0

Giáo án Khoa học lớp 4 chuẩn

45 747 9
  • Giáo án Khoa học lớp 4 chuẩn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2015, 16:17

Trờng Tiểu học Bình Minh B Giáo án lớp 4 Tiết 4: Khoa học Con ngời cần gì để sống ? I.Mục tiêu: .Kiến thức !.Kỹ năng: "#$%&'()*+ ,-(./& 0 Thái độ1*23(44*%5+,- & II. Đồ dùng dạy học: 67(8,97:;<)<;$<+=,>? 697:;@$A+BC) III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: TG Nội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của trò !D 0ED A.Kiểm tra bài cũ B. Bài mới 1.GTB 2.Hoạt động 1: F3 3.Hoạt động 2: G (% (. < H8(97: 6:5,-@$A :5,2+= 5+,- 6:GI4*%5& (<,5C JF4*%()K2L;.; M;N;O+=;<? %CP !JF4*%;(LQ3 B;$P$R;CQ;<6 ?%)<;(?;B,S Làm việc theo nhóm 6"<)< Những yếu tố cần cho sự sống Con ngời Động vật Thực vật 1) Không khí X x x 2) Nớc X x x 3) ánh sáng X x X 4) Nhiệt độ X x X 5) Thức ăn X x X 6) Nhà ở X 7) Tình cảm gia đình X 8) Phơng tiện giao thông X 9) Tình cảm bạn bè X 10) Quần áo X 11) Trờng học X 6:5,-@$A 6<$5- + 6I 6 1 (4 (A ,S B C) (C< ")< F+K(6 ?2 6 FP +% $ * MB B C) ; * $T U* Giáo viên: Lê Thị Thảo Trờng Tiểu học Bình Minh B Giáo án lớp 4 0D 4. Hoạtđộng3 Trò chơi: Cuộc hành trình đến hành tinh khác C.Củng cố dặn dò: I()*&5+ ,-V :G Con ngời, động vật và thực vật đều cần thức ăn, phơng tiện giao thông và những tiện nghi khác. Ngoài những yêu cầu về vật chất, con ngời còn cần những điều kiện về tinh thần, văn hoá, xã hội. .+W?6XE2 <BY<Z26 !2 - I)Q[& 6I\9]CP$ 69 N 97: 5 B C)BC.<,BC& 6<$5- + 6^X!EK $ 61(4(A,S5 61C6 C !; C 0 (_ Giáo viên: Lê Thị Thảo Trờng Tiểu học Bình Minh B Giáo án lớp 4 Thứ năm ngày 11 tháng 9 năm 2014 Tiết 1: Khoa học Trao đổi chất ở ngời I . Mục tiêu : $CM,,TK 6:5`?5CK((B,,M, ! H,$P*23(4-,TK?5& (.],& ! 9S];U2)< II .Đồ dùng dạy học : 67((_97:;$B<;<K 697:;@$A+BC) III. Các hoạt động dạy học chủ yếu TG Nội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 0D 0!D A. Kiểm tra bài cũ B. Bài mới 1. Giới thiệu bài 2.Hoạtđộng1: 5(4- ,TKN & 1&5+,-V 6I)Q[; 68,2(,> M,(.-&V 6"%- &*]5% M(_Va*]*SJ 61?5CKb],&(B ,],&V 61Pc$P $(,BC&#d,TKC Va8,TKCM,& CK2L;.;*]*Sb],& (B,],&Kb;e $3J 6I(,>-,TK(. &;(;( :G Hàng ngày cơ thể con ngời phải lấy từ môi trờng thức ăn, nớc uống, khí ô-xi và thải ra phân, nớc tiểu, khí các bô - níc để tồn tại.ng vật, thực vật? 68,TKCM,?5CK 2L;*]*Sb],&(B ,],&Kb;e$3 61&;-()((), 69,C 6M 97: , Z ( B C) 6 8b e< M(BC)( ,BC& I)Q[6$ 61BC.<(,B C& Giáo viên: Lê Thị Thảo Trờng Tiểu học Bình Minh B Giáo án lớp 4 TG Nội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 0D 3.Hoạt động2: 8- (e (_?O- ,TK ?5( ],& C. Củng cố dặn dò TK(.],&. 6f9- 6I)Q[(4B<@ I)Q[ 6I\9]$ -(_;( ,$B <@ 6 g C , $ 69C,$UN Giáo viên: Lê Thị Thảo Trờng Tiểu học Bình Minh B Giáo án lớp 4 Tiết 2: khoa học tiết3 Trao đổi chất ở ngời(t2) I. Mục tiêu: 1Kiến thức: 6:5$5%$M,,TK(? M-%M, 6I(,>?M,M,,TKQB,$,? 5 ! Kỹ năng:8,$-<<P?M;]K<; ;$ 0 Thái độ: 1U2$B(%?5 II. Đồ dùng dạy học: 67(,h;$B<c;<K 697:;@$A+BC) III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: TG Nội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của trò gD !iD A. Kiểm tra bài cũ B. Bài mới 1. Giới thiệu bài 2.Hoạt động1: Quan sát và thảo luận 68C,TKV 6I(,>-,TK(. &;();-()V 6I)Q[;5 612L?MH T2L.K+ +jK(]?5;B <#, 61?M]K<K<*Sk ! (B ,*S1k ! 1?M$.5G;P .5(B.5, 1?M,-<-%M, ,TK?5(.],&$ Va1? - Kết luận:Những biểu hiện bên ngoài của quá trình trao đổi chất và các cơ quan thực hiện quá trình đó là:Cơ quan tiêu hoá,hô hấp,bài tiết nớc tiểu J8,T*Sf?M]K<- % !J8,T2Lf?M -% 6,BC& I 61M ,h2 Lb?M 9 9! 90 1 B C) e< 5 ,BC& # d 6 1e<B C) (,BC& Giáo viên: Lê Thị Thảo Trờng Tiểu học Bình Minh B Giáo án lớp 4 TG Nội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 0JHf?M$.5 1?M-% M, ,TK$, 0D 3.Hoạt động 2: 8 5 M % ? M , (% - % - , T KN& C. Củng cố dặn dò :G?MM,, TK+l,N$,?5 -%I,?Mb P-,TK_b;? 5_ 609c$P$ 6I)Q[;Nhc HS v ụn li bi 6 C (% e<; P +% e<CC, $B<c 6 1Q? O , m97:5 , b > 0C(,> b,? M ,M,,T K Giáo viên: Lê Thị Thảo 82L In. 8 :] *S ]K< "# 1K + ! o Q :S 1k ! :S 1k ! 8 oQ( K ++n j *S1k ! ( K B 1K B 8KB? M ?5 H In. 5O ] Trờng Tiểu học Bình Minh B Giáo án lớp 4 Tiết 2: khoa học tiết4 : Các chất dinh dỡng có trong thức ăn, vai trò của chất bột đờng I. Mục tiêu: Kiến thức6H\<Q<2L(2LO() -() 6"#CP2L+-(K++j4,2L ! Kỹ năngI((,>2L24K$& 0 Thái độI),2L4K$&4Ob-() II. Đồ dùng dạy học: 67(8,97:;$B<c;<K 697:;+BC) III. Các hoạt động dạy học chủ yếu TG Nội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của trò gD !iD A. Kiểm tra bài cũ B.Bài mới 1.Giới thiệu bài 2 Hoạt động1: Tập phân loại thức ăn 68,$C%?M8 ;]K<;;$,M, ,TK 6F4QB,,?Mb P 678HY7$C$B 6:52L;O$P&+= 6!,BC& 6 1 B C) 5 ,B C& 0 #d97:, E6 ,BC&- + ,B C& C(% 69M , E5 $B I&>5<#CP2L 6Fc$P Giáo viên: Lê Thị Thảo 82L O IO 8- () F () pB Q F)]( Q 1? Q 8AC q 8] q Trờng Tiểu học Bình Minh B Giáo án lớp 4 TG Nội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 0D 4Hoạt động3: Xác định nguồn gốc của các thức ăn chứa nhiều chất bột đờng 1 Củng cố dặn dò *V I&<#CP2Lr JI2L24K&$ !JI2L24KP 0JI2L24K$[ rJI2L24(66(K * :C) I c $P$ ($T I,,4CP2L>2K Q?(. 6I2LK&$ LV 6:52L2K&$ SV 6I(,>2LK+ +A$V 7s*C) 82L 8bCP# 7P 1#Ct I((,>2L24 K$& 67s)Q[ 6I\N9L;K5?5 <,5*dP $5,BC&# d 69C(% e< 2 L 4 K $ & , 6e<9*5 69*5-+ 6 9C $ ( <# $B 69 $6 O2L 24K$ & Giáo viên: Lê Thị Thảo Trờng Tiểu học Bình Minh B Giáo án lớp 4 HT 8! khoa học tiết 5 : Vai trò của chất đạm và chất béo I . Mục tiêu: Kiến thức: I((,>2L24KP;$[ !Kĩ năng: "#CP2L24KP(K$[Ob ();-() 3 Thái độ: 69S] II. Đồ dùng dạy học: 67(8,97:;$B<c;<K 697:;+BC) III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Giáo viên: Lê Thị Thảo Trờng Tiểu học Bình Minh B Giáo án lớp 4 TG Nội dung Hoạt động của thy Hoạt động của trũ g !i A.Kiểmtra bài cũ B. Bài mới 1. Giới thiệu bài 2. Hoạt động1: Tìm hiểu vai trò của chất đạm, béo( 3.Hoạtđộng3 : Xác định nguồn gốc của các thức ăn chứa nhiều chất đạm và béo 6I&<#CP2L V 6I(,>2L2 4K$&V H1BC)e< 6I2LKP ,,!97* 6:52L2KP L 6I(,>KP(.? 5&V 6:52L2K$[V 6I(,>2L2 4K$[V * Kết luậnChất đạm tham gia xây dựng và đổi mới cơ thể, làm cho cơ thể lớn lên, thay thế những tế bào già bị huỷ hoại và tiêu mòn trong hoạt động sống. Vì vậy sự phát triển của trẻ em. Chất đạm có nhiều ở thịt, cá, trứng, sữa, chua, 61K$[,KLC(t< ?5K<c(YYu;f; v;: 82LK$[C+L; jC;$?;A(P 4+CP;(b;) 6$B2L2K P 88 82 L2 4K P IO -() IO () F) Q ! 8AC q 0 8,2 q r 8A(A q g 1 q 6 !,BC& #d 8be<(. 2L2 4KP($[ ,!;0( c$P$ 6*5 6-*5 6*5 61BC)( !$B2 L Giáo viên: Lê Thị Thảo [...]... - Nhận xét tiết học dặn dò - Dặn học sinh chuẩn bị bài 16 Giáo viên: Lê Thị Thảo Trờng Tiểu học Bình Minh B Giáo án lớp 4 Giáo viên: Lê Thị Thảo Trờng Tiểu học Bình Minh B Giáo án lớp 4 Khoa học Tiết 2: Tiết 16: Ăn uống khi bị bệnh I Mục tiêu: 1 Nói về chế độ ăn uống khi bị 1 số bệnh thông thờng 2 Nêu đợc chế độ ăn uống của ngời bị bệnh tiêu chảy, biết cách pha dung dịch ô-rê-dôn và chuẩn bị nớc cháo... luận, đóng vai Trờng Tiểu học Bình Minh B Tg 3 Nội dung Giáo án lớp 4 Hoạt động của thầy - Nhận xét, bổ sung C Củng cố - Nhận xét tiết học dặn dò - Chuẩn bị cho bài 17 Giáo viên: Lê Thị Thảo Hoạt động của trò Trờng Tiểu học Bình Minh B Giáo án lớp 4 Khoa học Tiết 2: Bài 17: Phòng tránh tai nạn đuối nớc I.Mục tiêu: 1 Kể tên đợc một số việc nên và không nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nớc 2 Nêu... cách chơi: 1 học sinh đóng - Từng cặp học sinh tên một số vai bác sĩ, 1 học sinh đóng vai bệnh lên đóng vai chơi, học bệnh nhân, ngời đóng vai bệnh nhân nêu triệu sinh khác nhận xét chứng bệnh, ngời đóng vai bác sĩ nêu tên C Củng cố bệnh và cách phòng, chữa - Nhận xét tiết học dặn dò - Dặn học sinh chuẩn bị bài 13 B sung: Giáo viên: Lê Thị Thảo Trờng Tiểu học Bình Minh B Giáo án lớp 4 Khoa học Tiết 2:... không cho các vi sinh vật xâm nhập: d - Cho học sinh liên hệ ở gia đình - Học sinh tự liên hệ 4. Hoạt động - Gọi học sinh trình bày - 10 học sinh trình 3: Liên hệ bày - Nhận xét tiết học C Củng cố - - Dặn học sinh chuẩn bị bài 12 dặn dò Bổ sung: Giáo viên: Lê Thị Thảo Trờng Tiểu học Bình Minh B Giáo án lớp 4 Khoa học Tiết 2: Bài 12 : Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dỡng I Mục tiêu: 1 Kiến thức: Mô... phòng bệnh về đờng tiêu hoá 4 Hoạt - Cho học sinh vẽ tranh cổ động động3: Vẽ tranh cổ động - GV nhận xét C Củng cố - Nhận xét tiết học dặn dò - Nhắc HS chú ý đề phòng các bệnh lây qua đờng tiêu hóa Bổ sung: Giáo viên: Lê Thị Thảo Hot ng ca trũ - Học sinh trả lời nh SGK - Học sinh vẽ, dán tranh lên bảng - Nhận xét tranh của các bạn Trờng Tiểu học Bình Minh B Giáo án lớp 4 Khoa học Tiết 2: Tiết 15: Bạn... TG Nội dung dặn dò Giáo án lớp 4 Hoạt động của thầy Giáo viên: Lê Thị Thảo Hoạt động của trò Trờng Tiểu học Bình Minh B Giáo án lớp 4 Buổi chiều Khoa học Tiết 1: Bài 18 : Ôn tập con ngời và sức khỏe I Mục tiêu: 1 Giúp học sinh củng cố và hệ thống các kiến thức về sự trao đổi chất của cơ thể và môi trờng - Các chất dinh dỡng có trong thức ăn và vai trò của chúng - Cách phòng tránh 1 số bệnh do thiếu... (Liên quan đến bệnh huyết áp cao) C Củng cố - Nhận xét tiết học dặn dò - Dặn học sinh chuẩn bị bài B sung: Giáo viên: Lê Thị Thảo Trờng Tiểu học Bình Minh B Giáo án lớp 4 Khoa học Tiết 10 : Ăn nhiều rau và quả chín, sử dụng thực phẩm sạch và an toàn I Mục tiêu: 1.Kiến thức: Học sinh biết giải thích vì sao phải ăn rau, quả chín hàng ngày 2.Kĩ năng: Học sinh biết thế nào là thực phẩm sạch và an toàn 3.Thái... xong ăn ngay) - Nhận xét tiết học - Dặn học sinh chuẩn bị bài 11 C Củng cố dặn dò Giáo viên: Lê Thị Thảo Các nhóm về vị trí thảo luận Đại diện các nhóm trình bày HS nhận xét bổ sung Trờng Tiểu học Bình Minh B Giáo án lớp 4 Khoa học Tiết 2: Tiết 11: Một số cách bảo quản thức ăn I Mục tiêu: 1.Kiến thức: Kể tên các cách bảo quản thức ăn 2.Kĩ năng: Giải thích đợc cơ sở khoa học của các cách bảo quản thức... vật và thực vật - Nhận xét tiết học - Nhc nh HS cn n ung cht hng ngy B sung: Giáo viên: Lê Thị Thảo Trờng Tiểu học Bình Minh B Giáo án lớp 4 Khoa học Tiết 2: Tiết 6 : Vai trò của Vi ta min,chất khoáng, chất xơ I Mục tiêu: 1.Kiến thức: Kể tên 1 số thức ăn chứa nhiều vi ta min, chất khoáng, chất xơ - Nhận ra nguồn gốc của các thức ăn chứa nhiều vi ta min, chất khoáng, chất xơ 2.Kĩ năng: Nêu đợc... Hoạt động của trò - Học sinh nghiên cứu tháp dinh dỡng cân đối trung bình cho 1 ngời 1 tháng - Từng cặp học sinh thảo luận: ngời hỏi, ngời đáp 4 cặp trả lời trớc lớp - Nhận mẫu thực đơn và hoàn thành thực đơn - Đại diện các nhóm lên trình bày về những thức ăn, đồ uống mà nhóm mìnhlựa chọn cho từng bữa - Lắng nghe Trờng Tiểu học Bình Minh B Khoa học Tiết 2: Tiết 8 : Giáo án lớp 4 Tại sao cần ăn phối . B C)BC.<,BC& 6<$5- + 6^X!EK $ 61 (4( A,S5 61C6 C !; C 0 (_ Giáo viên: Lê Thị Thảo Trờng Tiểu học Bình Minh B Giáo án lớp 4 Thứ năm ngày 11 tháng 9 năm 20 14 Tiết 1: Khoa học Trao đổi chất ở ngời I. Giáo viên: Lê Thị Thảo Trờng Tiểu học Bình Minh B Giáo án lớp 4 Tiết 2: Khoa học Tiết 6 : Vai trò của Vi ta min,chất khoáng, chất xơ I. Mục tiêu: Kiến thức: :52L 24( YY;K*;KQ? 6I),O2L 24( YY;K*;KQ?. $5,BC&# d 69C(% e< 2 L 4 K $ & , 6e<9*5 69*5-+ 6 9C $ ( <# $B 69 $6 O2L 24K$ & Giáo viên: Lê Thị Thảo Trờng Tiểu học Bình Minh B Giáo án lớp 4 HT 8! khoa học tiết 5 : Vai
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Khoa học lớp 4 chuẩn, Giáo án Khoa học lớp 4 chuẩn, Giáo án Khoa học lớp 4 chuẩn