Tuyển tập 20 đề thi thử đại học môn sinh học (có đáp án ở cuối file)

115 2.8K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2015, 09:19

Phần 1: Đề Bài Đề số 1: THPT chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị lần 1 năm 2012 - 2013  PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 40 câu , từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: !"#$%&'()!"#$%' *+,-./,01'/$%&'2'3.456.$%7,& 689%$1: A. " B. ) C. " ; D. "# Câu 2:<,=>'?%?$;@,2A,5,,(B,$*$?%2>B, @$?%*+,>?C$'?%DE'F?%8&,2G%D9H456.6$ ?%( A. "!#I B. "!J# C. "!"K D. #!#I Câu 3:<,=>,2L,"$M'GN-@MOPP>&98$$M,Q . A. R%?C'S B. T?C'S C. UV1'S D. W*O1'S Câu 4:WM$,E,/*B,9X,7,,9$không,B'A,5 A. 7./M.>%47'% B. ./*/87 C. Y?Z,9$47'%&9?C D. 7./9$*$M$'76F$ Câu 5:T,%$.,[%%/\,$>,=% " &6%()P]%$>^*Z( P].>^9?3(J]%$>^9?3(J].>^*Z T,2_%`6E$5C,2( A. ab AB x ab AB >$5C,24^/*%'91O6EP] B ab ab x Ab AB >$5C,24^/*%'91O6EP] C ab AB x ab AB >$5C,24^/*%%91O6EP] D ab AB x aB ab >$5C,24^/*%%91O6EP] Câu 6:-^_%a%%,C'5%$?O/V,: A. b2/Cc*M,X'*1-RW,Ocd B. b2/Cc*M,X'*1-RW,Oce C. b2/Cc*M,X'*$, D. b2/Cc*M,X'*1-RW,Oc$@*$, Câu 7:H$/$%f>^*Z%O/$%*+,>^?>,=%=$& 6%("!I/$%f>^*Z("!I/$%f>^?("!I/$%*+,>^*Z("!I/ $%*+,>^?Wg^_%a%/>$*V*%?O/V,.: A. H%*V*%c4585,25%2&X'*1\,'-RW%/*1 %-RW5% B. b2/C'$%,2/C?M,^X'*15-RW5% C. b2/C'$%,2/C?M,^X'*1\,'-RW,,[%V,S &4^/*%*%$La$ D. b2/C'$%,2/C?M,^X'*1\,-RW Câu 8:,=7,&C,59C9?*/8>./,=&2'h,9C9&-,$ ,=9C9*1>^%Y89=,W2$i/j$*%Z,_%B,/9C '+99%$1: A. "!"K B. "!"# C. "!I D. "! Câu 9: k,?C&KP]G1>ZMl*%4mO_58M$599% *9717>*$,?,?C/&99%'S$56$2nGll>GlGo'j( A. J">] B. ;K>I] C. I] D. "#] Câu 10:,2@&M&9'.$$f9Q( A. p9, B. kq,2 C. dE,01 D. HYY1 Câu 11:H$/$%f>^*Z3.O/$%f>^*Z>,=%=$&j 6%(J"P/$%f>^*Z(IP/$%f>^?(I/$%*+,>^*Z("P/ $%*+,>^?Wg^_%a%/>$*V*%?O/V,.: A. G2/C'$%f%2/C^?X'*1\,'-RW*%$La$S4^/*% Q/5 B. G2/C'$%f%2/C^*ZX'*1\,'-RW*%$La$S4^/ *%Q^//5 C. G2/C'$%f%2/C^?X'*1\,'-RW*%$La$S4^/*% Q^//5 D. G2/C'$%f%2/C*ZX'*1\,'-RW*%$La$S4^/*%Q / Câu 12:m6%$5*,%$E7,,0142'E&%A9^: A. mM$*%*M,59X,?*/8_% B. WM$*%76E9?CL C. WM$*%[,L,2c, D. U'%/L6E5,2*$, Câu 13:p/',2_%,=$9$rsq$X'M$*%86^r'_%,2 ,=*$,9$r,=%^./'GN-_%,2,=/>$1'S, Gk-*B'O,+Gk-/$%6'/$rm7,'/ A. ,2_%,=&cOO7,%$9$r B. ,2_%,=6t7,?C'S*$,9$r C. 6^r'L,g_%,2_%,=6t7,9=,7,&,5*C6u?3, D. ,2_%,=6t7,1'S*$,9$r Câu 14:m%Gk-5L$9$rsq$*$,v/,2X''3 c( A. U'w,$Mc_%,2,a B. pGk-5LO_%r C. p,2,a59^%=E66^'M_%rsq$ D. p'*%$M,_%Gk-5L Câu 15:U%$9Y5x,&5'O$&5'45',=% " .^ 8&'5'45'H$5$ " ,%$E,01O%>,=%  Oj 6%()P$5&5'>)I$5&5'45'>"IJ$&5 '45'Wg^%/>$*V*%6%/V,: A. HA45C,OcQ$9Y5x,/eeq$>edq$5,2/C' 5X'*1-RWe>-RWd7,&%2A,x, B. HA45C,OcQ$9Y5x,/eeq$5yedq$,2/C' 5X'*1-RWe>-RWd7,&%2A,x, C. HA45C,OcQ$9Y5x,/eeq$>edq$5,2/C' 5X'*1-RW=, D. HA45C,OcQ$9Y5x,/eeq$5yedq$,2/C' 5X'*1-RW=, Câu 16:W*$,5*7Gk->b%?M,',@9+7O279=,$?O /&,/19,2: A. G1' B. W' C. e7z D. JqDl Câu 17:Wg'_%'$/5*%%*1,9{%/ *Q%$5%*$,*=,$1?O/: A. b[%V,&6595,85@'5 B. b[%V,&6595,8=,%*%$% C. b[%V,&66%58,2 D. b[%V,&65986E%2 Câu 18:HA,?*/8_%{mQ6AB A. Gk-→GN-→`*71→Wc*M, B. GN-→Gk-→GN-→`*71 C. Gk-→GN-→Wc*M,→`*71 D. GN-→Gk-→`*71 Câu 19:W*$,5*,^'Q'$*B,.',=%./"#]6E9$,^'7, *%$La$,[%,2GDZKI]6E9$,^',%$u&4^/*%*%$La$ A,[%%,2W6E$5C,2,[%,2GD9%$1: A. "#] B. I] C. I] D. K] Câu 20:W9$6$S_%'/,/1I1S6*%59$$&L,, I-RWU$&&&E%9%$1$M,%$u/"-RW: A. J B. ; C. ) D. " Câu 21:p8,6t4^/*%,28$_%|1*$U%Qr9C9M$*%6^r'&. 7,,%9.=,: A. |1*$U%6t$M,5'x9=,'7*=,&%7z% B. |1*$U%6t7,Y%,,%/^'7*=,&%7z% C. |1*$U%6t$M,,%/^'7*=,7,&%7z% D. |1*$U%6t7,$M,9.'7*=,&$M=,$ Câu 22:W%'9Q&9X,5$*$,6E55?O/: A. b/9Qu B. U%,E, C. euiM,E,9X,.764 D. U'f,$76+_%9$Q6*Q,_%/ Câu 23:<,=c*M,&''5G>D>|?$',2&;%2 G > D > | /CW*$,' 9X,?*/8&J]6E,='%,&''5|y; ]6E,='%,'5D@B,8 &&''5G6',=$>456.,=$/'%,&''5,E,9E'F9%$1: G;!I D"" !"II HJ!"II k" !I Câu 24:U%5/$%fO/$%*+,,=%"$/$%fH$5/"3 .,=%&;f("*+,-,=%./,01;/$% f$3.e56.^;//8$=$$/&$%f9%$1: A. P> #P B. P>P;)P C. P>#JJ D. P>P)JP Câu 25:Y,E,f$5$f,%$E,01O%},%S5*%' 8c*,9 ]6Ef&7,*5U$M7,/95c8Am/7,%7, $5$f7,*5,%$EWc*M,7,*5?$,2@*1-RW=,/CWf& 7,*5'7,%*$,6%2$c/9%$1]:D*X,c*M,7, *57,'^Q,6x6E,^w,66^_%f A. IJ B. J; C. ); D. ; Câu 26:W*$,'6>,=%'09a>Da&&''5|>9a&&''5GDqH@ 9E'F\,&&'GDy@9E'F,=9E&&'G>'F&&'Dq{S/45C9E'F_%9a A. H@9E'F9E'F_%9a>@9E'F_%9a B. H@9E'F9E'F_%9a>@9E'F_%9a C. {%@9E'F87,^9E'F_%9a D. T7,45C Câu 27:7^$?O/85*?C'SV,: A. ~5*L,•7269+GN-&99%E'SGlb1 O99%Q*1'GN- B. ~5*?C'SVGN-'%,'%4%@9,+$O99%V*1 'GN- C. ~5*L,•7269+GN-&99%E'SlGe1 O99%Q*1'GN- D. ~5*?C'SVGN-'%,99%E'SO$O99%V*1 'GN- Câu 28:p8$?O/không V,&9,242',/1_/_%5 *&%: A. @?\%6E&M*$,[,8'O$@L,2c&&& B. `L9A9-RW C. €^Q,,1'*Y,6x6E,666^_%A D. U7M$*%5L,2c, Câu 29:ea'9$•,9_%'$6x%',Gk-,B'K×"P @1$ T9O$_%5*,/19$/&',Gk-,B' A. K×"P @27 B. ;×"P @27 C. I×"P @27 D. "#×"P @27 Câu 30:-$/&,2G%D9H3.j/&8%$/$M%$*, 99%$1:D*X,5@%2/C5c*M,5%X'*15@-RWA, B,5%5,2A,5O%2$5,,,/C8%$_%/ A. P>;P B. P>;"; C. P>I D. P>#J Câu 31:U%7,',O7,2,=%",(" 2U%7,,O7,,,=%$Oj ,("2b^c$1?O/8^_%5a%*1V, A. 7,C65,8_%'7*=, B. T7,&,^c$1*%V, C. G2/C7,,,2%QB, D. 7,?*/81O,Oc Câu 32:-X'_,E[,c*M,'$,'EQ/*B,>,=%=,6u?3,A,5 A. %5?Z,a B. %5?Z,A C. %5x D. 3. Câu 33:RE,2Q9A9_%,=A"PPP6E,2_%r>,6E,2.*VA"P ?$ A. -,=&.*VxM18,2 B. -,=&.*VxM18,2>rA9$A,^16E$M*71c C. -,=/1$5%$>8,28$ D. mrA9$A,^16E$M*71c Câu 34:/&"#P5&,2GG>I"5&,2%%P"5&,2 G%R%J,%$E,016E,2G%Q6%/6t9%$1:D *X,55&,25%&6x6E,^w,66^%~5O W6E9,27,5, A. IJ>JP] B. I>P] C. ;#>J] D. IK>"J] Câu 35:U%*B,.'5_,51>45'O*B_,5‚,>2 ,=% " .^8&5‚,>45'H$5$*B " ,%$E,01O% ,=%=  Oj6%(I;P*B5‚,>45'("I*B5 1>45'("#*B5‚,>2p8,^c?O/8^_%a%*1V,: A. b2/C?M,5,2/C'1O%7,cc45 6E$C,2,[%%,2/ B. b2/C?M,5,2/C'1$$O% C. b2/C?M,5,2/C'17,$$O%W6E$5C ,[%%,2"P] D. b2/C?M,5,2/C'X'*15-RW5% Câu 36:<g>,2Gq&6g,>,2%q7,6g,>\,&,2?CnG%o,g& 6g,>g5M7,&6g,H$%,E,g_,&6g,7,6g,2$a% %,CT^Q "  A. "!&6g,gƒ"!7,6g,g5 B. U%("!&6g,ƒ"!7,6g,5yU%,C("PP]&6g, C. U%("PP]&6g,yU%,C("!&6g,ƒ"!7,6g, D. JP]g&6g,ƒJP]g57,6g, Câu 37:H/$MN$92*6$( A. R65-RW5% B. H/$M*$,M'"-RW C. H/$MA,• D. W*%$La$,/$5C,2 Câu 38:<,=>c*M,&4$w?$,2G>&‚,?$,2%X'*1-RW=,/C>c *M,'5&7,?$,2>,=9=,?$,2{X'*1-RW,Oce/CWc*M, **$$mO,2/Cc*M,*1>&$E%6E$M,25%Q'• ,O*$,( A. K$M,2Q,O[>I$M,2Q,O%' B. ;$M,2Q,O[>$M,2Q,O%' C. $M,2Q,O[>#$M,2Q,O%' D. J$M,2Q,O[>;$M,2Q,O%' Câu 39:-,/1,/1,%9X,,: A. HUW-_,55&,2B,u* B. HUW-4^/*%2$YY$5 C. HUW-_,55&,2B,u@ D. HUW-_,55&,2?Cu Câu 40:W*$,*=,'•,2/"c*M,>c*M,**$$>7,& ,$5C,2>A&,2 ABD abd 3.=$>6E,2 A. ),2y K B. ;,2y  C. ;,2y ; D. ,2y I II. PHẦN RIÊNG [ 10 Câu ] Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần ( phần A hoặc phần B ) A. THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN ( 10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41:T%%,CZ,_,'$M$4'$5 " 8& 'M$  „ ;M$ƒ;"$%B,ƒ#Mƒ '$5`a%/2$/  A. DL6,B,* B. ~/2?2 C. WA,55* D. DL6,5@ Câu 42:H56/=6E,g?OO1M$j$>M$: A. TjH%'9*>MHL6 B. TjW%'>MW*,R C. TjR%>MHL6 D. Tjb*%>MW*,6 Câu 43:H$9,2G(%$y,2%(.H5A2'%8,^'9=,`a %&j;J%$(".( A. GGG%4GGG B. GG4GG%% C. GG%%4G% D. GG%%4GG%% Câu 44:U%*B,.''+fA_,O*B&'+*+,_,,=% "PP]*B5 " &'+fc%"PP]*B " &'+fAH$*B " ,%$E,01O %,=%  O(;!K6E*B  &'+Qc%>;!K6E*B  &'+fA !K6E *B  &'+*+,T$*V*%g^_%a%*1V,: A. '+ _%*B,.'$,25%\,X'*1-RW,Oce/C B. '+_%*B,.'?$",2X'*1-RW,Oce/C C. '+_%*B,.'?$",2X'*1-RW,Oce',2X'*1-RW=,A,5 O%2$A,59L6, D. '+_%*B,.'?$",2X'*1-RW,Oce',2X'*1-RW=,/C Câu 45:s'z'$?O/^%',%1$5*L,Gk- A. U,%z% B. GN-7'2*%z% C. s?$2%z% D. Gk-$'2*%z% Câu 46:p8'7^$?O/\O_%Y/p%/: A. H59?C&8HUW-,[M$56% B. -[,9?C?*/8'w,^w,66^9?C&'OHUW-,[M$5 6% C. -[,9?C'w,^w,6E,6&9?C&HUW-,[M$56% D. H59?C?*/84.……*$,5*66^'OHUW-,[M$5 6% Câu 47:p56E$5C,2,[%%,2,=%%/6u?3,A,5$. A. U% B. U%A " O% C. U%c D. U% ,C Câu 48:7^$?O/85*1'S?C'SV,: A. `1'S?C'SQ66A4^/*%,B,= B. H8?_%u'GN-Q66AV,9X,8?$M'S$5_%,2 C. •,2Q66A1'S*%'u'GN-*1, D. <66A6%1'S4$,'GN-'O?C'S Câu 49:•9$•,9Q"$&I@-RWx%^^/K;"P # @17<,[%>8 ?*,9_%"-RWµ'>5Gk-S$,+$^, A. "PPP B. KPPP C. #PPP D. IPPP Câu 50:k%$,*71&.M$>xw,,E,%,M9cQ5 5%9%$9X,5*1>1r$( A. k*/8 B. Rc C. R&% D. R5 B.THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO ( 10 câu, từ câu 51 đến câu 60) Câu 51:HA&,2D956,%$u'&'@-RW'%,5,2/7,Q ,^'>b`09=,&M$*%5$M,%$u A. D>9DD>D9>99>|B. D>9DD>99>| C. D>9D9>| D. DD99 Câu 52:-,B,E_%'Y9?C?*/8 A. p9 B. 5E,01 C. YY1 D. 9?C L Câu 53:p9%/@27/9X,@175,*%4%'M07, 9C%/L'%/L6E,•$2M$*%-,/1?$ A. 'S?*/8&c?g% B. 94^/*%Q\,E,2 C. 94^/*%Q\,*$'$2* D. 94^/*%Q\,*$ Câu 54:H$?O/&8HUW-V,2$%'_%Y/$5M: A. HUW-'%/L,2_%2$'8O,45C B. HUW-O',†$E,2_% C. HUW-'%/L6E%28=%/L'M D. HUW-O'%?M,E,2_% Câu 55:RL9.*$,MHL6( A. R4._%•,9Z65 B. R4._%Mc C. R6E,g•%&.M$9$S5*A9$*B%9$ D. R?/_%6g?OO1M Câu 56:H$'7&%2cG%y*$,&%%,2B,u,/>*$, %,2GGG%&6x6E,^w,c,%-6E%2%Q9% P>"6%J6E%2/6t9%$1: A. P>PJ B. P>P" C. P>JP D. P>P# Câu 57:W6E%2%_%e%,P>J%,^'9X,P,/1c&t?$ A. p9,2G,2% B. TcOS9C,^''M C. 7*=,%/LE,M%2% D. H&585_%S?A5 Câu 58:/&P>IGGyP>"%%P>JG%R%'3.6E5& ,2?Cu6t9%$1:D*X,55?Cu&^w,66^9X,"!6$O^ w,66^_%55B,uH55&,2GG%%&^w,66^% A. "#>#)] B. J>;;] C. "JP] D. ">J] Câu 59:b2_%$6$6%/&.*V'^ A. mr%' B. 4Mr C. $ D. ''2 E. ''2 Câu 60:`59$?O/không V,8c.%*Z_%9,2: A. H9,2*42',B,/1_/_%5*&% B. p9,2=,Q*M,5@ C. `O59&M$A D. b5*Cc,_%'9&%/L\/L,2 Đề Số 2: THPT Phước Bình - Bình Phước lần 2 năm 2012-2013 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 40 câu, từ câu 1 đến câu 40 ). Câu 1:<>c*M,'7,?$',2&%2X'*1-RW=,/C>9(7,2 c*M,*$$6$O7,*+,%,Q*M,59X,&;;#$7,2 #I$7,*+,W6E%2* A. P>K  B. P>K" C. P>#P D. P>JP Câu 2:R9^7cSM$*%,E,gp7/Wc?*/8_%p7/( A. %,c?*/8_%g$9$/V. B. %,c?*/8_%g$*x,g$9$/V. C. %,c?*/8_%g./7. D. %,c?*/8_%g$*x,. Câu 3:W6E$5C,26%(GD„" ]>GH„;#]>DH„")]W*5,2*1-RWn9^B,2o $: A. HDG B. GHD. C. HGD D. DGH Câu 4:k$99>Q,=&?M,eedD'\'?$9,2@'*1-RWe ,=3[9C'\'>7O,=B,'+9=,{Y6'$*%eed, 7,9C'\'Điều giải thích nào sau đây là đúng ? A. H$*%&&,2e  e  d9C9?$'F. B. H$*%&&,2e  e ' d9C9?$'F. C. H$*%&&,2e  e  d9C9?$9E. D. H$*%&&,2e  e ' d9C9?$9E. Câu 5:p8$6%/không đúng8/$5C,2( A. W6E$5C,2c9X,*w'6E5&5L,2. B. W6E$5C,2c9X,*w'6E5&59E'F. C. W6E$5C,[%,27,9%$,=5JP]. D. {%,2X',,%6E*%$La$,.. Câu 6:U%*B,.'5_,'+c'>O*B_,'+f>2,=%  " .^8&'+f>H$5$*B " ,%$E,01O%,=% =  O6%(K#P*B'+f>(IK*B'+c'>(I;I *B'+f>2p8,^c$?O/8^_%a%*1V,: A. b2C''+,2C'1$$O%. B. b2C''+,2C'17,$$O%W6E$5C,2 ,[%%,2"P]. C. b2C''+,2C'17,$$O%. D. b2C''+,2C'1O%T7,cc45 6E$5C,2,[%%,2/. Câu 7:{,$5C,2&@',( A. U'M4.9?CL. B. H5,2,01L?$. C. H5,27,%2O%h,9E*1'-RW. D. U'4.9?CL. Câu 8:H$5A&,2?CEO%M$*%I$M>*$,&$M@ 'P>P HY55V,$^*1( A. `&,2 ab AB >‡„IP]4^/*%^91. B. `&,2 aB Ab >‡„;#]4^/*%Q"91 C. `&,2 aB Ab >‡„IP] D. H^D$@H. Câu 9: " %$%O55  ,B'J.(;%$RAB%_% " ( A. G%D94G%99. B. G%D94%%99 C. G%D94GGD9 D. G%D94G%DD Câu 10:H.*V?*/8_%9%;"GG(""%%R%Jˆ‰E&. *V?*/8( A. ;PGG("%% B.  GG(";%% C. ;"GG(""%% D. KGG("I%%. Câu 11:H59?$9uQ,=( A. {x,H%2A>x,WAqA. B. D`117>B,8'>9MM,. C. W,+4A,%/>99M5c. D. D'\'3qf>?c,&>,'5. Câu 12:W9$6_%'$,&*5,26%( ƒW*1@-RWA,B,6E"(-RWx.GDHks-RWx%%9?2 ƒW*1@-RWA,B,6E(-RWx.b{T-RWx%‡, U$M*\,&,2GDH?2,4.?$A( A. H/$M7,A,• B. `_%5-RW. C. W*%$La$. D. p^$$M. Câu 13:R*%$La$7,,[%5*7'%*$,'@-RWaA,B,,/1 ?0( A. {$5C,2. B. p99. C. p9^$$M-RW. D. p9@$M'.$M-RW. Câu 14:R9L,26 A. {,2_%&$,=%M$$\Oc_%' B. {,2_%&$,=M$9?C$\Oc_%' C. {,2_%&$,=,/9$\Oc_%' D. {,2_%&$,='9L$\Oc_%' Câu 15:WM'6>,=%'0x%*…6A6O%W*=,$6%/7, 9&''5_%,=%'0&45Cx%*…$$_%,='F$: A. {%,='F&&''5GD&''5|>%x%*…&&''5|&''5GD. B. {%,='F&&''5D&''5|>%x%*…&&''5|&''5D. C. {%,='F&&''5G&''5D>%x%*…&&''5D&''5G. D. {%,='F&&''5G&''5|>%x%*…&&''5|&''5G. Câu 16:-[,/x9&M$9X,A,xx9$5u•,9%5/x9 O%( A. GGGG(GGG%(G%%%. B. GGGG(G%%%(%%%%. C. GGG%(G%%%(%%%%. D. GGGG(GG%%(%%%%. Câu 17:3.&,2Q`P>IJGG(P>;PG%(P>J%%H$9 55&,2%%7,&^w,66^Wc2$c/>,2Q " ( A. P>;#PGG(P>IKPG%(P>"#P%% B. P>JJGG(P>"JPG%(P>;J%% C. P>)PPGG(P>PPG%(P>"PP%% D. P>;#PGG(P>IPG%(P>IPP%% Câu 18:Gk-72$,/1+$: A. W2$,/1+959^$$,/1+9+79L6,. B. W2$,/1+959^$$,/1+u%,5$M. C. W2$,/1+7'0,/1+u%,5$M. D. W2$,/1+u%,5$M,/1+9+79L6,. Câu 19:ŠL9_%M$?Z,_,gM.$@$S%3?Z,A9 *B4ui9X,H$44•,9$5( A. WM$*%/?C8.^5,21%$. B. WM$*%/w^7,&M. C. WM$*%/&^w,5,9E. D. WM$*%/&,2B,8.^5,2. Câu 20:HA'9L$52$U%q%( A. •68_,cx,O,$M^9X,5%/L5$M,_%5A %1?6t1[,$5%g$L19%. B. R%/L'M13_%'7*=,6E,,/156$'O. C. HA%$$M,86t5*>A%$7,$M,??9C19. D. H567569?C52$8O,5%>?'565$ 5%. Câu 21:$$%(,2G(%$>%(.>D($%a>9($%A>k($%f>?($%*+,W*$, ?*/87,4^/*%$5C,2eaa%`nG%>D9>k?o‹n%%>99>??o 9 4."%$> $%a>*+,("%$>$%A>f(".>$%a>*+,(".>$%A>f,2_%9E 'F( A.  %? %? 99 %? Gk D9 × B.  %? %? 99 %k G? D9 × C.  9? 9? %% 9k D? G% × D.  9? 9? %% 9? Dk G% × Câu 22:<*B,.'u*$29c*M,9'+*+,6$Ou*$29 c*M,9'+fa''%4%'&%4%''O-[,9L4^/*%*$,,2/ C'+f A. .;@27X',Y*$,"99%'S&% B. .;@27X'*$,;99%'S&%% C. .@27X'*$,99%'S&%% D. .;@27X'*$,99%'S&%% Câu 23:H5E$5không'$,VE,2_% A.b%$E7,,01>YY1 B.p9>9,?*/8 C.k,2>YY1 D.p9>?,2 Câu 24:-,/1'$c*M,?$,2X'*$,9$.?*/82$'5x*.@ 9 A. b%$u5&,,&,,2X'*$,9$.$u8A6$O,%$u B. b%$u7,&,,&,2X'*$,9$.$u C. Gk-*$,9$.=,?M,'MZ,. D. b2X'*$,9$._%,%$u57*A6$O,2*$,,%$u. Câu 25:RE,-RW*$,9$6?•,_%,=9C9,'5( A. ;. B. IJ. C. I). D. I#. Câu 26:W*$,',%>9E'F99=,8^%c*M,>S6"$ *%9C'\'2$AH5$,599=,^%c*M,D*X,,2',/'\'> ,2?,/2$AH5,2*A,^C9=,H5,2/*1-RW,Oce T,2_%9E'F( A. k k ?   ' e d 4 e e  B. k k k   ' e d 4 e e  C. ? k ?  ' ' e d 4 e e  D. k k ? ' ' ' e d 4 e e . Câu 27:b^6u',,0E%,Q*M,59X,?*/88',2&%%2 nG*$$6$O%oR%&>$,=S6w9+O55&*8,2/ H.*V?*/8_%6t%/L2$O, A.6E%2G%2%8,^' B.6E%2G%2%87,%/L C.6E%2G,^'>6E%2%w,1 D.6E%2Gw,1>6E%2%,^' Câu 28:W*$,9$6?•,_%',=./&I)-RWp&( A. {x,?C9 B. {x,p%$ C. W9%Œ'. D. {x,WAA Câu 29:mOa%,[%55&,2G%99k?G%D9k?>456.GqDq kq( A. J#>J]. B. ;)>J] C. K>"J] D. ">J] Câu 30:H&'6Ea%^a%Q$$%$%†6%( H/'F$%†4%‹/9E$%†,• " $$%†4% H/'F$%†,‹/9E$%†4%• " $$%†, R5%A9^,[%%a%?0^5%( A. k$Y/9E'F5% B. Wc*M,$%†,*7,$$ C. {u5*g$S/$'%,@'_%/./ D. Wc*M,_%9Ec*M,@ Câu 31:kM,956*$,,/11_%u>'$.^-RW7, 6tM$*%( A. W?C%9. B. W8Œ' C. W9 D. Wx9 Câu 32:>,2G&;%2>,2D&I%25*,0E6t M$*%*$,6E$M,2( A. KP B. #P C. P D. IP. Câu 33:T$'x/$%f3.>$";J/$%f("PJ/$%*+, $%?*/82$$: A. WA,5,,. B. WA,59L6,. C. ~_%2p2. D. WA,55. Câu 34:,2,B';%2SM$*%*$,I$M5%H$*X,6E5%2 9X,%>6,%$E?$,01>5%2*19$51'$,'E RE5Y',E,*$,'9%$1]: A.   B. ; "  C. ;  D. " . Câu 35:W2$%'M>._%$5f( A. U5*$'O. B. U5*5AC$5*1$. C. U5*'9L.*V?*/8_% D. U5*M$*%,B9?C?*/8_% Câu 36:<%>c*M,^f*$$6$O^,H$;/^f3.>*$, &&"/?CWQ=$( A. )f(", B. f(), C. ;f(",. D. ""f(", Câu 37:W*=,$6%/A%A,B,( A. -,$6g,1,5. B. H5'57*\,. C. H5?A%/,= D. mZ$Z9M. Câu 38:ea'_%•$2&*%4%'6%( 2qm%qG%qG6qb/qR2*qG*,q W98,2/&?M,( 2qm%qG%qbqb/qR2*qG*,> p9?M,( A. W1';@2$. B. W%/"@2$ C. .;@2$. D. ."@2$. Câu 39:p@*,?*/8_%',%$EQ A. &'L,Oc_% B. 6E,5'5 C. 6E$M5%*$, D. 6E%26E,2 Câu 40:ŠL9_%%9$6?•,ne7'%o*$,7,,9$( A. WM$*%,E,/&,2B,8.^5,2. B. WM$,E,'O'%,@'_%%$'9X,5M$,E,7,=,7,M$*%. C. -%8/c'. D. WM$*%[,,E,/*B,9L,2. II. PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần A hoặc Phần B). Phần A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50): Câu 41. W%,[%%9$6?•,_%A&,2GG99k?OA&,2 9$%6t&,2 A.G9k- B.GG99k?- C.GG99k? D.GG99k? Câu 42. W*=,$6%/42'%,C: A.ŽGG × •%%ŽG% × •%% B.ŽGG × •%%ŽGG × •%% C.ŽGG × •%%Ž%% × •GG D.ŽG% × •G%ŽG% × •GG Câu 43. $MuGk-&L,6E;PPP17; PP1*7p$MGk-/( A.&;PP4$+ B.&#PPG1 C.&#PPP1$$262 D.?P>IPK µ ' Câu 44. H5&,2 GDk %9? T,^'&$5C,2Q@D9k?O6EP]U$M,%$ u%9?'9%$1*w': A. P] B. "P] C. ;P] D. IP]. Câu 45. <,7>,^M.nƒ"o7,&^w,3y$Snƒ"o039=, bY,2N/CMf*$$6$O,2*CM*+,H$`(ŽNN*nƒ"oe•N**n ƒ"oWQ"( A. ;f("*+,. B. Jf("*+, C. ""f("*+, D. ;Jf("*+, Câu 46. T$^,5,[%5,2G>D>H*1'-RW6%(,[%GD9X,I"y,[%GH 9X,)y,[%DH9X,;IW*;,2*1-RW A.HDG B.GDH C.GHD D.HGD Câu 47. ~%'_%U%'%869L_%6A,x,O8,$M^\O 5'$*$,%'M: A.W=,9 B.k*/8 C.p9 D.D?C Câu 48. mc?3$6%/A%A,: A.W%E_%?/9>9c,%4A,*B, B.U5{U%,%4A,*B, C.H5?A%/,= D.H5'57*\, Câu 49. HA9=,&,28,,,2/7,1'S1A7,9C9 ,T,28,9C9,2,A6t9C9b28,9C 9Q\,$6%/_%,2 A.m\,'S&% B.m\,8Z% C.m\,V D.m\,9.Q*1,2 Câu 50. ~5*c,?Œ*%%%/' 3$/E$6% /: 1 - Quá trình phát sinh và tích luỹ các gen đột biến ở mỗi loài. 2 - Áp lực chọn lọc tự nhiên. 3 - Hệ gen đơn bội hay lưỡng bội. 4 - Nguồn dinh dưỡng nhiều hay ít. 5 - Thời gian thế hệ ngắn hay dài. [...]... nhân tố sinh thái, phát biểu nào là đầy đủ nhất: Nhân tố sinh thái là A Nhân tố môi trường tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên sinh vật, sinh vật có phản ứng để thích nghi B Nhân tố môi trường tác động gián tiếp lên sinh vật, sinh vật có phản ứng để thích nghi C Nhân tố môi trường tác động trực tiếp lên sinh vật, sinh vật có phản ứng để tự vệ D Nhân tố môi trường tác động trực tiếp lên sinh vật, sinh. .. điệp, đại trung sinh B Kỉ than đá, đại cổ sinh C Kỉ silua, đại cổ sinh D Kỉ pecmi, đại cổ sinh Câu 22: Ưu thế lai đạt mức cao nhất ở con lai F1 và giảm dần ở các thế hệ sau là vì A tần số kiểu gen có lợi ngày một giảm B tần số kiểu gen dị hợp tử ngày một giảm C tần số alen trội ngày một giảm D các gen lặn có hại ngày một tăng ở các thế hệ sau Câu 23: Nhân tố tạo nguồn nguyên liệu tiến hoá làm phát sinh. .. Trong thí nghiệm của Moocgan tiến hành ở ruồi giấm, giả sử các gen liên kết hoàn toàn ở cả hai giới, nếu cho F1 tạp giao với nhau thì tỉ lệ kiểu hình xuất hiện ở F2 là A 50% thân xám, cánh dài : 50% thân đen, cánh ngắn B 75% thân xám , cánh dài : 25% thân đen, cánh ngắn C 50% thân xám, cánh ngắn : 50% thân đen, cánh dài D 75% thân xám, cánh ngắn : 25% thân đen, cánh dài Câu 30: Câu có nội dung đúng sau... có thể được mã hoá bởi hai hay nhiều bộ ba B Một bộ ba chỉ mã hoá cho một loại axitamin C Có một số bộ ba không mã hoá axitamin D Có một bộ ba khởi đầu Câu 8:Mầm mống những cơ thể sinh vật đầu tiên được hình thành ở giai đoạn A tiến hoá hoá học B tiến hoá tiền sinh học C tiến hoá sinh học D cả A và B Câu 9: Cho biết mỗi tính trạng do một cặp gen quy định và phân ly độc lập với nhau Ở đời con của phép... dài ở F2 , tính theo lí thuyết thì tỉ lệ cây hạt dài khi tự thụ phấn cho F3 thu được toàn lúa hạt dài chiếm tỉ lệ A 3/4 B 1/3 C 2/3 D 1/4 Câu 30 Cho 200 0 tế bào sinh hạt phấn có kiểu gen Quá trình giảm phân đã có 400 tế bào xảy ra hoán vị gen Tần số hoán vị gen và khoảng cách giữa hai gen trên NST là : A 20% và 20 cM B 10% và 10 A0 C 20% và 20A0 D 10% và 10 cM 6 Câu 31 Sử dụng chuỗi thức ăn sau : Sinh. .. phát, quần thể có 20% số cá thể đồng hợp trội và cánh dài là tính trội hoàn toàn so với cánh ngắn Hãy cho biết trước khi xảy ra quá trình tự phối, tỉ lệ kiểu hình nào sau đây là của quần thể trên? A 36% cánh dài : 64% cánh ngắn B 64% cánh dài : 36% cánh ngắn C 84% cánh dài : 16% cánh ngắn D 16% cánh dài : 84% cánh ngắn Câu 36: Một quần thể xuất phát có tỉ lệ của thể dị hợp bằng 60% Sau một số thế hệ... tỉ lệ kiểu hình ở F2 gồm 9 : 7; 9: 6 : 1 và 9 : 3 : 3 : 1 là A số tổ hợp tạo ra ở F2 B số kiểu hình khác nhau ở F2 C số lượng gen không alen cùng tác động qui định tính trạng D số loại giao tử tạo ra ở F1 Câu 43: Ở người, yếu tố có thể được xem là một nguyên nhân góp phần làm tăng xuất hiện bệnh di truyền ở trẻ được sinh ra là A trứng chậm thụ tinh sau khi rụng B người mẹ sinh con ở tuổi cao (ngoài... kiểu hình cây cao, hạt trong Ở đời con thu được : 542 cây cao, hạt trong : 209 cây cao, hạt đục : 212 cây lùn, hạt trong : 41 cây lùn, hạt đục Biết rằng mọi diễn biến của quá trình sinh noãn và sinh hạt phấn đều giống nhau Kiểu gen của cây dị hợp đem tự thụ phấn và tần số hoán vị gen là A ; f = 20% ; B ; f = 40%; C ; f = 20% ; D ; f = 40%; Câu 13 Chọn lọc tự nhiên tác động lên sinh vật theo cách nào? A... cặp vợ chồng đều bình thường (không tiết ra chất mathanetiol) mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh 1 đứa con Xác suất để 4 đứa con sinh ra có đúng 2 đứa có khả năng tiết ra chất mathanetiol là A 0,0667 B 0,0211 C 0,1186 D 0,2109 Câu 40 Phát biểu nào sau đây là không đúng với quan niệm tiến hoá hiện đại? A Loài người hiện đại là loài tiến hoá siêu đẳng, thích nghi và hoàn thi n nhất trong sinh giới B Sinh giới đã... trên ? A 4 loại B 20 loại C 6 loại D 8 loại Câu 47 Trong kĩ thuật di truyền, để phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp người ta phải chọn thể truyền A có khả năng tiêu diệt các tế bào không chứa ADN tái tổ hợp B có khả năng tự nhân đôi với tốc độ cao C có các dấu chuẩn hoặc các gen đánh dấu như gen kháng một loại thuốc kháng sinh nào đó D không có khả năng kháng được thuốc kháng sinh Câu 48 Chọn lọc . Phần 1: Đề Bài Đề số 1: THPT chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị lần 1 năm 201 2 - 201 3  PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 40 câu , từ câu 1 đến câu 40) Câu 1:. %$().p  ;%$(". " ^% " O/&,2( A. G%D9 B. GGD9 C. %%99. D. %%D9 Đề số 3: THPT Ngô Gia Tự - Khánh Hòa lần 2 năm 201 2 - 201 3 I. PHẦN CHUNG CHO CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1:b^6uw,,B,&%_%56?C?•,*$,'•xw6%( R139"("JPPPPPT%R139("KPPPPT% R139;("KPPPT%R139I("#PT% {6.65,[%9??•,.;O9??•,.,[%9??•,.IO 9??•,.;*$,•xw*1( A b5*Cc,_%'9&%/L/L,2 Đề Số 2: THPT Phước Bình - Bình Phước lần 2 năm 201 2 -201 3 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 40 câu, từ câu 1 đến câu 40 ). Câu 1:<>c*M,'7,?$',2&%2X'*1-RW=,/C>9(7,2 c*M,*$$6$O7,*+,%,Q*M,59X,&;;#$7,2 #I$7,*+,W6E%2* A.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan