Luyện tập về các tổ hợp từ và cụm thành ngữ thường gặp- Part 1

4 562 3
Luyện tập về các tổ hợp từ và cụm thành ngữ thường gặp- Part 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Khóa hc LTH KIT-1: Môn Ting Anh (Cô V Mai Phng) Luyn tp Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - Cp đ cm t Khi hc bài trên lp, hc sinh thng không chú ý nhiu đn các cm t c đnh. Hu nh hc sinh mi ch dng li  vic hiu ngha ca các cm t đó nhng nh vy là cha đ. Các bài đin t thng nhm vào nhng cm t trên, b trng mt thành phn và yêu cu hc sinh chn t đin vào. Các phng án đa ra thng không khác nhau v chc nng/ ng ngha nhng ch có mt phng án kt hp đc vi các thành t xung quanh và là đáp án đúng. Ví d: Her parents wanted her to go to university but I know that she was really fed ____(2)____ with studying. (2) A. on B. in C. up D. down Trong 4 gii t trên ch có up là đáp án đúng vì khi kt hp vi t đng trc và t đi sau thì nó to thành mt cm t có ngha. Chính vì vy, trong quá trình hc tp các em cn lu ý hc thuc nhng cm t xut hin c đnh nh: • To be fond of sth = to be keen on sth: yêu thích cái gì • To be interested in sth: thích thú, quan tâm cái gì • To be good at sth: gii v lnh vc gì, gii làm gì • To be surprised at sth: ngc nhiên vì điu gì… • To be fed up with sth: chán điu gì • To be bored with sth: chán làm gì • To be tired of sth: mt mi vì điu gì • To be afraid of sth: s, e ngi điu gì Ngoài ra, các câu hi cng hay tp trung vào nhng cm đng tân c đnh hoc nhng cm đng ng (phrasal verbs) Cp đ cu trúc Ngi ra đ có th b bt mt t trong các cu trúc hc sinh đã đc hc trong sách giáo khoa và đa ra 4 phng án la chn. Khi làm các câu hi này, các em cn lu ý phân bit rõ các t và đt nó vào bi cnh c th trong câu vì các la chn đa ra hu ht đu có cùng ý ngha vi nhau nhng ch có mt t có th đin vào ch trng đ to thành cu trúc đúng. Ví d: It really takes you years to get to know someone well _____ to consider your best friend. A. enough B. such C. too D. so Trong câu trên, ch có enough có th đc đin vào ch trng đ to thành cu trúc có ngha là V + Adv + enough + to do sth. Trong khi đó, such và so thng đi kèm vi mnh đ phía sau. Too cng có cu trúc gn ging enough nhng khác v v trí và ý ngha. Hãy xem ví d sau: The coffee is too hot to drink. (Cà phê nóng quá nên không th ung đc). LUYN TP (TÀI LIU BÀI GING) Giáo viên: V MAI PHNG ây là tài liu tóm lc kin thc đi kèm vi bài ging Luyn tp thuc khóa hc LTH KIT-1: Môn Ting Anh (Cô V Mai Phng) ti website Hocmai.vn, đ có th nm vng kin thc liên quan đn cách làm bài tp v t hp t và thành ng Ting Anh, Bn cn kt hp xem tài liu cùng vi bài ging này. Khóa hc LTH KIT-1: Môn Ting Anh (Cô V Mai Phng) Luyn tp Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - Nh vy, cu trúc too là: Too + adj + to do sth: quá…. đn ni không th làm gì. Ngoài ra, trong chng trình hc Ting Anh ph thông cng có rt nhiu bài nói v cu trúc so sánh ca tính t và trng t nên đây cng là mng kin thc trng tâm trong các câu hi trc nghim đin t. Ngi ra đ có th b bt 1 thành t trong câu trúc so sánh nh “than, as” hoc đa ra nhng dng so sánh hn kém khác nhau ca cùng mt tính t/ trng t và yêu cu hc sinh la chn. Ví d: When receiving the exam result, she seemed _____ than his sister. A. more happy B. happier C. the more happy D. the happiest Rõ ràng câu trên cn chn B. happier đ đin vào ch trng vì câu này so sánh hn tính t happy (do có than). Ta không dùng more happy vì tính t này kt thúc bng ch “y”. Cp đ mnh đ và câu Ph bin nht v cp đ này là các câu hi v s hòa hp gia ch ng và đng t (subject – verb concord).  làm tt câu hi dng này, các em cn phân bit danh t đm đc và danh t không đm đc; danh t s ít và danh t s nhiu đ chia đng t/ tr đng t cho đúng. Các em cn lu ý có rt nhiu t kt thúc là –s nhng vn là danh t s ít (ví d nh series) hay có nhng danh t không kt thúc bng –s mà vn là danh t s nhiu nh men (đàn ông), women (ph n), feet (bàn chân), geese (con ngng), teeth (rng), lice (con rn), mice (con chut). Ngoài ra còn có mt s danh t có th dùng  c dng s ít và s nhiu nh: fish (cá), carp (cá chép), cod (cá thu), squid (cá mc), trout (cá tru), turbot (cá bn), salmon (cá hi), mackerel (cá thu), pike (cá chó), plaice (cá bn sao), deer (con nai), sheep (con cu). Có mt s t/ cm t luôn luôn đi vi danh t đm đc (nh few, a few, many…) trong khi mt s t ch b ngha cho danh t không đm đc nh (little, a little, much…). Ví d: We have cut down _____ trees that there are now vast areas of wasteland all over the world. A. so much B. so many C. so few D. so little Vì danh t đi sau (trees) là danh t đm đc s nhiu nên ch có th đin phng án B hoc C. Da vào ý ngha ca câu (v sau) thì ta phi chn B. (Chúng ta đã cht nhiu cây xanh đn ni ngày nay có nhiu khu đt hoang rng ln trên toàn th gii). Mt khác, vic xác đnh s tng ng v s gia ch ng và đng t cng giúp ta chn đc đáp án chính xác t nhng phng án có ni dung tng t nhau. Hãy xem ví d sau đây: 75% of the world’s _____ is in English. A. mail B. parcels C. envelopes D. letters Ngoài kin thc thc t, hc sinh cng có th phân tích ng pháp ca câu đ chn t đin vào ch trng. Ta thy rng đng t to be đc chia  dng s ít là “is” nên ch ng chc chn là s ít hoc không đm đc. Các phng án B, C, D đu  dng s nhiu nên danh t không đm đc, mail chính là đáp án. Cui cùng tôi xin lu ý các em là khi làm bài dng chn t đin vào ch trng trong đon vn, các em nên đc k toàn bài và hiu đc mi quan h gia các thông tin trc và sau ch trng. ôi khi, đáp án li có ngay trong chính đon vn các em đang đc! Luyn tp 1. - You must be Jane’s sister. Glad to meet you. - _________________ A. I am, either B. So I am, I’m glad C. What do you do? D. Me, too Khóa hc LTH KIT-1: Môn Ting Anh (Cô V Mai Phng) Luyn tp Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 - 2. - How lovely your pets are? - ______________________ A. Thank you, It’s nice of you to say so B. Really, they are C. Can you say that again? D. I love them, too 3. A: I’m lost! Is this a way to Brighton? B: ______ A. No, I’m afraid it isn’t. B. You’re wrong C. You’re made a serious mistake D. Why not? 4. A: Come on Susan! Hurry up! Drink your milk. B : ________ A. I can’t finish it B. Excuse me C. Forgive me D. yes, please. 5. A: I like your fur coat, Helen. B: ______ A. Really, I’m not B. I think so C. I’m sorry D. Do you? 6. A: You often come to class late. B: __________ A. No, I’m not B.I know I did C. Certainly, sir D. Yes, I’m sorry about that 7. A: Have you got any identification, sir? B: Well, I haven’t got my passport. But I’ve got my driving license, _____ A. Do you agree with me? B. Sure? C. Of course D. Will that be all right? 8. A: Let’s have a break. B : _______ A. Sooner B. Late C. Please D. Not now 9. Open the window, _____? It’s very hot in here. A. do you B. will you C. shall we D. don’t you 10. Hello, Is that 22103575? Please put me ______to the manager? A. across B. up C. over D. through 11. A: Do you mind if we schedule the meeting for 11 o’clock? B: Well, actually, I ____________ earlier. A. will prefer it B. would prefer it to be C. am preferring it to be D. should prefer it will be 12. Mr. Black: What shall I do when I want to call you? Nurse: ________________ . A. You shall find the red button on the left B. Press the red button on the left C. I’d come every ten minutes D. Stay brother and enjoy yourself 13. A: I’d like to change some money B:______________ A. Five tens, please! B. Which currency? C. You haven’t signed it. D. What’s your account number? 14. Customer: Can I have a look at that pullover, please? Khóa hc LTH KIT-1: Môn Ting Anh (Cô V Mai Phng) Luyn tp Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 4 - Salesgirl: __________________ A. It’s much cheaper. B. Which one ? this one? B. Sorry, it is of stock. D. Can I help you? 15. A: Can I help you, madam? B: ________________. A. Yes, it’s in our summer sale B. It’s very cheap C. No, thanks. I’m just looking D. Right. It looks a bit small Giáo viên: V Th Mai Phng Ngun : Hocmai.vn . đc hc trong sách giáo khoa và đa ra 4 phng án la chn. Khi làm các câu hi này, các em cn lu ý phân bit rõ các t và đt nó vào bi cnh c th trong câu vì các la chn đa ra hu ht. thành phn và yêu cu hc sinh chn t đin vào. Các phng án đa ra thng không khác nhau v chc nng/ ng ngha nhng ch có mt phng án kt hp đc vi các thành t xung quanh và là đáp. Cui cùng tôi xin lu ý các em là khi làm bài dng chn t đin vào ch trng trong đon vn, các em nên đc k toàn bài và hiu đc mi quan h gia các thông tin trc và sau ch trng. ôi

Ngày đăng: 20/05/2015, 13:17

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan