Tuyển tập các đề thi thử đại học môn sinh học 2014

168 1.5K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2014, 20:39

Đây là một bộ đề luyện thi đại học được tuyển chọn kĩ càng, có chất lượng cao, giúp các em học sinh lớp 12 củng cố và nâng cao kiến thức và luyện thi đại học. Bên dưới mỗi đề được kèm theo đáp án và thang điểm chấm chi tiết không những giúp các thầy cô có căn cứ để hướng dẫn và giảng dạy cho học sinh mà còn giúp cho các em tự học, tự kiểm tra và so sánh đối chiếu kết quả làm bài của mình khi không có sự trợ giúp của các thầy cô giáo.Hy vọng bộ đề thi sẽ giúp ích cho các thầy cô trong việc bồi dưỡng HSG và giúp các em học sinh lớp 12 học tập tốt bộ môn và luyện thi đại học đạt kết quả tốt. Tuyển tập các đề thi thử đại học môn Sinh học ĐỀ SỐ 1: Câu 1: ! "#$%&'$(')*+,-$.$/0%1234 535(')*+,-$.$/6%7!3489:;,<=0$.>?@AB $C!34DEFGH% DI$@J$K3"D5L"DMNB?O ,@A$M89:P/N$8Q:R A. 25QSTUH B. 25QS6UH C. 25QSTUH D. 25QS6UH Câu 2:+$ V2)/,<$?WJ"I$/,<$?1$(BR A. ?M2)K#@XWC@/,<$"I$1 B. ?M2)K#@X1W6?"Y- C. ?M2)K#@XWZ(@D1$,<? D. ?M2)K#@XN(6?(@D$(#"[$"I$(@D5 Câu 3:7"D$NB$3M-AC/D"'L#A$'$25@J$$ $3\\$3\5L"B,]$ND"@N$3"B,]$-AN$3"B,]$%] MX^ "25K_""25`CA?/"(?<V,a$""(?<Vb"c A. 0>dE B. 066T C. 6FdE D. 0>6T Câu 4:+e?$56'$I(6')*+@N,-$N@A"[$@@A$C36$ ! @@A$D0$6$' $@A$""#$%PA $f?$N"I$5g$CCP/"I$U%E CP/"I$U%d%+eeD@AB$D Zbc A. T6>TH% B. Thd6H% C. 66TH% D. T00EH% Câu 5:+$NB$3M0-AC@A$ "25C0UHD"O"/?@J$M')*+$' $ "$$30$365L"B,]$N')*+@N"B,]$%iD3?$V"5DZ bRA. FGH B. 0UHC. 006GH D. 06GH Câu 6:&b,<$j-DN,<Vc A. kl$/$@J$C@3m$3 B. 7l5($/C;,$<VD$ C. +n$N;"I$o$C,$<V@J$NA D. )$p$$/,$o$M$p$D$?M Câu 7:qC,<$2)$D",a$"K%+5rNB$(f6?D""B ,]$(0,a$"$,],<@D3,<$2)$0D"Mp?f@B$s,R+D"0R6K+D "6REK%iDt$c A. k?D"0D"?$3P6D"Ju B. k?D"0D"5,a$6D""D" C. k?D"0D"?$3P6D""D" D. k?D"0D"5,a$6D"Ju Câu 8:&3M"D$;R0%k?N"D6%iA"Dd%k?$""DT%v'A tM$G%weM"DE%qJ,]$/$[<$ 9,-$N3]t$ A. 6dTG B. 6dTE C. 6dGE D. 06dE Câu 9:7-AC@A$ " $3?0E?$V$C?$V"2DZbFGH% DI$@J$C "DP/N$ A. 0GH% B. TUH% C. dUH% D. TGH% Câu 10:+bXf.$9R  W x W  K  W x y,<=0$C@AB3Ne?$ D6TFGH%7"Dp$0e?$'@J$K3"D%+eeDZb@AB$0 e?$'Te?$Zb@ABN$3Ne?$f]P,<RA. dhFGH0EGHB. TUH >6GH C. dhFGH>6GH D. 6UH>6GH Câu 11:f$KX$C6!@J$ #$A5<g'$C.$%zPAM($f?$N"I$5gc A. zPA$.3NgC.$% B. zPA$.NC!NC#$   *12{v+)1&|) +}~•)1+&9+z€•)&k~€0 Mà ĐỀ THI: 135 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN 2 – NĂM 2014 MÔN SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm Tuyển tập các đề thi thử đại học môn Sinh học C. zPA$.3NgC!% D. zPA$.NC!N.$% Câu 12:iCg)*+$ef$,]N"At$c A. +(o$@J$,-$.$M)*+$eWyg@J$$$% B. +(o$,-$.$M)*+$eWy$.?l$'% C. +(o$@J$,-$.$M)*+$eWyN$.?l$' D. )*+$eZC$D"5;@J$C$ND"5,a$ Câu 13:1f-Cg5GdUT U (?"[$M$CZbR+R1RWP,<0GH6GH6UHTUH% i$(O/POlJ,]$"/,<$?1E6T%+(p})?gCG"K $5O%9N"Achưat$c A. */,<$l$?(0V})S6dT€SdhU1Sd06WSE6T B. */,<$l$?(?O$/SdhU€S6dT1SE6TWSd06 C. */,<$N?J,]$$NB(O0GEU D. */,<$KJ,]$$N"K5O(0})6GhG Câu 14:+$NBB'Ae$jj(C4R A. ?[<$e$m$/,<$NAC@ABe$ B. m$n/$@3m$3Ms$NAC@ABe$ C. C@3m$/$C3,DMs$@A$@N$PA D. $jm$/,<$NAC@ABe$OC‚$PA Câu 15:iV5;$KA$"D"CB3N$M@BD"c A. 910 B. 9* C. 916 D. 9q Câu 16:OK3"D,R1"D1 "D"12"D 5%7"DN$(NC@(@D@N%zNB$5K3$PAM(/? "(A"D@NgN$(c A. 6E B. 0h C. 6d D. > Câu 17:iCgN$N"Akhôngt$c A. &N$K35b,<$[X$s6o$$.M')*+,-$.$f@BP0 B. &N$?g@bN[<MN$@J$()*+ C. &N$Kb"D5[<$$(bDCj$/$ D. 7N$$K()*+$5LK3N$ Câu 18:7"Dp'e?$50'$%WXNXR 0% "K 6%""K "d% "K "T% "K"" G% "K "E% "K "F% "K"">%""K"" +eeD]Ms$XCZb@ABdR0c A. 0dGE B. 0GE> C. 0TE> D. 06E> Câu 19:k@J,]$CY-B(O5LB A. Y-$#nDC""? B. Y-$#Y})Y@e?Y  C. Y-$#g4@e?[$< D. Y-$#o$@f$@eeo$@f$ Câu 20:vA$/$$s)*+,]$)*+$e A. n/,<$$"I$B. Js$',-$.$ C. p'gC6DCB5?$@ND. p)*+n0V2) Câu 21:7N"( ƒ NR80:%v,(J ƒ $?( ƒ $%86:%k"D[J ƒ $OC‚$( ƒ $%8d:%1J ƒ  "D"J ƒ f.$%8T:%7gJfJ ƒ $ ƒ % )$,]CA? ƒ "D[$"I$N"( ƒ N A. 86:8T:% B. 80:8d:% C. 8d:8T:% D. 80:86:% Câu 22:$WyC@ABJ$$PM$NJ$P M$,<=0.$?J$$%7=0e,<=CZb@ABR6GHJ$$ R6GHJ$R6GHNJ$$R6GHNJ$%7"Dp'e?$5 0'$%iDkhôngt$c A. &'e?$5g B. =3NJ$$gC@A$5<6'$ C. kJ$s$e?$' D. 16e?$g(o$@J$,-$.$M)*+$eW Câu 23:*5gCN  „f$,]5$()*+,]$Cd/\  \ \ „ %iA$\  \  \  \   CN@A$\ \ \ \ „ CN  @A$\  \ CN @A$\ „ \ „ CN„% +$…A$,]"I$5gCN„DTHCNDTGH%+P/\  \ \  $PAP ,< A. UGU6UdB. U6UGUdC. UdUGU6D. UGUdU6 Câu 24:iCg5O@Dkhôngt$c A. +BN""(})BNK(p B. "@Dt(})[$<K/o$(p   Tuyển tập các đề thi thử đại học môn Sinh học C. k(@D"[$,<B,(@D D. }"K5Al$""(V})glG†‡d† Câu 25:@ˆ5$$D"$C$K%k? MK;C$,<=0%7=0;Zb@ABf=6R A. 0UUH$ B. (pgC$K C. 0UUHK D. FGH$R6GHK Câu 26:q$tf@…CdUU""$C""n6G(?O$/1W8/nN""e3"" fP:%)D$""DD'1W"I$'+f""n6GBJ("DC/KR A. 6T% B. 6hh% C. 6h>% D. 6d Câu 27:$3435$ ! #$'$(6')*+@N%7X""K ",<=0%k$‰(T?=0$ TKNA$TCd@AB34! A. EŠ06> B. 6FŠET C. dŠ06> D. 6FŠ06> Câu 28: b(@(Jbf$,]5"D$'I(L#A,]$%)$,]#"bCA"Abfg n'$‹@N;Dc A. &,<$(C$N%B. &,<$(C$@…Pm% C. i3m$AN(JY%D. i3m$en$MD"P@O Câu 29:76,a$"o$5/?M3)*+$$30(]Kb0"D n"C@A$%iA$M-A"/‹ A.  B.  C.  D.  Câu 30:9V2)fo$M@…C>0UU(@D5C/,<$8:?5(?0"I$0V /,<$5(?6%+(?6C/,<$?1$6P?5?WY$dP?+% 9N"Achưat$c A. q?0CEUU+06UU1 B. q?6CdUU+EUU5 C. iV2)JdPOlJ,]$EdUU?5 D. 9V2)CdUU@BK#EUUU(@DC$sN Câu 31:0$$$ ! $"#$%70UgC@AB!89:;,<=0ChFE!006 #$0FE!0E#$%7"DN$(po$ /3/?$p3,-$,-$%iDchưat$c A. +$PA=0CP/SUF B. 9/,<$C@A$5<36'$6 C. 9/,<$C@A$5<0'$> D. +$PA=0CP/ SU> Câu 32:@!9;"#",<=0CZb@ABTdFGH#$RGE6GH!%7 N!=0$$‰(,<=6eeDZbC@AB#$f=6 A. 0EŠ>0 B. 6Šh C. 0FŠ>0 D. ETŠ>0 Câu 33:!#$%+Db"P89:MP ACP/N@A$U>RU6%7NNAMPA$‰/@J$CND/[P/e eDZb@ABfDb= 0  A. ETH!RdEH#$% B. dEH!RETH#$% C. 0EH!R>TH#$% D. >TH!R0EH#$% Câu 34: bN@CJ$f$,],<"D5$'I(L#A$eW@J$C(L#Ay ],-$N A. $(n5gPA% B. $(n3b% C. KX$b2)% D. $(nD"j Câu 35:v'AZCfNB(O@J$CfJ2)c A. 7Z5L(?$/Ml$$($` B. q?,<[$<@X5glG†Dd† C. *V5;$€K$(bNB[$< D. 7C$MY})Y Câu 36:9,-$N?$/$"DN["D/,<$c A. + B. +$ C. w$ D. +$ Câu 37:9N"A@J$t$gN/$(+Nvc A. zNBBN<s-VP(5L,]$Nj]$.m$,<$ (% B. 7Ns-n?P(Kb$?5,-$$(Œ?N@s-N@C@3m$ [ON$Mjj(% C. zNBN/$8DNM/$:(+Nv$.N$?RDNNjDNgjD Nj% D. */$P((+Nv,<B$@eA$(Œls-n?   Tuyển tập các đề thi thử đại học môn Sinh học Câu 38:+$@•$@j$@Cbc A. +N2)D"N5@!D"@… B. 7#2)D"2)5fs$AKN C. )/2)MD"2)5?2)N[< D. 7A2)N[<D" Câu 39:vC$$CMDMjDDC[$<b? A. K5$-feDDC B. [$<N"I$n$DClg•% C. N$!-DDC!% D. $3e,<e5?$e$M$% Câu 40:$,]$'$"b"??$()*+,]$,-$n$@J$$"b% bo!ŽK;5 '"I(o$@J$,-$.$ML#A$eW #B"B,]$%7 -.3b DI$@J$NN"Df3NNA$3b%7'<.$\\\ 0U Ž\\\ 00 $3bKN n4P4$@J$"36"b( A. TŠh B. FŠh C. GŠ> D. 0Šd Câu 41:+5rNB$3M0UUD"M-AC@A$  $,]C6UHD"K3 [X$sdUHD"K3[X$s256UHD"K3[X.$]Š2Š5/D" 4?@J$K3[X%k?o$C@A$ "5DZb A. FGH B. 06GH C. 0>FGH D. 0GH Câu 42:iCgjj(87k+):@D@J$t$c A. 7k+)@J$?@A$e$CZ3N@A$@AB@Xe$ B. 7k+)D?"!N@AB@Xe$n@J$D?"!@A$ C. 7k+)[P/;@e,MPA D. +M7k+)NBC@3m$/$C3MN@A$@N$PA Câu 43:9N"A@J$t$g,]$"Dc A. 2g,<$.$(bMj$/$u$,DC% B. 33e$M-A,"D[MJ,]$ C. D[(;.$?,$KN,-$n$g@bJ,]$% D. 9N53,f$MJ,]$,@enm%%%J$[% Câu 44:+A5gDC$3e?$,]C2)$/$hFEH,$?@Ng g'ABNN'Aj@Nc A. 2KbN"Dgt)*+ B. 7N$"D/N"AbBNM$,]5‰D@N"b C. 2KbP/"D$5‰D@N D. )s$"D$(Dbg4?$$CA$s$[gBN Câu 45:+N$MBnjj$r/,]$Bc A. &B"I$,]$e B. &B"I$,]$N C. &B"I$K"C D. &B"I$t?")*+ Câu 46:W,$-"3MD"j A. $3"bNg@bJ,]$"I$$3"(m$,<$ B. $3"bNg@bJ,]$"I$s$'Ae$$$b C. $3"bNg@bJ,]$"I$//$5$ D. $3"bNg@bJ,]$"I$$3"P55,a$ Câu 47:+$VNA/$(+NvCKbf A. @Zvb+?+* B. @Z+v(8+:?+$* C. @Z9+#$8i(:?+$ D. @Z•?+$               I II III  !"#$%&%''()#$%&"*") !+#$%&%''()#$%&"*") !"%''()%&"*") Tuyển tập các đề thi thử đại học môn Sinh học Câu 48:$Je?$j$,<$56'$C"#‹C@A$ ab ab Cj$,<$00U8$:Š0"#%qp "#$J'$(G8$:%WXX9R ab AB 8QS6UH:K ab ab ,<=0%7"DfDb=0C0UUU"#$JŠ0/ ,<$"#(p"I$eeDm$$Jf=08kg/ sào: A. 0UG B. 06U C. 00G D. 006 Câu 49:k?"Dt)*+,<n$5;$AKNe$()*+c A. q?Ab"B. q?C. q?A?D. 7A? Câu 50:5'$5?$356'$ "25'$  "o$C$(@D%i9C@AB!35‹;Db=0,<@D3,R TUGH!35‹R6h6GH!34R0GFGH#$35‹R>6GH#$34RG6GH!35R0H #$35%7"D@J$K3"D5L"DMNB?O,%iA$M9P/ N$8Q: A. 25QSTUH B. 25QS6UH C. 25QSTUH D. 25QS6UH ŽŽŽŽŽ&DŽŽŽŽŽŽ *12{v+)1&|) +}~•)1+&9+z€•)&k~€0 Mà ĐỀ THI: 248 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN 2 – NĂM 2014 MÔN SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm Câu 1:&3M"D$;R0%k?N"D6%iA"Dd%k?$""DT%v'A tM$G%weM"DE%qJ,]$/$[<$ 9,-$N3]t$ A. 6dTE B. 6dTG C. 06dE D. 6dGE Câu 2:7"D$NB$3M-AC/D"'L#A$'$25@J$$ $3\\$3\5L"B,]$ND"@N$3"B,]$-AN$3"B,]$%] MX^ "25K_""25`CA?/"(?<V,a$""(?<Vb"c A. 6FdE B. 0>6T C. 0>dE D. 066T Câu 3:+e?$56'$I(6')*+@N,-$N@A"[$@@A$C36$ ! @@A$D0$6$' $@A$""#$%PA $f?$N"I$5g$CCP/"I$U%E CP/"I$U%d%+eeD@AB$D Zbc A. T6>TH% B. Thd6H% C. 66TH% D. T00EH% Câu 4:+$NB$3M0-AC@A$ "25C0UHD"O"/?@J$M')*+$' $ "$$30$365L"B,]$N')*+@N"B,]$%iD3?$V"5DZ b A. FGH B. 0UH C. 006GH D. 06GH Câu 5:9N"A@J$t$g,]$"Dc A. D[(;.$?,$KN,-$n$g@bJ,]$% B. 2g,<$.$(bMj$/$u$,DC% C. 33e$M-A,"D[MJ,]$ D. 9N53,f$MJ,]$,@enm%%%J$[% Câu 6:7-AC@A$ " $3?0E?$V$C?$V"2DZbFGH% DI$@J$C "DP/N$ A. 0GH% B. dUH% C. TUH% D. TGH% Câu 7:v'AZCfNB(O@J$CfJ2)c A. 7Z5L(?$/Ml$$($` B. q?,<[$<@X5glG†Dd† C. *V5;$€K$(bNB[$< D. 7C$MY})Y Câu 8:iCgN$N"Akhôngt$c A. 7N$$K()*+$5LK3N$ B. &N$Kb"D5[<$$(bDCj$/$ C. &N$K35b,<$[X$s6o$$.M')*+,-$.$f@BP0 D. &N$?g@bN[<MN$@J$()*+   Tuyển tập các đề thi thử đại học môn Sinh học Câu 9:+bXf.$9R  W x W  K  W x y,<=0$C@AB3Ne?$D 6TFGH%7"Dp$0e?$'@J$K3"D%+eeDZb@AB$0e ?$'Te?$Zb@ABN$3Ne?$f]P,< A. dhFGH0EGH B. TUH>6GH C. dhFGH>6GH D. 6UH>6GH Câu 10:$Je?$j$,<$56'$C"#‹C@A$ ab ab Cj$,<$00U8$:Š0"#%qp "#$J'$(G8$:%WXX9R ab AB 8QS6UH:K ab ab ,<=0%7"DfDb=0C0UUU"#$JŠ0/ ,<$"#(p"I$eeDm$$Jf=08kg/ sào: A. 0UG B. 06U C. 00G D. 006 Câu 11:@ˆ5$$D"$C$K%k? MK;C$,<=0%7=0;Zb@ABf=6R A. 0UUH$ B. FGH$R6GHK C. (pgC$K D. 0UUHK Câu 12:*5gCN  „f$,]5$()*+,]$Cd/\  \ \ „ %iA$\  \  \  \   CN@A$\ \ \ \ „ CN  @A$\  \ CN @A$\ „ \ „ CN„% +$…A$,]"I$5gCN„DTHCNDTGH%+P/\  \ \  $PAP ,< A. U6UGUd B. UGUdU6 C. UdUGU6 D. UGU6Ud Câu 13:0$$$ ! $"#$%70UgC@AB!89:;,<=0ChFE!006 #$0FE!0E#$%7"DN$(po$ /3/?$p3,-$,-$%iDchưat$c A. 9/,<$C@A$5<36'$6 B. +$PA=0CP/ SU> C. +$PA=0CP/SUF D. 9/,<$C@A$5<0'$> Câu 14:$,]$'$"b"??$()*+,]$,-$n$@J$$"b% bo!ŽK;5 '"I(o$@J$,-$.$ML#A$eW #B"B,]$%7 -.3b DI$@J$NN"Df3NNA$3b%7'<.$\\\ 0U Ž\\\ 00 $3bKN n4P4$@J$"36"b( A. TŠh B. FŠh C. GŠ> D. 0Šd Câu 15:iCg)*+$ef$,]N"At$c A. )*+$eZC$D"5;@J$C$ND"5,a$ B. +(o$@J$,-$.$M)*+$eWyg@J$$$% C. +(o$@J$,-$.$M)*+$eWyN$.?l$' D. +(o$,-$.$M)*+$eWy$.?l$'% Câu 16:qC,<$2)$D",a$"K%+5rNB$(f6?D""B ,]$(0,a$"$,],<@D3,<$2)$0D"Mp?f@B$s,R+D"0R6K+D "6REK%iDt$c A. k?D"0D"5,a$6D"Ju B. k?D"0D"?$3P6D"Ju C. k?D"0D"?$3P6D""D" D. k?D"0D"5,a$6D""D" Câu 17:vA$/$$s)*+,]$)*+$e A. n/,<$$"I$B. Js$',-$.$ C. p'gC6DCB5?$@ND. p)*+n0V2)               I II III  !",%-.()#$%&"*") !+,%-.()#$%&"*") !",%''()%&"*") Tuyển tập các đề thi thử đại học môn Sinh học Câu 18:+5rNB$3M0UUD"M-AC@A$  $,]C6UHD"K3 [X$sdUHD"K3[X$s256UHD"K3[X.$]Š2Š5/D" 4?@J$K3[X%k?o$C@A$"5DZb A. FGH B. 0GH C. 06GH D. 0>FGH Câu 19:k@J,]$CY-B(O5LB A. Y-$#g4@e?[$< B. Y-$#Y})Y@e?Y C. Y-$#o$@f$@eeo$@f$ D. Y-$#nDC""? Câu 20:q$tf@…CdUU""$C""n6G(?O$/1W8/nN""e3"" fP:%)D$""DD'1W"I$'+f""n6GBJ("DC/K A. 6T% B. 6h>% C. 6hh% D. 6d Câu 21:+$NBB'Ae$jj(C4R A. m$n/$@3m$3Ms$NAC@ABe$ B. ?[<$e$m$/,<$NAC@ABe$ C. C@3m$/$C3,DMs$@A$@N$PA D. $jm$/,<$NAC@ABe$OC‚$PA Câu 22:@!9;"#",<=0CZb@ABTdFGH#$RGE6GH!%7 N!=0$$‰(,<=6eeDZbC@AB#$f=6 A. 0EŠ>0 B. 6Šh C. 0FŠ>0 D. ETŠ>0 Câu 23:iCg5O@Dkhôngt$c A. +BN""(})BNK(p B. "@Dt(})[$<K/o$(p C. k(@D"[$,<B,(@D D. }"K5Al$""(V})glG†‡d† Câu 24:iCgjj(87k+):@D@J$t$c A. 7k+)[P/;@e,MPA B. +M7k+)NBC@3m$/$C3MN@A$@N$PA C. 7k+)D?"!N@AB@Xe$n@J$D?"!@A$ D. 7k+)@J$?@A$e$CZ3N@A$@AB@Xe$ Câu 25:1f-Cg5GdUT U (?"[$M$CZbR+R1RWP,<0GH6GH6UHTUH% i$(O/POlJ,]$"/,<$?1E6T%+(p})?gCG"K $5O%9N"Achưat$c A. */,<$N?J,]$$NB(O0GEU B. */,<$KJ,]$$N"K5O(0})6GhG C. */,<$l$?(0V})S6dT€SdhU1Sd06WSE6T D. */,<$l$?(?O$/SdhU€S6dT1SE6TWSd06 Câu 26:5'$5?$356'$ "25'$  "o$C$(@D%i9C@AB!35‹;Db=0,<@D3,R TUGH!35‹R6h6GH!34R0GFGH#$35‹R>6GH#$34RG6GH!35R0H #$35%7"D@J$K3"D5L"DMNB?O,%iA$M9P/ N$8Q: A. 25QSTUH B. 25QSTUH C. 25QS6UH D. 25QS6UH Câu 27:9V2)fo$M@…C>0UU(@D5C/,<$8:?5(?0"I$0V /,<$5(?6%+(?6C/,<$?1$6P?5?WY$dP?+% 9N"Achưat$c A. q?0CEUU+06UU1 B. q?6CdUU+EUU5 C. iV2)JdPOlJ,]$EdUU?5 D. 9V2)CdUU@BK#EUUU(@DC$sN Câu 28:iV5;$KA$"D"CB3N$M@BD"c A. 9* B. 9q C. 910 D. 916 Câu 29:9N"A@J$t$gN/$(+Nvc A. zNBN/$8DNM/$:(+Nv$.N$?RDNNjDNgjD Nj% B. zNBBN<s-VP(5L,]$Nj]$.m$,<$ (% C. */$P((+Nv,<B$@eA$(Œls-n?   Tuyển tập các đề thi thử đại học môn Sinh học D. 7Ns-n?P(Kb$?5,-$$(Œ?N@s-N@C@3m$ [ON$Mjj(% Câu 30:76,a$"o$5/?M3)*+$$30(]Kb0"D n"C@A$%iA$M-A"/‹ A.  B.  C.  D.  Câu 31:$WyC@ABJ$$PM$NJ$P M$,<=0.$?J$$%7=0e,<=CZb@ABR6GHJ$$ R6GHJ$R6GHNJ$$R6GHNJ$%7"Dp'e?$5 0'$%iDkhôngt$c A. =3NJ$$gC@A$5<6'$ B. kJ$s$e?$' C. 16e?$g(o$@J$,-$.$M)*+$eW D. &'e?$5g Câu 32:$3435$ ! #$'$(6')*+@N%7X""K ",<=0%k$‰(T?=0$ TKNA$TCd@AB34! A. 6FŠET B. dŠ06> C. EŠ06> D. 6FŠ06> Câu 33:+N$MBnjj$r/,]$Bc A. &B"I$,]$e B. &B"I$,]$N C. &B"I$K"C D. &B"I$t?")*+ Câu 34:7N"( ƒ NR80:%v,(J ƒ $?( ƒ $%86:%k"D[J ƒ $OC‚$( ƒ $%8d:%1J ƒ  "D"J ƒ f.$%8T:%7gJfJ ƒ $ ƒ % )$,]CA? ƒ "D[$"I$N"( ƒ N A. 8d:8T:% B. 80:86:% C. 86:8T:% D. 80:8d:% Câu 35:9,-$N?$/$"DN["D/,<$c A. + B. +$ C. w$ D. +$ Câu 36: ! "#$%&'$(')*+,-$.$/0%1234 535(')*+,-$.$/6%7!3489:;,<=0$.>?@AB $C!34DEFGH% DI$@J$K3"D5L"DMNB?O ,@A$M89:P/N$8Q:R A. 25QSTUH B. 25QS6UH C. 25QSTUH D. 25QS6UH Câu 37: b(@(Jbf$,]5"D$'I(L#A,]$%)$,]#"bCA"Abfg n'$‹@N;Dc A. &,<$(C$N% B. i3m$AN(JY% C. i3m$en$MD"P@O D. &,<$(C$@…Pm% Câu 38:vC$$CMDMjDDC[$<b? A. K5$-feDDCB. [$<N"I$n$DClg•% C. N$!-DDC!%D. $3e,<e5?$e$M$% Câu 39:f$KX$C6!@J$ #$A5<g'$C.$%zPAM($f?$N"I$5gc A. zPA$.3NgC!% B. zPA$.3NgC.$% C. zPA$.NC!NC#$ D. zPA$.NC!N.$% Câu 40:+$VNA/$(+NvCKbf A. @Zvb+?+* B. @Z+v(8+:?+$* C. @Z•?+$ D. @Z9+#$8i(:?+$ Câu 41:+$ V2)/,<$?WJ"I$/,<$?1$(BR A. ?M2)K#@XWZ(@D1$,<? B. ?M2)K#@XN(6?(@D$(#"[$"I$(@D5 C. ?M2)K#@X1W6?"Y- D. ?M2)K#@XWC@/,<$"I$1 Câu 42:&b,<$j-DN,<Vc A. kl$/$@J$C@3m$3 B. 7l5($/C;,$<VD$ C. )$p$$/,$o$M$p$D$?M D. +n$N;"I$o$C,$<V@J$NA   Tuyển tập các đề thi thử đại học môn Sinh học Câu 43:+A5gDC$3e?$,]C2)$/$hFEH,$?@Ng g'ABNN'Aj@Nc A. 2KbN"Dgt)*+ B. 7N$"D/N"AbBNM$,]5‰D@N"b C. 2KbP/"D$5‰D@N D. )s$"D$(Dbg4?$$CA$s$[gBN Câu 44:!#$%+Db"P89:MP ACP/N@A$U>RU6%7NNAMPA$‰/@J$CND/[P/e eDZb@ABfDb= 0  A. dEH!RETH#$% B. ETH!RdEH#$% C. 0EH!R>TH#$% D. >TH!R0EH#$% Câu 45:W,$-"3MD"j A. $3"bNg@bJ,]$"I$$3"(m$,<$ B. $3"bNg@bJ,]$"I$s$'Ae$$$b C. $3"bNg@bJ,]$"I$//$5$ D. $3"bNg@bJ,]$"I$$3"P55,a$ Câu 46:+$@•$@j$@Cbc A. 7A2)N[<D" B. )/2)MD"2)5?2)N[< C. +N2)D"N5@!D"@… D. 7#2)D"2)5fs$AKN Câu 47:7"Dp'e?$50'$%WXNXR 0% "K 6%""K "d% "K "T% "K"" G% "K "E% "K "F% "K"">%""K"" +eeD]Ms$XCZb@ABdR0c A. 0TE> B. 06E> C. 0GE> D. 0dGE Câu 48:k?"Dt)*+,<n$5;$AKNe$()*+c A. q?Ab" B. q? C. q?A? D. 7A? Câu 49:OK3"D,R1"D1 "D"12"D 5%7"DN$(NC@(@D@N%zNB$5K3$PAM(/? "(A"D@NgN$(c A. 0h B. > C. 6E D. 6d Câu 50: bN@CJ$f$,],<"D5$'I(L#A$eW@J$C(L#Ay ],-$N A. $(n5gPA% B. $(n3b% C. KX$b2)% D. $(nD"j ŽŽŽŽŽ&DŽŽŽŽŽ *12{v+)1&|) +}~•)1+&9+z€•)&k~€0 Mà ĐỀ THI: 369 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN 2 – NĂM 2014 MÔN SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm Câu 1:@ˆ5$$D"$C$K%k? MK;C$,<=0%7=0;Zb@ABf=6R A. 0UUHK B. (pgC$K C. 0UUH$ D. FGH$R6GHK Câu 2:q$tf@…CdUU""$C""n6G(?O$/1W8/nN""e3" "fP:%)D$""DD'1W"I$'+f""n6GBJ("DC/K A. 6h>% B. 6d C. 6T% D. 6hh% Câu 3:0$$$ ! $"#$%70UgC@AB!89:;,<=0ChFE !006#$0FE!0E#$%7"DN$(p o$/3/?$p3,-$,-$%iDchưat$c A. 9/,<$C@A$5<36'$6 B. +$PA=0CP/ SU> C. +$PA=0CP/SUF D. 9/,<$C@A$5<0'$>   Tuyển tập các đề thi thử đại học môn Sinh học Câu 4:qC,<$2)$D",a$"K%+5rNB$(f6?D""B ,]$(0,a$"$,],<@D3,<$2)$0D"Mp?f@B$s,R+D"0R6K +D"6REK%iDt$c A. k?D"0D"5,a$6D"Ju B. k?D"0D"?$3P6D"Ju C. k?D"0D"?$3P6D""D" D. k?D"0D"5,a$6D""D" Câu 5:$Je?$j$,<$56'$C"#‹C@A$ ab ab Cj$,<$00U8$:Š0"#% qp"#$J'$(G8$:%WXX9R ab AB 8QS6UH:K ab ab ,<=0%7"DfDb=0C0UUU"# $JŠ0/,<$"#(p"I$eeDm$$Jf=08kg/ sào: A. 06U B. 0UG C. 006 D. 00G Câu 6:iCg5O@Dkhôngt$c A. +BN""(})BNK(p B. "@Dt(})[$<K/o$(p C. }"K5Al$""(V})glG†‡d† D. k(@D"[$,<B,(@D Câu 7:k@J,]$CY-B(O5LB A. Y-$#Y})Y@e?Y B. Y-$#nDC""? C. Y-$#g4@e?[$< D. Y-$#o$@f$@eeo$@f$ Câu 8: bN@CJ$f$,],<"D5$'I(L#A$eW@J$C(L#Ay ],-$N A. $(n5gPA% B. $(n3b% C. KX$b2)% D. $(nD"j Câu 9:+e?$56'$I(6')*+@N,-$N@A"[$@@A$C36$ ! @@A$D0$6$' $@A$""#$%PA $f?$N"I$5g$CCP/"I$U%E CP/"I$U%d%+eeD@AB$ DZbc A. T6>TH% B. 66TH% C. Thd6H% D. T00EH% Câu 10:+N$MBnjj$r/,]$Bc A. &B"I$,]$N B. &B"I$K"C C. &B"I$,]$e D. &B"I$t?")*+ Câu 11:+5rNB$3M0UUD"M-AC@A$  $,]C6UHD"K3 [X$sdUHD"K3[X$s256UHD"K3[X.$]Š2Š5/D "4?@J$K3[X%k?o$C@A$ "5DZbRA. FGH B. 0GH C. 06GHD. 0>FGH Câu 12:+$ V2)/,<$?WJ"I$/,<$?1$(BR A. ?M2)K#@XWZ(@D1$,<? B. ?M2)K#@XN(6?(@D$(#"[$"I$(@D5 C. ?M2)K#@X1W6?"Y- D. ?M2)K#@XWC@/,<$"I$1 Câu 13:5'$5?$356'$ "25'$  "o$C$(@D%i9C@AB!35‹;Db=0,<@D3, RTUGH!35‹R6h6GH!34R0GFGH#$35‹R>6GH#$34RG6GH!35R 0H#$35%7"D@J$K3"D5L"DMNB?O,%iA$M9 P/N$8Q: A. 25QSTUH B. 25QSTUH C. 25QS6UH D. 25QS6UH Câu 14:iCg)*+$ef$,]N"At$c A. )*+$eZC$D"5;@J$C$ND"5,a$ B. +(o$@J$,-$.$M)*+$eWyg@J$$$% C. +(o$@J$,-$.$M)*+$eWyN$.?l$' D. +(o$,-$.$M)*+$eWy$.?l$'%   [...]... xuất hiện ở A kỉ Jura đại Trung sinh B kỉ Tam Điêp ( Triat) đại Trung Sinh C kỉ Phấn Trắng ( Krêta) đại Trung sinh D kỉ Đệ Tam đại Tân Sinh - Hết - Trang 13/168 - Mã đề thi 357 Tuyển tập các đề thi thử đại học môn Sinh học SỞ GD – ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN 2 – NĂM 2014 MÔN SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm Mà ĐỀ THI: 468 Câu 1: Cho 2... nuôi cấy các hạt phấn của một cây có kiểu gen AaBbddEe tạo thành các dòng đơn bội, sau đó gây lưỡng bội hóa để tạo ra các dòng thuần chủng Theo lí thuyết, có thể tạo ra tối đa bao nhiêu dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau? A 16 B 6 C 12 D 8 - HẾT Trang 26/168 - Mã đề thi 357 Tuyển tập các đề thi thử đại học môn Sinh học ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II SỞ GD & ĐT THANH HÓA NĂM HỌC 2013 - 2014 TRƯỜNG... phát sinh sự sống (tiến hoá của sự sống) trên Trái Đất gồm các giai đoạn: tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học và tiến hoá sinh học B Sự sống đầu tiên trên Trái Đất được hình thành trong khí quyển nguyên thuỷ, từ chất hữu cơ phức tạp Trang 14/168 - Mã đề thi 357 Tuyển tập các đề thi thử đại học môn Sinh học C Quá trình hình thành các hợp chất hữu cơ cao phân tử đầu tiên diễn ra theo con đường hoá học. .. ở trạng thái cân bằng di truyền? A Quần thể gồm tất cả các cây đều có hoa màu đỏ B Quần thể gồm tất cả các cây đều có hoa màu hồng C Quần thể gồm các cây có hoa màu đỏ và các cây có hoa màu trắng D Quần thể gồm các cây có hoa màu đỏ và các cây hoa màu hồng Trang 12/168 - Mã đề thi 357 Tuyển tập các đề thi thử đại học môn Sinh học Câu 39: Gen ở sinh vật nhân sơ có chiều dài 5304 A0, trên mạch bổ sung... phôi sinh học (phôi sinh học so sánh), phát biển nào sau đây là đúng? A Phôi sinh học so sánh nghiên cứu những đặc điểm khác nhau trong giai đoạn đầu, giống nhau ở giai đoạn sau trong quá trình phát triển phôi của các loài B Phôi sinh học so sánh chỉ nghiên cứu những đặc điểm giống nhau trong quá trình phát triển phôi của các loài động vật Trang 21/168 - Mã đề thi 357 Tuyển tập các đề thi thử đại học môn. .. của loài trên đang ở trạng thái cân bằng di truyền? Trang 16/168 - Mã đề thi 357 Tuyển tập các đề thi thử đại học môn Sinh học A Quần thể gồm tất cả các cây đều có hoa màu đỏ B Quần thể gồm tất cả các cây đều có hoa màu hồng C Quần thể gồm các cây có hoa màu đỏ và các cây có hoa màu trắng D Quần thể gồm các cây có hoa màu đỏ và các cây hoa màu hồng Câu 38: Ở người, gen lặn a gây bệnh bạch tạng trên... triển sự sống trên Trái Đất, thực vật có hoa xuất hiện ở A kỉ Jura đại Trung sinh B kỉ Tam Điêp ( Triat) đại Trung Sinh C kỉ Phấn Trắng ( Krêta) đại Trung sinh D kỉ Đệ Tam đại Tân Sinh Trang 17/168 - Mã đề thi 357 Tuyển tập các đề thi thử đại học môn Sinh học Câu 49: Trong kĩ thuật cấy gen, khâu nào sau đây là quan trọng và khó thực hiện nhất? A Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận B Nối ADN của tế... C 0,2; 0,5; 0,3 D 0,5; 0,3; 0,2 Trang 15/168 - Mã đề thi 357 Tuyển tập các đề thi thử đại học môn Sinh học Câu 25: Đóng góp chủ yếu của học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại là A xây dựng cơ sở lí thuyết tiến hóa lớn B tổng hợp các bằng chứng tiến hóa từ nhiều lĩnh vực C làm sáng tỏ cơ chế tiến hóa nhỏ D giải thích được tính đa dạng và thích nghi của sinh giới Câu 26: Trong phân tử ADN, số lượng nucleotit... bào dẫn đến khối u tăng sinh quá mức mà cơ thể không kiểm soát được Những gen ung thư loại này thường là A gen trội và thường không di truyền được vì chúng xuất hiện ở tế bào sinh dưỡng B gen lặn và di truyền được vì chúng xuất hiện ở tế bào sinh dục Trang 23/168 - Mã đề thi 357 Tuyển tập các đề thi thử đại học môn Sinh học C gen trội và di truyền được vì chúng xuất hiện ở tế bào sinh dục D gen lặn và... Cho các nhân tố sau: (1) Giao phối không ngẫu nhiên (3) Đột biến gen (2) Chọn lọc tự nhiên (4) Giao phối ngẫu nhiên Theo quan niệm tiến hoá hiện đại, những nhân tố làm thay đổi tần số alen của quần thể là: A (2) và (3) B (3) và (4) C (1) và (4) D (2) và (4) Câu 39: Trường hợp nào sau đây thuộc cơ chế cách li sau hợp tử? Trang 24/168 - Mã đề thi 357 Tuyển tập các đề thi thử đại học môn Sinh học A Các .  *12{v+)1&|) +}~•)1+&9+z€•)&k~€0 Mà ĐỀ THI: 135 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN 2 – NĂM 2014 MÔN SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm Tuyển tập các đề thi thử đại học môn Sinh học C. zPA$.3NgC!% D  Tuyển tập các đề thi thử đại học môn Sinh học *12{v+)1&|) +}~•)1+&9+z€•)&k~€0 Mà ĐỀ THI: 468 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN 2 – NĂM 2014 MÔN SINH HỌC Thời gian. Tuyển tập các đề thi thử đại học môn Sinh học ĐỀ SỐ 1: Câu 1:

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan