23 BÀI LUẬN MẪU THI THPT QUỐC GIA 2015 MÔN TIẾNG ANH

28 10.4K 31

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2015, 22:11

23 BÀI LUẬN MẪU THI THPT QUỐC GIA 2015 MÔN TIẾNG ANH (Lưu ý: Bản dịch là của google, chưa có sự chỉnh sửa câu từ nên đôi chỗ nghĩa chưa được tường minh) 1. Do you agree witth the idea that marriage should be based on love or not and why? Nowadays, almost all of people experience love and then reach marriage. However, I partly agree with the idea that marriage should be based on love because only love is not enough. Here the following reasons are. First, there is no denial that love makes people happy in life and helps them overcome severe difficulties and build a warm family. It is love that joins a man and a woman together. When these above supposed things become true, I call it true love, in other words, forgiveness and sacrifice contribute to true love. Moreover, future home"s finance also affects the family happiness. For example, your child can"t study at school without money, you even have no wonderful moment when both of wife and husban "s inconsistency related to money turns up and so on. In conclusion, marriage should be built on love and serious attitude of two sides who accept specific characters each other and fullfil the gap"s spouses. (Bạn có đồng ý với ý tưởng rằng hôn nhân phải dựa trên tình yêu hay không và tại sao? Ngày nay, hầu như tất cả mọi người trải nghiệm tình yêu và sau đó đạt kết hôn. Tuy nhiên, tôi phần nào đồng ý với ý kiến cho rằng hôn nhân phải dựa trên tình yêu bởi vì chỉ có tình yêu là không đủ. Dưới đây là những lý do sau đây. Thứ nhất, không có sự từ chối đó tình yêu làm cho con người hạnh phúc trong cuộc sống và giúp họ vượt qua những khó khăn nghiêm trọng và xây dựng một gia đình ấm áp. Đó là tình yêu mà gia một người đàn ông và một người phụ nữ với nhau. Khi những điều này phải ở trên trở thành sự thật, tôi gọi nó là tình yêu đích thực, nói cách khác, sự tha thứ và sự hy sinh đóng góp vào tình yêu đích thực. Hơn nữa, trong tương lai "s tài chính cũng ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Ví dụ, con bạn có thể" nghiên cứu t ở trường mà không có tiền, bạn thậm chí không có khoảnh khắc tuyệt vời khi cả hai người vợ và husban "s mâu thuẫn liên quan đến tiền lần lượt lên và vv . Tóm lại, hôn nhân phải được xây dựng trên tình yêu và thái độ nghiêm trọng của hai bên đã chấp nhận ký tự cụ thể mỗi khác và đảm bảo thực hiện khoảng cách "của vợ chồng.) 2. Write about your hobby Of all the interesting freetime activities as well as entertainments, I like reading book most because of its good aspects it brinngs to me. First and foremost, reading book not only helps widen my knowledge but also makes me love my life more. As you know reference books provide us with a lot of information of every field of our life. Besides, novels, stories which contain many romantic and touching plots controlling my feeling a great deal. Moreover, enjoying books regularly gives me a good habit as I am more and more patient. Especially, my ability to express words fluently is better and better.Therefore,I will be confident of communicating with others. In short, reading books is my main hobby and I will make best use of its advantages to have a happy lifestyle. Viết về những sở thích của bạn Trong tất cả các hoạt động freetime thú vị cũng như vui chơi giải trí, Tôi thích đọc sách nhất vì các khía cạnh tốt đẹp của nó nó brinngs với tôi. Đầu tiên và trước hết, đọc cuốn sách không chỉ giúp mở rộng kiến thức của tôi, nhưng cũng làm cho tôi yêu cuộc sống của tôi nhiều hơn. Như bạn đã biết sách tham khảo cung cấp cho chúng tôi với rất nhiều thông tin của tất cả các lĩnh vực của đời sống chúng ta. Bên cạnh đó, tiểu thuyết, truyện có chứa nhiều thửa lãng mạn và cảm động kiểm soát cảm giác của tôi rất nhiều. Hơn nữa, thưởng thức cuốn sách thường xuyên mang lại cho tôi một thói quen tốt như tôi ngày càng nhiều bệnh nhân. Đặc biệt, khả năng của mình để bày tỏ lời trôi chảy là tốt hơn và better.Therefore, tôi sẽ tự tin giao tiếp với người khác. Trong ngắn hạn, đọc sách là thú vui chính của tôi và tôi sẽ tận dụng tối đa lợi thế của mình để có một lối sống hạnh phúc. 3. What kind of job would you like to do after you finish your education? Marketing seems to be the kind of career I would like to choose after i leave from university. I like this work in view of some following reasons. First of all, marketing position is well-paid job. The more you help your company sell more products, the higher your salary is. Of course, you need to have effective stragedies to attract customers. Secondly, Working as a marketer gives me many opportunities of improving my persuding skill and ability to converting idea into words. There is no denial that this kind of job requires different skills , but if you meet these requirements, you will be more and more professional. On the whole, it is simply my hobby. Needless to say ""you will do something best when you like it"". Những loại công việc bạn muốn làm sau khi bạn hoàn tất việc học của bạn? Tiếp thị có vẻ là loại nghề nghiệp tôi muốn chọn sau khi tôi rời khỏi trường đại học. Tôi thích công việc này theo quan điểm của một số lý do sau đây. Trước hết, vị trí tiếp thị là công việc được trả lương cao. Bạn càng giúp công ty của bạn bán sản phẩm nhiều hơn, mức lương của bạn càng cao. Tất nhiên, bạn cần phải có stragedies hiệu quả để thu hút khách hàng. Thứ hai, làm việc như một nhà tiếp thị mang lại cho tôi nhiều cơ hội nâng cao kỹ năng persuding tôi và khả năng chuyển đổi các ý tưởng thành các từ. Không có sự phủ nhận rằng đây là công việc đòi hỏi kỹ năng khác nhau, nhưng nếu bạn đáp ứng các yêu cầu này, bạn sẽ được nhiều hơn và chuyên nghiệp hơn. Trên toàn bộ, nó chỉ đơn giản là sở thích của tôi. Không cần phải nói "" bạn sẽ làm điều gì đó tốt nhất khi bạn thích nó "". 4. Write about the kind of book you like best I am usually in habit of reading books. Addition to books that offer me much useful information,I also like comic book. I am in fond of it for some following reasons. To begin with, Comic books bring me a great deal of relaxation. One of them is Doremon story, which tells many funny short stories about 2 main characters, Doremon and Nobita,Who are close friends. The author of that comic creats so many amusing situations among characters that I can"t help laughing. It"s actually a hard-to-put-down book. It attracts not only children but also adults as me. Another good point of it I want to mention about is creative imagination. I mean children need to have imaginative mindset, which helps them be more active in life. By and large, comic book is worth reading after hard work. It is nice for everyone. Viết về các loại sách mà bạn thích nhất Tôi thường có thói quen đọc sách. Ngoài sách mà cung cấp cho tôi nhiều thông tin hữu ích, tôi cũng thích truyện tranh. Tôi đang ở ngây thơ của nó đối với một số lý do sau đây. Để bắt đầu, Comic sách mang lại cho tôi rất nhiều sự thư giãn. Một trong số đó là Doremon câu chuyện, mà nói nhiều câu chuyện ngắn hài hước về 2 nhân vật chính, Doremon và Nobita, người bạn thân là ai. Các tác giả của truyện tranh mà creats rất nhiều tình huống gây cười trong nhân vật mà tôi có thể "t giúp đỡ cười. Nó" thực sự là một cuốn sách khó khăn để đưa xuống. Nó thu hút không chỉ trẻ em mà còn người lớn như tôi. Một điểm tốt của nó, tôi muốn đề cập đến là trí tưởng tượng sáng tạo. Tôi có nghĩa là trẻ em cần phải có tư duy giàu trí tưởng tượng, giúp họ chủ động hơn trong cuộc sống. Và lớn, truyện tranh là đáng đọc sau khi làm việc chăm chỉ. Nó là tốt đẹp cho tất cả mọi người. 5. Describe a village you know well I was born and have grown up in the country in a small village beside a beautiful river. My village is surrounded in a hedge of green bamboos. Most of the houses in the village are built of brick and have red tiled roofs. In the middle of the village there is an old pagoda with high trees around it. On the first and fifteenth days of the lunar month, the villagers often go to the pagoda to give offerings to The God of Agriculture. On the right of the village flows quietly a clear and blue river. When I was young, I used to swim in the river with my friends. How can I forget the wonderful time on this river fishing or rowing a boat with my boyhood friends! On the left of the village lies the village green where village meetings are often held by village officials. On this ground covered with soft grass we used to fly kites on windy autumnal evenings. The majority of villages live on agriculture. They get rich thanks to their fertile rice-fields and their diligence. Harvest time is certainly the busiest and the merriest time of the year. During the harvest, the villagers often get up very early in the morning. They cheerfully go to their rice-fields to harvest the bumper crop – the fruit of many months of hard work. My villagers are very friendly and helpful. They are willing to offer mutual help in any case and always get on with one another harmoniously. My village is rather small indeed but I like it very much because I was born and have grown up there and spent my happiest childhood among the simple and hard-working villagers who always feel attached to their native land. Mô tả một ngôi làng bạn biết rõ Tôi sinh ra và lớn lên ở nước này trong một ngôi làng nhỏ bên cạnh một con sông xinh đẹp. Làng tôi được bao bọc trong một hàng rào tre xanh. Hầu hết các nhà trong làng được xây bằng gạch và có mái đỏ gạch. Ở giữa làng có một ngôi chùa cũ với cây cao xung quanh nó. Vào những ngày đầu tiên và rằm tháng giêng âm lịch, dân làng thường đến chùa để cúng dường cho Đức Chúa Trời Nông nghiệp. Phía bên phải của làng chảy lặng lẽ một dòng sông xanh trong. Khi tôi còn trẻ, tôi thường bơi lội trên sông với bạn bè của tôi. Làm thế nào tôi có thể quên đi những thời gian tuyệt vời về cá sông này hoặc chèo thuyền với bạn bè thời thơ ấu! Trên trái của làng nằm xanh làng nơi các cuộc họp thôn thường được tổ chức bởi các cán bộ thôn. Trên mặt đất này bao phủ bởi cỏ mềm chúng tôi sử dụng để thả diều vào những buổi tối mùa thu lộng gió. Đa số các làng sống bằng nghề nông. Họ có được nhờ giàu ruộng màu mỡ của họ và sự cần cù của họ. Thời gian thu hoạch chắc chắn là bận rộn nhất và thời gian merriest năm. Trong thời gian thu hoạch, dân làng thường thức dậy rất sớm vào buổi sáng. Họ vui vẻ đi đến ruộng của họ để thu hoạch những vụ mùa bội thu - kết quả của nhiều tháng làm việc chăm chỉ. Dân làng tôi rất thân thiện và hữu ích. Họ sẵn sàng để giúp đỡ lẫn nhau trong mọi trường hợp và luôn nhận được về với nhau hài hòa. Làng tôi khá nhỏ nhưng tôi thực sự thích nó rất nhiều bởi vì tôi đã được sinh ra và lớn lên ở đó và dành thời thơ ấu hạnh phúc nhất của tôi trong số những người dân đơn giản và làm việc chăm chỉ, người luôn cảm thấy gắn liền với đất mẹ đẻ của họ. 6. The importance of reading newspaper. As the name suggests newspapers are a source of news and information. In several respects they are also a medium of communication among the peoples of the world. Today there are hundreds of newspapers all over the world. Everywhere there is a keen desire to learn more and more about the affairs of the world. This is partly the result of the spread of education which sharpens one’s curiosity to learn about distant lands. As a source of news, the newspaper is almost indispensable to those whose thirst for knowledge is insatiable. They contain news on events in distant corners of the earth. Information about such events arrives almost immediately. As a result, people everywhere are informed about the most important event in the world very quickly and almost at the same time. For example, if a war breaks out in one part of the world today, the people in the other parts will certainly come to know about it tomorrow. As a result, all the countries of the world are able to do something quickly to help those who have suffered because of the war or to persuade the countries at war to cease fighting. Newspaper also play an important part in keeping the people of the world informed about the troubles that might arise in the future, if nothing is done to prevent them from happening. For example, if a dispute arises between the two countries for any reason, the newspapers can keep the people of the world informed about what might happen if nothing is done to persuade the two countries to resolve their differences peacefully. In this way many wars have been avoided because of the intervention of some countries in the disputes of many countries which were given prominence in newspapers. When all this is considered, we feel that there is some silent communication among countries through the medium of newspapers for the common benefit of the countries of the world. Further, constant reading of newspapers improves one’s outlook on life and makes one a more reasonable person. The importance of the newspaper is therefore obvious. Tầm quan trọng của việc đọc báo. Như tên cho thấy báo chí là một nguồn tin tức và thông tin. Trong một số khía cạnh họ cũng là một phương tiện truyền thông giữa các dân tộc trên thế giới. Ngày nay, có hàng trăm tờ báo trên khắp thế giới. Ở khắp mọi nơi có một mong muốn quan tâm để tìm hiểu nhiều hơn về các vấn đề của thế giới. Đây là một phần kết quả của sự lây lan của giáo dục mà là sắc của một người tò mò tìm hiểu về vùng đất xa xôi. Là nguồn cung cấp tin tức, báo chí là gần như không thể thiếu cho những người có khát khao kiến thức là vô độ. Chúng chứa các tin tức về các sự kiện ở góc xa của trái đất. Thông tin về các sự kiện như vậy đến gần như ngay lập tức. Kết quả là, mọi người ở khắp mọi nơi đều được thông báo về các sự kiện quan trọng nhất trên thế giới rất nhanh chóng và gần như cùng một lúc. Ví dụ, nếu một cuộc chiến tranh nổ ra trong một phần của thế giới ngày nay, người dân ở các bộ phận khác chắc chắn sẽ đến để biết về nó vào ngày mai. Kết quả là, tất cả các nước trên thế giới có thể làm được điều gì đó một cách nhanh chóng để giúp đỡ những người chịu đau khổ vì chiến tranh hoặc để thuyết phục các nước có chiến tranh để chấm dứt chiến đấu. Báo cũng đóng một phần quan trọng trong việc giữ cho mọi người trên thế giới thông báo về những rắc rối có thể phát sinh trong tương lai, nếu không có gì được thực hiện để ngăn chặn chúng từ xảy ra. Ví dụ, nếu phát sinh tranh chấp giữa hai nước vì lý do nào, các báo chí có thể giữ cho người dân của thế giới thông báo về những gì có thể xảy ra nếu không có gì được thực hiện để thuyết phục hai nước để giải quyết sự khác biệt của họ một cách hòa bình. Bằng cách này, nhiều cuộc chiến tranh đã được tránh vì sự can thiệp của một số quốc gia trong tranh chấp của nhiều nước đã đưa ra sự nổi bật trong báo. Khi tất cả điều này được coi là, chúng tôi cảm thấy rằng có một số giao tiếp im lặng giữa các quốc gia thông qua các phương tiện báo chí vì lợi ích chung của các nước trên thế giới. Hơn nữa, đọc liên tục của báo cải thiện triển vọng của một người về cuộc sống và làm cho một người hợp lý hơn. Tầm quan trọng của tờ báo là do rõ ràng. 7. Your most embarrassing experience Our family live in the suburb of HCM city, not far from the central city. It is about 30 kilometers to the South. Last week my parents, my brothers and my sisters paid a visit to my grandparents in the country and I therefore stayed at home alone. I used to get up very early in the morning. As usual, after going to the market to buy some necessary things, I came back home to start doing the housework such as cleaning the floor, making the bed, making coffee and preparing lunch. The house now was so clean and tidy that it seemed bigger and larger. I had worked from 7:00 a.m. to 9:00 a.m. I was so tired that I had to stop working for a rest. After 15 minutes of relaxation, I started working again. Right after I had taken the teapot from the cupboard, I suddenly felt something burning downstairs. I got so embarrassed and frightened that I dropped the teapot while I was hurrying downstairs. To my horror and surprise, the kettle on the electric stove was on fire. I was in such a confusing state that I was quite at a loss. Then I came up an idea: I rushed to the switchboard to cut off the electric power. The house suddenly became as dark as pitch. In the pitch-dark kitchen, the kettle turned so dazzling red that it looked just like a hot burning sun on a stifling summer afternoon. Kinh nghiệm xấu hổ nhất của bạn Gia đình chúng tôi sống ở vùng ngoại ô của thành phố Hồ Chí Minh, không xa trung tâm thành phố. Đó là khoảng 30 km về phía Nam. Tuần trước bố mẹ, anh chị em của tôi và tôi đã đến thăm ông bà của tôi ở trong nước và do đó tôi ở nhà một mình. Tôi thường thức dậy rất sớm vào buổi sáng. Như thường lệ, sau khi đi đến chợ để mua một số thứ cần thiết, tôi trở về nhà để bắt đầu làm việc nhà như lau chùi sàn nhà, làm giường, làm cho cà phê và chuẩn bị bữa trưa. Các nhà doanh nghiệp đã rất sạch sẽ và gọn gàng mà nó dường như lớn hơn và lớn hơn. Tôi đã từng làm việc 07:00-09:00 Tôi đã quá mệt mỏi mà tôi đã phải ngừng làm việc để nghỉ ngơi. Sau 15 phút thư giãn, tôi bắt đầu làm việc trở lại. Ngay sau khi tôi đã chụp được những ấm trà từ tủ bếp, tôi đột nhiên cảm thấy một cái gì đó cháy ở tầng dưới. Tôi đã rất bối rối và sợ hãi rằng tôi bỏ ấm trà trong khi tôi đang vội vã xuống cầu thang. Để kinh dị và ngạc nhiên của tôi, ấm đun trên bếp điện bị cháy. Tôi đã ở trong tình trạng khó hiểu như vậy mà tôi đã khá lúng túng. Sau đó, tôi đã đưa ra một ý tưởng: Tôi vội vã đến các tổng đài để cắt đứt các năng lượng điện. Ngôi nhà đột nhiên trở nên tối như sân. Trong bếp, sân-tối, ấm đun chuyển sang màu đỏ rực rỡ như vậy mà nó trông giống như một mặt trời đốt nóng vào một buổi chiều mùa hè ngột ngạt. 8. Would you prefer to have an expensive and ostentatious wedding with lots of guests or a simple and quiet one? Everyone has his own conception. These viewpoints are quite different from each other, especially in ceremonies and rites, for example, in a wedding ceremony. Last Sunday, one of my closest girlfriends invited me to her wedding. The bride was born of a middle-class family. Her parents are retired government officials. To satisfy their daughter’s wishes, they had to organize a pompous and expensive wedding. The wedding was prepared carefully: they had the house whitewashed and decorated, lanterns and gorgeous flowers were hung everywhere. On the wedding day, the bride wore a full-length pink dress, with a crown on her head just like a queen. A great number of guests were invited to the party. Delicious and rare main courses were served in the deafening sounds of rock music. Almost all guests drank so much whisky and brandy that they got as drunk as lords, and the wedding party lasted three days and three nights. It was rumored that her wedding party cost half of her parents’ fortune. As for me, I have a quite different conception of wedding. I prefer to have a very simple and quiet wedding party rather than an ostentatious and expensive one. Before my wedding, I myself will decorate the living-room in accordance with my taste. In my wedding ceremony, I will wear a traditional dress which represents chastity and purity. Only few friends and relatives will be invited to my simple wedding party. There will be no rock music and no other kinds of festivals. In summary, I conceive that the happiness of a newly-married couple cannot be found in an ostentatious and expensive wedding which only ruins their health and their parent’s fortune. Bạn muốn có một đám cưới tốn kém và phô trương với rất nhiều khách mời hay một đơn giản và yên tĩnh? Mọi người đều có quan niệm riêng của mình. Những quan điểm hoàn toàn khác nhau, đặc biệt là trong các nghi lễ và nghi thức, ví dụ, trong một lễ cưới. Cuối ngày Chủ nhật, một trong những người bạn gái thân nhất của tôi mời tôi đến dự đám cưới. Các cô dâu được sinh ra trong một gia đình trung lưu. Cha mẹ cô đã nghỉ hưu quan chức chính phủ. Để đáp ứng mong muốn của con gái mình, họ đã tổ chức một đám cưới rình rang và tốn kém. Đám cưới được chuẩn bị cẩn thận: họ có ngôi nhà quét vôi trắng và trang trí, đèn lồng và hoa tuyệt đẹp được treo ở khắp mọi nơi. Vào ngày cưới, cô dâu mặc một chiếc đầm màu hồng đầy đủ độ dài, với một vương miện trên đầu cô giống như một nữ hoàng. Một số lượng lớn các vị khách được mời dự tiệc. Các khóa học chính Delicious hiếm bị phục vụ trong những âm thanh chói tai của nhạc rock. Hầu như tất cả các khách uống quá nhiều rượu whisky và brandy mà họ đã như say như những lãnh chúa, và tiệc cưới kéo dài trong ba ngày ba đêm. Có tin đồn rằng cô chi phí nửa tiệc cưới của tài sản của cha mẹ mình. Đối với tôi, tôi có một quan niệm hoàn toàn khác nhau của đám cưới. Tôi thích có một đám cưới rất đơn giản và yên tĩnh hơn là một phô trương và tốn kém. Trước khi đám cưới của tôi, bản thân tôi sẽ trang trí phòng khách theo khẩu vị của tôi. Trong lễ cưới của tôi, tôi sẽ mặc một chiếc váy truyền thống đại diện cho sự trinh khiết và tinh khiết. Chỉ có vài người bạn và người thân sẽ được mời dự tiệc cưới đơn giản của tôi. Sẽ không có nhạc rock và không có các loại khác của các lễ hội. Tóm lại, tôi quan niệm rằng hạnh phúc của một cặp vợ chồng mới cưới không thể được tìm thấy trong một đám cưới phô trương và tốn kém mà chỉ di tích sức khỏe của họ và tài sản của cha mẹ. 9. Talk about the habit of smoking cigarettes Smoking cigarettes is really an expensive habit. The average price per pack of cigarettes, for example, is just about one dollar, people who smoke two packs of cigarettes a day therefore spend $2 per day on their habit. At the end of one year these smokers incur a debt. Since cigarette smoking has an offensive odor that permeates clothing stuffed furniture and carpets, smokers often find that they must have these items cleaned more frequently than nonsmokers do. Further more, a smoker would pay a large sum of money for some diseases coming from smoking. Although it is difficult to sum the cost of these additional expenses, we can say that the expenses do contribute to making smoking become an expensive habit. Nói về thói quen hút thuốc lá Hút thuốc lá thực sự là một thói quen đắt tiền. Giá trung bình cho mỗi gói thuốc lá, ví dụ, chỉ là về một đô la, những người hút thuốc hai gói thuốc lá mỗi ngày do đó chi tiêu $ 2 mỗi ngày trên thói quen của họ. Vào cuối của một năm những người hút thuốc lá phải chịu một khoản nợ. Kể từ khi hút thuốc lá có mùi khó chịu mà thấm quần áo đồ đạc và thảm nhồi, người hút thuốc thường thấy rằng họ phải có những mục làm sạch thường xuyên hơn so với người không hút thuốc làm. Hơn nữa, một người hút thuốc sẽ phải trả một khoản tiền lớn cho một số bệnh từ hút thuốc. Mặc dù rất khó để tổng chi phí của các chi phí bổ sung, chúng ta có thể nói rằng các khoản chi phí nào góp phần làm cho thuốc trở thành một thói quen đắt tiền. 10. Describe your best friend and tell why you like him or her In our daily activities we often get in touch with the others and from these relations we meet some people whose interests, characteristics and behaviors are similar to ours and we choose them as our friends. To me, one of my best friends is Nam. Nam is only over eighteen but he is well developed; so he is thought to be twenty or more. He has black hair, a broad forehead, a straight nose and bright eyes. He is very good-looking. He has a kind heart and is easy to get on with everybody. We have been friends for a very long time. The deeper our mutual understanding becomes the more we feel closely attached to each other. “Birds of a feather flock together”, Nam and I are keen on learning. We are the best pupils in our class. Nam is always at the top. He is good at every subject, but he never shows pride in his abilities and always tries to learn harder. Nam’s family is not rich enough. His parents are retired workers. Realizing the hardships of his parents, although he is absorbed in his study, he often spends most of his spare time doing useful things to help his parents in their old age. He gets up early in the morning to have enough time to deliver newspapers to subscribers before going to school. After school in the afternoon, he repairs bicycles and motorbikes. Therefore the money he gets from his manual job is sufficient for his school fees and for his parents’ presents. I like Nam very much because of his honesty and straight [...]... sản, hiếp dâm, cờ bạc, buôn lậu Thứ năm, chúng tôi có thể cải thi n tiếng Anh của chúng tôi bằng cách đọc các tờ báo và tạp chí viết bằng tiếng Anh Điều này cho phép chúng tôi để mở rộng kiến thức của chúng ta về tiếng Anh ở mọi khía cạnh Trong kết luận, có căn cứ và báo bán chạy nhất và tạp chí là đáng đọc Họ là cơ quan ngôn luận của các quốc gia và các cố vấn vô hình của những người dân thường 14 Give... water This pollution is mainly caused by the fumes, chemicals and wastes from automobiles, industries and homes It is hoped that for his own benefit, man can soon find a solution to these problems Làm sao người ta phải bảo vệ và bảo tồn các nguồn tài nguyên thi n nhiên? Bảo tồn liên quan đến bảo vệ và bảo tồn các nguồn tài nguyên thi n nhiên của nam giới và trách nhiệm của mình trong việc cải thi n... gặp gỡ một số bạn bè của họ Anh chị em của tôi đã đi đến rạp chiếu phim Tất cả trong số họ trở về rất muộn trong đêm Như tôi đã có một số công việc học để làm, tôi ở nhà một mình Tôi đã đọc bài của tôi trong một căn phòng ở phía sau ngôi nhà của chúng tôi Đó là bây giờ rất tối Đột nhiên, tôi nghe một tiếng kêu lạ bên ngoài ngôi nhà Nó làm tôi kinh sợ cùng một lúc Tôi nghe tiếng khóc một lần nữa, nhưng... đóng góp to lớn cho sự phát triển của tri thức Thông qua các bài quan trọng và bình luận có giá trị và tinh tế về văn hóa, văn minh xã hội, phong cách sống mới, chúng tôi học được rất nhiều điều thú vị Nhờ các tờ báo và tạp chí, tâm trí và quan điểm của chúng tôi được củng cố và làm giàu Khi đọc chúng, chúng ta có thể đào tạo sức mạnh lập luận của chúng tôi Thứ ba, thông qua các báo và tạp chí đọc,... hats on their heads are gracefully walking over the bridge to their Dong Khanh School, talking and laughing merrily The flaps of their white traditional dress or ao dai are fluttering in the fresh morning breeze just like butterflies’ wings Tourist will foster sweet recollections of this famous bridge forever once they have visited this Old Capital City Mô tả một cây cầu bạn biết rõ Bất cứ ai đã từng đến... thời gian rảnh rỗi của bạn Xem truyền hình là một trong những hoạt động tôi muốn làm trong thời gian rảnh rỗi của tôi Tôi thích xem phim hoạt hình vào sáng thứ Bảy và các chương trình thể thao trên chiều chủ nhật Tôi cũng xem truyền hình trong suốt một tuần sau khi tôi đã hoàn thành tất cả các công việc học của tôi Vào ban đêm, tôi đặc biệt thích xem phim và phim hài tình huống Nếu tôi có rất nhiều bài. .. một trong những chương trình yêu thích của tôi Xem truyền hình không phải là hoạt động duy nhất mà tôi làm trong thời gian rảnh rỗi của tôi Hoạt động yêu thích khác của tôi đang làm hoa giấy và đi mua sắm với bạn bè của tôi Tuy nhiên, khi tôi có thời gian rảnh rỗi, tôi dành nhiều thời gian xem truyền hình hơn bất kỳ các hoạt động khác Xem truyền hình có thể giúp tôi không chỉ thư giãn mà còn xây dựng... dầu cọ tại Malaysia mang lại hàng triệu đô la mỗi năm Ở Bangladesh, các nhà máy đay là nguồn chính của sự giàu có Tương tự như vậy, ở hầu hết các quốc gia có ít nhất một nhà máy mà làm cho một đóng góp lớn cho nền kinh tế của đất nước Chúng tôi đi đến kết luận rằng nông nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong thế giới của đàn ông 16 Why are good books good teachers and friends? It is often said: “Tell... Nam luôn luôn ở đầu trang Ông rất giỏi tất cả các môn, nhưng ông không bao giờ cho thấy niềm tự hào trong khả năng của mình và luôn cố gắng học chăm chỉ hơn Gia đình của Nam là không đủ giàu Cha mẹ của ông được công nhân đã nghỉ hưu Nhận thấy những khó khăn của cha mẹ mình, mặc dù ông được hấp thụ trong nghiên cứu của mình, ông thường dành phần lớn thời gian rảnh rỗi của mình làm những việc hữu ích để... thứ mười ba của anh trai tôi Ví dụ, cha tôi đã chỉ đơn giản là không thể hiểu tại sao Tom có thể ngồi hàng giờ, mắt nhắm lại, nghe qua tai nghe nhạc hard rock Và Tom đã lén ra khỏi phòng bất cứ khi nào cha tôi đã bật radio để một trong những yêu thích những bản tình ca du dương của mình Ngoài ra, kể từ ngày hôm đó, Tom đã trở thành một thi u niên, ông và cha của tôi đã có một cuộc tranh cãi liên tục . 23 BÀI LUẬN MẪU THI THPT QUỐC GIA 2015 MÔN TIẾNG ANH (Lưu ý: Bản dịch là của google, chưa có sự chỉnh sửa câu từ nên đôi. cải thi n tiếng Anh của chúng tôi bằng cách đọc các tờ báo và tạp chí viết bằng tiếng Anh. Điều này cho phép chúng tôi để mở rộng kiến thức của chúng ta về tiếng Anh ở mọi khía cạnh. Trong kết luận, . chiến tranh đã được tránh vì sự can thi p của một số quốc gia trong tranh chấp của nhiều nước đã đưa ra sự nổi bật trong báo. Khi tất cả điều này được coi là, chúng tôi cảm thấy rằng có một số giao

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan