TUYỂN CHỌN 133 BÀI LUẬN TIẾNG ANH DÀNH CHO HỌC SINH ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 VÀ LUYỆN THI TOEFL - IELTS - TOEIC

195 27.3K 78

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2015, 17:48

TUYỂN CHỌN 133 BÀI LUẬN TIẾNG ANH DÀNH CHO HỌC SINH ÔN THI THPT QUỐC GIA VÀ LUYỆN THI TOEFL - IELTS - TOEIC Tài liệu bao gồm 133 topic Tiếng Anh được viết bởi các giáo viên Anh ngữ quốc tế. Dựa vào các bài luận này, bạn cũng có thể viết được các mẫu câu và các đề tài khác tương tự cùng chủ đề. Hy vọng tài liệu sẽ giúp ích cho bạn trong các kì thi TOEFL, IELTS, TOEIC, các kì thi THPT quốc gia và các kì thi Tiếng Anh chuyên ngành khác. Tài liệu được trình bày thành 133 bài luận xoay quanh các chủ đề sau: I - School_Trường học: II- Society and its problems_Xã hội và các vấn đề của nó: III-People or personal characteristics_Con người hoặc các đặc tính cá nhân: IV - Entertainment_Giải trí: V – Career_Nghề nghiệp: VI- Family _Gia đình: VII- Trave_Du lịch: VIII- Life_Đời sống: IX- Knowledge_Kiến thức: X- Some general essays_Một số bài luận Tổng hợp: (Lưu ý: Bản dịch sang Tiếng Việt là nguyên bản của Google, nhiều chỗ còn tối nghĩa và chưa được tường minh, chủ yếu để người đọc hiểu được những nội dung cơ bản của văn bản Tiếng Anh. Nếu bạn muốn hiểu văn bản chính xác hơn thì cần phải có sự chỉnh sửa câu từ cho phù hợp ) ================================= I - School (Trường học): Topic 1. My school Notes: Name of school – Place – The building – The Principal – Teachers – Library, field, etc. The name of my school is Oxford English School. It is situated in the middle of the town I live in. it is a very large school. The school building is old but beautiful. There are many classrooms in it. The Principal is a middle-aged European. He is a kind and very efficient man. The teachers of my school are of many races. Some are Chinese, some are Malay and some are Indian. There are also a few European teachers. They are all very clever and hardworking teachers. All the pupils like them very much. 1 As there are many pupils in my school, the library, the play ground and the hall are all very large. Pupils may be seen learning in the library, playing in the playground or performing gymnastics in the hall with great interest. I am indeed proud of my school. (Trường của tôi Ghi chú: Tên trường - Place - Tòa nhà - Hiệu trưởng - Giáo viên - Thư viện, trường, vv Tên của trường học của tôi là Oxford English School. Nó nằm ở giữa thị trấn tôi đang sống. Nó là một trường học rất lớn. Việc xây dựng trường là cũ nhưng đẹp. Có rất nhiều lớp học trong đó. Hiệu trưởng là một châu Âu trung niên. Ông là một người đàn ông tốt bụng và rất hiệu quả. Các giáo viên của trường học của tôi là của nhiều chủng tộc. Một số là người Trung Quốc, một số là Mã Lai và một số là Ấn Độ. Ngoài ra còn có một vài giáo viên châu Âu. Họ là tất cả các giáo viên rất thông minh và chăm chỉ. Tất cả các học sinh như họ rất nhiều. Vì có nhiều học sinh trong trường, thư viện, sân chơi và hội trường đều rất lớn. Học sinh có thể được nhìn thấy học trong thư viện, chơi trong sân chơi hoặc biểu diễn thể dục dụng cụ trong hội trường với lãi suất tuyệt vời. Tôi thực sự tự hào về trường học của tôi. ) Topic 2. Describe your schoolmates and whom do you like best I have many schoolmates, but Tom is the one I like best of all. He is the biggest boy in class. He is about fourteen years old, his shoulders are broad. He is good as one can see when he smiles. I already know several of my classmates. Another one I like too is named George. He wears chocolate-colored trousers and a catkin cap. He is always jolly. There is little John, a poor hunchback, a weak boy with a thin face. Near him is Edwin who is very well-dressed. On the bench in front of me, there is aboy who is called Jake. His face is as round with a small nose. He possesses a special talent; he knows how to make a hare’s face and they all get him to do it and then they laugh. And there is another curious fellow – my neighbor on the left Jack – small and thick set, with no neck, a gruff fellow, who speaks to no one, and doesn’t seem to understand much but stands watching the master without winking, his brow lined with wrinkles, and his teeth set and if he is questioned when the master is speaking, he make no reply the first and the third time he gives a kick. And beside him there is a bold, cunning face belonging to a boy named Peter, who has already been expelled from another school. There are, in addition, two brothers who are dressed exactly alike who resemble each other to a hair. 2 But the most handsome of all, the one who has the most talent, who will surely be the head this year also, is Edward. Truly I like Edward, the son of the blacksmith, the one with the long jacket who seems sickly and pitiful. It is said that his father often beats him so he is very timid and every time that he addresses or touches someone, he says “Excuse me” and gazes them with his kind, sad eyes. But Tom the biggest is the best of all, I think. (Mô tả bạn học của bạn và người mà bạn thích nhất Tôi có nhiều bạn học, nhưng Tom là người mà tôi thích nhất của tất cả. Ông là con trai lớn nhất trong lớp. Ông là khoảng mười bốn tuổi, vai anh rất rộng. Ông là tốt như người ta có thể nhìn thấy khi anh mỉm cười. Tôi đã biết một số bạn học của tôi. Một số khác tôi thích quá được đặt tên là George. Ông mặc quần sô cô la màu và một nắp cây hồ đào. Ông luôn luôn là vui vẻ. Có rất ít John, một người gù nghèo, một cậu bé yếu với một khuôn mặt mỏng. Ngay gần đó là Edwin đang rất ăn mặc bảnh bao. Trên băng ghế dự bị ở trước mặt tôi, có một cậu bé được gọi là Jake. Khuôn mặt của ông là như tròn với một mũi nhỏ. Ông sở hữu một tài năng đặc biệt; ông biết làm thế nào để làm cho khuôn mặt của một con thỏ rừng và tất cả họ đều có được anh ta để làm điều đó và sau đó họ cười. Và còn có một đồng nghiệp tò mò - hàng xóm của tôi trên trái Jack - bộ nhỏ và dày, không có cổ, một đồng nghiệp thô lỗ, những người nói không với ai, và dường như không hiểu nhiều nhưng vẫn đứng xem thầy mà không nháy mắt, mình Brow lót bằng nếp nhăn, và răng của ông thiết lập và nếu ông được hỏi khi thầy đang nói, ông đã làm cho không trả lời đầu tiên và lần thứ ba ông cho một quả phạt trực tiếp. Và bên cạnh anh có một đậm, khuôn mặt gian xảo thuộc về một cậu bé tên là Peter, người đã bị trục xuất khỏi trường khác. Có, ngoài ra, hai anh em đều ăn mặc rất chính xác cũng như những người giống nhau đến một sợi tóc. Nhưng người đẹp trai nhất của tất cả, một trong những người có tài năng nhất, những người chắc chắn sẽ là người đứng đầu trong năm nay cũng là Edward. Quả thật, tôi thích Edward, con trai của người thợ rèn, một với chiếc áo khoác dài những người có vẻ ốm yếu và đáng thương. Người ta nói rằng cha của ông thường nhịp đập anh ta nên anh rất nhút nhát và mỗi lần ông phát biểu hoặc chạm vào người, anh ấy nói "Xin lỗi" và nhìn chằm chằm chúng với loại của mình, đôi mắt buồn. Nhưng Tom lớn nhất là tốt nhất của tất cả, tôi nghĩ.) Topic 3. Introduce yourself About yourself The outline: 1. My name – age – address 2. My family – how many people – what they do 3. What I do – what I like, etc. 3 4. What I wish to be when I grow up – Why? 5. The end I am an Indian boy. My name is Sanjay. I am fourteen years old. I live in the town of Klang. I have three sisters and two brothers. My sisters are older than I am. My brothers are younger than I. they all go to school. My father is a teacher. He is not very old. My mother works at home. She is a very nice lady. I love her very much. I go to a school in the town. It is a large school. I learn many lessons in school, such as English, Bahasa Malaysia and many others. Of all these lessons I find English is the most difficult to learn. But I enjoy learning English. It is a beautiful and important language. I play all kinds of games. The game I like most is football. I play football with my friends every day. Football is a very interesting game. When I grow up I wish to be a teacher. If I become a teacher, I can teach hundreds of boys and girls. I can help them to read and write and become cleverer. At the same time, I too can learn many more things. I hope that I will get my wish. My friends are of many races. Some are Chinese, some are Malaysian and some are Indian. I like my friends very much. I am indeed a very happy boy. I hope that I shall always be happy. Giới thiệu bản thân Về bản thân bạn Khái quát: 1. Tên tôi - tuổi - địa chỉ 2. Gia đình tôi - bao nhiêu người - những gì họ làm 3. Những gì tôi làm - những gì tôi thích, vv 4. Những gì tôi muốn là khi tôi lớn lên - Tại sao? 5. Sự kết thúc Tôi là một cậu bé Ấn Độ. Tên tôi là Sanjay. Tôi mười bốn tuổi. Tôi sống ở thị trấn Klang. Tôi có ba chị em gái và hai anh em. Chị em lớn tuổi hơn tôi. Anh em ta là trẻ hơn tôi tất cả đều được đi học. Cha tôi là một giáo viên. Ông không phải là rất cũ. Mẹ tôi làm việc ở nhà. Cô ấy là một phụ nữ rất đẹp. Tôi yêu cô ấy rất nhiều. Tôi đi đến một trường học trong thị trấn. Nó là một trường học lớn. Tôi học được rất nhiều bài học trong trường, chẳng hạn như tiếng Anh, Bahasa Malaysia và nhiều người khác. Trong tất cả những bài học mà tôi tìm thấy tiếng Anh là khó khăn nhất để tìm hiểu. Nhưng tôi thích học tiếng Anh. Nó là một ngôn ngữ đẹp và quan trọng. Tôi chơi tất cả các loại trò chơi. Các trò chơi tôi thích nhất là bóng đá. Tôi chơi bóng đá với bạn bè của tôi mỗi ngày. Bóng đá là một trò chơi rất thú vị. Khi tôi lớn lên, tôi muốn là một giáo viên. Nếu tôi trở thành một giáo viên, tôi có thể dạy cho hàng trăm trẻ em trai và trẻ em gái. Tôi có thể giúp họ đọc và viết và trở nên 4 thông minh hơn. Đồng thời, tôi cũng có thể học được nhiều điều hơn. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ đạt được mong muốn của tôi. Bạn bè của tôi là của nhiều chủng tộc. Một số là người Trung Quốc, một số là người Malaysia và một số là Ấn Độ. Tôi thích bạn bè của tôi rất nhiều. Tôi thực sự là một cậu bé rất hạnh phúc. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ luôn luôn được hạnh phúc. Topic 4. The importance of examinations The importance of examinations (exams) Life today has become so complex that examinations have come to play an important part in one’s educational career. Examinations are considered so important that most students are afraid of them. The ability to pass an examination is indeed a valuable quality. It shows that the student is able to express his thought and ideas to a manner others can understand. It also shows that the student has acquired a certain amount of knowledge in some branches of study. Besides, the mind of a student, even if he is dull, receives good exercise when he prepares for an examination. A student’s success in an examination, therefore, helps employers and others to assess his mental or general ability. Some people, however, argue that examinations test only a certain kind of skill. They say that many people have a good memory and a special ability to pass examinations and achieve brilliant results, though they have no capacity for original thought or imagination. But it should be realized that today the syllabuses are so extensive that a student cannot expect to pass an examination by relying entirely on his memory. The student of today must not only have a fair knowledge of the subjectmatter but also be able to show his intelligence and power of reasoning, especially if he is sitting for a higher examination. Therefore, a student’s ability to pass an examination must indicate some of his mental powers as well as his grasp of the subjects that he has studied. If there were no examinations, most scholars would have been less informed than they are today. Examinations compel students to read as mush as they can, and as they do so, they absorb knowledge unconsciously. Further, because of examinations; teachers have to confine themselves to the syllabuses which are aimed at imparting knowledge in a systematic manner, and thus develop mental discipline. Examinations are therefore an important part of academic studies. (Tầm quan trọng của kỳ thi Tầm quan trọng của kỳ thi (thi) Cuộc sống ngày nay đã trở nên quá phức tạp mà kỳ thi đã đến để đóng một phần quan trọng trong sự nghiệp giáo dục của một người. Kỳ thi được coi là rất quan trọng mà hầu hết học sinh đều sợ chúng. Khả năng vượt qua một kỳ thi thực sự là một chất có giá trị. Nó cho thấy rằng các sinh viên có thể bày tỏ suy nghĩ và ý tưởng của mình cho một người khác theo cách thức có thể hiểu được. Nó cũng cho thấy rằng học sinh đã đạt được một số tiền nhất 5 định của kiến thức trong một số ngành đã học. Bên cạnh đó, tâm của một học sinh, thậm chí nếu anh ta là ngu si đần độn, nhận tập thể dục tốt khi ông chuẩn bị cho một kỳ thi. Thành công của một học sinh trong một kỳ thi, do đó, giúp người lao động và những người khác để đánh giá khả năng tinh thần hay nói chung của mình. Một số người, tuy nhiên, lập luận rằng các kỳ thi kiểm tra chỉ có một loại kỹ năng. Họ nói rằng nhiều người có trí nhớ tốt và khả năng đặc biệt để vượt qua kỳ thi và đạt được kết quả rực rỡ, dù họ không có khả năng suy nghĩ ban đầu hoặc tưởng tượng. Nhưng cũng cần nhận ra rằng ngày nay các giáo trình rất phong phú, một học sinh không thể mong đợi để vượt qua một cuộc kiểm tra bằng cách dựa hoàn toàn vào bộ nhớ của mình. Học sinh ngày nay không những phải có một kiến thức hợp lý của vấn đề nhưng cũng có thể hiển thị thông minh và sức mạnh của lý luận của mình, đặc biệt là nếu anh ta đang ngồi trong phòng thi cao hơn. Do đó, khả năng của học sinh để vượt qua kỳ kiểm tra phải ghi rõ một số quyền lực tinh thần của mình cũng như nắm bắt của mình trong những đối tượng mà ông đã nghiên cứu. Nếu không có các kỳ thi, hầu hết các học giả sẽ có được ít thông tin hơn hiện nay. Khám buộc học sinh đọc như chuyện lãng mạn như họ có thể, và khi họ làm như vậy, họ tiếp thu kiến thức một cách vô thức. Hơn nữa, do các kỳ thi; giáo viên phải giới hạn mình vào các giáo trình mà là nhằm mục đích truyền đạt kiến thức một cách có hệ thống, và vì thế phát triển tinh thần kỷ luật. Do đó các kỳ thi là một phần quan trọng của nghiên cứu học thuật. Topic 5. Examination makes pupils worry Examination day often makes many pupils worry. Do you agree? The most exciting day in the life of a student is the day during the final examination for class promotion. He prepares himself well for about a month before the examination and still he has his fears and hopes on the day of the examination. Even a student who neglects his lessons sits up to make his eleventh hour preparation. A boy who studies hard may feel confident once inside the examination hall for the first paper. Every student is anxious to know whether the question papers would be difficult or not, except a few who do not take their question papers would be difficult or not, except a few who do not take their lessons seriously. Most of the children eagerly look forward to the examination day. Unlike the other days, examination days are usually quiet. Every one seems to browse his notes for the last time before going into the hall. Every minute seems precious before the bell goes as it provides the last chance to check the facts properly. Sometimes the last minute reading may help you to score marks. It is indeed a day of excitement to every child who takes his or her lessons seriously. (Kiểm tra làm cho học sinh lo lắng Ngày thi thường làm cho nhiều học sinh lo lắng. Bạn có đồng ý không? 6 Các ngày thú vị nhất trong cuộc sống của một học sinh là ngày trong thời gian thi chính thức lên lớp. Ông chuẩn bị tốt cho mình khoảng một tháng trước khi thi và anh vẫn có những nỗi sợ hãi của mình và hy vọng vào những ngày thi. Ngay cả một sinh viên bỏ qua bài học của mình ngồi dậy để chuẩn bị giờ thứ mười một của mình. Một cậu bé người nghiên cứu khó có thể cảm thấy tự tin khi vào bên trong phòng thi cho các giấy đầu tiên. Mỗi học sinh chỉ muốn biết liệu các giấy tờ câu hỏi sẽ rất khó hoặc không, ngoại trừ một vài người không dùng giấy tờ câu hỏi của họ sẽ rất khó hoặc không, ngoại trừ một vài người không có những bài học một cách nghiêm túc. Hầu hết trẻ em háo hức mong đến ngày thi. Không giống như những ngày khác, ngày thi thường yên tĩnh. Mỗi người có vẻ để duyệt các ghi chú của mình lần cuối cùng trước khi đi vào hội trường. Mỗi phút có vẻ quý giá trước khi chuông đi vì nó cung cấp các cơ hội cuối cùng để kiểm tra các sự kiện đúng. Đôi khi những phút đọc cuối cùng có thể giúp bạn đánh dấu điểm. Nó thực sự là một ngày của sự phấn khích cho mỗi em bị mất bài học của mình một cách nghiêm túc.) Topic 6. Why examinations are important? The outline: 1. Students’ feelings towards examination 2. Why they are important 3. Why they are interesting 4. What should be the correct feeling towards them 5. The end Most students are afraid of examinations, but examinations are very important today. They are also very interesting. Examinations are important because they compel students to learn. Without them most students would not learn. So they would know very little about the world. They would learn only subjects in which they are interested and ignore the other subjects which are thought to be difficult, though they are very important in the modern age. Examinations also help us have some ideas about a person’s knowledge of certain subjects. For example, if a boy has passed the Primary Six Examination, we can at once know how much knowledge he has. Accordingly, we can have some ideas of what kind of work he can do. This is why most employers want to know what examinations a person had passed before he is given some work. Finally, examinations are interesting because we can test how much we ourselves know. When we sit for an examination we enjoy answering what we know, though we feel sad if we are not successful in an examination. (Tại sao các kỳ thi quan trọng? 7 Khái quát: 1. Học sinh hướng tới kỳ thi 2. Tại sao chúng lại quan trọng 3. Tại sao họ là thú vị 4. Điều gì cần được cảm giác chính xác đối với họ 5. Sự kết thúc Hầu hết sinh viên đều sợ thi cử, nhưng các kỳ thi là rất quan trọng ngày hôm nay. Họ cũng rất thú vị. Kỳ thi quan trọng vì chúng buộc học sinh học. Nếu không có họ hầu hết học sinh sẽ không học. Vì vậy, họ sẽ biết rất ít về thế giới. Họ sẽ chỉ học các môn học mà họ quan tâm và bỏ qua các đối tượng khác được cho là khó khăn, mặc dù họ là rất quan trọng trong thời hiện đại. Thi cũng giúp chúng tôi có một số ý tưởng về kiến thức của một người của các đối tượng nhất định. Ví dụ, nếu một bé trai đã qua kỳ thi tiểu học Six, chúng ta có thể cùng một lúc biết bao nhiêu kiến thức anh có. Theo đó, chúng ta có thể có một số ý tưởng về những gì loại công việc anh có thể làm. Đây là lý do tại sao hầu hết các nhà tuyển dụng muốn biết những gì kiểm tra xet một người đã trôi qua trước khi ông được đưa ra một số công việc. Cuối cùng, các kỳ thi là thú vị bởi vì chúng tôi có thể kiểm tra bao nhiêu chúng ta biết. Khi chúng tôi ngồi trong một cuộc kiểm tra, chúng tôi thưởng thức trả lời những gì chúng tôi biết, mặc dù chúng ta cảm thấy buồn nếu chúng ta không thành công trong việc kiểm tra.) Topic 7. The most important subject Talk about the subject you consider most important Of all the subjects that I study in school, I think that English is the most important subject. It is mainly through the English language that we gain access to the various sources of knowledge. English is a language which is spoken and understood by many people in most countries of the world. It is, in fact, the most important means of communication among the various countries of the world. Knowledge of new discoveries and inventions in one country is transmitted to other countries through English for the benefit of the world. In this way, English helps to spread knowledge and progress. It is true, however, that in the modern age, the study of Science and Mathematics too should be considered very important. Science has conferred many benefits in man. But it requires little thought to realize that scientific principles cannot be understood well without a good knowledge of a language. And, though other languages such as German and Russian are important in the world of Science, it is English that plays the most important role in spreading scientific knowledge. There is in fact no branch of study that has not been communicated in English. The original writings of great scientists, economists, philosophers, 8 psychologists and others who did not speak and write the English language have all been translated into English. Therefore, one who has a good knowledge of English has access to all the sources of information. Further, as the English language is used by people of different lands and cultures, it has become very rich. It contains so many words, ideas and thoughts that a good knowledge of English enriches the mind and enables one to express oneself well. It also helps one to think better and to understand the people of other lands. It is for all these reasons that I consider English the most important subject in school. (Các chủ đề quan trọng nhất Nói về những chủ đề mà bạn cho là quan trọng nhất Trong tất cả các môn học mà tôi học ở trường, tôi nghĩ rằng tiếng Anh là chủ đề quan trọng nhất. Nó chủ yếu là thông qua ngôn ngữ tiếng Anh mà chúng ta đạt được quyền truy cập vào các nguồn khác nhau của kiến thức. Tiếng Anh là một ngôn ngữ được nói và hiểu bởi nhiều người trong hầu hết các nước trên thế giới. Đó là, trong thực tế, các phương tiện quan trọng nhất trong giao tiếp giữa các nước khác nhau trên thế giới. Kiến thức về những khám phá và phát minh mới trong một đất nước được chuyển đến các nước khác thông qua tiếng Anh cho các lợi ích của thế giới. Bằng cách này, tiếng Anh sẽ giúp lan truyền kiến thức và tiến bộ. Đó là sự thật, tuy nhiên, trong thời hiện đại, nghiên cứu khoa học và toán quá nên được coi là rất quan trọng. Khoa học đã tặng nhiều lợi ích trong con người. Nhưng nó đòi hỏi ít suy nghĩ để nhận ra rằng các nguyên tắc khoa học không thể hiểu được tốt mà không có một kiến thức tốt về một ngôn ngữ. Và, mặc dù ngôn ngữ khác như tiếng Đức và Nga rất quan trọng trong thế giới của khoa học, nó là tiếng Anh mà đóng vai trò quan trọng nhất trong việc truyền bá kiến thức khoa học. Có là trong thực tế không có chi nhánh của nghiên cứu đó đã không được truyền đạt bằng tiếng Anh. Các tác phẩm ban đầu của các nhà khoa học vĩ đại, nhà kinh tế học, triết học, tâm lý học và những người khác đã không nói và viết tiếng Anh đều đã được dịch sang tiếng Anh. Vì vậy, một trong những người có kiến thức tốt về tiếng Anh có quyền truy cập vào tất cả các nguồn thông tin. Hơn nữa, như các ngôn ngữ tiếng Anh được sử dụng bởi những người của vùng đất và các nền văn hóa khác nhau, nó đã trở nên rất phong phú. Nó có chứa rất nhiều từ, ý tưởng và suy nghĩ rằng một kiến thức tốt về tiếng Anh làm phong phú thêm tâm và giúp cho ta thể hiện bản thân tốt. Nó cũng giúp chúng ta suy nghĩ tốt hơn và để hiểu được người của những vùng đất khác. Nó là dành cho tất cả những lý do này mà tôi coi tiếng Anh là chủ đề quan trọng nhất trong trường.) Topic 8 What subject you like best in school The subject I like best in school is geography and the subject I hate is arithmetic. Even from my younger day, I have been longing to know more about other countries and the people who 9 live there. Geography teaches me not only about my own country but also the neighouring countries and the world in general. From what I have studied, I have a longing to see London, Paris, New- York and Tokyo. I have heard much about Mount Fujiyama, the snow-capped mountain of Japan. I also want to see Japan during the cherryblossom season. I want to see New-York and its sky-scrapers. Geography interests me because without visiting these places I learn about them in books. For pupils like me who are poor and cannot afford to visit these places, the knowledge of geography is all the most useful. It is perhaps the second best means of knowing more about other countries. (Vấn đề gì bạn thích nhất ở trường Các chủ đề tôi thích nhất ở trường là vị trí địa lý và các chủ đề tôi ghét là số học. Thậm chí từ ngày trẻ của tôi, tôi đã được khao khát để biết thêm về các nước khác và những người sống ở đó. Địa lý dạy tôi không chỉ về đất nước của riêng tôi mà còn các nước neighouring và thế giới nói chung. Từ những gì tôi đã nghiên cứu, tôi có một khát khao để xem London, Paris, New-York và Tokyo. Tôi đã nghe nói nhiều về Mount Fujiyama, ngọn núi phủ tuyết trắng của Nhật Bản. Tôi cũng muốn xem Nhật Bản trong mùa cherryblossom. Tôi muốn nhìn thấy New-York và nhà chọc trời của nó. Địa lý lợi ích cho tôi vì mà không ghé thăm những nơi tôi tìm hiểu về họ trong cuốn sách. Đối với học sinh như tôi là người nghèo và không có khả năng truy cập vào những nơi này, các kiến thức về địa lý là tất cả những hữu ích nhất. Nó có lẽ là phương tiện tốt nhất thứ hai của hiểu biết thêm về các quốc gia khác.) Topic 9. The subject I enjoy learning The outline: 1. What subject 2. What it deals with 3. Why I like it 4. The end I learn many subjects in school. But the one I enjoy learning is History. History helps us know what people did and how they lived ages ago. It also tells us how men had to manage to make their lives better and better. Many learners, however, do not like to read History. They say that there are too many names and dates to remember. But they do not understand that if we know nothing about the past, we cannot have a good knowledge of the present. For example, if we wish to know how men learnt to use fire or clothes, we have to know what men did in the past to travel at night or to keep themselves warm. In fact, only a study of History will make us realize that what we do today is the result of what our ancestors did in the past. History therefore is a long story of man’s struggle through the ages. As we read the story, we are learning many interesting 10 [...]... trẻ và tươi sáng, nhưng ông luôn luôn là, hoạt động và cảnh báo Anh ấy giống như và tôn trọng của tất cả những ai biết anh ta Khi anh tìm thấy bất kỳ học sinh của mình lười biếng, ông khuyên nhủ anh ta, vì Ngài muốn tất cả chúng để làm công việc của họ một cách thỏa đáng Ông giải thích những bài học trong nhiều chi tiết, và làm tốt nhất của mình để trả lời bất kỳ câu hỏi có thể nêu ra bởi các sinh. .. mình Ông thực sự là một người kiên nhẫn; ông tiếp tục giải thích cho học sinh của mình những điểm mà họ không hiểu cho đến khi họ hoàn toàn quen thuộc với những bài học của họ Ông có gặp khó khăn rất lớn trong các giấy tờ điều chỉnh, và là rất nghiêm ngặt trong chấm điểm Trong lớp học, ông luôn luôn giữ phẩm giá của một giáo viên Nhưng bên ngoài lớp học, ông trở thành người bạn tốt nhất của học sinh Ông... thể bổ sung và bổ sung các công trình lớp học cung cấp các giáo viên và khu của anh hợp tác Nó có thể được bổ sung khi thực hiện những bài học trong lớp chưa được hiểu biết đầy đủ của học sinh và ông đã được nói nhiều hơn để gây ấn tượng khi anh cho bài học thực hiện trong lớp học có thể không đã bắt bộ não của mình Vì lý do này, học phí ở nhà có thể là câu trả lời Nói chung một lớp phòng không dẫn điện... một cố vấn cho các câu lạc bộ của sinh viên được tổ chức, và cũng giúp họ quản lý các đội tuyển thể thao của họ Khi một học sinh đang gặp khó khăn, anh an ủi ông và cố gắng giúp đỡ sau này giải quyết bất kỳ vấn đề ông có thể có 24 Một giáo viên giỏi không nên chỉ quan tâm công tác academical học sinh của mình, nhưng cũng nên khuyến khích họ tham gia vào các môn thể thao và các trò chơi để giữ cho mình... tế, kỹ thuật và công nghệ nhiên Một giảng lớp học bình thường không phục vụ cho các nhu cầu của học sinh đó Đối với nhiều gia đình quý tộc, đó là một uy tín để sắp xếp việc dạy âm nhạc và khiêu vũ Bây giờ chúng ta xem xét các vi phạm Học phí có thể dẫn đến quá nhiều để nâng niu và có thể giết chết sự tự nỗ lực của học sinh Các học sinh sẽ không chạm vào cuốn sách trừ trường hợp thuyền học phí lần lượt... kết thúc của học kỳ Hãy cho một tài khoản của cuối kỳ Thời gian đã trôi qua thật nhanh Thuật ngữ này là gần hơn, nó là sự kết thúc của tuần thi Sau đó kiểm tra bắt đầu, đó là một kinh nghiệm mới cho Tom Có lớp học không có nhiều, nhưng trong quá trình học tiếng anh đã viết bài báo, một mỗi môn học Mỗi buổi sáng, những câu hỏi dù và nhắc nhở cậu rằng không một công việc của nói chuyện được cho phép Ở... hợp Ông luôn đặt ra một ví dụ tốt mình để ảnh hưởng đến học sinh của mình Ông giữ liên lạc không chỉ với sinh viên của mình, nhưng với gia đình của họ là tốt Mục đích làm như vậy là để có được sự hỗ trợ của cha mẹ trong việc giáo dục học sinh Ông đã cố gắng để tìm hiểu về tình trạng gia đình của học sinh Những người có gia đình điều kiện tốt, ông thúc giục họ phải học tập chăm chỉ để tiếp tục học tập... khuôn mặt rạng rỡ của mình "Im lặng" lệnh Hiệu trưởng, nhưng nó là một vài giây trước khi ông có thể đi vào đọc danh sách của mình 15 Tom không thể mong đợi để được đầu tiên, nhưng ông không phải là quá thấp xuống Báo cáo của ông là thỏa đáng và ngày mai ông sẽ đến London, nơi ông sẽ chi tiêu ngày lễ Giáng sinh của mình vào người chú của mình Gì về Ralph? Vâng, anh ấy là cuối cùng, tất nhiên, và gia. .. bỏ? Bạn có nghĩ rằng bài tập về nhà nên được bãi bỏ? Thảo luận về giá trị của nó Bài tập về nhà là một viên thuốc đắng cho nhiều sinh viên Các giáo viên luôn luôn cung cấp cho bài tập về nhà Họ được đưa ra để giúp học sinh để sửa đổi những gì đã được thực hiện trong lớp và cũng là nhiệm vụ hoàn thành thi t lập trong trường mà học sinh không thể hoàn thành đúng thời hạn Giáo dục và nắm vững kiến thức,... tượng kỹ năng và kiến thức các môn học Cả hai loại cần khoan và lặp lại Các giáo viên, một số mở rộng, khoan các học sinh trong lớp nhưng mỗi cá nhân học sinh không thể được dự kiến sẽ làm tiền tương tự như kỹ năng của sinh viên khác nhau từ mỗi khác 16 Bài tập về nhà không nhất thi t phải lặp đi lặp lại những gì đã được thực hiện trong các lớp học, nó có thể được nghiên cứu nhiều hơn nữa Học sinh đi qua . TUYỂN CHỌN 133 BÀI LUẬN TIẾNG ANH DÀNH CHO HỌC SINH ÔN THI THPT QUỐC GIA VÀ LUYỆN THI TOEFL - IELTS - TOEIC Tài liệu bao gồm 133 topic Tiếng Anh được viết bởi các giáo viên Anh ngữ quốc. THPT quốc gia và các kì thi Tiếng Anh chuyên ngành khác. Tài liệu được trình bày thành 133 bài luận xoay quanh các chủ đề sau: I - School_Trường học: II- Society and its problems_Xã hội và các. xem thầy mà không nháy mắt, mình Brow lót bằng nếp nhăn, và răng của ông thi t lập và nếu ông được hỏi khi thầy đang nói, ông đã làm cho không trả lời đầu tiên và lần thứ ba ông cho một quả phạt

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Topic 1. My school

 • Topic 2. Describe your schoolmates and whom do you like best

 • Topic 3. Introduce yourself

 • Topic 4. The importance of examinations

 • Topic 5. Examination makes pupils worry

 • Topic 6. Why examinations are important?

 • Topic 7. The most important subject

 • Topic 8 What subject you like best in school

 • Topic 9. The subject I enjoy learning

 • Topic 10. Describe the first day of your school.

 • Topic 11. My first day at school

 • Topic 12. School life is the most difficult time

 • Topic 13. The end of the school term

 • Topic 15. The use and abuse of private tuition

 • Topic 16. Talk about your experiences as a school prefect

 • Topic 17.

 • Topic 18. What makes an ideal teacher

 • Topic 19. My teacher

 • Topic 20. Your English teacher

 • Topic 21. Kind of work you hope to do after graduate

 • Topic 22. Which school do you want?

 • Topic 23. An apartment or a college dormitory

 • Topic 24. For students, purchasing or renting a home?

 • Topic 25. Successful in learning a foreign language

 • Topic 26. Successful in learning a foreign language

 • Topic 27. England and the English people

 • Topic 28. Writing is the most difficult skill

 • Topic 29. English has made the greatest contribution to the promotion of better understanding

 • Topic 30. The kind of books we should read

 • Topic 31. Why I like to go to school

 • Topic 32. Choice of books for reading

 • Topic 33. The way to read books

 • Topic 34. Why we should study science

 • Topic 35. Why I want to learn English

 • Topic 36. Money is the root of all evil

 • Topic 37. Opinion polls

 • Topic 38. Life in the city

 • Topic 39. Protect and preserve the natural resources

 • Topic 40. A multiracial community

 • Topic 41. Agriculture is important

 • Topic 42. Crimes in society

 • Topic 43. Liberty

 • Topic 44. The role of the police force in society

 • Topic 45. Flood in a town

 • Topic 46. The uses of the hobby

 • Topic 47. Hobby in free time

 • Topic 48. Hobbies of your close friends

 • Topic 49. The person you hate

 • Topic 50. The habit of smoking cigarettes

 • Topic 51. A heroic deed

 • Topic 52. How does the Hearing-impaired talk?

 • Topic 53. Good manners

 • Topic 55. The things you like most

 • Topic 56. Your time after school

 • Topic 57. Things you enjoy doing

 • Topic 58. Should teachers give pupils much homework? Discuss.

 • Topic 60. Human and courage

 • Topic 61. My favorite author

 • Topic 62. My best friend

 • Topic 63. My favorite game (sport)

 • Topic 65. Book exhibition

 • Topic 66. An interesting program on radio

 • Topic 67. One activity to do in spare time (watching television)

 • Topic 68. The film you like best

 • Topic 69. Advantages and disadvantages of the cinema

 • Topic 70. Appeal of a science fiction

 • Topic 71. For good impression at a job interview

 • Topic 72. What is a human resources manage?

 • Topic 73. Career you choose after leaving school

 • Topic 74. Journalism as a career

 • Topic 75. The work of a farmer

 • Topic 76. What are the qualities of a good judge?

 • Topic 77. Difference between father and son

 • Topic 78. What means of traveling you choose for your trip?

 • Topic 79. Value of traveling

 • Topic 80. A visit to a famous city

 • Topic 81. Interesting places in your country

 • Topic 82. The country I would like to visit

 • Topic 83. The country I would like to visit

 • Topic 84. A journey by train

 • Topic 85. Travel is a means of education

 • Topic 87. A visit to a zoo

 • Topic 88. Enjoy a visit to a zoo

 • Topic 89. How you spent your last holiday.

 • Topic 90. A picnic I enjoyed

 • Topic 91. The rights and duties of a citizen

 • Topic 92. Living in a city

 • Topic 93. Interesting story I have heard

 • Topic 95. An exciting event

 • Topic 96. Life in the village

 • Topic 97. An unforgetable incident

 • Topic 98. Your favorite pet

 • Topic 99. Science and its effects

 • Topic 100. The importance of newspaper

 • Topic 101. Importance of reading newspaper

 • Topic 102. The importance of agriculture

 • Topic 103. World trade

 • Topic 104. Importance of good roads in a country

 • Topic 105. Rainy season

 • Topic 106. Importance of Geography

 • Topic 107. Importance of rivers

 • Topic 108. Water is important to all living things

 • Topic 109. Importance of water

 • Topic 110. Beauty in nature

 • Topic 111. The value of education

 • Topic 112. Mathematics is essential to progress of human

 • Topic 113. Peace happiness United Nations Organization

 • Topic 114. Great literature belongs all ages and all countries

 • Topic 115. Tolerance is essential for peace and harmony in any community

 • Topic 116. Literary or scientific education is preferable today

 • Topic 117. Which period in the history of your country do you find most inspiring

 • Topic 118. An unpleasant dream I once had

 • Topic 119. A sad event

 • Topic 120. The person you like most

 • Topic 121. Things I dislike most

 • Topic 122. Tell about the memories of your childhood

 • Topic 123. Describe the farm you visit

 • Topic 124. My birthday I celebrated

 • Topic 125. The type of stories I like to read

 • Topic 126. What I wish to be when I grow up

 • Topic 127. An incident I shall never forget

 • Topic 128. What would you do if you were at the scene of a serious road accident?

 • Topic 129. Tell about a camping night you remember best

 • Topic 130. Girls dress like boys and young men look like women

 • Topic 131. Commerce as a means of spreading civilization

 • Topic 132. Women should be restricted to work connected with the home and children. They should not engage in politics, commerce or industries.

 • Topic 133. The world does not progress, it merely changes

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan