0

Tuyển tập đề thi học kì 1_Vật lý 10_Chương trình nâng cao

18 2,241 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2015, 14:32

ĐỀ THI HỌC KỲ I, NĂM 2014 MÔN: VẬT LÝ- LỚP 10 - CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC – SỐ 1: Câu 1:(2,5 điểm) a, Viết công thức tính gia tốc, nêu đặc điểm của véctơ gia tốc trong chuyển động thẳng chậm dần đều. b, Một xe ôtô có khối lượng 2 tấn đang chạy với tốc độ 36km/h thì tắt máy và hãm phanh, sau 5 giây thì xe dừng hẳn. Tính gia tốc của xe và tính lực hãm tác dụng lên xe. Vẽ véctơ gia tốc và véctơ vận tốc trên cùng một hình vẽ. Câu 2:(2 điểm) a, Cho biết phương, chiều của lực đàn hồi của lò xo. b, Treo một vật có khối lượng 200gam vào đầu dưới của một lò xo, đầu trên của lò xo cố định. ta thấy lò xo giãn ra 2cm. Lấy g=10m/s 2 . Tính độ cứng của lò xo. Vẽ hình và biểu diễn các lực tác dụng vào vật trên hình vẽ. Câu 3:(2 điểm) Một người có khối lượng 50kg đứng trong buồng thang máy. Lấy g= 10m/s 2 . Hãy tính áp lực mà người đó tác dụng lên sàn buồng thang máy trong hai trường hợp sau: a, Thang máy đang đi lên đều. b, Thang máy đang đi lên chậm dần đều với gia tốc 2m/s 2 . Câu 4:(3,5 điểm) Cho hệ vật như hình vẽ, hai vật m 1 và m 2 được nối với nhau bằng sợi dây không giãn vắt qua một ròng rọc cố định. Bỏ qua ma sát giữa dây và ròng rọc, khối lượng dây và ròng rọc không đáng kể. Góc tạo bởi mặt phẳng nghiêng và mặt phẳng ngang là α= 30 0 . Biết khối lượng m 1 = 2kg; khối lượng m 2 có thể thay đổi được. Hệ số ma sát nghỉ và hệ số ma sát trượt giữa vật m 1 với mặt phẳng nghiêng lần lượt là µ n = 0,2 và µ t = 0,1.Lấy g= 10m/s 2 . 1. Cho m 2 = 0,5kg, thả cho hệ bắt đầu chuyển động ta thấy m 1 trượt xuống. a, Tính áp lực mà m 1 tác dụng lên mặt phẳng nghiêng. b, Tính gia tốc của hai vật. 2. Cho m 2 = 0,8kg. Hỏi lực ma sát tác dụng vào vật m 1 là loại ma sát gì. Tính độ lớn của lực ma sát đó. ………………………………. α m 1 m 2 NỘI DUNG DAP AN ĐIỂM Câu 1 (2,5điểm) a, * Công thức tính gia tốc ………………………………………………………… * Đặc điểm của véc tơ gia tốc ……………………………………………………… b, * Tính 0 10 2 5 v v a t − − = = = − m/s 2 ……………………………………………… * Tính đượ c độ l ớ n F h = 4000N ……………………………………………………. * V ẽ hình ( v ẽ véct ơ gia t ố c ng ượ c h ướ ng vect ơ v ậ n t ố c) …………………………. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Câu 2 (2,0 đ i ể m) a. * Nêu ph ươ ng, chi ề u c ủ a l ự c đ àn h ồ i c ủ a lò xo …………………… ………… b, * V ẽ hình ch ỉ ra 2 l ự c tác d ụ ng vào v ậ t là tr ọ ng l ự c và l ự c đ àn h ồ i …….……… * Áp d ụ ng đ i ề u ki ệ n cân b ằ ng để suy ra mg = k l∆ …………………………………. * Tính đượ c k = 100 N/m ………………………………………………………… 0,50 0,50 0,50 0,50 Câu 3 (2,0 đ i ể m) * Phân tích l ự c tác d ụ ng vào v ậ t và vi ế t đượ c . P Q m a + = ur ur r (trong hqc g ắ n v ớ i đấ t) ho ặ c qt P Q F O + + = ur ur uur ur (trong hqc g ắ n v ớ i thang máy) ; . qt F m a = − uur r ……………… * Chi ế u lên ph ươ ng th ẳ ng đứ ng h ướ ng lên và suy ra áp l ự c N= Q= m(g+a) ……. a. Thang máy đ i lên đề u a= 0, N= Q= 500N .………………………………………. b, Thang máy đ i lên ch ậ m d ầ n đề u a= - 2m/s 2 , N= Q= 400N ……………………… 0,50 0,50 0,50 0.50 Câu 4 (3,5 đ i ể m) V ẽ hình, phân tích l ự c tác d ụ ng lên 2 v ậ t. Phân tích 1 1 1 x y P P P = + ur uur uur 1, a,* Tính đượ c Q= P 1y = m 1. g.cos α = … = 17,3N và suy ra áp l ự c N= Q= 17,3N … * Tính đượ c P 1x = m 1. g.sin α = … = 10N …………………………………………… * Khi m 2 = 0,5kg .Tính đượ c P 2 = m 2 g= … = 5N. Tính đượ c f mst = µ t Q=…= 1,73N… * Suy ra P 1x - P 2 - f mst = (m 1 + m 2 )a và tính đượ c a= 1,3m/s 2 ……………………… b, *Khi m 2 = 0,8kg. Tính đượ c P 2 =…= 8N. Tính đượ c f msn max = µ n Q=…= 3,5N … *So sánh P 1x v ớ i P 2 + f msn max và P 2 v ớ i P 1x + f msn max suy ra hai v ậ t đứ ng yên a= 0 Tính đượ c f msn = P 1x – P 2 = … = 2N …………………………………………………. 1.00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Lưu ý: * H ọ c sinh có th ể gi ả i theo cách khác mà đ úng k ế t qu ả v ẫ n cho đ i ể m t ố i c ủ a câu đ ó. *H ọ c sinh ghi sai ho ặ c thi ế u đơ n v ị 1 l ầ n tr ừ 0,25 đ i ể m, 2 l ầ n tr ở lên tr ừ 0,5 đ i ể m cho toàn bài. - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.COM - vuhoangbg@gmail.com ĐỀ THI HỌC KỲ I, NĂM 2014 MÔN: VẬT LÝ 10 - CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC – SỐ 2: Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về chuyển động thẳng đều A. Tại mọi thời điểm véctơ vận tốc như nhau. B. Vận tốc luôn có giá trị dương. C. Vận tốc có độ lớn không đổi theo thời gian. D. Véc tơ vận tốc có hướng không thay đổi. Câu 2. Giọ s là quãng đường, v là vận tốc, t là thời gian chuyển động. Công thức nào sau đây là công thức đúng tính quãng đường của chuyển động thẳng đều A. s v.t = B. 2 s v .t = C. 2 s v.t = D. v s t = . Câu 3. M ộ t qu ả c ầ u đượ c ném th ẳ ng đứ ng t ừ m ặ t đấ t lên v ớ i v ậ n t ố c đầ u 15m/s. B ỏ qua s ứ c c ả n c ủ a không khí. L ấ y g= 10m/s. V ậ n t ố c và trí c ủ a qu ả c ầ u sau khi ném 2s là : A. v =5m/s, cách m ặ t đấ t 20m B. v =10m/s, cách m ặ t đấ t 10m C. v =10m/s, cách m ặ t đấ t 20m D. v =5m/s, cách m ặ t đấ t 10m. Câu 4. Lúc 8h m ộ t ôtô đ i qua A trên m ộ t đườ ng th ẳ ng v ớ i v ậ n t ố c 10 m/s, chuy ể n độ ng ch ậ m d ầ n đề u v ớ i gia t ố c 0,2 m/s 2 . Cùng lúc đ ó t ạ i m ộ t đ i ể m B cách A 560m, m ộ t xe th ứ hai kh ở i hành đ i ng ượ c chi ề u v ớ i xe th ứ nh ấ t chuy ể n độ ng nhanh d ầ n đề u v ớ i gia t ố c 0,4 m/s 2 . Th ờ i đ i ể m và v ị trí lúc hai xe g ặ p nhau là ? A. Lúc 8 gi ờ 40 s, N ơ i g ặ p nhau cách A 120m. B. Lúc 8 gi ờ 40 s, N ơ i g ặ p nhau cách A 240m. C. Lúc 8 gi ờ 30 s, N ơ i g ặ p nhau cách A 120m. D. Lúc 8 gi ờ 30 s, N ơ i g ặ p nhau cách A 240m. Câu 5. Đặ c đ i ể m nào d ướ i đ ây không ph ả i là đặ c đ i ể m c ủ a chuy ể n độ ng r ơ i t ự do ? A. Lúc t=0 thì v 0 ≠ B. Chuy ể n độ ng theo ph ươ ng th ẳ ng đứ ng, chi ề u t ừ trên xu ố ng. C. V ậ t chuy ể n độ ng th ẳ ng nhanh d ầ n đề u. D. T ạ i m ộ t n ơ i và g ầ n m ặ t đấ t, m ọ i v ậ t r ơ i t ự do nh ư nhau. Câu 6. Khi s ử d ụ ng công th ứ c c ộ ng v ậ n t ố c 13 12 23 v v v = + r r r k ế t lu ậ n nào sau đ ây là đ úng A. Khi 12 v r và 23 v r ng ượ c h ướ ng 13 12 23 v v v = + B. Khi 12 v r và 23 v r cùng h ướ ng 13 12 23 v v v = − C. Khi 12 v r và 23 v r vuông góc 2 2 13 12 23 v v v = − D. Khi 12 v r và 23 v r vuông góc 2 2 13 12 23 v v v = + Câu 7. M ộ t v ậ t đượ c th ả r ơ i t ừ độ cao 19,6 m. l ấ y g=9,8 m/s 2 . v ậ n t ố c c ủ a v ậ t khi ch ạ m đấ t là : A. 9,6 / v m s = . B. 19,6 / v m s = . C. 16,9 / v m s = . D. 9,8 / v m s = . Câu 8. M ộ t ôtô chuy ể n độ ng v ớ i v ậ n t ố c 36 km/h thì hãm phanh và chuy ể n độ ng ch ậ m d ầ n đề u v ớ i gia t ố c 2m/s 2 . Quãng đườ ng đ i c ủ a xe sau khi hãm phanh 2 giây và cho đế n khi d ừ ng h ẳ n l ầ n l ượ t là : A. 16m và 25m. B. 16m và 72m. C. 16m và 36m. D. 16m và 18m. Câu 9. M ộ t ôtô ch ạ y t ừ t ỉ nh A đế n t ỉ nh B. Trong n ử a đ o ạ n đườ ng xe chuy ể n độ ng v ớ i v ậ n t ố c 40 km/h. Trong n ử a đ o ạ n đườ ng sau xe ch ạ y v ớ i v ậ n t ố c 60 km/h. H ỏ i t ố c độ trung bình c ủ a xe trên đ o ạ n đườ ng AB là : A. 24 km/h. B. 40 km/h. C. 50 km/h. D. 48 km/h. Câu 10. M ộ t đĩ a tròn bán kính 10cm, quay đề u m ỗ i vòng h ế t 2s. V ậ n t ố c dài c ủ a m ộ t đ i ể m n ằ m trên vành đĩ a là : A. v=3,14 m/s. B. v =0,314 m/s C. v =31,4 m/s D. v =314 m/s Câu 11. M ộ t v ậ t r ơ i t ừ độ cao h. Bi ế t trong trong giây cu ố i cùng v ậ t r ơ i đượ c quãng đườ ng 15m. Th ờ i gian r ơ i c ủ a v ậ t là : (l ấ y g=10 m/s 2 ) A. t =3s. B. t =1s. C. t =1,5 s D. t =2 s. Câu 12. M ộ t xe l ử a b ắ t đầ u d ờ i kh ỏ i ga và chuy ể n độ ng th ẳ ng nhanh d ầ n đề u v ớ i gia t ố c 0,1 m/s 2 . Sau th ờ i gian bao lâu xe đạ t v ậ n t ố c 36 km/h ? A. t 100s = B. t 360s = . C. t 300s = D. t 200s = - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.COM - vuhoangbg@gmail.com Câu 13. Lúc 7h sáng m ộ t ng ườ i đ i xe đạ p đ u ổ i theo m ộ t ng ườ i đ i b ộ đ ã đ i đượ c 16 km. C ả hai chuy ể n độ ng th ẳ ng đề u v ớ i v ậ n t ố c 12 km/h và 4 km/h. Ng ườ i đ i xe đạ p đ u ổ i k ị p ng ườ i đ i b ộ vào th ờ i đ i ể m và v ị trí nào sau đ ây : A. Lúc 9h, t ạ i v ị trí cách ch ỗ kh ở i hành 24 km B. Lúc 9h, t ạ i v ị trí cách ch ỗ kh ở i hành 12 km. C. Lúc 9h, t ạ i v ị trí cách ch ỗ kh ở i hành 4 km. D. Lúc 9h, t ạ i v ị trí cách ch ỗ kh ở i hành 16 km. Câu 14. V ậ n t ố c c ủ a m ộ t ch ấ t đ i ể m chuy ể n độ ng d ọ c theo tr ụ c Ox cho b ở i h ệ th ứ c v 10 2t(m / s) = − . V ậ n t ố c trung bình c ủ a ch ấ t đ i ể m trong kho ả ng th ờ i gian t ừ t 1 =2s đế n t 2 = 4s là A. 2 m/s B. 3m/s C. 4 m/s D. 1 m/s. Câu 15. Đặ c đ i ể m nào sau đ ây không phù h ợ p v ớ i chuy ể n độ ng th ẳ ng bi ế n đổ i đề u? A. Gia t ố c bi ế n thiên theo hàm b ậ c hai c ủ a th ờ i gian. B. V ậ n t ố c bi ế n thiên theo hàm b ậ c nh ấ t c ủ a th ờ i gian. C. Hi ệ u quãng đườ ng đ i đượ c trong nh ữ ng kho ả ng th ờ i gian liên ti ế p b ằ ng nhau luôn là m ộ t h ằ ng s ố . D. Quãng đườ ng đ i biên thiên theo hàm b ậ c hai c ủ a th ờ i gian. Câu 16. M ộ t canô đ i xuôi dòng n ướ c t ừ b ế n A t ớ i b ế n B h ế t 2h, còn n ế u đ i ng ượ c dòng t ừ B v ề A h ế t 3h. Bi ế t v ậ n t ố c c ủ a dòng n ướ c so v ớ i b ờ sông là 5 km/h. V ậ n t ố c c ủ a canô so v ớ i n ướ c là : A. 25 km/h B. 10 km/h. C. 1 km/h. D. 15 km/h Câu 17. M ộ t v ậ t chuy ể n độ ng th ẳ ng ch ậ m d ầ n đề u quãng đườ ng đ i đượ c trong giây th ứ 3 là là 8m và quãng đườ ng đ i đượ c trong giây th ứ 6 là 2m. V ậ n t ố c đầ u và gia t ố c c ủ a v ậ t là: A. 2 0 10 / , 1 / v m s a m s = = − B. 2 0 13 / , 2 / v m s a m s = = − C. 2 0 14 / , 4 / v m s a m s = = − D. 2 0 16 / , 3 / v m s a m s = = − Câu 18. M ộ t v ậ t chuy ể n độ ng v ớ i ph ươ ng trình 2 x 6t 2t = + . K ế t lu ậ n nào sau đ ây là sai ? A. V ậ t chuy ể n độ ng nhanh d ầ n đề u B. V ậ n t ố c ban đầ u c ủ a v ậ t là 6 m/s. C. V ậ t chuy ể n độ ng theo chi ề u d ươ ng c ủ a tr ụ c t ọ a độ . D. Gia t ố c c ủ a v ậ t là 2 m/s 2 . Câu 19. M ộ t ca nô ch ạ y xuôi dòng t ừ A đế n B m ấ t 2 h, khi ch ạ y v ề m ấ t 4h. N ế u ca nô t ắ t máy và trôi theo dòng n ướ c t ừ A đế n B thì th ờ i gian chuy ể n độ ng là : A. 6h. B. 8h. C. 2h D. 6h. Câu 20. Ph ươ ng trình chuy ể n độ ng c ủ a m ộ t v ậ t có d ạ ng 2 3 4 2 x t t = − + . Công th ứ c v ậ n t ố c t ứ c th ờ i c ủ a v ậ t là : A. 2( 2) v t = − m/s. B. 2( 2) v t = + m/s. C. 2( 1) v t = − m/s D. 4( 1) v t = − m/s. Câu 21. Chuy ể n độ ng th ẳ ng bi ế n đổ i đề u có t ọ a độ x, quãng đườ ng s, v ậ n t ố c v, th ờ i gian chuy ể n độ ng t, gia t ố c a. Công th ứ c nào sau đ ây là SAI ? A. 2 0 0 1 x x v t at 2 = + + B. 2 0 1 s v t at 2 = + C. 2 2 0 v v 2as + = D. 2 2 0 v v 2as − = Câu 22. Bi ể u th ứ c nào sau đ ây dùng để xác đị nh gia t ố c trong chuy ể n độ ng th ẳ ng bi ế n đổ i đề u ? v ớ i v 0 , v t là v ậ n t ố c t ạ i các th ờ i đ i ể m t 0 và t. A. 2 2 t 0 0 v v a t t + = − B. t 0 0 v v a t t + = − C. t 0 0 v v a t t − = − D. 2 2 t 0 0 v v a t t − = − Câu 23. Công th ứ c nào sau đ ây dùng tính v ậ n t ố c góc c ủ a v ậ t chuy ể n độ ng tròn đề u ? A. t ϕ ω ∆ = ∆ B. 2 t ϕ ω ∆ = ∆ C. s t ω ∆ = ∆ . D. R ϕ ω ∆ = . Câu 24. Ch ậ t đ i ể m chuy ể n độ ng trên đườ ng tròn bán kính r=15m, v ớ i v ậ n t ố c dài 54 km/h/ Gia t ố c h ướ ng tâm c ủ a ch ấ t đ i ể m là: - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.COM - vuhoangbg@gmail.com A. 2 225 / ht a m s = . B. 2 15 / ht a m s = . C. 2 1 / ht a m s = . D. 2 30 / ht a m s = . Câu 25. Đ i ề u nào sau đ ây là SAI khi nói v ề gia t ố c trong chuy ể n độ ng tròn đề u A. Véct ơ gia t ố c luôn h ướ ng vào tâm đườ ng tròn qu ỹ đạ o. B. Độ l ớ n c ủ a gia t ố c h ướ ng tâm 2 v a r = C. Véc t ơ gia t ố c vuông góc v ớ i véc t ơ v ậ n t ố c t ạ i m ọ i th ờ i đ i ể m. D. Gia t ố c đặ c tr ư ng cho s ự bi ế n thiên v ề độ l ớ n c ủ a v ậ n t ố c. Câu 26. Bi ể u th ứ c gia t ố c h ướ ng tâm c ủ a chuy ể n độ ng tròn đề u là : A. 2 ht a r ω = B. 2 ht a v r = C. ht a v.r = D. ht a r ω = Câu 27. Hai xe A và B chuy ể n độ ng trên hai đườ ng th ẳ ng vuông góc v ớ i nhau, v ậ n t ố c c ủ a hai xe là 8 m/s và 6 m/s. V ậ n t ố c c ủ a A so v ớ i B là : A. 14 m/s B. 16 m/s C. 10 m/s D. 2 m/s Câu 28. Đ i ề u nào sau đ ây là SAI khi nói v ề t ọ a độ c ủ a v ậ t chuy ể n độ ng th ẳ ng đề u? A. T ọ a độ bi ế n thiên theo hàm b ậ c hai c ủ a th ờ i gian. B. T ọ a độ luôn thay đổ i theo th ờ i gian. C. T ọ a độ có th ể âm d ươ ng ho ặ c b ằ ng không D. T ọ a độ bi ế n thiên theo hàm b ậ c nh ấ t c ủ a th ờ i gian. Câu 29. M ộ t v ậ t chuy ể n độ ng nhanh d ầ n đề u đ i đượ c quãng đườ ng s 1 = 12m và s 2 = 32 m trong hai kho ả ng th ờ i gian liên ti ế p b ằ ng nhau là 2s. Gia t ố c chuy ể n độ ng c ủ a v ậ t là : A. 2 m/s 2 . B. 5 m/s 2 . C. 2,5 m/s 2 . D. 10 m/s 2 Câu 30. Bi ể u th ứ c nào sau đ ây th ể hi ệ n m ố i liên h ệ gi ữ a t ố c độ góc ( ω ), t ố c độ dài (v), chu kì quay (T), và t ầ n s ố (f) c ủ a chuy ể n độ ng tròn đề u? A. 2 2 v r Tr r f π ω π = = = B. 2 2 v r fr r T π ω π = = = . C. 2 2 v fr r r T ω π π = = = . D. 2 2 v r fr r T π ω π = = = . ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2 01. { - - - 10. { - - - 19. - | - - 28. { - - - 02. { - - - 11. - - - ~ 20. - - - ~ 29. - | - - 03. - - - ~ 12. { - - - 21. - - } - 30. - - - ~ - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.COM - vuhoangbg@gmail.com 04. - | - - 13. { - - - 22. - - } - 05. { - - - 14. { - - - 23. { - - - 06. - - } - 15. { - - - 24. - | - - 07. - | - - 16. { - - - 25. - - - ~ 08. { - - - 17. - | - - 26. { - - - 09. - - - ~ 18. - - - ~ 27. - - } - - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com 1 ĐỀ THI HỌC KỲ I, NĂM 2014 MÔN: VẬT LÝ 10 - CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC – SỐ 3: Câu 1. Vận tốc của một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox cho bởi hệ thức v 10 2t(m / s) = − . Vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian từ t 1 =2s đến t 2 = 4s là A. 2 m/s B. 3m/s C. 1 m/s. D. 4 m/s Câu 2. Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều quãng đường đi được trong giây thứ 3 là là 8m và quãng đường đi được trong giây thứ 6 là 2m. Vận tốc đầu và gia tốc của vật là: A. 2 0 14 / , 4 / v m s a m s = = − B. 2 0 10 / , 1 / v m s a m s = = − C. 2 0 13 / , 2 / v m s a m s = = − D. 2 0 16 / , 3 / v m s a m s = = − Câu 3. Biểu thức nào sau đây dùng để xác định gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều ? với v 0 , v t là vận tốc tại các thời điểm t 0 và t. A. t 0 0 v v a t t − = − B. 2 2 t 0 0 v v a t t − = − C. t 0 0 v v a t t + = − D. 2 2 t 0 0 v v a t t + = − Câu 4. Một vật chuyển động nhanh dần đều đi được quãng đường s 1 = 12m và s 2 = 32 m trong hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 2s. Gia tốc chuyển động của vật là : A. 5 m/s 2 . B. 10 m/s 2 C. 2,5 m/s 2 . D. 2 m/s 2 . Câu 5. Chuyển động thẳng biến đổi đều có tọa độ x, quãng đường s, vận tốc v, thời gian chuyển động t, gia tốc a. Công thức nào sau đây là SAI ? A. 2 2 0 v v 2as + = B. 2 0 1 s v t at 2 = + C. 2 0 0 1 x x v t at 2 = + + D. 2 2 0 v v 2as − = Câu 6. Chật điểm chuyển động trên đường tròn bán kính r=15m, với vận tốc dài 54 km/h/ Gia tốc hướng tâm của chất điểm là: A. 2 225 / ht a m s = . B. 2 1 / ht a m s = . C. 2 30 / ht a m s = . D. 2 15 / ht a m s = . Câu 7. Lúc 7h sáng một người đi xe đạp đuổi theo một người đi bộ đã đi được 16 km. Cả hai chuyển động thẳng đều với vận tốc 12 km/h và 4 km/h. Người đi xe đạp đuổi kịp người đi bộ vào thời điểm và vị trí nào sau đây : A. Lúc 9h, tại vị trí cách chỗ khởi hành 24 km B. Lúc 9h, tại vị trí cách chỗ khởi hành 4 km. C. Lúc 9h, tại vị trí cách chỗ khởi hành 12 km. D. Lúc 9h, tại vị trí cách chỗ khởi hành 16 km. Câu 8. Một ca nô chạy xuôi dòng từ A đến B mất 2 h, khi chạy về mất 4h. Nếu ca nô tắt máy và trôi theo dòng nước từ A đến B thì thời gian chuyển động là : A. 8h. B. 6h. C. 2h D. 6h. Câu 9. Phương trình chuyển động của một vật có dạng 2 3 4 2 x t t = − + . Công thức vận tốc tức thời của vật là : A. 2( 2) v t = − m/s. B. 2( 2) v t = + m/s. C. 4( 1) v t = − m/s. D. 2( 1) v t = − m/s - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com 2 Câu 10. Đặc điểm nào sau đây không phù hợp với chuyển động thẳng biến đổi đều? A. Gia tốc biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian. B. Quãng đường đi biên thiên theo hàm bậc hai của thời gian. C. Hiệu quãng đường đi được trong những khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau luôn là một hằng số. D. Vận tốc biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian. Câu 11. Khi sử dụng công thức cộng vận tốc 13 12 23 v v v = + r r r kết luận nào sau đây là đúng A. Khi 12 v r và 23 v r ngược hướng 13 12 23 v v v = + B. Khi 12 v r và 23 v r cùng hướng 13 12 23 v v v = − C. Khi 12 v r và 23 v r vuông góc 2 2 13 12 23 v v v = + D. Khi 12 v r và 23 v r vuông góc 2 2 13 12 23 v v v = − Câu 12. Một vật chuyển động với phương trình 2 x 6t 2t = + . Kết luận nào sau đây là sai ? A. Vận tốc ban đầu của vật là 6 m/s. B. Vật chuyển động theo chiều dương của trục tọa độ. C. Gia tốc của vật là 2 m/s 2 . D. Vật chuyển động nhanh dần đều Câu 13. Công thức nào sau đây dùng tính vận tốc góc của vật chuyển động tròn đều ? A. 2 t ϕ ω ∆ = ∆ B. t ϕ ω ∆ = ∆ C. R ϕ ω ∆ = . D. s t ω ∆ = ∆ . Câu 14. Một ôtô chuyển động với vận tốc 36 km/h thì hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với gia tốc 2m/s 2 . Quãng đường đi của xe sau khi hãm phanh 2 giây và cho đến khi dừng hẳn lần lượt là : A. 16m và 36m. B. 16m và 18m. C. 16m và 72m. D. 16m và 25m. Câu 15. Một vật rơi từ độ cao h. Biết trong trong giây cuối cùng vật rơi được quãng đường 15m. Thời gian rơi của vật là : (lấy g=10 m/s 2 ) A. t =2 s. B. t =1s. C. t =3s. D. t =1,5 s Câu 16. Hai xe A và B chuyển động trên hai đường thẳng vuông góc với nhau, vận tốc của hai xe là 8 m/s và 6 m/s. Vận tốc của A so với B là : A. 10 m/s B. 2 m/s C. 14 m/s D. 16 m/s Câu 17. Một canô đi xuôi dòng nước từ bến A tới bến B hết 2h, còn nếu đi ngược dòng từ B về A hết 3h. Biết vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 5 km/h. Vận tốc của canô so với nước là : A. 10 km/h. B. 25 km/h C. 1 km/h. D. 15 km/h Câu 18. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về chuyển động thẳng đều A. Vận tốc có độ lớn không đổi theo thời gian. B. Tại mọi thời điểm véctơ vận tốc như nhau. C. Vận tốc luôn có giá trị dương. D. Véc tơ vận tốc có hướng không thay đổi. Câu 19. Một vật được thả rơi từ độ cao 19,6 m. lấy g=9,8 m/s 2 . vận tốc của vật khi chạm đất là : A. 19,6 / v m s = . B. 16,9 / v m s = . C. 9,8 / v m s = . D. 9,6 / v m s = . Câu 20. Biểu thức nào sau đây thể hiện mối liên hệ giữa tốc độ góc ( ω ), tốc độ dài (v), chu kì quay (T), và tần số (f) của chuyển động tròn đều? A. 2 2 v fr r r T ω π π = = = . B. 2 2 v r Tr r f π ω π = = = C. 2 2 v r fr r T π ω π = = = . D. 2 2 v r fr r T π ω π = = = . - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com 3 Câu 21. Biểu thức gia tốc hướng tâm của chuyển động tròn đều là : A. 2 ht a r ω = B. 2 ht a v r = C. ht a r ω = D. ht a v.r = Câu 22. Điều nào sau đây là SAI khi nói về tọa độ của vật chuyển động thẳng đều? A. Tọa độ biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian. B. Tọa độ có thể âm dương hoặc bằng không C. Tọa độ biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian. D. Tọa độ luôn thay đổi theo thời gian. Câu 23. Một ôtô chạy từ tỉnh A đến tỉnh B. Trong nửa đoạn đường xe chuyển động với vận tốc 40 km/h. Trong nửa đoạn đường sau xe chạy với vận tốc 60 km/h. Hỏi tốc độ trung bình của xe trên đoạn đường AB là : A. 50 km/h. B. 48 km/h. C. 24 km/h. D. 40 km/h. Câu 24. Điều nào sau đây là SAI khi nói về gia tốc trong chuyển động tròn đều A. Véctơ gia tốc luôn hướng vào tâm đường tròn quỹ đạo. B. Véc tơ gia tốc vuông góc với véc tơ vận tốc tại mọi thời điểm. C. Gia tốc đặc trưng cho sự biến thiên về độ lớn của vận tốc. D. Độ lớn của gia tốc hướng tâm 2 v a r = Câu 25. Một quả cầu được ném thẳng đứng từ mặt đất lên với vận tốc đầu 15m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g= 10m/s. Vận tốc và trí của quả cầu sau khi ném 2s là : A. v =5m/s, cách mặt đất 10m. B. v =10m/s, cách mặt đất 20m C. v =5m/s, cách mặt đất 20m D. v =10m/s, cách mặt đất 10m Câu 26. Một đĩa tròn bán kính 10cm, quay đều mỗi vòng hết 2s. Vận tốc dài của một điểm nằm trên vành đĩa là : A. v =314 m/s B. v=3,14 m/s. C. v =0,314 m/s D. v =31,4 m/s Câu 27. Lúc 8h một ôtô đi qua A trên một đường thẳng với vận tốc 10 m/s, chuyển động chậm dần đều với gia tốc 0,2 m/s 2 . Cùng lúc đó tại một điểm B cách A 560m, một xe thứ hai khởi hành đi ngược chiều với xe thứ nhất chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,4 m/s 2 . Thời điểm và vị trí lúc hai xe gặp nhau là ? A. Lúc 8 giờ 40 s, Nơi gặp nhau cách A 240m. B. Lúc 8 giờ 30 s, Nơi gặp nhau cách A 240m. C. Lúc 8 giờ 40 s, Nơi gặp nhau cách A 120m. D. Lúc 8 giờ 30 s, Nơi gặp nhau cách A 120m. Câu 28. Một xe lửa bắt đầu dời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s 2 . Sau thời gian bao lâu xe đạt vận tốc 36 km/h ? A. t 360s = . B. t 300s = C. t 100s = D. t 200s = Câu 29. Gi ọ s là quãng đườ ng, v là v ậ n t ố c, t là th ờ i gian chuy ể n độ ng. Công th ứ c nào sau đ ây là công th ứ c đ úng tính quãng đườ ng c ủ a chuy ể n độ ng th ẳ ng đề u A. 2 s v.t = B. s v.t = C. 2 s v .t = D. v s t = . Câu 30. Đặ c đ i ể m nào d ướ i đ ây không ph ả i là đặ c đ i ể m c ủ a chuy ể n độ ng r ơ i t ự do ? A. Lúc t=0 thì v 0 ≠ B. T ạ i m ộ t n ơ i và g ầ n m ặ t đấ t, m ọ i v ậ t r ơ i t ự do nh ư nhau. C. Chuy ể n độ ng theo ph ươ ng th ẳ ng đứ ng, chi ề u t ừ trên xu ố ng. D. V ậ t chuy ể n độ ng th ẳ ng nhanh d ầ n đề u. - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com 4 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3 01. { - - - 10. { - - - 19. { - - - 28. - - } - 02. - - } - 11. - - - ~ 20. - - } - 29. - | - - 03. { - - - 12. - - } - 21. { - - - 30. { - - - 04. { - - - 13. - | - - 22. { - - - 05. { - - - 14. - - - ~ 23. - | - - 06. - - - ~ 15. { - - - 24. - - } - 07. { - - - 16. { - - - 25. { - - - 08. { - - - 17. - | - - 26. - | - - 09. - - } - 18. - | - - 27. { - - - [...]... Website, Diễn đàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com ĐỀ THI HỌC KỲ I, NĂM 2014 MÔN: VẬT LÝ 10 - CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC – SỐ 4: Câu 1 Giọ s là quãng đường, v là vận tốc, t là thời gian chuyển động Công thức nào sau đây là công thức đúng tính quãng đường của chuyển động thẳng đều v s= 2 2 t A s = v.t B C s = v.t D s = v t Câu 2 Điều... - 17 { - - - 26 { - - - 09 - - } - 18 { - - - 27 - | - - - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com ĐỀ THI HỌC KỲ I, NĂM 2014 MÔN: VẬT LÝ 10 - CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC – SỐ 5: Câu 1 Chật điểm chuyển động trên đường tròn bán kính r=15m, với vận tốc dài 54 km/h/ Gia tốc hướng tâm của chất điểm là:... Một vật chuyển động với phương trình x = 6t + 2t Kết luận nào sau đây là sai ? A Gia tốc của vật là 2 m/s2 B Vật chuyển động theo chiều dương của trục tọa độ C Vận tốc ban đầu của vật là 6 m/s D Vật chuyển động nhanh dần đều Câu 26 Đặc điểm nào sau đây không phù hợp với chuyển động thẳng biến đổi đều? A Gia tốc biến thi n theo hàm bậc hai của thời gian B Vận tốc biến thi n theo hàm bậc nhất của thời... thức nào sau đây dùng tính vận tốc góc của vật chuyển động tròn đều ? ∆ϕ ∆ϕ ∆ϕ ∆s ω= ω= ω= 2 ω= R ∆t ∆t ∆t A B C D Câu 22 Điều nào sau đây là SAI khi nói về tọa độ của vật chuyển động thẳng đều? A Tọa độ biến thi n theo hàm bậc nhất của thời gian B Tọa độ có thể âm dương hoặc bằng không C Tọa độ luôn thay đổi theo thời gian D Tọa độ biến thi n theo hàm bậc hai của thời gian Câu 23 Lúc 7h sáng một người... phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống B Vật chuyển động thẳng nhanh dần đều C Tại một nơi và gần mặt đất, mọi vật rơi tự do như nhau D Lúc t=0 thì v ≠ 0 Câu 21 Điều nào sau đây là SAI khi nói về tọa độ của vật chuyển động thẳng đều? A Tọa độ biến thi n theo hàm bậc hai của thời gian B Tọa độ có thể âm dương hoặc bằng không C Tọa độ biến thi n theo hàm bậc nhất của thời gian D Tọa độ luôn thay đổi theo thời... ngược hướng 13 Câu 26 Đặc điểm nào sau đây không phù hợp với chuyển động thẳng biến đổi đều? A Gia tốc biến thi n theo hàm bậc hai của thời gian B Hiệu quãng đường đi được trong những khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau luôn là một hằng số C Quãng đường đi biên thi n theo hàm bậc hai của thời gian D Vận tốc biến thi n theo hàm bậc nhất của thời gian Câu 27 Hai xe A và B chuyển động trên hai đường thẳng... Câu 2 Điều nào sau đây là SAI khi nói về gia tốc trong chuyển động tròn đều A Véc tơ gia tốc vuông góc với véc tơ vận tốc tại mọi thời điểm B Véctơ gia tốc luôn hướng vào tâm đường tròn quỹ đạo v2 a= r C Độ lớn của gia tốc hướng tâm D Gia tốc đặc trưng cho sự biến thi n về độ lớn của vận tốc Câu 3 Một vật chuyển động nhanh dần đều đi được quãng đường s1= 12m và s2= 32 m trong hai khoảng thời gian liên... 15 km/h Câu 7 Biểu thức nào sau đây thể hiện mối liên hệ giữa tốc độ góc ( ω ), tốc độ dài (v), chu kì quay (T), và tần số (f) của chuyển động tròn đều? 2π ω 2π r v = = 2π fr = r T r T A B 2π π v = ω r = 2π Tr = r v = ω r = 2π fr 2 = r f T C D v = ω r = 2π fr = Câu 8 Một vật chuyển động nhanh dần đều đi được quãng đường s1= 12m và s2= 32 m trong hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 2s Gia... tốc 36 km/h thì hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với gia tốc 2m/s2 Quãng đường đi của xe sau khi hãm phanh 2 giây và cho đến khi dừng hẳn lần lượt là : A 16m và 25m B 16m và 72m C 16m và 36m D 16m và 18m Câu 10 Điều nào sau đây là SAI khi nói về gia tốc trong chuyển động tròn đều v2 a= r A Độ lớn của gia tốc hướng tâm B Gia tốc đặc trưng cho sự biến thi n về độ lớn của vận tốc C Véctơ gia tốc luôn... biến đổi đều ? với v0, vt là vận tốc tại các thời điểm t0 và t 2 2 v 2 + v0 v 2 − v0 v t − v0 v t + v0 t t a= a= a= a= t − t0 t − t0 t − t0 t − t0 A B C D Câu 15 Lúc 8h một ôtô đi qua A trên một đường thẳng với vận tốc 10 m/s, chuyển động chậm dần đều với gia tốc 0,2 m/s2 Cùng lúc đó tại một điểm B cách A 560m, một xe thứ hai khởi hành đi ngược chiều với xe thứ nhất chuyển động nhanh dần đều với gia . ĐỀ THI HỌC KỲ I, NĂM 2 014 MÔN: VẬT LÝ- LỚP 10 - CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC – SỐ 1: Câu 1: (2,5 điểm) a,. vuhoangbg@gmail.com 1 ĐỀ THI HỌC KỲ I, NĂM 2 014 MÔN: VẬT LÝ 10 - CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC – SỐ 3: Câu 1. Vận tốc của. vuhoangbg@gmail.com ĐỀ THI HỌC KỲ I, NĂM 2 014 MÔN: VẬT LÝ 10 - CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC – SỐ 2: Câu 1. Phát biểu nào
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập đề thi học kì 1_Vật lý 10_Chương trình nâng cao, Tuyển tập đề thi học kì 1_Vật lý 10_Chương trình nâng cao,