0

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá

46 1,990 38

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2012, 07:58

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá Lời mở đầu T khi chuyn i sang kinh t th trng ,nn kinh t nc ta ó cú nhiu thay i tớch cc .Song song vi s thay i v kinh t,cỏc doanh nghip cng ó tớch lu c nhiu kinh nghim hn trong vic qun lý ti chớnh nhm t hiu qu kinh doanh ngy cng cao, ỏp ng yờu cu khc nghit ca th trng.V vi s hon thin ca ch k toỏn mi mang li li nhun rt ln cho cỏc doanh nghip trong vic ỏp dng mt c ch qun lý khoa hc v hiu qu, ng thi l mt bc tin quan trng trong cụng tỏc qun lý v mụ ca Nh Nc.Trong cỏc cụng c qun lý ca doanh nghip thỡ k toỏn l mt cụng c qun lý quan trng, cú vai trũ tớch cc i vi vic qun lý vn ti sn v vic iu hnh cỏc hot ng sn xut kinh doanh doanh nghip. sn xut ra ca ci vt cht , ỏp ng nhu cu ca con ngi v xó hi nht thit phi cn n sc lao ng ca con ngi.Bi chớnh con ngi l ngun lao ng, tỏc ng trc tip n sn xut ra ca ci vt cht.Con ngi phi ra sc lao ng tng ng vi sn phm lm ra.Lao ng l mt trong ba yu t c bn ca quỏ trỡnh sn xut kinh doanh v cng l yu t quan trng quyt nh nht ,nú l ngun gc to ra mi ca ci vt cht ,cũn chi phớ v lao ng l mt trong cỏc yu t chi phớ c bn cu thnh nờn giỏ tr sn phm do doanh nghip sn xut ra. iu ny cho thy nu s dng lao ng hp lý trong quỏ trỡnh sn xut kinh doanh l tit kim chi phớ v lao ng sng.Do ú gúp phn h giỏ thnh sn phm tng li nhun cho doanh nghip l iu kin ci thin nõng cao i sng vt cht ,tinh thn cho cỏn b cụng nhõn viờn trong doanh nghip.Tin lng l phn thự lao m ngi lao ng c hng bự p sc lao ng v tỏi sn xut sc lao ng v ci tin k thut, tng nng sut lao ng v cht lng sn phm.Vỡ tin lng gn lin vi kt qu lao ng, xut Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368phát từ những điểm nói trên ta thấy sự cần thiết của công tác Hạch toán tiền lương trong công tác quản lý của doanh nghiệp. Qua thời gian thực tập tìm hiểu tại Công ty Tiên Sơn Thanh Hoá ,em nhận thấy được tầm quan trọng ,trên cơ sở những kiến thức đã được học em đã chọn đề tài :”Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá” Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo ,bài viết được thực hiện ba chương :Chương 1 : Một số vấn đề chung về kế toán tiền lương các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp : Chương 2 : Thực tế kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá :Chương 3 : Một số ý kiến nhận xét đánh giá , đề xuất nhằm bổ sung công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lươngWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Chương 1Một số vấn đề chung về kế toán tiền lương các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp .1.1 Vai trò của lao động chi phí về laođộng sống trong hoạt động kinh doanh1.1.1 Vai trò của lao động trong sản xuất kinh doanh Lao động là hoạt động chân tay trí óc của con người ,nhằm biến đổi các vật chất tự nhiên thành vật phẩm tiêu dùng ,thoả mãn yêu cầu thị hiếu của con người xã hội. Lao động là một trong ba yếu tố cơ bản mà quá trình sản xuất là điều kiện cần thiết quyết định sự tồn tại phát triển của xã hội loài người .Trong các xã hội khác nhau ,tính chất lao động cũng khác nhau.Trong bất cứ xã hội nào ,việc sản xuất ra của cải vật chất không thể tách rời khỏi lao động của con người ,mọi người làm việc trong các đơn vị sản xuất kinh doanh đều được nhận thù lao lao động.1.1.2 Chi phí lao động sống ,tiền lương tiền công Để bảo đảm tiến hành liên tục quá trình sản xuất trước hết cần bảo đảm tái sản xuất sức lao động ,nghĩa là sức lao động mà con người bỏ ra phải được bồi hoàn dưới dạng thù lao lao động ,tiền lương,tiền công chính là phần thù lao lao động được biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động căn cứ vào thời gian,khối lượng chất lượng công việc của họ.Về bản chất tiền lương chính là biểu hiện bằng tiền của giá cả sức lao động .Mặt khác ,tiền lương còn là đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần hăng hái lao động ,kích thích tạo mối quan tâm của người lao động đến kết quả công việc của họ.Nói cách khác tiền lương chính là nhân tố thúc đẩy tăng năng suất lao động .Chi phí tiền lương là bộ phận rất quan trọng chiếm tỉ trọng rất lớn trong chi phí sản xuất kinh doanh,có chế độ tiền lương đúng sẽ kích thích được người lao động hăng say sản xuất nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.3681.1.3 Vị trí của yếu tố tiền lương các khoản trích theo lương trong sản xuất kinh doanh Tiền lương các khoản trích theo lương là một phạm trù kinh tế gắn được biểu hiện bằng tiền mà đơn vị trả cho người người lao động .Căn cứ vào thời gian ,khối lượng chất lượng công việc của họ.Tiền lương các khoản trích theo lương là một bộ phận cấu thành nên giá trị sản phẩm .trong quá trình SXKD người lao động tạo được sản phẩm mới ,phần thù lao trả cho người lao động được tính vào giá thành sản phẩm mới.1.2 Yêu cầu quản lý lao động ,tiền lương các khoản trích theo lương1.2.1 Mối quan hệ lao động tiền lương các khoảc trích theo lương Tại các doanh nghiệp ,hạch toán lao động thù lao lao động là một bộ phận công việc phức tạp trong việc hạch toán chi phí kinh doanh.Bởi vì cách trả thù lao lao động thường không thống nhất ,do tiền lương được sử dụng như một đòn bẩy kinh tế để khuyến khích lợi ích vật chất ,tăng năng suất lao động.Vì thù lao lao động (chi phí nhân công ) là một bộ phận cấu thành nên giá trị sản phẩm ,dịch vụ nên các doanh nghiệp phải sử dụng lao động một cách có hiệu quả nhằm tiết kiệm chi phí ,góp phần hạ giá thành sản phẩm.Tổ chức hạch toán lao động tiền lương là một biện pháp cần thiết cho công tác quản lý lao động tiền lương của doanh nghiệp đi vào nề nếp ,thúc đẩy người lao động chấp hành kỷ luật lao động ,tăng năng suất hiệu quả công tác . Đồng thời nó còn tạo cơ sở để xác định giá thành sản phẩm.Việc tính toán chính xác chi phí nhân công còn là căn cứ để xác định các khoản nghĩa vụ phải nộp cho ngân sách nhà nước các cơ quan phúc lợi xã hội .Để đáp ứng nhu cầu trên ,hạch toán lao động tiền lương trong các doanh nghiệp cần phải thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau :Phản ánh kịp thời ,chính xác số lượng ,thời gian kết quả lao động Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tính lương các khoản trích theo lương , đồng thời phân bổ chi phí nhân công cho các đối tượng sử dụng lao động một cách chính xác ,phục vụ cho việc tập hợp chi phí ,tính giá thành sản phẩm . Lập báo cáo về lao động ,tiền lương , đồng thời điều hành phân tích tình hình quản lý sử dụng số lượng ,thời gian kết quả lao động sẵn có trong doanh nghiệp.1.2.2 Yêu cầu quản lý lao động ,tiền lương các khoản trích theo lương Để đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời cho quản lý , đòi hỏi hạch toán lao động tiền lương phải quán triệt các nguyên tắc sau :*Phân loại lao động hợp lý : Do lao động trong doanh nghiệp có nhiều loại khác nhau nên để thuận lợi cho việc quản lý hạch toán ,cần thiết phải tiến hành phân loại khác nhau theo những đặc trưng nhất định.Về mặt quản lý hạch toán thường được theo các tiêu thức sau :- Phân theo thời gian lao động : Toàn bộ lao động có thể chia thành lao động thường xuyên trong danh sách ( gồm cả số hợp đồng ngắn hạn dài hạn) lao động tạm thời ,mang tính thời vụ .Cách phân loại này giúp cho doanh nghiệp nắm được tổng số lao động của mình ,từ đó có kế hoạch sử dụng ,bồi dưỡng ,tuyển dụng huy động khi cần thiết . Đồng thời xác định các khoản nghĩa vụ với người lao động với nhà nước được chính xác. -Phân loại quan hệ với quá trình sản xuất :Dựa theo mối quan hệ của lao động với quá trình sản xuất ,có thể phân lao động của doanh nghiệp thành 2 loại sau :+ Lao động trực tiếp sản xuất : Là bộ phận công nhân trực tiếp sản xuất hay trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm hay thực hiện các lao vụ ,dịch vụ.Thuộc loại này bao gồm những người điều khiển thiết bị máy móc để sản xuất sản phẩm ( kể cả cán bộ trực tiếp sử dụng ), những người phục vụ sản xuất (vận chuyển bốc dỡ nguyên vật liệu trong nội bộ ,sơ chế nguyên vật liệu trước khi đưa vào dây chuyền …)Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368+ Lao động gián tiếp sản xuất : Đây là bộ phận lao động tham gia một cách gián tiếp vào quá trình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp .Thuộc bộ phận này bao gồm nhân viên kỹ thuật ( trực tiếp làm công tác kỹ thuật hoặc tổ chức ,chỉ đạo ,hướng dẫn kỹ thuật),nhân viên quản lý kinh tế ( trực tiếp lãnh đạo ,tổ chức ,quản lý hoạt động SXKD như giám đốc ,phó giám đốc kinh doanh ,cán bộ các phòng ban kế toán ,thống kê…) nhân viên quản lý hành chính ( những người làm công tác tổ chức ,nhân sự,văn thư , đánh máy ,quản trị…) Cách phân loại này giúp cho doanh nghiệp đánh giá được tính hợp lý của cơ cấu lao động .Từ đó ,có biện pháp tổ chức ,bố trí lao động phù hợp với yêu cầu công việc ,tinh giảm bộ máy gián tiếp. *Phân loại theo chức năng của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh Theo cách này ,toàn bộ lao động trong doanh nghiệp có thể chia làm 3 loại + Lao động thực hiện các chức năng sản xuất,chế biến : bao gồm những lao động tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình sản xuất ,chế tạo sản phẩm hay thực hiện các lao vụ ,dịch vụ như công nhân trực tiếp sản xuất ,nhân viên phân xưởng … + Lao động thực hiện chức năng bán hàng : là những lao động tham gia hoạt động tiêu thụ sản phẩm ,hàng hoá ,lao vụ ,dịch vụ như nhân viên bán hàng ,tiếp thị ,nghiên cứu thị trường … + Lao động thực hiện các chức năng quản lý : là những lao động tham gia hoạt động quản trị kinh doanh quản lý hành chính của doanh nghiệp như các nhân viên quản lý kinh tế ,nhân viên quản lý hành chính … Cách phân loại này có tác dụng giúp cho việc tập hợp chi phí lao động được kịp thời ,chính xác ,phân định được chi phí sản xuất chi phí thời kỳ.1.3 Nhiệm vụ kế toán lao động ,tiền lương các khoản trích theo lương . Để phục vụ cho việc điều hành quản lý lao động tiền lương các khoản trích theo lương có hiệu quả ,kế toán lao động tiền lương các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp sản xuất phải thực hiện các nhiệm vụ sau :Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 T chc ghi chộp phn ỏnh chớnh xỏc kp thi y s lng ,cht lng thi gian v kt qu lao ng tớnh ỳng v thanh toỏn kp thi y tin lng v cỏc khon trớch theo lng cho ngi lao ng trong doanh nghip ,kim tra tỡnh hỡnh huy ng v s dng lao ng ,vic chp hnh chớnh sỏch ch v lao ng ,tin lng v cỏc khon trớch theo lng ,tỡnh hỡnh s dng qu lng. Hng dn v kim tra cỏc b phn trong doanh nghip thc hin y , ỳng ch ghi chộp ban u v lao ng tin lng ,m s th k toỏn ,hch toỏn lao ng ,tin lng ỳng ch , ỳng phng phỏp .Tớnh toỏn phõn b chớnh xỏc , ỳng i tng chi phớ tin lng v cỏc khon trớch theo lng v chi phớ SXKD ca cỏc b phn , n v s dng lao ng.Lp bỏo cỏo k toỏn v phõn tớch tỡnh hỡnh s dng lao ng ,qu tin lng , xut bin phỏp khai thỏc cú hiu qu tim nng lao ng trong doanh nghip ,ngn chn cỏc hnh vi vi phm chớnh sỏch ,ch v lao ng ,tin lng v cỏc khon trớch theo lng.1.4- Tính lơng trợ cấp BHXH phải trả cho ngời lao động.Việc tính lơng, trợ cấp BHXH các khoản khác phải trả cho ngời lao động đợc thực hiện tại phòng kế toán của doanh nghiệp. Hàng tháng căn cứ vào các tài liệu hạch toán về thời gian, kết quả lao động chính sách xã hội về lao động, tiền lơng, BHXH. Do Nhà nớc ban hành, kế toán tính tiền lơng, trợ cấp BHXH các khoản phải trả cho ngời lao động.- Căn cứ vào các chứng từ nh bảng chấm công, phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành, hợp đồng giao khoán, kế toán tính tiền lơng thời gian, lơng sản phẩm, tiền ăn ca cho ngời lao động.Tiền lơng đợc tính riêng cho từng ngời tổng hợp theo từng bộ phận sử dụng lao động phản ánh vào bảng thanh toán tiền lơng lập cho bộ phận đó .Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368- Căn cứ vào các chứng từ phiếu nghỉ hởng BHXH, biên bản điều tra tai nạn lao động . Kế toán tính trợ cấp BHXH phải trả công nhân viên phản ánh vào bảng thanh toán BHXH. - Đối với các khoản tiền thởng của công nhân viên, kế toán cần tính toán lập bảng thanh toán tiền thởng để theo dõi chi trả đúng qui định.Căn cứ vào bảng thanh toán tiền lơng của từng bộ phận để chi trả, thanh toán tiền lơng cho công nhân viên, đồng thời tổng hợp tiền lơng phải trả trong kỳ. Theo từng đối tợng sử dụng lao động, tính toán trích BHXH, BHYT, KPCĐ, theo tỉ lệ quy định.Kết quả tổng hợp, tính toán đợc phản ánh trong Bảng phân bổ tiền lơng BHXH.1.5 Kế toán tổng hợp tiền lơng các khoản trích theo lơng. Để theo dõi tình hình hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng. Tình hình trích nộp, sử dụng quỹ BHXH, KPCĐ . Kế toán sử dụng các tài khoản sau. * TK 334 : Phải trả công nhân viên : dùng để phản ánh các khoản thanh toán với công nhân viên của doanh nghiệp về tiền lơng, tiền công, phụ cấp BHXH, tiền lơng các khoản khác thuộc về thu nhập của họ.Bên nợ : - Các khoản khấu trừ vào tiền công, tiền lơng của CNV - Tiền lơng , tiền công các khoản khác đã trả cho CNV. - Kết chuyển tiền lơng công nhân viên chức cha lĩnh Bên có : Tiền lơng, tiền công các khoản khác phải trả cho công nhân viên chức .D nợ : ( nếu có): Số trả thừa cho công nhân viên.D có : Tiền lơng, tiền công các khoản khác còn phải trả công nhân viên* TK338: phải trả phải nộp khác : Dùng để phản ánh các khoản phải trả phải nộp cho cơ quan pháp luật, cho các tổ chức, đoàn thể xã hội, cho cấp trên về KPCĐ, BHXH, BHYT, các khoản khấu trừ vào lơng theo quyết định của toà án (quyền nuôi con khi ly dị) nuôi con ngoài giá thú, .) giá trị tài sản thừa chờ xử lý, Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368các khoản vay mợn tạm thời, nhận ký quỹ , kí cợc ngắn hạn, các khoản thu hộ, giữ hộ.Bên nợ : - Các khoản đã nộp cho cơ quan quản lý các quỹ. - Các khoản đã chi về kinh phí công đoàn. - Xử lý giá trị tài sản thừa. - Kết chuyển doanh thu nhận trớc vào doanh thu bán hàng từng quý, từng kỳ. - Các khoản đã trả, đã nộp khác. Bên có : - Trích KPCĐ, BHXH, BHYT theo tỉ lệ khác. - Tổng số doanh thu nhận trớc, phát sinh trong kỳ. - Các khoản phải nộp, phải trả hay thu hộ. - Giá trị tài sản chờ xử lý. - Số đã nộp, đã trả lớn hơn số phải nộp, phải trả đợc hoàn lại.D nợ( nếu có ): Số trả thừa, nộp thừa, vợt chi cha đợc thanh toán.D có: Số tiền còn phải trả, phải nộp giá trị tài sản thừa chờ xử lý.TK 338 chi tiết làm 6 tài khoản.- 3381: Tài sản thời chờ giải quyết .- 3382: Kinh phí công đoàn.- 3383: Bảo hiểm xã hội.- 3384: Bảo hiểm y tế.- 3387: Doanh thu nhận trớc.- 3388: Phải nộp khác.Ngoài ra kế toán còn sử dụng một số tài khoản khác có liên quan trong quá trình hạch toán nh TK 111,112,138, . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Chơng 2Thực tế kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá2.1 Khái quát về công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá :2.1.1 Lịch sử hình thành các nguồn nhân lực của công ty : Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá đợc thành lập năm 1995, là một trong những công ty TNHH đầu tiên ở thị xã Bỉm Sơn.Ban đầu công ty gồm 25 ngời với 3 sáng lập viên là ông Trịnh Xuân Lâm, Bà Nguyễn Thị Dụ, ông Trịnh Xuân L-ợng.Lĩnh vực kinh doanh là vận chuyển bốc xếp hàng hoá .Năm 1998 ,công ty không ngừng phát triển mở rộng kinh doanh thêm các lĩnh vực san lấp mặt bằng,cắt xén giấy ,đóng vở học sinh.Khi đó số lao động trong công ty là 80.Đến năm 2002, công ty tiếp tục mở rộng thêm dự án sản xuất hàng sơn mài mỹ nghệ xuất khẩu, nâng tổng số lao động lên tới 320 ngời .Năm 2006, do nắm bắt đợc tình hình cơ hội ,công ty đã đầu t thêm dự án may xuất khẩu với vốn đầu t ban đầu là 30 tỷ .Gồm ba giai đoạn : + Giai đoạn 1 hoàn thành năm 2006 : 15 tỷ với 600 lao động + Giai đoạn 2 hoàn thành năm 2008 : 9 tỷ với 450 lao động + Giai đoạn 3 hoàn thành năm 2010 : 6 tỷ với 450 lao động Cho đến nay tổng số lao động trong công ty là gần 1000 ngời.2.1.2 Quá trình hình thành phát triển : Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh HoáTên giao dịch : Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh HoáĐịa chỉ : số 09 khu công nghiệp Bắc Sơn Thị Xã Bỉm Sơn Thanh HoáĐiện thoại : (037).770.304 Fax: (037).772.064Email : tiensonth@yahoo.com- - Giấy chứng nhận kinh doanh số 033233 ngày 22/7/1995 của Sở KH&ĐT Thanh Hoá.Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368[...]... hiện ba chương :Chương 1 : Một số vấn đề chung về kế toán tiền lương các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp : Chương 2 : Thực tế kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Cơng ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá :Chương 3 : Một số ý kiến nhận xét đánh giá , đề xuất nhằm bổ sung cơng tác kế tốn tiền lương các khoản trích theo lương Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn... tÕ kÕ toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá: Để quản lý lao động về mặt số lợng chất lợng, Công Ty sử dụng sổ sách lao động sổ lao động. Sổ này do phòng tổ chức lập chung cho toàn Công Ty, từng bộ phận từng cá nhân ngời lao động. Chứng từ Công Ty sử dụng để hạch toán thời gian lao động là bảng chấm công. Công Ty không tiến hành trích trớc tiền. .. kịp thời ,chính xác ,phân định được chi phí sản xuất chi phí thời kỳ.1.3 Nhiệm vụ kế toán lao động ,tiền lương các khoản trích theo lương . Để phục vụ cho việc điều hành quản lý lao động tiền lương các khoản trích theo lương có hiệu quả ,kế tốn lao động tiền lương các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp sản xuất phải thực hiện các nhiệm vụ sau :Website: http://www.docs.vn Email... sự cần thiết của cơng tác Hạch tốn tiền lương trong cơng tác quản lý của doanh nghiệp. Qua thời gian thực tập tìm hiểu tại Cơng ty Tiên Sơn Thanh Hoá ,em nhận thấy được tầm quan trọng ,trên cơ sở những kiến thức đã được học em đã chọn đề tài : Kế tốn tiền lương các khoản trích theo lương tại Cơng Ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hố” Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo ,bài viết được... tháng Công ty cha đánh giá mức độ hoàn thành của từng ngời để trả lơng.Nh vậy cha kích thích đợc ngời lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.- Công ty cha áp dụng việc trả lơng theo luỹ tiến để kích thích ngời lao động hăng hái sản xuất.3.2 Một số ý kiến nhằm bổ sung công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá :- Công ty cần chú trọng hơn công. .. đủ số lượng ,chất lượng thời gian kết quả lao động tính đúng thanh tốn kịp thời đầy đủ tiền lươngcác khoản trích theo lương cho người lao động trong doanh nghiệp ,kiểm tra tình hình huy động sử dụng lao động ,việc chấp hành chính sách chế độ về lao động ,tiền lương các khoản trích theo lương ,tình hình sử dụng quỹ lương. Hướng dẫn kiểm tra các bộ phận trong doanh nghiệp thực... hành, kế toán tính tiền lơng, trợ cấp BHXH các khoản phải trả cho ngời lao động.- Căn cứ vào các chứng từ nh bảng chấm công, phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành, hợp đồng giao khoán, kế toán tính tiền lơng thời gian, lơng sản phẩm, tiền ăn ca cho ngời lao động. Tiền lơng đợc tính riêng cho từng ngời tổng hợp theo từng bộ phận sử dụng lao động phản ánh vào bảng thanh toán tiền. .. chặn các hành vi vi phạm chính sách ,chế độ về lao động ,tiền lương các khoản trích theo lương. 1.4- TÝnh lơng trợ cấp BHXH phải trả cho ngời lao động.Việc tính lơng, trợ cấp BHXH các khoản khác phải trả cho ngời lao động đợc thực hiện tại phòng kế toán của doanh nghiệp. Hàng tháng căn cứ vào các tài liệu hạch toán về thời gian, kết quả lao động chính sách xà hội về lao động, tiền. .. đúng chế độ ghi chép ban đầu về lao động tiền lương ,mở sổ thẻ kế toán ,hạch toán lao động ,tiền lương đúng chế độ , đúng phương pháp .Tính tốn phân bổ chính xác , đúng đối tượng chi phí tiền lương các khoản trích theo lương chi phí SXKD của các bộ phận , đơn vị sử dụng lao động.Lập báo cáo kế toán phân tích tình hình sử dụng lao động ,quỹ tiền lương , đề xuất biện pháp khai thác có hiệu... bằng tiền mà đơn vị trả cho người người lao động .Căn cứ vào thời gian ,khối lượng chất lượng công việc của họ .Tiền lương các khoản trích theo lương là một bộ phận cấu thành nên giá trị sản phẩm .trong quá trình SXKD người lao động tạo được sản phẩm mới ,phần thù lao trả cho người lao động được tính vào giá thành sản phẩm mới.1.2 Yêu cầu quản lý lao động ,tiền lương các khoản trích theo lương 1.2.1 . kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp : Chương 2 : Thực tế kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH. đã chọn đề tài : Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá, Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá, , Yêu cầu quản lý lao động ,tiền lương và các khoản trích theo lương, Nhiệm vụ kế tốn lao động ,tiền lương và các khoản trích theo lương ., giám đốc tài chính Tổ chức hành chính Lao động - tiền lơng Kế hoach vật t -xuất nhập khẩu Kế toán tài chính Giám đốc nội chính, Nhiệm vụ sản xuất chính của doanh nghiệp : Quy trình công nghệ sản xuất : Nhận xét về công tác kế toán tiền l ơng và các khoản trích theo l

Hình ảnh liên quan

Mô hình tổ chức bộ máy của Công ty - Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá

h.

ình tổ chức bộ máy của Công ty Xem tại trang 13 của tài liệu.
Tình hình tài sản của Công ty tính đến ngày 30/12/2007:            - Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá

nh.

hình tài sản của Công ty tính đến ngày 30/12/2007: Xem tại trang 15 của tài liệu.
Bảng tổng hợp thanh toán lơng toàn Công Ty - Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá

Bảng t.

ổng hợp thanh toán lơng toàn Công Ty Xem tại trang 22 của tài liệu.
Đơn vị: Cty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá Bảng chấm công - Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá

n.

vị: Cty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá Bảng chấm công Xem tại trang 29 của tài liệu.

Từ khóa liên quan