Giáo án Âm nhạc lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 6

59 710 0
Giáo án Âm nhạc lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo án Âm nhạc Lớp 5 Năm học 2011 - 2012 TUN 01 ễN TP MT S BI HT HC I. MC TIấU - HS nh v hỏt ỳng li ca, giai iu mt s bi hỏt ó hc lp 4. - Bit hỏt kt hp v tay, gừ mv th hin bi hỏt mt cỏch t nhiờn,sinh ng. - To cho HS s thoi mỏi, phn khi trong tit hc m nhc u tiờn. II. CHUN B: - GV: n in t. - HS : Nhc c gừ. III. TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY HOT NG CA TRề 1. n nh t chc - GV kiờm tra s s - Cho HS hỏt TT 1 bi 2. Kim tra bi c 3. Bi mi: a. Gii thiu bi: - GV gii thiu bi hc. - Ghi u bi lờn bng. b. Ni dung bi: * - ễn tp mt s bi hỏt ó hc. - GVnờu cõu hi, HS tr li. + Cõu hi: Em hỏy k tờn mt s bi hỏt ó hc lp 4? - HS nờu tờn bi hỏt, GV ghi bng. - GV nờu y/c, do n, HS hỏt li tng bi, va hỏt va kt hp gừ m nhc c.( Mi bi 2 ln) (Vi mi bi hỏt, GV t cõu hi HS nh li v nờu c tớnh cht, ni dung ca li ca bi hỏt ú). * - Tp th hin cỏc bi hỏt - GV gi HS lờn trỡnh by bi hỏt trc lp theo cỏc hỡnh thc : n ca v tp ca. (GV nhn xột tng tit mc). 4. Cng c - GV nhn xột gi hc. 5. Dn dũ - HS hỏt tp th mt bi hỏt. - Chỳ ý nghe. - HS Ghi u bi vo v - HS nhc li tờn tỏc gi sỏng tỏc bi hỏt. ( Cỏc bi hỏt: Em yờu ho bỡnh; Khn qung thm mói vai em; Bn tay m; Chỳ voi con Bn ụn). - Hỏt bi hỏt. - Tp sa sai theo hng dn. - Hc sinh thc hin. - Hc sinh ghi nh. Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 1 Giáo án Âm nhạc Lớp 5 Năm học 2011 - 2012 TUN 2 HC HT : REO VANG BèNH MINH (Tit PPCT: 2) Nhc v li: Lu Hu Phc I. MC TIấU: - HS hỏt ỳng giai iu, li ca ca bi hỏt: Reovang bỡnh minh - HS cm nhn c v p ca thiờn nhiờn qua ni dung bi hỏt. - HS bieet vi nột v nhc s Lu Hu Phc II. CHUN B: - GV: n in t. Bng ph chộp li bi hỏt. - HS : Nhc c gừ. III. TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY HOT NG CA TRề 1. n nh t chc - GV kiờm tra s s - Cho HS hỏt TT 1 bi 2. Kim tra bi c - GV n, HS khi ng ging. - Gi 3 HS hỏt trc lp. (GV nhn xột,ỏnh giỏ). 3. Bi mi: a. Gii thiu bi: - GV gii thiu bi hỏt, s lc vi nột tỏc gi sỏng tỏc (SGV trang 13) - Ghi u bi lờn bng. b. Ni dung bi: * - Tp hỏt: Bi Reo vang bỡnh minh - GV do n, hỏt mu bi hỏt (2 ln) - GV treo bng ph. - Ch bng, HS c li ca( 2 ln) - GV c, v tay theo tit tu, HS lm theo. - GV n giai iu, bt nhp cho HS tp hỏt tng cõu. - Gi tng nhúm hỏt, GV sa li. * - Tp hỏt, kt hp gừ m theo nhp ca bi hỏt. - GV lm mu, hng dn HS - Bt nhp, HS hỏt, kt hp gừ nhc c. Reo vang reo, ca vang ca, ct ting x x x hỏt vang ng xanh, vang lng x x - Do n, HS hỏt, gừ theo nhp n. - Gi 1 nhúm hỏt, c lp gừ m. - HS hỏt tp th mt bi hỏt. - 3 HS hát - Chỳ ý nghe. - HS Ghi u bi vo v - Chỳ ý nghe. - c li ca cựng thy. - Tp hỏt tng cõu. - Tp sa sai theo hng dn - Chỳ ý nghe. - Tp hỏt kt hp gừ m theo nhp - Hc sinh thc hin. Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 2 Giáo án Âm nhạc Lớp 5 Năm học 2011 - 2012 - GV n giai iu, HS gừ m nhc c. - Gi 1 nhúm lờn hỏt trc lp, c lp gừ m ( GV nhn xột tng nhúm) 4. Cng c - HS nhc li tờn bi hỏt, tờn tỏc gi - GVnhc li tớnh cht ca bi 5. Dn dũ: - Nhc HS v hc bi. - HS nhc li tờn bi hỏt, tờn tỏc gi Hc sinh ghi nh. TUN 03 ễN TP BI HT: REO VANG BèNH MINH TP C NHC : TN S 1 (Tit PPCT: 3) I. MC TIấU: - HS thuc li ca, hỏt ỳng giai iu v th hin c sc thỏi ca bi hỏt: Reo vang bỡnh minh. Tp hỏt lnh xng, i ỏp kt hp vn ng ph ho. - HS c ỳng cao , trng cỏc nt trong bi TN sụ 1. II. CHUN B: - n in t. - Bng ph bi TN s 1. III. TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY HOT NG CA TRề 1. n nh t chc - GV kiờm tra s s - Cho HS hỏt TT 1 bi 2. Kim tra bi c - Bi: Reo vang bỡnh minh. - GV n, HS khi ng gng. - GVgi 2 HS hỏt (GV nhn xột, ỏnh giỏ) 3. Bi mi: a. Gii thiu bi: - GV giới thiệu bài học. - Ghi đầu bài lên bàng. b. Ni dung bi: * - Tp hỏt: Bi Reo vang bỡnh minh - GV do n, HS hỏt li bi(1 ln) - GV n, sa li cho HS. - Do n, HS hỏt (1 ln) - Gi tng nhúm hỏt, GV sa li. * Tp hỏt lnh xng - GV hng dn HS . + on a: Reo vang reo, ca vang ca sỏng ngp hn ta - HS hỏt tp th mt bi hỏt. - 2 HS hát - Chỳ ý nghe. - HS Ghi u bi vo v - Hỏt ụn bi hỏt. - Tp sa sai theo hng dn. - Chỳ ý nghe. Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 3 Giáo án Âm nhạc Lớp 5 Năm học 2011 - 2012 + on b: Lu lu lo lo, chim i hút say sa sỏng muụn nm - Gi 1 HS lnh xng, c lp hỏt ho ging on b, va hỏt va gừ m nhc c. Chỳ ý : Nhc HS th hin bi hỏt vi tớnh cht vui ti sụi ni. * - Tp c nhc s 1: "Cựng vui chi " - GV treo bng ph, nờu y/c, HS nhn xột bi TN: + Luyn cao : - GV n thang õm cho HS nghe - HS c theo n (2 ln) + Luyn tit tu: - GV gừ mu, hng dn HS thc hin tit tu ca bi. - GV n bi TN (2 ln) - Nờu y/c, HS t c bi - GV ch bng, HS c bi - Sa li - GVn, HS c theo n (2 ln) - Gi HS c cỏ nhõn (HS, GV nhn xột) - GV nờu y/c, HS t ghộp li ca. - Bt nhp, HS hỏt li cựng GV(2 ln) - HS kt hp c nhc v hỏt li. + TN S 1: Cựng vui chi Vui ti 4. Cng c - GV hng dn HS v nh chộp bi TN vo v. 5. dn dũ: - GV nhn xột gi hc. - Nhc HS v ụn li bi v tp ph ho cho bi hỏt. - Tp hỏt lnh xng - Hc sinh thc hin. + V cao gm cỏc nt: ụ, Rờ, Mi, Son + V tit tu gm: Múc n, nt en, nt trng. - Luyn cao . - Luyn tp tit tu. - Chỳ ý nghe. - Hc sinh thc hin. - Tp sa sai theo hng dn - HS c nhc kt hp ghộp li ca. - HS chỳ ý nghe. - Hc sinh ghi nh. TUN 04 Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 4 Giáo án Âm nhạc Lớp 5 Năm học 2011 - 2012 học hát bài : hãy giữ cho em bầu trời xanh (Tiết PPCT: 4) Nhạc và lời: Huy Trân I. MụC TIÊu: - HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh. - HS thể hiện đợc đảo phách trong bài hát. - Qua bài, giáo dục giáo dục HS tình yêu cuộc sống hoà bình II. CHUN B: - GV: Đàn điện tử. Bảng phụ chép bài hát. - HS : Nhạc cụ gõ. III. TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY HOT NG CA TRề 1. n nh t chc - GV kiờm tra s s - Cho HS hỏt TT 1 bi 2. Kim tra bi c - Bài: reo vang bình minh. - GV n, HS khi ng ging. - Gi 3 HS hỏt trc lp.(GV ỏnh giỏ). 3. Bi mi: a. Gii thiu bi: * - Tập hát: Bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh. - GV giới thiệu bài hát, sơ lợc vài nét tác giả Huy Trân(SGV trang 17) - Ghi đầu bài lên bảng, b. Ni dung bi: - GV Dạo đàn, hát mẫu(1lần). - GV treo bảng phụ. - Chỉ bảng, HS đọc lời ca( 2 lần) - GV đọc, vỗ tay theo tiết tấu, HS làm theo. - GV đàn giai điệu, bắt nhịp cho HS tập hát từng câu. C1: Hãy xua tan những mây mù đen tối C2: Để bầu trời tơi mãi một màu xanh C3: Hãy bay lên chim bồ câu trắng C4: Cho bầy em ca hát dới trời xanh C5: La la la la la la la la la la; C6: La la la la la la la la la la. ( lời 2 giai diệu và tiết tấu nh lời 1 - Gọi từng nhóm hát, GV sửa lỗi. - Gọi HS hát cá nhân. * - Tập hátgõ đệm theo tiết tấu cố định - GV làm mẫu, hớng dẫn HS Hãy xua tan những mây mù đen tối x x x x x x để bầu trời tơi mãi một màu xanh x x x x x x - Bắt nhịp, HS hát, kết hợp gõ nhạc cụ cùng GV (2 lần). - Dạo đàn, HS hát, gõ theo nhịp đàn. 4. Củng cố - HS hỏt tp th mt bi hỏt. - 3 HS hát - Chỳ ý nghe. - HS Ghi u bi vo v - Chỳ ý nghe. - c li ca cựng thy. - Tp hỏt tng cõu. - Tp sa sai theo hng dn - Hc sinh thc hin. - Chỳ ý nghe. Chú ý : Tiết tẫu cố định là đệm theo bài hát một cách đều Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 5 Giáo án Âm nhạc Lớp 5 Năm học 2011 - 2012 - GV nêu câu hỏi, HS trả lời. Câu hỏi: Em hãy kể tên nhứng bài hát nói về chủ đề hoà bình? - GVnhắc lại tính chất của bài 5. Dặn dò: - Nhắc HS về học bài. đặn, GV phải làm mẫu cùng để các em cảm nhận. - Tp hỏt kt hp gừ m theo nhp - Hc sinh thc hin. - Hc sinh ghi nh. TUN 05 ôn tập bài hát: hãy giữ cho em bầu trời xanh tập đọc nhạc : tđn số 2 (Tiết PPCT: 5) I. MụC TIÊu - HS thuộc bài, thể hiện đúng sắc thái của bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh. - HS đọc đúng cao đô, trờng độ các nốt trong bài TĐN số 2. Tập đọc nhạc, ghép lời ca kết hợp gõ phách. II. CHUN B: - GV: Đàn điện tử. Bảng phụ bài TĐN số 2. - HS : Nhạc cụ gõ. III. TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY HOT NG CA TRề 1. n nh t chc - GV kiờm tra s s - Cho HS hỏt TT 1 bi 2. Kim tra bi c - Bài: Hãy giữ cho em bầu trời xanh - GV n, HS khi ng gng. - GVgi 2 HS hỏt (GV nhn xột, ỏnh giỏ) 3. Bi mi: a. Gii thiu bi: - GV giới thiệu bài học. - Ghi đầu bài lên bàng. b. Ni dung bi: * - Ôn tập bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh - GV dạo đàn, HS hát lại bài (1 lần) - GV đàn, sửa lỗi cho HS. - Dạo đàn, HS hát (1 lần) - GV nêu y/c, Dạo đàn, HS hát, vỗ tay, gõ đệm theo nhịp. * Tập hát đối đáp: - GV hớng dẫn HS : + Đoạn a : - Nhóm1 hát : Hãy xua tan đen tối - Nhóm 2 hát : Để bầu trời màu xanh - HS hỏt tp th mt bi hỏt. - 2 HS hát - Chỳ ý nghe. - HS Ghi u bi vo v - Hỏt ụn bi hỏt. - Tp sa sai theo hng dn. - Hc sinh thc hin. - Tập hát đối đáp: Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 6 Giáo án Âm nhạc Lớp 5 Năm học 2011 - 2012 - Nhóm 1 hát : Hãy bay lên câu trắng - Nhóm 2 hát : Cho bày em trời xanh. + Đoạn b: Cả lớp cùng hát. * Tập hát lĩnh xớng: - GV gọi 1 HS hát đoạn a, cả lớp hát hoà giọng đoạn b, vừa hát vừa gõ đệm nhạc cụ theo nhịp của bài. (GV nhận xét) * - Tập đọc nhạc: + Luyện cao độ: - GV treo bảng phụ y/c HS nhận xét bài TĐN: - GV đàn thang âm, HS đọc theo đàn (2 lần) + Luyện tiết tấu: - GV hớng dẫn HS thực hiện vỗ tay, đọc theo tiết tấu. 3 4 - GV đàn bài TĐN (2 lần) - Nêu y/c, HS tự đọc bài - GV chỉ bảng, HS đọc bài - Sửa lỗi - GVđàn, HS đọc theo đàn (2 lần) - Gọi từng nhóm đọc bài, GV sửa lỗi. - Gọi HS đọc cá nhân (HS, GV nhận xét) - GV nêu y/c, HS tự ghép lời ca. - Bắt nhịp, HS hát lời cùng GV(2 lần) - HS kết hợp đọc nhạc và hát lời. TĐN số 2: Mặt trời lên Vừa phải Nhịp nhàng 4. Củng cố - GV nhận xét giờ học 5. Dặn dò - Giao BTVN, nhắc HS về hoc bài. *BTVN : Câu 1và 2 (SGK trang 11) - Tp hỏt lnh xng - Luyn cao . + V cao gm cỏc nt: ụ, Rờ, Mi, Son, la + V tit tu gm: nt en, nt trng, nốt trắng chấm dôi. - Luyn tp tit tu. - Chỳ ý nghe. - Hc sinh thc hin. - Tp sa sai theo hng dn - HS c nhc kt hp ghộp li ca. - Hc sinh thc hin. - HS chỳ ý nghe. - Hc sinh ghi nh. Duyt ca BGH Xỏc nhn ca t CM Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 7 Giáo án Âm nhạc Lớp 5 Năm học 2011 - 2012 TUN 06 Ngày giảng:Thứ ngày tháng năm 2011 HC HT BI : CON CHIM HAY HểT (Tit PPCT: 6) Nhc: Phan Hunh iu Li: Theo ng dao I. MC TIấU - HS hỏt ỳng giai iu, li ca ca bi hỏt: Con chim hay hút. - HS bit bi hỏt bi hỏt do nhc s Phan Hunh iu ph nhc theo li ng dao vi tớnh cht vui ti , dớ dm, ng nghnh. II. CHUN B: - GV: n in t. Bng ph chộp bi hỏt. - HS : Nhc c gừ. III. TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY HOT NG CA TRề 1. n nh t chc - GV kiờm tra s s - Cho HS hỏt TT 1 bi 2. Kim tra bi c - Bài: Hãy giữ cho em bầu trời xanh - GV n, HS khi ng gng. - GVgi 2 HS hỏt (GV nhn xột, ỏnh giỏ) 3. Bi mi: a. Gii thiu bi: - GV giới thiệu bài học. - GV gii thiu bi hỏt, s lc vi nột tỏc gi Phan Hunh iu (SGV trang 22 v 23) - Ghi đầu bài lên bàng. b. Ni dung bi: * - Tp hỏt: Bi Con chim hay hút - Ghi u bi lờn bng, Do n, hỏt mu (1ln). - GV treo bng ph. - Ch bng, HS c li ca( 2 ln) - GV n, hỏt mu hng dn HS tp tng cõu.(GV chia cỏc cõu hỏt thnh nhng tit - HS hỏt tp th mt bi hỏt. - 2 HS hát - Chỳ ý nghe. - Chỳ ý nghe. - HS Ghi u bi vo v - Chỳ ý nghe. - c li ca cựng thy. Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 8 Giáo án Âm nhạc Lớp 5 Năm học 2011 - 2012 nh cho HS d tp) C1: Con chim hay hút cnh a C2: Nú ra cnh trỳc cnh tre C3: Nú hot, le te m nú bay vụ nh. C4: y nú ra rung lỳa i chim i. - Do n, HS hỏt li bi(2 ln) - Gi tng nhúm hỏt, GV sa li. - Gi HS hỏt cỏ nhõn. * - Tp hỏt gừ m theo tit tu li ca - GV lm mu, hng dn HS Con chim hay hút, nú ng nú hút ) x x x x x x x x - Bt nhp, HS hỏt, kt hp gừ nhc c cựng HS (2 ln). - GV nờu y/c, HS gừ nhm theo giai iu ca bi (2 ln) - GV n giai iu, HS gừ m nhc c - Do n, HS hỏt, gừ theo nhp n (1 ln) 4. Cng c - GV nờu cõu hi, HS tr li. Cõu hi: Em cú nhn xột gỡ v tớnh cht nhc iu ca bi hỏt: Con chim hay hút? 5. dn dũ - GVnhc li tớnh cht ca bi, do n, HS hỏt li bi (1ln) - Nhc HS v hc bi. - Tp hỏt tng cõu. - Hỏt ghộp bi hỏt. - Tp sa sai theo hng dn - Hc sinh thc hin. - Chỳ ý nghe. - Tp hỏt kt hp gừ m theo tit tu li ca - Hc sinh thc hin. - HS tr li. - HS nờu t/c bi hỏt. - Hc sinh ghi nh. Duyt ca BGH Xỏc nhn ca t CM TUN 07 Ngày giảng:Thứ ngày tháng năm 2011 ễN TP BI HT: CON CHIM HAY HểT Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 9 Giáo án Âm nhạc Lớp 5 Năm học 2011 - 2012 ễN TP : TN S 1, TN S 2 ( Tit PPCT: 7) I. MC TIấU - HS thuc bi, th hin ỳng giai iu v sc thỏi ca bi hỏt: Con chim hay hút. - HS tp biu din kt hp ng tỏc ph ho. - c chun xỏc 2 bi TN s 1 v s 2. II. CHUN B: - GV: n in t. - HS : Nhc c gừ. III. TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY HOT NG CA TRề 1. n nh t chc - GV kiờm tra s s - Cho HS hỏt TT 1 bi 2. Kim tra bi c - Bi: Con chim hay hút. - GV n, HS khi ng gng. - GVgi 2 HS hỏt (GV nhn xột, ỏnh giỏ) 3. Bi mi: a. Gii thiu bi: - GV giới thiệu bài học. - Ghi đầu bài lên bàng. b. Ni dung bi: * - ễn tp bi hỏt: Con chim hay hút - GV do n, HS hỏt li bi(1 ln) - GV n, sa li cho HS. - Do n, HS hỏt (1 ln) - GV nờu y/c, Do n, HS hỏt gừ m theo nhp. * Tp hỏt lnh xng: - GV hng dn HS . + C lp ho ging: Con chim hay hút nú ng nú hút cnh tre + Lnh xng: Nú hút le te vụ nh + C lp hỏt: y nú ra rung lỳa i chim i. - GV phõn vai v do n cho HS tp hỏt. - Gi tng nhúm lờn trỡnh by bi trc lp. ( HS ,GV nhn xột) * - ễn tp c nhc + ễn TN s 1 Cựng vui chi(SGK trang 8) - GV n thang õm, HS c thoe(2 ln) - GV nờu y/c, HS thc hin gừ tit tu - GV n bi TN, HS nghe, quan sỏt SGK (1 ln) - GV nờu Y/c, HS t c cỏ nhõn - HS hỏt tp th mt bi hỏt. - 2 HS hát - Chỳ ý nghe. - HS Ghi u bi vo v - Hỏt ụn bi hỏt. - Tp sa sai theo hng dn. - Hc sinh thc hin. - Tp hỏt lnh xng - Hc sinh thc hin. - Luyn cao . - Luyn tp tit tu. - Chỳ ý nghe. - Hc sinh thc hin. Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 10 [...]... Kim Động - Hng Yên 15 Giáo án Âm nhạc Lớp 5 Năm học 2011 - 2012 nhng bi ca 5 Dn dũ - GV nhn xột gi hc - GV nhn xột gi hc - Hc sinh thc hin - HS chỳ ý nghe - Hc sinh ghi nh Duyt ca BGH Xỏc nhn ca t CM Ngày giảng:Thứ ngày tháng TUN 11 năm 2011... ngày tháng TUN 15 năm 2011 ễN TP: TN S 3, S 4 K CHUYN M NHC (Tit PPCT: 15) I MC TIấU - HS c, ghộp li ca chun xỏc 2 bi TN s 3 v s 4 Bit kt hp c vi gừ m tng bi - HS c v nghe k v ngh s Cao Vn Lu, cỏc em bit v mt ti nng õm nhc ca dõn tc II CHUN B: - GV: n in t - HS : SGK III TIN TRèNH DY- HC: HOT NG CA THY HOT NG CA TRề Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 23 Giáo án Âm nhạc Lớp 5 Năm... Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 24 Giáo án Âm nhạc Lớp 5 Năm học 2011 - 2012 - Nhc HS v hoc bi - Hc sinh ghi nh Duyt ca BGH Xỏc nhn ca t CM Ngày giảng:Thứ ngày tháng TUN 16 năm 2011 HC BI HT: HOA CHM PA (Tit PPCT: 16) Bi hỏt Lo I MC TIấU - HS hỏt... học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 25 Giáo án Âm nhạc Lớp 5 Năm học 2011 - 2012 b Ni dung bi: * -Tp hỏt: Bi Hoa Chm Pa - Do n, hỏt mu (2ln) - GV treo bng ph - Ch bng, HS c li ca( 2 ln) - GV n, hỏt mu hng dn HS tp tng cõu C1: Hoa p chm pa hng tri C2:Sc reo ngn li chm pa i C3: Hoa chm pa i nm ri C4: Giú a hng nng lng tụi C5: Bao ngy th ngõy kt thõn bn i (Li 2 gm 5 cõu, tit tu nh li 1) - Do n, HS hỏt... Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 35 Giáo án Âm nhạc Lớp 5 Năm học 2011 - 2012 - GV nờu cõu hi Cõu hi: Em cú nhn xột gỡ v giai iu v li ca ca bi hỏt Tre ng bờn Lng Bỏc? - GV nhn mnh tớnh cht ca bi hỏt 4 Cng c - Do n, HS hỏt li bi 5. dn dũ - GV nhn xột gi hc - Nhc HS v hc bi - HS tr li - Chỳ ý nghe - Hc sinh thc hin TUN 22 ễN TP BI HT: TRE NG BấN LNG BC TP C NHC : TN S 6 (Tit PPCT: 22) I MC TIấU - HS thuc... chia bi hỏt lm 10 cõu hỏt, li 1gm 6 cõu, li 2 gm 6 cõu.Cú th dch tụng cho phự hp ging ca HS l C- 4) C1: Cựng nhau cm tay cỏc cụ C2: Li hỏt rn ró ng ph HOT NG CA TRề - HS hỏt tp th mt bi hỏt - 2 HS hát - Chỳ ý nghe - Chỳ ý nghe - HS Ghi u bi vo v - Chỳ ý nghe - c li ca cựng thy - Tp hỏt tng cõu Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 13 Giáo án Âm nhạc Lớp 5 Năm học 2011 - 2012 C3: Ngn... Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 26 Giáo án Âm nhạc Lớp 5 Năm học 2011 - 2012 Ngày giảng:Thứ ngày tháng TUN 17 năm 2011 ễN TP 2 BI HT: REO VANG BèNH MINH, HY GI CHO EM BU TRI XANH ễN TP : TN S 2 (Tit PPCT:17) I MC TIấU - HS thuc li ca, th hin ỳng giai... GV nờu y/c, HS nhn xột t/c ca bi hỏt - GV nhn mnh tớnh cht ca bi hỏt 5. dn dũ - Nhc HS v hc bi - Tp hỏt kt hp gừ m theo GV - Hc sinh thc hin - Hc sinh thc hin - HS nờu t/c bi hỏt - Hc sinh ghi nh TUN 20 ễN TP BI HT: HT MNG TP C NHC : TN S 5 (Tit PPCT: 20) Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 31 Giáo án Âm nhạc Lớp 5 Năm học 2011 - 2012 I MC TIấU - HS thuc li ca, hỏt ỳng giai iu v... - Nhn xột gi hc 5 Dn dũ - Nhc HS v hoc bi - HS chỳ ý nghe - Hc sinh ghi nh Duyt ca BGH Xỏc nhn ca t CM Ngày giảng:Thứ ngày tháng TUN 14 năm 2011 Đoàn Văn Hiến - Tiểu học Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 21 Giáo án Âm nhạc Lớp 5 Năm học 2011.. .Giáo án Âm nhạc Lớp 5 Năm học 2011 - 2012 - Bt nhp, gừ phỏch cho HS c(1 ln) - Sa li - GV n bi TN, HS c cựng n - Gi tng nhú c - GVbt nhp, HS hỏt li ca + ễn TN s2 Mt tri lờn (GV hng dn HS ụn tp theo bc trờn) - Tp sa sai theo hng dn - HS c nhc kt hp ghộp li ca - Hc sinh thc hin 4 Cng c - GV nhn xột gi hc - Do n,HS hỏt li bi Con chim hay hút 5 dn dũ - Nhc HS v hoc bi - HS . Kim Động - Hng Yên 7 Giáo án Âm nhạc Lớp 5 Năm học 2011 - 2012 TUN 06 Ngày giảng:Thứ ngày tháng năm 2011 HC HT BI : CON CHIM HAY HểT (Tit PPCT: 6) Nhc: Phan Hunh iu . Nghĩa Dân - Kim Động - Hng Yên 6 Giáo án Âm nhạc Lớp 5 Năm học 2011 - 2012 - Nhóm 1 hát : Hãy bay lên câu trắng - Nhóm 2 hát : Cho bày em trời xanh. + Đoạn b: Cả lớp cùng hát. * Tập hát lĩnh. - Hng Yên 5 Giáo án Âm nhạc Lớp 5 Năm học 2011 - 2012 - GV nêu câu hỏi, HS trả lời. Câu hỏi: Em hãy kể tên nhứng bài hát nói về chủ đề hoà bình? - GVnhắc lại tính chất của bài 5. Dặn dò:

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:11

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan