0

Bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

23 355 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2015, 00:00

Ch¬ngVII. TiÕt40:BµitiÕtvµcÊut¹ohÖbµitiÕtníctiÓu  Cho biÕt ? ? H»ng ngµy c¬ thÓ th¶i ra ngoµi m«i tr êng nh÷ng chÊt g× S¶nphÈmth¶ichñyÕu BµitiÕt Ch¬ngVII. TiÕt40:BµitiÕtvµcÊut¹ohÖbµitiÕtníctiÓu  Cho biÕt ? ? H»ng ngµy c¬ thÓ th¶i ra ngoµi m«i tr êng nh÷ng chÊt g× S¶nphÈmth¶ichñyÕu CO 2 BµitiÕt Ch¬ngVII. TiÕt40:BµitiÕtvµcÊut¹ohÖbµitiÕtníctiÓu  Cho biÕt ? ? H»ng ngµy c¬ thÓ th¶i ra ngoµi m«i tr êng nh÷ng chÊt g× S¶nphÈmth¶ichñyÕu CO 2 NíctiÓu BµitiÕt Ch¬ngVII. TiÕt40:BµitiÕtvµcÊut¹ohÖbµitiÕtníctiÓu  Cho biÕt ? ? H»ng ngµy c¬ thÓ th¶i ra ngoµi m«i tr êng nh÷ng chÊt g× S¶nphÈmth¶ichñyÕu CO 2 NíctiÓu Måh«i ? KÓ tªn c¸c c¬ quan thùc hiÖn bµi tiÕt BµitiÕt I.BµitiÕt. Ch¬ngVII.BµitiÕt TiÕt40: BµitiÕtvµcÊut¹ohÖbµitiÕtníctiÓu I.BµitiÕt. Cho biÕt ? H»ng ngµy c¬ thÓ th¶i ra ngoµi m«i tr êng nh÷ng chÊt g×? S¶nphÈmth¶ichñyÕu C¬quanbµitiÕtchñ yÕu CO 2 NíctiÓu Måh«i ? KÓ tªn c¸c c¬ quan thùc hiÖn bµi tiÕt Ch¬ngVII.BµitiÕt TiÕt40: BµitiÕtvµcÊut¹ohÖbµitiÕtníctiÓu I.BµitiÕt. Cho biÕt ? H»ng ngµy c¬ thÓ th¶i ra ngoµi m«i tr êng nh÷ng chÊt g×? S¶nphÈmth¶ichñyÕu C¬quanbµitiÕtchñ yÕu CO 2 Phæi NíctiÓu Måh«i ? KÓ tªn c¸c c¬ quan thùc hiÖn bµi tiÕt Ch¬ngVII.BµitiÕt TiÕt40: BµitiÕtvµcÊut¹ohÖbµitiÕtníctiÓu I.BµitiÕt. Cho biÕt ? H»ng ngµy c¬ thÓ th¶i ra ngoµi m«i tr êng nh÷ng chÊt g×? S¶nphÈmth¶ichñyÕu C¬quanbµitiÕtchñ yÕu CO 2 Phæi NíctiÓu ThËn Måh«i ? KÓ tªn c¸c c¬ quan thùc hiÖn bµi tiÕt ChơngVII.Bàitiết Tiết40: Bàitiếtvàcấutạohệbàitiếtnớctiểu I.Bàitiết. Cho biết ? Hằng ngày cơ thể thải ra ngoài môi tr ờng những chất gì? Sảnphẩmthảichủyếu Cơquanbàitiếtchủ yếu CO 2 Phổi Nớctiểu Thận Mồhôi Da ? Các sản phẩm thải cần đ ợc bài tiết phát sinh từ đâu ChơngVII.Bàitiết Tiết40:Bàitiếtvàcấutạohệbàitiếtnớctiểu I.Bàitiết. Cho biết ? ? Các sản phẩm thải cần đ ợc bài tiết phát sinh từ đâu Phát sinh từ hoạt động trao đổi chất của tế bào và cơ thể Trả lời. Ch¬ngVII.BµitiÕt TiÕt40:BµitiÕtvµcÊut¹ohÖbµitiÕtníctiÓu I.BµitiÕt. Cho biÕt ? ? Ho¹t ®éng bµi tiÕt nµo ®ãng vai trß quan träng ?  Bµi tiÕt CO 2 cña hÖ h« hÊp.  Bµi tiÕt chÊt th¶i cña hÖ bµi tiÕt n íc tiÓu Tr¶ lêi [...]... II. Cấu tạo của hệ bài tiết nư c tiểu ớ Chư ngưVII. Bài tiết ơ Tiết 40 :Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nư c tiểu ớ I. Bài tiết Giúp cơ thể thải chất độc hại ra môi trờng Giúp môi trờng trong luôn ổn định, tạo điều kiện cho hoạt động trao đổi chất diễn ra bình thờng II. Cấu tạo của hệ bài tiết nư c tiểu ớ Quan sát hình sau Chư ngưVII. Bài tiết ơ Tiết 40 :Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nư c tiểu ớ I. Bài tiết Giúp... ngưVII. Bài tiết ơ Tiết 40: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nư c tiểu ớ I. Bài tiết Cho biết ? ? Bài tiết có vai trò quan trọng nh thế nào đối với cơ thể sống ? Chư ngưVII. Bài tiết ơ Tiết 40 :Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nư c tiểu ớ I. Bài tiết Giúp cơ thể thải chất độc hại ra môi trờng Giúp môi trờng trong luôn ổn định, tạo điều kiện cho hoạt động trao đổi chất diễn ra bình thờng II. Cấu tạo của hệ bài tiết nư... của hệ bài tiết nớc tiểu ? Vì sao ? Chư ngưVII. Bài tiết ơ Tiết 40 :Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nư c tiểu ớ I. Bài tiết Giúp cơ thể thải chất độc hại ra môi trờng Giúp môi trờng trong luôn ổn định, tạo điều kiện cho hoạt động trao đổi chất diễn ra bình thờng II. Cấu tạo của hệ bài tiết nư c tiểu ớ Quan sát hình sau ? Quan sát tranh vẽ trình bày cấu tạo cơ quan bài tiết n ớc tiểu ? Chư ngưVII. Bài tiết. .. định, tạo điều kiện cho hoạt động trao đổi chất diễn ra bình thờng II. Cấu tạo của hệ bài tiết nư c tiểu ớ Làm bài tập trong sách giáo khoa ? Chư ngưVII. Bài tiết ơ Tiết 40 :Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nư c tiểu ớ I. Bài tiết Giúp cơ thể thải chất độc hại ra môi trờng Giúp môi trờng trong luôn ổn định, tạo điều kiện cho hoạt động trao đổi chất diễn ra bình thờng II. Cấu tạo của hệ bài tiết nư c tiểu. .. ngưVII. Bài tiết ơ Tiết 40 :Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nư c tiểu ớ I. Bài tiết Giúp cơ thể thải chất độc hại ra môi trờng Giúp môi trờng trong luôn ổn định, tạo điều kiện cho hoạt động trao đổi chất diễn ra bình thờng II. Cấu tạo của hệ bài tiết nư c tiểu ớ Hệ bài tiết nớc tiểu gồm: Thận, ống dẫn nớc tiểu, bóng đái, ống đái Thận gồm 2 triệu đơn vị chức năng để lọc máu và hình thành nớc tiểu Mỗi... Mỗi đơn vị chức năng gồm cầu thận, nang cầu thận, ống thận Bài tập củng cố Bài 1.Bổ dọc một quả thận ta thấy có hai phần, phần vỏ có chứa: a Nang cầu thận b Cầu thận c Tháp thận d Hai câu a và b đúng Bài 2.ưPhầnưtuỷưcủaưthậnưcóưchứa a Nang cầu thận b Cầu thận c Tháp thận d Hai câu a và b đúng Bài 3 Tầm quan trọng của cơ quan bài tiết nớc tiểu a Thải ra ngoài các chất dộc có hại cho cơ thể b Đảm bảo... c Tháp thận d Hai câu a và b đúng Bài 3 Tầm quan trọng của cơ quan bài tiết nớc tiểu a Thải ra ngoài các chất dộc có hại cho cơ thể b Đảm bảo cho các thành phần của môi trờng trong t ơng đối ổn định c Tạo diều kiện cho các quá trình sinh lí tiếna hành bình thờng d Cả 3 câu tren đều đúng . động trao đổi chất diễn ra bình th ờng II.Cấutạocủahệbàitiếtnớctiểu Quan sát hình sau. ChơngVII.Bàitiết Tiết4 0:Bàitiếtvàcấutạohệbàitiếtnớctiểu I.Bàitiết. Giúp cơ thể thải chất độc hại ra. định, tạo điều kiện cho hoạt động trao đổi chất diễn ra bình th ờng II.Cấutạocủahệbàitiếtnớctiểu Làm bài tập trong sách giáo khoa ? ChơngVII.Bàitiết Tiết4 0:Bàitiếtvàcấutạohệbàitiếtnớctiểu I.Bàitiết. . của hệ bài tiết n ớc tiểu ? Vì sao ? ChơngVII.Bàitiết Tiết4 0:Bàitiếtvàcấutạohệbàitiếtnớctiểu I.Bàitiết. Giúp cơ thể thải chất độc hại ra môi tr ờng Giúp môi tr ờng trong luôn ổn định, tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu, Bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu,

Từ khóa liên quan