0

Các dạng bài tập hóa học

6 632 5
  • Các dạng bài tập hóa học

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2015, 09:55

Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 16,2 gam một cacbonhidrat X thu được 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 9,0 gam nước.a) Tìm công thức đơn giản nhất của X, X thuộc loại cacbonhiđrat nào đã được học?b) Đun 16,2 gam X trong dung dịch axit thu được dung dịch Y. Cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3NH3 thu được bao nhiêu gam Ag? Giả sử hiệu suất của quá trình bằng 80%. Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 16,2 gam một cacbonhidrat X thu được 13,44 lít khí CO 2 (đktc) và 9,0 gam nước. a) Tìm công thức đơn giản nhất của X, X thuộc loại cacbonhiđrat nào đã được học? b) Đun 16,2 gam X trong dung dịch axit thu được dung dịch Y. Cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3 /NH 3 thu được bao nhiêu gam Ag? Giả sử hiệu suất của quá trình bằng 80%. Hướng dẫn. a) Gọi công thức của X là C x H y O z Ta có: m C = = 7,2 (gam); m H = = 1 (gam) M O = 16,2 – 7,2 = 8 (gam) =>X : y : z = = 0,6 : 1 : 0,5 = 6 : 10 : 5 Vậy CTPT của X là (C 6 H 10 O 5 ), X là polisaccarit. b) (C 6 H 10 O 5 ) n + nH 2 O nC 6 H 12 O 6 . 1 mol n mol mol a mol =>a = 0,1 mol C 5 H 11 O 5 CH=O + 2AgNO 3 + 3NH 3 + H 2 O → C 5 H 11 O 5 COONH 4 + 2Ag ↓ + 2NH 4 NO 3 . Theo phương trình, ta có: n Ag = o,2 mol Vì hiệu suất phản ứng bằng 80% =>m Ag = = 17,28 (gam). Bài 2: 10,4 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch Natri hiđroxit 4% . Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng. A. 22% B. 42,3% C. 57,7% D. 88%. Hướng dẫn giải. Gọi số mol của CH 3 COOH và CH 3 COOC 2 H 5 là x, y CH 3 COOH + NaOH -> CH 3 COONa CH 3 COOC 2 H 5 + NaOH -> CH 3 COONa + C 2 H 5 OH. N NaOH = (mol). Ta có hệ phương trình : => x = 0,1 ; y = 0,05. %m etyl axetat = %. Vậy chọn đáp án B. Bài 3: Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau : a) Fe 2 (SO 4 ) 3 + NaOH b) NH 4 Cl + AgNO 3 c) NaF + HCl d) MgCl 2 + KNO 3 e) FeS (r) + HCl g) HClO + KOH Hướng dẫn giải: Phương trình phân tứ và ion xảy ra trong dung dịch : a) Fe 2 (SO 4 ) 3 + 6NaOH → 2Fe(OH) 3 ↓ + 3Na 2 SO 4 2Fe 3+ + 3SO 4 2- + 6Na + + 6OH - → 2Fe(OH) 3 ↓+ 6Na + + 3SO 4 2- Fe 3+ + 3OH - → Fe(OH) 3 ↓ b) NH 4 Cl + AgNO 3 → NH 4 NO 3 + AgCl↓ NH 4 + Cl - + Ag + + NO 3 - → NH 4 + + NO 3 - + AgCl↓ Cl - + Ag + → AgCl↓ c) NaF + HCl → NaCl + HF↑ Na + + F - + H + + Cl - → Na + + Cl - + HF↑ F - + H + → HF↑ d) Không có phản ứng xảy ra e) FeS(r) + 2HCl → FeCl 2 + H 2 S ↑ FeS(r) + 2H + + 2Cl - → Fe 2+ + 2Cl - + H 2 S↑ FeS(r) + 2H + → Fe 2+ + H 2 S↑ g) HClO + KOH → KClO + H 2 O HClO + K + + OH - → K + + CIO - + H 2 O HClO + OH - → CIO - + H 2 O. Bài 4: Viết phương trình điện li của các chất sau : K 2 S, Na 2 HPO 4 , NaH 2 PO 4 , Pb(OH) 2 , HBrO, HF, HCIO 4 . Hướng dẫn giải: Phương trình điện li : a) K 2 S → 2K + + S 2_ b) Na 2 HPO 4 → 2Na + +. HPO 4 2- HPO 4 2- H + + PO 4 3- c) NaH 2 PO 4 → Na + + H 2 PO 4 - H 2 PO 4 - H + + HPO 4 2- HPO 4 2- H + + PO 4 3- d) Pb(OH) 2 Pb 2+ + 2OH - : phân li kiểu bazơ H 2 PbO 2 2H + + PbO 2 2- : phân li kiểu axit e) HBrO H + + BrO - g) HF H + + F - h) HClO 4 → H + + ClO 4 - . Bài 5: Một loại thủy tinh có thành phần hóa học được biểu diễn bằng công thức K 2 O.PbO.6SiO 2 . Tính khối lượng K 2 CO 3 , PbCO 3 và SiO 2 cần dùng để có thể sản xuất được 6,77 tấn thủy tinh trên. Coi hiệu suất qua trình là 100%. Hướng dẫn giải: Khối lượng 1 mol phân tử thủy tinh K 2 O.PbO.6SiO 2 là 677g = x 138 = 1,38 (tấn) = x 267 = 2,67 (tấn) = x 6 x 60,0 = 3,6 (tấn) Để nấu được 6,77 tấn thủy tinh trên cần dùng 13,8 tấn K 2 CO 3 , 2,67 tấn PbCO 3 và 3,6 tấn SiO 2 Bài 6: Để đốt cháy 6,80g hỗn hợp X gồm hidro và cacbon monooxit cần 8,96 lít oxi (đo ở đktc). Xác định thành phần phần trăm theo thể tích và theo khối lượng của hỗn hợp X. Hướng dẫn giải: Pthh : 2CO + O 2 2CO 2 (1) x mol mol x mol 2H 2 + O 2 2H 2 O (2) y mol mol y mol Số mol oxi: = 0,400 (mol) Theo đầu bài ta có: Tính ra: x = 0,200; y= 0,600 Phần trăm thể tích bằng phần trăm số mol: 75,0% H 2 và 25,0%CO Phần trăm khối lượng khí hidro: x 100% = 17,6% Phần trăm khối lượng khí CO là 82,4% Bài 7: Một loại thủy tinh có thành phần hóa học được biểu diễn bằng công thức K 2 O.PbO.6SiO 2 . Tính khối lượng K 2 CO 3 , PbCO 3 và SiO 2 cần dùng để có thể sản xuất được 6,77 tấn thủy tinh trên. Coi hiệu suất qua trình là 100%. Hướng dẫn giải: Khối lượng 1 mol phân tử thủy tinh K 2 O.PbO.6SiO 2 là 677g = x 138 = 1,38 (tấn) = x 267 = 2,67 (tấn) = x 6 x 60,0 = 3,6 (tấn) Để nấu được 6,77 tấn thủy tinh trên cần dùng 13,8 tấn K 2 CO 3 , 2,67 tấn PbCO 3 và 3,6 tấn SiO 2 Bài 8: Để đốt cháy 6,80g hỗn hợp X gồm hidro và cacbon monooxit cần 8,96 lít oxi (đo ở đktc). Xác định thành phần phần trăm theo thể tích và theo khối lượng của hỗn hợp X. Hướng dẫn giải: Pthh : 2CO + O 2 2CO 2 (1) x mol mol x mol 2H 2 + O 2 2H 2 O (2) y mol mol y mol Số mol oxi: = 0,400 (mol) Theo đầu bài ta có: Tính ra: x = 0,200; y= 0,600 Phần trăm thể tích bằng phần trăm số mol: 75,0% H 2 và 25,0%CO Phần trăm khối lượng khí hidro: x 100% = 17,6% Phần trăm khối lượng khí CO là 82,4% Bài 9. Các phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng nào (phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách) ? a) C 2 H 6 + Cl 2 C 2 H 5 Cl + HCl b) C 4 H 8 + H 2 O C 4 H 10 O c) C 2 H 5 Cl C 2 H 4 + HCl d) 2C 2 H 5 OH C 2 H 5 OC 2 H 5 + H 2 O Lời giải: Phản ứng thế: a) Phản ứng cộng: b) Phản ứng tách: c) ; d) Bài 10. Cho các chất sau: C 3 H 7 -OH, C 4 H 9 -OH, CH 3 -O-C 2 H 5 , C 2 H 5 -O-C 2 H 5 . Những cặp chất nào có thể là đồng đẳng hoặc đổng phân của nhau? Lời giải: Các cặp chất là đổng đẳng của nhau : C 3 H 7 OH và C 4 H 9 OH; CH 3 - О - C 2 H 5 và C 2 H 3 - О - C 2 H 5 Các cặp chất là đồng phân của nhau : CH 3 -O-C 2 H 5 và C3H7OH; C 2 H 5 -O-C 2 H 5 và C 4 H 9 OH. . 0,05. %m etyl axetat = %. Vậy chọn đáp án B. Bài 3: Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau : a) Fe 2 (SO 4 ) 3 + NaOH b). axit e) HBrO H + + BrO - g) HF H + + F - h) HClO 4 → H + + ClO 4 - . Bài 5: Một loại thủy tinh có thành phần hóa học được biểu diễn bằng công thức K 2 O.PbO.6SiO 2 . Tính khối lượng K 2 CO 3 ,. khối lượng khí hidro: x 100% = 17,6% Phần trăm khối lượng khí CO là 82,4% Bài 7: Một loại thủy tinh có thành phần hóa học được biểu diễn bằng công thức K 2 O.PbO.6SiO 2 . Tính khối lượng K 2 CO 3 ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Các dạng bài tập hóa học, Các dạng bài tập hóa học, Các dạng bài tập hóa học