Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 11

74 1K 7
Giáo án GDCD lớp 10 chuẩn KTKN_Bộ 11

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 10 Năm học 2013 2014 CU TRC CHNG TRèNH MễN GIO DC CễNG DN LP 10 GM HAI PHN PHN I: CễNG DN VI VIC HèNH THNH TH GII QUAN - PHNG PHP LUN KHOA HC - GM 9 BI Hc xong phn ny hc sinh cn nm c 1. V kin thc. - Nhn bit c ni dung c bn ca th gii quan duy vt v phng phỏp lun bin chng. - Hiu c bn cht ca th gii l vt cht, vn ng v phỏt trin theo nhng quy lut khỏch quan l thuc tớnh vn cú ca th gii vt cht t ú con ngi cú th nhn thc v vn dng c nhng quy lut y. - Thy c mi quan h bin chng gia hot ng ca ch th vi khỏch th qua cỏc mi quan h. 2. V k nng. Vn dng c nhng tri thc trit hc vi t cỏch l th gii quan v phng phỏp lun phõn tớch cỏc hin tng t nhiờn, xó hi thụng thng v cỏc hin tng o c, kinh t, nh nc, phỏp lut s hc phn sau. 3. V thỏi . - Tụn trng nhng quy lut khỏch quan ca t nhiờn v i sng xó hi, khc phc nhng biu duy tõm trong cuc sng, phờ phỏn mờ tớn v t tng khụng lnh mnh trong xó hi. - Cú quan im phỏt trin, ng h v lm theo cỏi mi, tin b, tham gia tớch cc v cú trỏch nhim i vi cỏc hot ng cng ng. PHN MT GM CC BI Bi 1: Th gii quan duy vt v phng phỏp lun bin chng Bi 2: Th gii vt cht tn ti khỏch quan (c thờm, khụng dy) Bi 3: S vn ng v phỏt trin ca th gii vt cht Bi 4: Ngun gc vn ng, phỏt trin ca s vt v hin tng Bi 5: Cỏch thc vn ng, phỏt trin ca s vt v hin tng Bi 6: Khuynh hng phỏt trin ca s vt v hin tng Bi 7: Thc tin v vai trũ ca thc tin i vi nhn thc Bi 8: Tn ti xó hi v ý thc xó hi (c thờm, khụng dy) Bi 9: Con ngi l ch th ca lch s v l mc tiờu phỏt trin ca xó hi Nguyễn Đức Hiếu Tổ Khoa học xã hội Trang 1 Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 10 Năm học 2013 2014 PHN II: CễNG DN VI O C Hc xong phn ny hc sinh cn nm c 1. V kin thc. Hiu c quan nim o c, mt s phm trự v giỏ tr o c ca ngi cụng dõn Vit Nam trong giai on hin nay. 2. V k nng. - Cú kh nng phõn tớch ỏnh giỏ cỏc quan im, cỏc hnh vi, hin tng o c trong i sng, nh trng v ngoi xó hi. - Bit t iu chnh, t hon thin bn thõn theo cỏc yờu cu o c xó hi. 3. V thỏi . - Tin tng vo cỏc giỏ tr o c xó hi. - Cú tỡnh cm, nim tin vi cỏc quan im, thỏi , hnh vi ỳng n v cú thỏi phờ phỏn i vi cỏc quan im, thỏi hnh vi khụng ỳng. - Quan tõm hc tp, rốn luyn, t hon thin bn thõn tr thnh cụng dõn tt. PHN II GM CC BI Bi 10: Quan nim v o c Bi 11: Mt s phm trự o c c bn ca o c hc Bi 12: Cụng dõn vi tỡnh yờu, hụn nhõn v gia ỡnh Bi 13: Cụng dõn vi cng ng Bi 14: Cụng dõn vi s nghip xõy dng v bo v t quc Bi 15: Cụng dõn vi mt s vn cp thit ca nhõn loi Bi 16: T hon thin bn thõn Nguyễn Đức Hiếu Tổ Khoa học xã hội Trang 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 10 Năm học 2013 2014 Giỏo ỏn s: 01 Ngy son: 10 - 08 - 2013 Tun th: 01 Lp 10A 8 10A 9 10A 10 10A 11 Ngy dy S s PHN I: CễNG DN VI VIC HèNH THNH TH GII QUAN - PHNG PHP LUN KHOA HC Bi 1: TH GII QUAN DUY VT V PHNG PHP LUN BIN CHNG (Tit 1) I. Mc tiờu bi hc. Hc xong tit 1 bi 1 hc sinh cn nm c 1. V kin thc. - Nhn bit c chc nng th gii quan, phng phỏp lun ca trit hc. - Nhn bit c ni dung c bn ca ch ngha duy vt v ch ngha duy tõm. 2. V k nng. Nhn xột ỏnh giỏ c mt s biu hin ca quan im duy vt hoc duy tõm. 3. V thỏi . Cú ý thc trau di th gii quan duy vt v phng phỏp lun bin chng. II. Ti liu v phng tin dy hc. - SGK, SGV GDCD 10 - Sỏch TH Mỏc-Lờnin, bi tp tỡnh hung GDCD 10 - Nhng ni dung cú liờn quan n bi hc III. Tiờn trỡnh lờn lp. 1. n nh t chc lp. 2. Kim tra bi c. Kim tra sỏch, v v dựng phc v hc tp b mụn. 3. Hc bi mi. C.Mỏc cho rng: Khụng cú trit hc thỡ khụng th tin lờn phớa trc. Vy trit hc cú vai trũ gỡ i vi cuc sng. lm sỏng t vn ny hụm nay chỳng ta s hc bi 1. Nguyễn Đức Hiếu Tổ Khoa học xã hội Trang 3 Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 10 Năm học 2013 2014 Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Ni dung kin thc cn t ? Theo em con ngi mun nhn thc v ci to th gii thỡ phi lm gỡ? Mun nhn thc v ci to th gii con ngi ó xõy dng nờn nhiu mụn khoa hc. ? Vy cỏc mụn khoa hc u nguyờn cu v mt lnh vc hay khụng? ? Em hóy ly vớ d v i tng nguyờn cu ca mi mụn khoa hc c th? Nh vy trit l mt mụn khoa hc trong nhng mụn khoa hc m con ngi ó xõy dng nờn. ? Vy trit hc cú phi l mt mụn khoa hc nguyờn cu mt lnh vc c th khụng? ? Vy i tng nguyờn cu ca trit hc l gỡ? ? Em hóy so sỏnh i tng nguyờn cu ca trit hc vi cỏc mụn khoa hc c th. ? T i tng nguyờn cu ca trit hc, theo em trit hc cú vai trũ gỡ i vi con ngi? ? Em hiu th no l th gii quan v phng phỏp lun? TGQ = l quan nim ca con ngi v th gii (nhn thc th gii mt cỏch khỏch quan) PPL = l lý lun v phng phỏp nguyờn cu (con ng nhn thc) Vy hiu c th no l th gii quan duy vt v th gii quan duy tõm. Chỳng ta i tỡm hiu ni dung vn c bn ca trit hc. Lu ý: Duy vt = Vt cht quyt nh Duy tõm = í thc quyt nh Cho hc sinh c phn b trang 5 v 6 ? Ni dung vn c bn ca trit hc gm my mt? (Gm hai mt) ? Mt th nht tr li cho cõu hi gỡ? ? Mt th hai tr li cho cõu hi gỡ? ? Vy lm th no phõn bit c õu l TGQ duy vt v õu l TGQ duy tõm? Ngi ta cn c vo cỏch tr li cho hai cõu hi trờn phõn bit. ? Th gii quan duy vt tr li cho hai cõu hi trờn nh th no? ? Th gii quan duy tõm tr li cho hai cõu hi trờn nh th no? 1. Th gii quan v phng phỏp lun. a. Vai trũ ca TGQ, PPL trit hc. - Mi mụn khoa hc c th ch i sõu nghiờn cu mt b phn, mt lnh vc nht nh no ú. Vớ d: + Lch s: nguyờn cu lch s ca 1 dõn tc, quc gia v ca xó hi + a lớ: nguyờn cu iu kin t nhiờn, mụi trng +Vn hc: nguyờn cu hỡnh tng, ngụn ng - i tng nguyờn cu ca trit hc: l nhng quy lut chung nht, ph bin nht v s vn ng v phỏt trin ca gii t nhiờn, xó hi v trong lnh vc t duy. => Nh vy: Trit hc nguyờn cu nhng vn chung nht, ph bin nht ca th gii. - Khỏi nim: Trit hc l h thng cỏc quan im lớ lun chung nht v th gii v v trớ ca con ngi trong th gii ú. - So sỏnh i tng nguyờn cu trit hc vi cỏc mụn khoa hc c th. + Ging: nguyờn cu vn ng, phỏt trin ca t nhiờn, xó hi v t duy. + Khỏc: . TH: cú tớnh khỏi quỏt, ton b th gii vt cht. . Cỏc mụn KH: cú tớnh cht riờng l ca tng lnh vc. - Vai trũ trit hc: l TGQ, PPL chung cho mi hot ng thc tin v hot ng nhn thc ca con ngi. b. TGQ duy vt v TGQ duy tõm - Th gii quan = quan nim ca con ngi v th gii + Duy vt = Vt cht quyt nh + Duy tõm = í thc quyt nh - Ni dung vn c bn ca trit hc: + Mt 1: Vt cht í thc cỏi no cú trc - sau, cỏi no quyt nh cỏi no? + Mt 2: Con ngi cú th nhn thc c th gii khụng? - TGQ duy vt: Vt cht cú trc ý thc, quyt nh ý thc v con ngi cú th nhn thc c th gii. - TGQ duy tõm: í thc cú trc vt cht, Nguyễn Đức Hiếu Tổ Khoa học xã hội Trang 4 Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 10 Năm học 2013 2014 Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Ni dung kin thc cn t VD: Con chim bay t ú con ngi sỏng ch ra chic mỏy bay. ? T vớ d ny vt cht v ý thc cỏi no cú trc cỏi no cú sau, kh nng cua con ngi ra sao? ? Vy theo em th gii quan no mang tớnh khoa hc? quyt nh vt cht v con ngi khụng cú kh nng nhn thc c th gii. Nh vy: Th gii quan duy vt l ỳng v cú vai trũ phỏt trin khoa hc, nõng cao vai trũ ca con ngi i vi t nhiờn v xó hi. 4. Cng c. - H thng li kin thc trng tõm ca bi. - Cho hc sinh tr li v lm bi tp trong sỏch giỏo khoa. 5. Dn dũ nhc nh. V nh lm bi tp, hc bi c v chun b mi trc khi n lp. Rỳt kinh nghim . Giỏo ỏn s: 02 Ngy son: 17 - 08 - 2013 Tun th: 02 Lp 10A 8 10A 9 10A 10 10A 11 Ngy dy S s Bi 1: TH GII QUAN DUY VT V PHNG PHP LUN BIN CHNG Tit 2 I. Mc tiờu bi hc. Hc xong tit 2 bi 1 hc sinh cn nm c 1. V kin thc. - Nhn bit c th no l phng phỏp lun bin chng v phng phỏp siờu hỡnh. - Nm c s thng nht hu c gia th gii quan duy vt v phng phỏp lun bin chng. 2. V k nng. Nhn xột ỏnh giỏ c mt s biu hin ca phng phỏp bin chng v phng phỏp siờu hỡnh. 3. V thỏi . Cú ý thc trau di th gii quan duy vt v phng phỏp lun bin chng. II. Ti liu v phng tin dy hc. - SGK, SGV GDCD 10 - Sỏch TH Mỏc-Lờnin - Phiu hc tp, nhng ni dung cú liờn quan n bi hc III. Tiờn trỡnh lờn lp. 1. n nh t chc lp. Nguyễn Đức Hiếu Tổ Khoa học xã hội Trang 5 Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 10 Năm học 2013 2014 2. Kim tra bi c. ? Ni dung vn c bn ca trit hc gm my mt? ? Lm cỏch no phõn bit th gii quan duy vt vi th gii quan duy tõm? 3. Hc bi mi Gi trc chỳng ta ó khng nh th gii quan duy vt mang tớnh khoa hc. Vy gia phng phỏp luõn bin chng v phng phỏp lun siờu hỡnh no mang tớnh khoa. Ti sao ch ngha duy vt bin chng li l s thng nht gia th gii quan duy vt v phng phỏp lun bin chng. Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Ni dung kin thc cn t hiu c th no l phng phỏp lun bin chng v th no l phng phỏp lun siờu hỡnh chỳng ta phi nm c th no l phng phỏp v phng phỏp lun. ? Em hiu th no l phng phỏp v phng phỏp lun? Gi trc chỳng ta ó khng nh th gii quan duy vt l ỳng mang tớnh khoa hc, nõng cao vai trũ ca con ngi trc t nhiờn v xó hi. Vy phng phỏp lun bin chng v phng phỏp lun siờu hỡnh thỡ phng phỏp no mang tớnh khoa hc. Chỳng tỡm hiu 2 vớ d trong sỏch giỏo khoa trang 8. Khụng ai tm hai ln trờn cựng mt dũng sụng Vớ d ó ch ra yu t vn ng, phỏt trin khụng ngng v mi liờn h rng buc nhau. C th con ngi ging nh mt c mỏy Vớ d ch ra mt cỏch mỏy múc, cụ lp khụng cú s vn ng v phỏt trin. ? Vy theo em phng phỏp no mang tớnh khoa hc v ỳng n giỳp con ngũi trong nhn thc v ci to th gii? Suy cho cựng phng phỏp lun bin chng v phng phỏp lun siờu hỡnh u l kt qu nhn thc ca con ngi. Nhng do hn ch ca nú phng phỏp lun siờu hỡnh khụng ỏp ng c nhn thc khoa hc v hot ng thc tin. Lp bng so sỏnh Cho hc sinh c hai vớ d trong sỏch giỏo khoa trang 9 v in vo bng (lp sn) hoc phỏt phiu hc tp cho tng nhúm. 1. Th gii quan duy vt v PPL bin chng. c. PPL bin chng v PPL siờu hỡnh. - Phng phỏp: l cỏch thc t ti mc ớch t ra. - Phng phỏp lun: l khoa hc v phng phỏp nghiờn cu. - Phng phỏp lun bin chng: + Nhn thc s vt hin tng trong s vn ng v phỏt trin khụng ngng. + Nhn thc s vt hin tng trong mi liờn h, nh hng, rng buc nhau. - Phng phỏp lun siờu siờu hỡnh: + Nhn thc s vt hin tng trong trng thỏi cụ lp, khụng cú s phỏt trin. + Nhn thc s vt hintng khụng cú s rng buc, tỏch ri nhau mt cỏch tuyt i. Nh vy: Phng phỏp lun bin chng mang tớnh ỳng n giỳp con ngi trong nhn thc v ci to th gii. 2. CNDV bin chng-S thng nht hu c gia TGQ DV v PPL bin chng. TGQ PPL V.d Cỏc nh DV trc C.Mỏc Duy vt Siờu hỡnh Th gii t nhiờn cú trc nhng con ngi li ph thuc vo s tri Cỏc nh BC trc C.Mỏc Duy tõm Bin chng í thc cú trc vt cht v quyt nh vt cht TH Mỏc- Lờnin Duy vt Bin chng Th gii khỏch quan tn ti c lp vi YT, luụn vn ng v phỏt trin - Trit hc Mỏc-Lờnin l s thng nht gia th gii quan duy vt v phng phỏp lun bin chng tc l: Nguyễn Đức Hiếu Tổ Khoa học xã hội Trang 6 Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 10 Năm học 2013 2014 Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Ni dung kin thc cn t ? Thụng qua bng ti sao ch ngha duy vt bin chng l s thng nht gia th gii quan duy vt v phng phỏp lun bin chng. + Th gii quan: phi ng trờn quan im duy vt bin chng + Phng phỏp lun: phi ng trờn quan im bin chng duy vt 4. Cng c - H thng li kin thc trng tõm ca tit v ton bi - Cho hc sinh lp bng so sỏnh + So sỏnh gia th gii quan duy vt v th gii quan duy tõm TGQ duy vt TGQ duy tõm Quan h gia VC v YT Vớ d + So sỏnh gia PPL BC vi PPL SH PPL bin chng PPL siờu hỡnh Quan h gia cỏc SV-HT v vn ng, phỏt trin Vớ d - Cho hc sinh lm bi tp trong sỏch giỏo khoa + Bi tp 2, 3: + Cho HS nhc li s ging-khỏc nhau v i tng ng.cu ca TH vi cỏc mụn KH khỏc 5. Dn dũ nhc nh. V nh lm cỏc bi tp cũn li, hc bi c v chun b bi 3 trc khi n lp. Rỳt kinh nghim Giỏo ỏn s: 03 + 04 Ngy son: 25 - 08 - 2013 Tun th: 03 + 04 Lp 10A 8 10A 9 10A 10 10A 11 Ngy dy S s Bi 3 - S VN NG V PHT TRIN CA TH GII VT CHT I. Mc tiờu bi hc. Hc xong bi ny hc sinh cn nm c 1. V kin thc. - Hiu c khỏi nim vn ng, phỏt trin theo quan im ca ch ngha duy vt bin chng. - Bit c vn ng l phng thc tn ti ca vt cht v phỏt trin l khuynh hng chung ca quỏ trỡnh vn ng ca s vt hin tng trong th gii khỏch quan. 2. V k nng. - Phõn loi c 5 hỡnh thc vn ng c bn ca th gii vt cht. - So sỏch c s ging v khỏc nhau gia vn ng v phỏt trin 3. V thỏi . Xem xột SVHT trong s vn ng v phỏt trin khụng ngng ca chỳng. II. Ti liu v phng tin dy hc. Nguyễn Đức Hiếu Tổ Khoa học xã hội Trang 7 Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 10 Năm học 2013 2014 - SGK, SGV GDCD 10 - Cõu hi tỡnh hung GDCD 10, TLBD ND v PP GDCD 10 - Sỏch TH Mỏc-Lờnin - S v cỏc chiu hng vn ng III. Tiờn trỡnh lờn lp. 1. n nh t chc lp. 2. Kim tra bi c. ? Th no l phng phỏp lun bin chng, phng phỏp lun siờu hỡnh? 3. Hc bi mi. Tc truyn: Trong mt cuc tranh lun gia cỏc nh trit hc c i Hi Lp, mt bờn khng ỡnh s vt l tnh ti bt ng. Cũn bờn kia thỡ ngc li. thay cho li tranh lun, mt nh trit hc ó ng dy, ri b phũng hp. C ch cui cựng núi lờn ụng ta thuc phớa no ca cuc tranh lun ú l ni dung nghiờn cu ca bi hụm nay. Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Ni dung kin thc cn t Giỏo viờn cho hc sinh tho lun vớ d (phn in nghiờng trang 19 SGK) v hng dn hc sinh tỡm thờm cỏc vớ d hc sinh tỡm ra ni hm khỏi nim vn ng. ? Em hóy quan sỏt xung quanh em cú s vt hin tng no khụng vn ng khụng? cú ý kin: Con tu thỡ vn ng cũn ng tu thỡ khụng em cú suy ngh gỡ? Cho hc sinh c phn in nghiờng trang 20 sỏch giỏo khoa v sau ú a ra cỏc cõu hi hc sinh cựng tho lun. ? Theo em ti sao vn ng l phng thc tn ti ca th gii vt cht? Cho vớ d? ? Theo em gia vn ng v ng im cỏi no l tuyt i cỏi no l tng i? Th gii vt cht ht sc phong phỳ v a dng cho nờn hỡnh thc vn ng cng a dng v phong phỳ, nhng trit hc Mỏc Lờnin ó khỏi quỏt thnh 5 hỡnh thc vn ng c bn t thp n cao. ? Cho hc sinh ly vớ d cho tng hỡnh thc vn ng? ? Cỏc hỡnh thc vn ng cú mi quan h vi nhau khụng? theo chiu hng no? Giỏo viờn t chc cho hc sinh tr li theo cỏc cõu hi sau. ? Theo em tt c mi s vn ng cú phi u l phỏt trin khụng? vỡ sao? ? S bin i nh th no ca s vt 1. Th gii vt cht luụn luụn vn ng a. Th no l vn ng. - Nhn xột: + Mi s vt hin tng u vn ng + Cú trong t nhiờn v xó hi + Cú th quan sỏt trc tip hoc giỏn tip - Khỏi nim: Vn ng l s bin i núi chung ca cỏc s vt hin tng trong t nhiờn v xó hi. b. Vn ng l phng thc tn ti ca th gii vt cht. - Vn ng l thuc tớnh vn cú, l phng thc tn ti ca cỏc s vt hin tng. Vớ d: S sng ch tn ti khi cú trao i cht vi mụi trng; hay trỏi t ch tn ti khi t nú quay quanh trc ca nú v xung quanh mt tri. - Vn ng l tuyt i cũn ng im l tng i tm thi. c. Cỏc hỡnh thc vn ng c bn ca th gii vt cht. - Vn ng c hc: l s di chuyn v trớ ca cỏc vt trong khụng gian cho vớ d - Vn ng vt lý: s vn ng ca cỏc phõn t, ht c bn cho vớ d - Vn ng húa hc: quỏ trỡnh húa hp v phõn gii cỏc cht cho vớ d - Vn ng sinh hc: s trao i cht gia c th sng vi mụi trng cho vớ d - Vn ng xó hi: s bin i thay th cỏc xó hi trong lch s cho vớ d * Mi quan h gia cỏc hỡnh thc vn ng Nguyễn Đức Hiếu Tổ Khoa học xã hội Trang 8 Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 10 Năm học 2013 2014 Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Ni dung kin thc cn t hin tng c gi l s phỏt trin? ? Em hóy ch ra s ging v khỏc nhau gia vn ng v ng im? Giỏo viờn hng dn hc sinh vn dng kin thc ca nhiu mụn hc lm sỏng t vn ny? T chc cho hc sinh c lp tho lun, phõn tớch phn in nghiờng trong sỏch giỏo khoa trang 22. phõn tớch cuc u tranh gii phúng dõn tc ca nhõn dõn ta trong giai on 1954 - 1975. ? Giai on cỏch mng ny din ra n gin hay phc tp? ? Cú lỳc no quanh co hay tht lựi khụng? kt qu cui cựng l gỡ? GV nhn xột v a ra kt lun? ? Qua bi hc ny em rỳt ra bi hc gỡ cho bn thõn? - Cú mi quan h cht ch - Dng vn ng sau bao gi cng cao hn v bao hm vn ng trc. 2. Th gii vt cht luụn luụn phỏt trin. a. Th no l phỏt trin. - Phỏt trin l vn ng tin lờn t thp n cao - Phỏt trin t n gin n phc tp, hon thin - Cỏi mi ra i thay th cỏi c, cỏi tin b thay th cho cỏi lc hu. b. Phỏt trin l khuynh hng tt yu ca th gii vt cht. - Vn ng cú nhiu khuynh hng, trong ú vn ng tin lờn (phỏt trin) l khuynh hng tt yu ca th gii vt cht. * Bi hc: - Luụn luụn nhỡn nhn s vt hin tng trong trng thỏi vn ng - Tuõn theo s vn ng ca quy lut t nhiờn v xó hi - Luụn ng h cỏi mi, cỏi tin b. 4. Cng c. - H thng li kin thc c bn, trong tõm ca bi. - Cho hc sinh lm bi tp 6 trong sỏch giỏo khoa trang 23 5. Dn dũ nhc nh. V nh tr li cỏc cõu hi cui bi hc, hc bi c v chun b bi mi. Rỳt kinh nghim Giỏo ỏn s: 05 Ngy son: 08 - 09 - 2013 Tun th: 06 Lp 10A 8 10A 9 10A 10 10A 11 Ngy dy S s Bi 4: NGUN GC VN NG, PHT TRIN CA SV V HT (Tit 1) I. Mc tiờu bi hc. Hc xong tit 1 bi ny hc sinh cn nm c 1. V kin thc. - Hiu c khỏi nim mõu thun theo quan im ca ch ngha duy vt bin chng. - Nm c mt i lp ca mõu thun, s thng nht gia cỏc mt i lp. 2. V k nng. - Bit phõn tớch v so sỏnh gia mõu thun trit hc vi mõu thun thụng thng. - Bit phõn tớch mt s mõu thun trong cỏc s vt hin tng. 3. V thỏi . Nguyễn Đức Hiếu Tổ Khoa học xã hội Trang 9 Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 10 Năm học 2013 2014 Cú ý thc tham hii quyt mt s mõu thun trong cuc sng phự hp vi la tui. II. Ti liu v phng tin dy hc. - SGK, SGV GDCD 10 - Cõu hi thc hnh GDCD 10, TLBD ND v PP GDCD 10 - Sỏch TH Mỏc-Lờnin III. Tiờn trỡnh lờn lp. 1. n nh t chc lp. 2. Kim tra bi c. ? Ti sao vn ng l phng thc tn ti ca th gii vt cht? Theo quan im Mỏc- Lờnin cú my hỡnh thc vn ng c bn? cho vớ d minh ha? 3. Hc bi mi Ch ngha duy tõm v tụn giỏo cho rng mi s bin húa trong v tr l do mt lc lng siờu nhiờn no ú. Trỏi li ch ngha duy vt bin chng khng nh ngun gc vn ng v phỏt trin ca mi s vt hin tng l do mõu thun trong bn thõn ca chỳng. Vy mõu thun l gỡ? Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh Ni dung kin thc cn t Giỏo viờn s dng phng phỏp nờu vn , m thoi, gii quyt vn . ? Em hóy a ra mt vi vớ d v mõu thun trong i sng xó hi? ? Mt ng húa mt c th A v d húa c th B cú to thnh mõu thun khụng? T ú giỏo viờn a ra khỏi nim mõu thun thụng thng v mõu thun trit hc. Qua ú ch cho hc sinh thy ch hai mt i lp rng buc nhau trong mi s hin tng mi to thnh mõu thun. ? Ly vớ d v mõu thun thụng thng v mõu thun trit hc? Giỏo viờn giỳp hc nm c mt s mõu thun hay l phõn loi mõu thun. - Cn c vo quan h SV c xem xột. + Mõu thun bờn trong: l s tỏc ng qua li gia cỏc mt trong cựng mt s vt. + Mu thun bờn ngoi: din ra gia s vt ny vi s vt khỏc. - Cn c vo s tn ti v phỏt trin ca SV. + Mõu thun c bn: quy nh bn cht, s phỏt trin ca s vt + Mõu thun khụng c bn: ch mt c trng cho mt phng din no ú ca s vt. - Cn c vo vai trũ ca mõu thun ụớ vi s tn ti v phỏt trin ca s vt. + Mõu thun ch yu: l mõu thun ni lờn hng u v chi phi cỏc mõu thun khỏc. + Mõu thun th yu: l mõu thun ra i v tn ti trong mt giai on no ú v b mõu 1. Th no l mõu thun - Mõu thun thụng thng: Cỏc mt i lp trỏi ngc nhau, tỏch ri tng i, khụng liờn h vi nhau - Mõu thun trit hc: va i lp va xung t, va liờn h lm tin cho nhau. - Khỏi nim: mõu thun l mt chnh th trong ú hai mt i lp va thng nht va u tranh vi nhau. a. Mt i lp ca mõu thun. - Vớ d: + Nhn thc: tớch cc - tiờu cc + Kinh t: sn xut - tiờu dựng + Sinh hc: ng húa - d húa - Nhn xột: + Phn ỏnh nhng khuynh hng, tớnh cht, c im m quỏ trỡnh vn ng, phỏt trin trỏi ngc nhau trong mi s vt Nguyễn Đức Hiếu Tổ Khoa học xã hội Trang 10 [...]... Giỏo ỏn s: 10 Lp học x ã hội 10A9 Ngy son: 08 - 10 - 2012 10A10 Trang 19 10A11 Tun th: 10 10A12 Nguyễn Đức Hiếu Tổ Khoa Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 10 học 2013 2014 Ngy dy S s Năm KIM TRA MT TIT I Mc tiờu kim tra - ỏnh giỏ c cht lng hc tp b mụn ca hc sinh... tra 1 tit Rỳt kinh nghim Giỏo ỏn s: 09 Lp Ngy dy S s 10A9 Ngy son: 02 - 10 - 2012 10A10 10A11 Tun th: 09 10A12 ễN TP KIM TRA 1 TIT học x ã hội Trang 17 Nguyễn Đức Hiếu Tổ Khoa Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 10 học 2013 2014 Năm I Mc tiờu bi hc - Cng c li kin thc cho hc sinh t ú giỳp hc sinh h thng li nhng... kinh nghim học x ã hội Trang 23 Nguyễn Đức Hiếu Tổ Khoa Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 10 học 2013 2014 Năm Giỏo ỏn s: 12 Lp Ngy dy S s 10A9 Ngy son: 27 - 10 - 2012 10A10 10A11 Tun th: 12 10A12 Bi 7: THC TIN V VAI TRề CA THC TIN I VI NHN THC (Tit 2) I Mc tiờu bi hc Hc xong tit 2 bi ny hc sinh... hc bi c v chun b bi mi Rỳt kinh nghim học x ã hội Trang 25 Nguyễn Đức Hiếu Tổ Khoa Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 10 học 2013 2014 Năm Giỏo ỏn s: 13 Lp Ngy dy S s 10A9 Ngy son: 02 - 11 - 2012 10A10 10A11 Tun th: 13 10A12 BI 9: CON NGI L CH TH CA LCH S L MC TIấU PHT TRIN CA X HI (Tit 1) I Mc tiờu bi hc Hc xong tit 1... Giỏo ỏn s: 07 Lp Ngy dy S s 10A9 Ngy son: 20 - 09 - 2012 10A10 10A11 Tun th: 07 10A12 Bi 5: CCH THC VN NG, PHT TRIN CA S VT V HIN TNG I Mc tiờu bi hc Hc xong bi ny hc sinh cn nm c 1 V kin thc học x ã hội Trang 13 Nguyễn Đức Hiếu Tổ Khoa Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 10 học 2013 2014 Năm Hiu c khỏi nim cht v lng ca s võt... nghim Giỏo ỏn s: 08 Lp Ngy dy S s 10A9 Ngy son: 26 - 09 - 2012 10A10 10A11 Tun th: 08 10A12 Bi 6: KHUYNH H NG PHT TRIN CA S VT V HIN TNG I Mc tiờu bi hc Hc xong bi ny hc sinh cn nm c học x ã hội Trang 15 Nguyễn Đức Hiếu Tổ Khoa Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 10 học 2013 2014 Năm 1 V kin thc - Nờu c khỏi nim ph nh, ph nh... Hiếu Tổ Khoa Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 10 học 2013 2014 Năm 3 Cng c Giỏo viờn nhc nhng kin thc trng tõm ca chng trỡnh v cỏch vn dng vo thc t 4 Dn dũ nhc nh V nh hc bi c , tit sau tip tc tit thc hnh Giỏo ỏn s: 16 Lp Ngy dy S s 10A9 Ngy son: 23 - 11 - 2012 10A10 10A11 Tun th: 16 10A12 THC HNH: NHNG NI DUNG HC I Mc tiờu bi hc Hc xong tit thc hnh... tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 10 học 2013 2014 Năm - Bit phõn tớch v so sỏnh gia mõu thun trit hc vi mõu thun thụng thng - Bit phõn tớch mt s mõu thun trong cỏc s vt hin tng 3 V thỏi Cú ý thc tham hii quyt mt s mõu thun trong cuc sng phự hp vi la tui II Ti liu v phng tin dy hc - SGK, SGV GDCD 10 - Cõu hi thc hnh GDCD 10, TLBD ND v PP GDCD 10 - Sỏch TH Mỏc-Lờnin III Tiờn... Đức Hiếu Tổ Khoa Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 10 học 2013 2014 Năm - 3 Cng c Giỏo viờn nhc nhng kin thc trng tõm ca chng trỡnh v cỏch vn dng vo thc t 4 Dn dũ nhc nh V nh hc bi c , tit sau ụn tp hc kỡ I Giỏo ỏn s: 17 Lp Ngy dy S s 10A9 Ngy son: 26 - 12 - 2012 10A10 10A11 Tun th: 17 10A12 ễN TP HC Kè I I Mc tiờu bi hc - Cng c li kin thc cho hc sinh t... s: 06 Lp Ngy dy S s 10A9 Ngy son: 15 - 09 - 2012 10A10 10A11 Tun th: 06 10A12 Bi 4: NGUN GC VN NG, PHT TRIN CA SV V HT (Tit 2) I Mc tiờu bi hc Hc xong tit 2 bi ny hc sinh cn nm c 1 V kin thc - Hiu c s u tranh gia cỏc mt i lp - Bit c s u tranh gia cỏc mt i lp l ngun gc khỏch quan ca mi s vn ng, phỏt trin ca s vt hin tng 2 V k nng học x ã hội Trang 11 Nguyễn Đức Hiếu Tổ Khoa Sở Giáo dục và Đào tạo Yên . Trang 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 10 Năm học 2013 2014 Giỏo ỏn s: 01 Ngy son: 10 - 08 - 2013 Tun th: 01 Lp 10A 8 10A 9 10A 10 10A 11 Ngy dy S. Trang 7 Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái Trờng THPT Văn Chấn Giáo án Giáo dục công dân 10 Năm học 2013 2014 - SGK, SGV GDCD 10 - Cõu hi tỡnh hung GDCD 10, TLBD ND v PP GDCD 10 - Sỏch TH. nghim Giỏo ỏn s: 10 Ngy son: 08 - 10 - 2012 Tun th: 10 Lp 10A 9 10A 10 10A 11 10A 12 Nguyễn Đức Hiếu Tổ Khoa học xã hội Trang 19 Cỏch thc

Ngày đăng: 25/05/2015, 20:09

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Bác Hồ đã nói:("có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó” => Phải phát triển hài hòa cả hai mặt nhưng phải lấy đạo đức làm gốc)

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan