #  $  # %&#())* [...]... ĐỀ SỐ 4: 1D 2B 3C 4A 5C .6D 7D 8A .9A 10B 11A 12C 13D 14A 15A 16D 17A 8A 19C 20D 21B 22D 23B 24B 25C 26B 27B 28A 29B 30B 31A 32B 33C 34B 35B 36C 37C 38C 3.9B 40A 41B 42D 43D 44B 45C 46A 47D 48D 49C 50C Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia – Môn Sinh học Đề số 5: SỞ G D & Đ T QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGHĨA HÀNH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn: Sinh Học Thời gian... 49 50 A B A C B D Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia – Môn Sinh học Đề số 7: SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO THANH HÓA Trường THPT Quảng Xương III ĐỀ THI THỬ LẦN I – Năm 2012- 2013 Thời gian : 90 phút (Đề gồm 50 câu ) Mã đề: 121 Câu 1: Ngược với hô hấp ở ti thể, trong quang hợp: A.có sự tham gia của các hợp chất kim loại màu B chuyền êlectron C.nước được phân li D nước được tạo thành Câu 2 : Nếu thi u tirôxin sẽ... 0,1 Aa : 0,55 aa Câu 19: Phong tục nào gây bất lợi cho đa dạng sinh học và giảm chất lượng môi trường cần xóa bỏ? A Tự do hái lộc trong đêm giao thừa B Thả cá xuống sông, ao hồ nhân ngày tết “Chạp ông Công” C Lễ Phóng sinh các loài nhân ngày tết “Xá tội vong nhân” Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia – Môn Sinh học D Lễ Tịch điền Câu 20: Giao tử bình thường của loài vịt nhà có chứa 40 nhiễm sắc thể đơn... gien Một gia đình có 2 chị em đồng sinh cùng trứng, người chị lấy chồng nhóm máu A sinh con nhóm máu B, người em lấy chồng nhóm máu O sinh con nhóm máu B Hai chị em đồng sinh thuộc nhóm máu gì: Nhóm máu Nhóm máu A B Nhóm máu B C Nhóm máu O D AB Câu 11 : A Câu 12 : A B C D Câu 13 : A Câu 14 : A C Câu 15 : A B C D Câu 16 : A B C D Câu 17 : A Câu 18 : A Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia – Môn Sinh học Chuỗi... nuclêôtit tự do và gen mắt trắng tăng lên 3 liên kết H Hãy xác định kiểu biến đổi có thể xảy ra trong gen đột biến? A Mất 1 cặp G – X B Thay thế 3 cặp A – T bằng 3 cặp G - X C Thay thế 1 cặp G – X bằng 1 cặp A – T D Thêm 1 cặp G – X Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia – Môn Sinh học Câu 44: Trong một tế bào, xét 3 cặp gen dị hợp (Aa, Bb, Dd) nằm trên 2 cặp NST thường trong đó cặp gen Bb phân li độc lập... ngẫu phối là A 0,41 B 0,58 C 0,7 D 0,3 - HẾT -ĐÁP ÁN ĐỀ 3 1B 2B 3D 4A 5D 6C 7B 8C 8D 10D 11C 12A 13B 14B 15A 16B 17A 18C 19A 20C 21A 22B 23B 24D 25D 26 27C 28C 29D 30C 31C 32D 33B 34B 35C 36D 37A 38A 39A 40A 41A 42C 43B 44D 45A 46D 47B 48A 49D 50B Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia – Môn Sinh học ĐỀ 4 :ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HSG THPT TRỰC NAM Câu 1: Một phụ nữ lớn tuổi nên đã xảy ra sự không... quần thể do sự chi phối của yếu tố nào: Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia – Môn Sinh học A B C D Câu 40 : A C Nguồn sống của môi trường cũng như các mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau Không gian sống của quần thể đó và chu kỳ sống của các loài sinh vật theo mùa Mật độ cá thể của quần thể ở thời điểm cụ thể và mức cạnh tranh giứa các cá thể Số lượng các quần thể sinh vật khác nhau trong một khu vực... sắc thể thường quy định; còn bệnh mù màu đỏ – lục do gen lặn m chỉ nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên Bố và mẹ tóc quăn, mắt bình thường, sinh một con trai tóc thẳng, mù màu đỏ – lục Kiểu gen của Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia – Môn Sinh học người mẹ là A AaXMXm B AaXMXM C AAXMXM D AAXMXm Câu 12: Nếu alen A trội hoàn toàn so với alen a, bố và mẹ đều là dị hợp tử (Aa x Aa), thì xác suất để... B; 56 C; 57 C; 58 B; 59 C; 60 B; Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia – Môn Sinh học Đề số 6: SỞ GD&ĐT NGHỆ AN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn MÔN: SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1 : A B C D Câu 2 : A Câu 3 : A Câu 4 : A C Câu 5 : A C Câu 6 : A Câu 7 : A Câu 8 : A Câu 9 : A B C D Câu 10 : A Một quần thể sinh vật ngẫu phối đang chịu tác động của CLTN có cấu trúc di truyền:... có ưu thế cao làm giống vì con lai không đồng nhất về kiểu hình Câu 42: Một loài giao phối có bộ NST 2n = 8 Cặp nhiễm sắc thể thứ nhất, thứ ba và thứ tư mỗi cặp đều có 1 chiếc bị đột biến cấu trúc Quá trình giảm phân xảy ra bình thường Tính theo lý thuyết, tỉ lệ giao tử mang 2 Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia – Môn Sinh học NST bị đột biến cấu trúc là A 1/8 B 5/8 C 3/8 D 6/8 Câu 43: Cho biết mỗi tính . Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia – Môn Sinh học  . ( 1ABcD"3!^3 .?m%1%hC"-Z$3n"I,9K'?mZ?%?1 L?%?hP?A9'?&03@'F Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia – Môn Sinh học +#MX .QX /OXX 1MLX =6>$3?*.C"->$3,9K'"@'F%+* X%LN.FX%P[49'?&03.@'F* +X%>. eog /_S8?('*e;g!3p"9H&4c!" 1_S7! 8('?4('* Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia – Môn Sinh học d53+•7! 89:*@'K:3* +]:F''
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia – Môn Sinh học có đáp án tham khảo, Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia – Môn Sinh học có đáp án tham khảo, Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia – Môn Sinh học có đáp án tham khảo

Từ khóa liên quan