Hệ thống kiến thức vật lý 11 cơ bản

11 1.4K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2015, 12:34

21 F  21 F  12 F  q 1 .q 2 >0 r 21 F  12 F  r q 1 .q 2 < 0 Hệ Thống Kiến Thức HKI Vật Lý 11 – Ban cơ bản CHƯƠNG I: ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG CHỦ ĐỀ 1: ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT CU – LÔNG A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Có hai loại điện tích: Điện tích âm (-) và điện tích dương (+) 2. Tương tác tĩnh điện: + Hai điện tích cùng dấu: Đẩy nhau; + Hai điện tích trái dấu: Hút nhau; 3. Định luật Cu - lông: Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm q 1 ; q 2 đặt cách nhau một khoảng r trong môi trường có hằng số điện môi ε là 12 21 ;F F   có: - Điểm đặt: trên 2 điện tích. - Phương: đường nối 2 điện tích. - Chiều: + Hướng ra xa nhau nếu q 1 .q 2 > 0 (q 1 ; q 2 cùng dấu) + Hướng vào nhau nếu q 1 .q 2 < 0 (q 1 ; q 2 trái dấu) - Độ lớn: 1 2 2 . . q q F k r ε = ; Trong đó: k = 9.10 9 Nm 2 C -2 ; ε là hằng số điện môi của môi trường, trong chân không ε = 1. - Biểu diễn: 4. Nguyên lý chồng chất lực điện: Giả sử có n điện tích điểm q 1 , q 2 ,….,q n tác dụng lên điện tích điểm q những lực tương tác tĩnh điện nn1 F, ,F,F thì lực điện tổng hợp do các điện tích điểm trên tác dụng lên điện tích q tuân theo nguyên lý chồng chất lực điện. ∑ =+++= inn1 FF FFF B. CÁC DẠNG BÀI TẬP Dạng 1: Xác định lực tương tác giữa 2 điện tích và các đại lượng trong công thức định luật Cu – lông. Phương pháp : Áp dụng định luật Cu – lông. - Phương , chiều , điểm đặt của lực ( như hình vẽ) - Độ lớn : F = 2 21 9 . |.|.10.9 r qq ε - Chiều của lực dựa vào dấu của hai điện tích : hai điện tích cùng dấu : lực đẩy ; hai điện tích trái dấu : lực hút Dạng 2: Tìm lực tổng hợp tác dụng lên một điện tích. Phương pháp : Dùng nguyên lý chồng chất lực điện. - Lực tương tác của nhiều điện tích điểm lên một điện tích điểm lên một điện tích điểm khác : →→→→ +++= n FFFF 21 - Biểu diễn các các lực 1 F uu , 2 F uu , 3 F uu … n F uu bằng các vectơ , gốc tại điểm ta xét . -Vẽ các véc tơ hợp lực theo quy tắc hình bình hành . - Tính độ lớn của lực tổng hợp dựa vào phương pháp hình học hoặc định lí hàm số cosin. *Các trường hợp đăc biệt: 1 M E  r M E  r Hệ Thống Kiến Thức HKI Vật Lý 11 – Ban cơ bản 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 . . (F , ) 2 os F F F F F F F F F F E E F F F F F F F F F c α α ↑↑ ⇒ = + ↑↓ ⇒ = − ⊥ ⇒ = + = ⇒ = + +         CHỦ ĐỀ 2: ĐIỆN TRƯỜNG A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Khái niệm điện trường: Là môi trường tồn tại xung quanh điện tích và tác dụng lực lên điện tích khác đặt trong nó. 2. Cường độ điện trường: Là đại lượng đặc trưng cho điện trường về khả năng tác dụng lực. EqF q F E    .=⇒= Đơn vị: E (V/m) q > 0 : F  cùng phương, cùng chiều với E  . q < 0 : F  cùng phương, ngược chiều với E  . 3. Đường sức điện - Điện trường đều. a. Khái niệm đường sức điện: *Khái niệm đường sức điện: Là đường cong do ta vạch ra trongđiện trường sao cho tại mọi điểm trên đường cong, vectơr cường độ điện trường có phương trùng với tiếp tuyến của đường cong tại điểm đó, chiều của đường sức là chiều của vectơr cường độ điện trường. *Đường sức điện do điện tích điểm gây ra: + Xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm; + Điện tích dương ra xa vô cực; + Từ vô cực kết thúc ở điện tích âm. b. Điện trường đều Định nghĩa: Điện trường đều là điện trường có vectơr cường độ điện trường tại mọi điểm bằng nhau cả về phương, chiều và độ lớn. * Đặc điểm: Các đường sức của điện trường đều là những đường thẳng song song cách đều. 4. Véctơ cường độ điện trường E  do 1 điện tích điểm Q gây ra tại một điểm M cách Q một đoạn r có: - Điểm đặt: Tại M. - Phương: đường nối M và Q - Chiều: Hướng ra xa Q nếu Q > 0 Hướng vào Q nếu Q <0 - Độ lớn: 2 . Q E k r ε = k = 9.10 9 2 2 .N m C    ÷   - Biểu diễn: 2 q >0 0 q < 0 M M Hệ Thống Kiến Thức HKI Vật Lý 11 – Ban cơ bản 5. Nguyên lý chồng chất điện trường: Giả sử có các điện tích q 1 , q 2 ,… ,q n gây ra tại M các vectơr cường độ điện trường nn1 E, ,E,E thì vectơr cường độ điện trường tổng hợp do các điện tích trên gây ra tuân theo nguyên lý chồng chất điện trường. ∑ =+++= inn1 EE EEE B. CÁC DẠNG BÀI TẬP Dạng 1: Xác định cường độ điện trường do điện tích gây ra tại một điểm Phương pháp: Cường độ điện trường do điện tích điểm Q gây ra có: + Điểm đặt: Tại điểm đang xét; + Phương: Trùng với đường thẳng nối điện tích Q và điểm đang xét; + Chiều: Hướng ra xa Q nếu Q > 0 và hướng về Q nếu Q < 0; + Độ lớn: E = k 2 r Q ε , trong đó k = 9.10 9 Nm 2 C -2 . Dạng 2: Xác định lực điện trường tác dụng lên một điện tích trong điện trường Phương pháp: Lực tĩnh điện tác dụng lên điện tích q đặt trong điện trường: EqF = + Điểm đặt: tại điểm đặt điện tích q; + Phương: trùng phương với vectơr cường độ điện trường E ; + Chiều: Cùng chiều với E nếu q > 0 và ngược chiều với E nếu q <0; + Độ lớn: F = Eq Dạng 3: Xác định cường độ điện trường tổng hợp do nhiều điện tích gây ra tại một điểm. Phương pháp: sử dụng nguyên lý chồng chất điện trường. - Áp dụng nguyên lí chồng chất điện trường : n EEEE →→→→ +++= 21 . - Biểu diễn 1 E uu , 2 E uu , 3 E uu … n E uu bằng các vectơ. - Vẽ vectơ hợp lực E uu bằng theo quy tắc hình bình hành. - Tính độ lớn hợp lực dựa vào phương pháp hình học hoặc định lí hàm số cosin. * Các trường hợp đặ biệt: 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 E . . (E , ) 2 os E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E c α α ↑↑ ⇒ = + ↑↓ ⇒ = − ⊥ ⇒ = + = ⇒ = + +         CHỦ ĐỀ 3 : CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ. A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Công của lực điện trường: * Đặc điểm: Công của lực điện tác dụng lên tác dụng lên một điện tích không phụ thuộc vào dạng quỹ đạo mà chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối của quỹ đạo (vì lực điện trường là lực thế). * Biểu thức: A MN = qEd Trong đó, d là hình chiếu của quỹ đạo lên phương của đường sức điện. Chú ý: - d > 0 khi hình chiếu cùng chiều đường sức. - d < 0 khi hình chiếu ngược chiều đường sức. 2. Liên hệ giữa công của lực điện và hiệu thế năng của điện tích A MN = W M - W N 3 Hệ Thống Kiến Thức HKI Vật Lý 11 – Ban cơ bản 3. Điện thế. Hiệu điện thế - Điện thế tại một điểm M trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng khi đặt tại đó một điện tích q. Cơng thức: V M = q A M∞ - Hiệu điện thế giữa 2 điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện cơng của điện trường khi có 1 điện tích di chuyển giữa 2 điểm đó. U MN = V M – V N = q A MN Chú ý: - Điện thế, hiệu điện thế là một đại lượng vơ hướng có giá trị dương hoặc âm; - Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong điện trường có giá trị xác định còn điện thế tại một điểm trong điện trường có giá trị phụ thuộc vào vị trí ta chọn làm gốc điện thế. - Nếu một điện tích dương ban đầu đứng yên, chỉ chòu tác dụng của lực điện thì nó sẽ có xu hướng di chuyển về nơi có điện thế thấp (chuyển động cùng chiều điện trường). Ngược lại, lực điện có tác dụng làm cho điện tích âm di chuyển về nơi có điện thế cao (chuyển động ngược chiều điện trường). - Trong điện trường, vectơr cường độ điện trường có hướng từ nơi có điện thế cao sang nơi có điện thế thấp; 4. Liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế E = d U B. CÁC DẠNG BÀI TẬP Dạng 1: Tính cơng của các lực khi điện tích di chuyển Phương pháp: sử dụng các cơng thức sau 1. A MN = qEd Chú ý: - d >0 khi hình chiếu cùng chiều đường sức. - d < 0 khi hình chiếu ngược chiều đường sức. 2. A MN = Wt M - Wt N = Wđ N - Wđ M 3. A MN = U MN .q = (V M – V N ).q C hú ý: Dấu của cơng phụ thuộc vào dấu của q và U và góc hợp bởi chiều chuyển dời và chiều đường sức. Dạng 2: Tìm điện thế và hiệu điện thế Phương pháp: sử dụng các cơng thức sau 1. Cơng thức tính điện thế : M M A V q ∞ = Chú ý : Người ta ln chọn mốc điện thế tại mặt đất và ở vơ cùng ( bằng 0 ) 2. C«ng thøc hiƯu ®iƯn thÕ: q A U MN MN = = V M – V N 3. C«ng thøc liªn hƯ gi÷a cêng ®é ®iƯn trêng vµ hiƯu ®iƯn thÕ trong ®iƯn trêng ®Ịu E = d U Chú ý: Trong điện trường, vectơr cường độ điện trường có hướng từ nơi có điện thế cao sang nơi có điện thế thấp; 4 Hệ Thống Kiến Thức HKI Vật Lý 11 – Ban cơ bản CHỦ ĐỀ 4: TỤ ĐIỆN. GHÉP TỤ ĐIỆN A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1.Tụ điện -Định nghĩa : Hệ 2 vật dẫn đặt gần nhau, mỗi vật là 1 bản tụ. Khoảng không gian giữa 2 bản là chân không hay điện môi. Tụ điện dùng để tích và phóng điện trong mạch điện. -Tụ điện phẳng có 2 bản tụ là 2 tấm kim loại phẳng có kích thước lớn ,đặt đối diện nhau, song song với nhau. 2. Điện dung của tụ điện - Là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ Q C U = (Đơn vị là F, mF….) - Công thức tính điện dung của tụ điện phẳng: d S C .4.10.9 . 9 π ε = . Với S là phần diện tích đối diện giữa 2 bản. Ghi chú : Với mỗi một tụ điện có 1 hiệu điện thế giới hạn nhất định, nếu khi sử dụng mà đặt vào 2 bản tụ hđt lớn hơn hđt giới hạn thì điện môi giữa 2 bản bị đánh thủng. 3. Ghép tụ điện GHÉP NỐI TIẾP GHÉP SONG SONG Cách mắc : Bản thứ hai của tụ 1 nối với bản thứ nhất của tụ 2, cứ thế tiếp tục Bản thứ nhất của tụ 1 nối với bản thứ nhất của tụ 2, 3, 4 … Điện tích Q B = Q 1 = Q 2 = … = Q n Q B = Q 1 + Q 2 + … + Q n Hiệu điện thế U B = U 1 + U 2 + … + U n U B = U 1 = U 2 = … = U n Điện dung n21B C 1 C 1 C 1 C 1 +++= C B = C 1 + C 2 + … + C n Ghi chú C B < C 1 , C 2 … C n C B > C 1 , C 2 , C 3 B. CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN Dạng 1: Tính điện dung, điện tích, hiệu điện thế và năng lượng của tụ điện Phương pháp: sử dụng các công thức sau - Công thức định nghĩa : C(F) = U Q => Q = CU - Điện dung của tụ điện phẳng : C = dk4 S π ε - Công thức: 2 2 . . 2 2 2 QU C U Q W C = = = Chú ý: + Nối tụ vào nguồn: U = hằng số + Ngắt tụ khỏi nguồn: Q = hằng số Dạng 2: Ghép tụ điện Phương pháp: Đại lượng Ghép nối tiếp Ghép song song Điện tích Q = Q 1 = Q 2 = … = Q n Q = Q 1 + Q 2 +….+Q n Hiệu điện thế U = U 1 + U 2 +…+ U n U = U 1 = U 2 =…= U n Điện dung n21b C 1 C 1 C 1 C 1 +++= C b = C 1 + C 2 + …+ C n Các trường hợp đặc biệt: a. Ghép nối tiếp: C b < C i + Nếu C 1 = C 2 = …= C n = C=> C b = n C ; U 1 = U 2 = = U n = n U => U = nU i 5 Hệ Thống Kiến Thức HKI Vật Lý 11 – Ban cơ bản + C 1 ntC 2 => C b = 21 21 CC CC + + C1ntC 2 ntC 3 => C b = 313221 321 CCCCCC CCC ++ b. Ghép song song: C b > C i . + Nếu C 1 = C 2 = …= C n = C=> C b = nC ; Q 1 = Q 2 = ….= Q n => Q b = nQ i . CHƯƠNG II: DỊNG ĐIỆN KHƠNG ĐỔI CHỦ ĐỀ 1: DỊNG ĐIỆN KHƠNG ĐỔI. NGUỒN ĐIỆN A. TĨM TẮT LÝ THUYẾT 1. Dòng điện khơng đổi a. Dòng điện: Là dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện. - Quy ước chiều dòng điện: Là chiều chuyển dời có hướng của các hạt mang điện tích dương. Lưu ý: + Trong điện trường, các hạt mang điện chuyển động từ nơi có điện thế cao sang nơi có điện thế thấp, nghĩa là chiều của dòng điện là chiều giảm của điện thế trong vật dẫn. + Trong kim loại, hạt tham gia tải điện là electron mang điện tích âm nên chuyển động từ nơi có điện thế thấp sang nơi có điện thế cao, nghĩa là chuyển động ngược với chiều của dòng điện theo quy ước. b. Cường độ dòng điện: a. Định nghĩa: I = t q ∆ ∆ , cường độ dòng điện I có đơn vị là ampère (A) Trong đó : q∆ là điện lượng, t ∆ là thời gian. + nếu ∆ t là hữu hạn, thì I là cường độ dòng điện trung bình; + nếu ∆ t là vơ cùng bé, thì i là cường độ dòng điện tức thời. c. Dòng điện khơng đổi:    đổi khôngđiện dòng độ cường đổi khôngđiện dòng của chiều => I = t q , Chú ý : số electron chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn : . . I t n e = 2. Định luật Ơm đối với đoạn mạch chỉ có điện trở a. Định luật Ơm : I = U R b. Điện trở của vật dẫn: R = S  ρ . Trong đó, ρ là điện trở suất của vật dẫn. Điện trở suất phụ thuộc vào nhiệt độ theo cơng thức: ρ = ρ o [1 + α(t – t o )] ρ o là điện trở suất của vật dẫn ở t o ( o C) thường lấy ở giá trị 20 o C. α được gọi là hệ số nhiệt điện trở. c.Ghép điện trở Đại lượng Đoạn mạch nối tiếp Đoạn mạch song song Hiệu điện thế U = U 1 + U 2 + …+ U n U = U 1 = U 2 = ….= U n Cường độ dòng điện I = I 1 = I 2 = …= I n I = I 1 + I 2 +….+ I n Điện trở tương đương R tđ = R 1 + R 2 +…+ R n ` n21t R 1 R 1 R 1 R 1 +++= đ 3. Nguồn điện – suất điện động nguồn điện a. Nguồn điện 6 Hệ Thống Kiến Thức HKI Vật Lý 11 – Ban cơ bản + Cơ cấu để tạo ra và duy trì hiệu điện thế nhằm duy trì dòng điện gọi là nguồn điện. + Hai cực nhiễm điện khác nhau là nhờ lực lạ tách electron ra khỏi nguyên tử trung hòa rồi chuyển electron hay Ion dương ra khỏi mỗi cực. b. Suất điện động nguồn điện - Là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện. Công thức: E = A q - Điện trở của nguồn điện được gọi là điện trở trong cảu nó. - Mỗi nguồn điện được đặc trưng: (E , r) B. CÁC DẠNG BÀI TẬP Dạng 1: Xác định điện lượng, cường đồ dòng điện theo công thức định nghĩa và tính số elcetron chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn. Phương pháp: sử dụng các công thức sau - Cường độ dòng điện: I = t q ∆ ∆ hay I = t q - Số elcetron : . . I t n e = Dạng 2 : Tính điện trở tương đương của đoạn mạch. + Nếu đoạn mạch đơn giản ( chỉ gồm các điện trở mắc nối tiếp, hoặc song song) thì áp dụng : • Nếu các điện trở mắc nối tiếp: R tđ = R 1 + R 2 +…+ R n . Nếu có n điện trở giống nhau thì: R tđ = n.R i • Nếu các điện trở mắc song song: n21t R 1 R 1 R 1 R 1 +++= ñ . Nếu có n điện trở giống nhau thì: R tđ = I R n . + Nếu đoạn mạch phức tạp ta giải quyết như sau: * Đồng nhất các điểm có cùng điện thế (chập mạch) các điểm có điện thế bằng nhau là những điểm nối với nhau bằng dây dẫn có điện trở không đáng kể. *Vẽ lại sơ đồ mạch điện và tính toán theo sơ đồ. CHỦ ĐỀ 2: ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT Định luật Ôm đối với toàn mạch a. Toàn mạch: là mạch điện kín có sơ đồ như sau: trong đó: nguồn có E và điện trở trong r, R N là điện trở tương đương của mạch ngoài. b. Định luật Ôm đối với toàn mạch N I R r = + E - Độ giảm thế trên đoạn mạch: U N = I.R N = E - I.r - Suất điện động của nguồn: E = I.(R N + r). CHỦ ĐỀ 3: ĐỊNH LUẬT OHM ĐỐI VỚI CÁC LOẠI MẠCH ĐIỆN MẮC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ A.TÓM TẮT LÝ THUYẾT Ghép nguồn điện thành bộ a. Mắc nối tiếp: - Suất điện động bộ nguồn: E b = E 1 + E 2 + E 3 +…. + E n 7 - + E,r R N I E 1 ,r 1 E 2 ,r 2 E 3 ,r 3 E n ,r n E b ,r b Hệ Thống Kiến Thức HKI Vật Lý 11 – Ban cơ bản - Điện trở trong bộ nguồn: r b = r 1 + r 2 + r 3 +…. + r n chú ý: Nếu có n nguồn giống nhau. E b = nE r b = n.r - Nếu E 1 > E 2 thì E 1 là nguồn phát và ngược lại. b. Mắc song song ( các nguồn giống nhau). - Suất điện động bộ nguồn: E b = E. - Điện trở trong bộ nguồn: r b = r n . B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP Phương pháp giải bài tập về định luật Ôm toàn mạch - Xác định bộ nguồn (mắc nối tiếp, song song hay hỗn hợp) để tìm E b , r b theo các phương pháp đã biết. - Xác định mạch ngoài gồm các điện trở được mắc nối tiếp hay song song để tìm R tđ theo các phương pháp đã biết. - Vận dụng định luật Ôm đối với toàn mạch: I = d . b t b E R r+ - Tìm các đại lượng theo yêu cầu bài toán. CHỦ ĐỀ 4: ĐIỆN NĂNG. CÔNG SUẤT ĐIỆN. ĐỊNH LUẬT JUN-LEN- XƠ A.TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Công và công suất của dòng điện a. Công của dòng điện hay điện năng tiêu thụ của đoạn mạch được tính: A = U.q = U.I.t Trong đó: U (V) là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch I (A) cường độ dòng điện qua mạch t (s) thời gian dòng điện chạy qua mạch Chú ý: 1KWh = 3600.000 J. b. Công suất điện - Công suất điện của một đoạn mạch là công suất tiêu thụ điện năng của đoạn mạch đó. P = A t = U.I (W) c Định luật Jun-len-xơ (nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn) Q = R.I 2 .t 2. Công và công suất của nguồn điện a. Công của nguồn điện - Công của nguồn điện là công của dòng điện chạy trong toàn mạch. Biểu thức: A ng = q. E = E.I.t. b. Công suất của nguồn điện - Công suất của nguồn điện bằng công suất tiêu thụ của toàn mạch. P ng = A t = E.I 3. Công và công suất của các dụng cụ chỉ tỏa nhiệt a. Công: A = U.I.t = RI 2 .t = 2 . U t R b. Công suất : P = U.I = R.I 2 = 2 U R . 4. Hiệu suất nguồn điện 8 E,r E,r E,r n Hệ Thống Kiến Thức HKI Vật Lý 11 – Ban cơ bản H = coù ích N N N A U R A E R r = = + B. CÁC DẠNG BÀI TẬP Dạng 1 : Xác định điện trở để công suất tiêu thụ mạch ngoài đạt giá trị lớn nhất. - Công suất mạch ngoài : P = R N .I 2 = R N . ( ) ξ ξ ξ   = ≤  ÷  ÷ + +   2 2 2 2 4 N N N N N R R R r R r R r ξ ξ ⇒ = = = 2 2 max 4 4 N N N N R P P R r r khi = N R r Dạng 2: Bài toán về mạch điện có bóng đèn. - Trên bóng đèn thường ghi HĐT định mức và công suất định mức của bóng đèn. - Tính cường độ định mức của đèn: = dm dm dm P I U - Điện trở định mức của đèn: = 2 dm Ñ dm U R P + Nếu I đ < I đm : đèn sáng yếu hơn bình thường (U đ < U đm ). + Nếu I đ > I đm : đèn sáng hơn bình thường (U đ > U đm ). * Trường hợp để đèn sáng bình thường thì ta thêm giả thuyết: = = d dm d dm I I vaøU U CHƯƠNG III: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1.Dòng điện trong kim loại - Bản chất dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron ngược chiều điện trường. - Điện trở suất của kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ: ρ = ρ 0 [1 + α(t – t 0 )]. α: hệ số nhiệt điện trở (K -1 ). ρ 0 : điện trở suất của vật liệu tại nhiệt độ t 0 . - Suất điện động của cặp nhiệt điện: E = α T (T 1 – T 2 ). Trong đó T 1 – T 2 là hiệu nhiệt độ giữa đầu nóng và đầu lạnh; α T là hệ số nhiệt điện động. - Hiện tượng siêu dẫn: Là hiện tượng điện trở suất của vật liệu giảm đột ngột xuống bằng 0 khi khi nhiệt độ của vật liệu giảm xuống thấp hơn một giá trị T c nhất định. Giá trị này phụ thuộc vào bản thân vật liệu. 2. Dòng điện trong chất điện phân - Trong dung dịch, các axit, ba zơ, muối bị phân li thành ion. - Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của các ion trong điện trường theo hai hướng ngược nhau. - Hiện tượng gốc axit trong dung dịch điện phân tác dụng với cực dương tạo thành chất điện phân tan trong dung dịch và cực dương bị mòn đi gọi là hiện tượng dương cực tan. - Các định luật Faraday: (chỉ đúng trong trường hợp điện phân dương cực tan). + Định luật Faraday thứ nhất: Khối lượng vật chất được giải phóng ở điện cực của bình điện phân tỉ lệ thuận với điện lượng chạy qua bình đó. m = kq Trong đó, k là đương lượng điện hoá của chất giải phóng điện cực. + Định luật Faraday thứ hai: Đương lượng điện hoá k của một nguyên tố tỉ lệ với đương lượng gam n A của nguyên tố đó. Hệ số tỉ lệ là F 1 , trong đó F được gọi là số Faraday. 9 Hệ Thống Kiến Thức HKI Vật Lý 11 – Ban cơ bản k= F 1 . n A Kết hợp hai định luật Faraday ta thiết lập được công thức tính khối lượng chất điện phân giải phóng ở điện cực: m = F 1 . n A It Lưu ý: + m(kg) = 7 10.65,9 1 . n A It + m(g) = 4 10.65,9 1 . n A It F = 96.500C/mol. B . BÀI TOÁN VỀ HIỆN TƯỢNG ĐIỆN PHÂN Phương pháp: sử dụng các định luật Farađây về hiện tượng điện phân * Định luật Farađây I: m = kq = k.I.t Trong đó, k (Kg/C) là đương lượng điện hoá của chất giải phóng điện cực. * Định luật Farađây II: m = F 1 . n A It Trong đó: F = 96500 Kg/C. m (g) khối lượng giải phóng ở điện cực I (A) cường độ dòng điện qua bình điện phân t (s) thời g ian dòng điện qua bình điện phân A: nguyên tử lượng ( khối lượng mol) n: hóa trị của chất thoát ra ở điện cực Chú ý: 1.Khi bài toán yêu cầu tìm cường độ dòng điện qua bình điện phân thì lưu ý: + Nếu bình điện phân có hiện tượng dương cực tan thì xem như điện trở thuần. + Nếu bình điện phân không có hiện tượng dương cực tan thì xem như là may thu và áp dụng định luật Ôm trong trường hợp có máy thu. 2. Trong trường hợp chất giải phóng ở điện cực là chất khí thì ta vẫn áp dụng công thức trên để tìm khối lượng của khí thoát ra và từ đó tìm thể tích ( ở điều kiện chuẩn 1mol khí chiếm thế tích 22400cm 3 ). 10 [...].. .Hệ Thống Kiến Thức HKI Vật Lý 11 – Ban cơ bản 11 . điện thế thấp; 4 Hệ Thống Kiến Thức HKI Vật Lý 11 – Ban cơ bản CHỦ ĐỀ 4: TỤ ĐIỆN. GHÉP TỤ ĐIỆN A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1.Tụ điện -Định nghĩa : Hệ 2 vật dẫn đặt gần nhau, mỗi vật là 1 bản tụ. Khoảng. nguyên tố đó. Hệ số tỉ lệ là F 1 , trong đó F được gọi là số Faraday. 9 Hệ Thống Kiến Thức HKI Vật Lý 11 – Ban cơ bản k= F 1 . n A Kết hợp hai định luật Faraday ta thiết lập được công thức tính. dụng công thức trên để tìm khối lượng của khí thoát ra và từ đó tìm thể tích ( ở điều kiện chuẩn 1mol khí chiếm thế tích 22400cm 3 ). 10 Hệ Thống Kiến Thức HKI Vật Lý 11 – Ban cơ bản 11

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan