0

124 CÂU HỎI LÝ THUYẾT DAO ĐỘNG CƠ

17 1,303 0
  • 124 CÂU HỎI  LÝ THUYẾT DAO ĐỘNG CƠ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2015, 20:49

1 T TT T  NG H NG HNG H NG H  P 124 P 124P 124 P 124 CÂU H CÂU HCÂU H CÂU H  I LÝ THUY I LÝ THUYI LÝ THUY I LÝ THUY  T CHNG I T CHNG IT CHNG I T CHNG I. . Câu 1: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động A. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng B. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng C. mà không chịu ngoại lực tác dụng D. với tần số bằng tần số dao động riêng Câu 2: Để duy trì dao động cho một cơ hệ ta phải A. làm nhẵn, bôi trơn để giảm ma sát. B. tác dụng vào nó một lực không đổi theo thời gian. C. tác dụng lên hệ một ngoại lực tuần hoàn. D. cho hệ dao động với biên độ nhỏ để giảm ma sát. Câu 3: Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì: A. Động năng của vật cực đại khi vật ở vị trí biên. B. Động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại. C. Khi vật ở vị trí cân bằng thì thế năng của vật bằng cơ năng. D. Khi vật đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng dấu. Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần? A. Cơ năng của dao động tắt dần không đổi theo thời gian. B. Lực cản môi trường tác dụng lên vật luôn sinh công dương. C. Dao động tắt dần là dao động chỉ chịu tác dụng của nội lực. D. Dao động có biên độ giảm dần theo thời gian. Câu 5: Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là không đúng? A. Thế năng đạt giá trị cực tiểu khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu. B. Động năng đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng. C. Thế năng đạt giá trị cực đại khi tốc độ của vật đạt giá trị cực đại. D. Động năng đạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên. Câu 6: Khi động năng của con lắc lò xo gấp n lần thế năng thì A. A n x 1 + ±= B. 1+ ±= n A x C. A n x ±= D . n A x ±= Câu 7: Con l ắ c lò xo dao độ ng theo ph ươ ng th ẳ ng đứ ng, trong hai l ầ n liên ti ế p con l ắ c qua v ị trí cân b ằ ng thì A . gia t ố c b ằ ng nhau, độ ng n ă ng b ằ ng nhau. B. độ ng n ă ng b ằ ng nhau, v ậ n t ố c b ằ ng nhau. C . gia t ố c b ằ ng nhau, v ậ n t ố c b ằ ng nhau. 2 D . Các câu A, B và C đề u đ úng. Câu 8: Khi t ổ ng h ợ p hai dao độ ng đ i ề u hoà cùng ph ươ ng cùng t ầ n s ố có biên độ thành ph ầ n A và A đượ c biên độ t ổ ng h ợ p là 2A. Hai dao độ ng thành ph ầ n đ ó A. vuông pha v ớ i nhau. B. cùng pha v ớ i nhau. C. l ệ ch pha . D. l ệ ch pha . Câu 9: M ộ t con l ắ c lò xo độ c ứ ng K treo th ẳ ng đứ ng, đầ u trên c ố đị nh, đầ u d ướ i g ắ n v ậ t. Độ giãn c ủ a lò xo t ạ i v ị trí cân b ằ ng là ∆ l. Cho con l ắ c dao độ ng đ i ề u hòa theo ph ươ ng th ẳ ng đứ ng v ớ i biên độ A (A > ∆ l). Trong quá trình dao độ ng l ự c c ự c đạ i tác d ụ ng vào đ i ể m treo có độ l ớ n là: A. F = K(A – ∆ l ) B. F = K ∆ l + A C. F = K( ∆ l + A) D. F = KA + ∆ l Câu 10: Phát bi ể u nào sau đ ây là đ úng ? A. Hi ệ n t ượ ng c ộ ng h ưở ng ch ỉ x ả y ra v ớ i dao độ ng riêng . B. Hi ệ n t ượ ng c ộ ng h ưở ng ch ỉ x ả y ra v ớ i dao độ ng đ i ề u hòa C. Hi ệ n t ượ ng c ộ ng h ưở ng ch ỉ x ả y ra v ớ i dao độ ng t ắ t d ầ n. D. Hi ệ n t ượ ng c ộ ng h ưở ng ch ỉ x ả y ra v ớ i dao độ ng c ưỡ ng b ứ c. Câu 11: Để duy trì dao độ ng cho m ộ t c ơ h ệ ta ph ả i: A. tác d ụ ng vào nó m ộ t l ự c không đổ i theo th ờ i gian. B. làm nh ẵ n, bôi tr ơ n để gi ả m ma sát. C. cho h ệ dao độ ng v ớ i biên độ nh ỏ để gi ả m ma sát. D. tác d ụ ng lên h ệ m ộ t ngo ạ i l ự c tu ầ n hoàn. Câu 12: Khi nói v ề v ậ n t ố c c ủ a m ộ t v ậ t dao độ ng đ i ề u hòa, phát bi ể u nào sau đ ây sai ? A. V ậ n t ố c bi ế n thiên đ i ề u hòa theo th ờ i gian. B. V ậ n t ố c cùng chi ề u v ớ i l ự c h ồ i ph ụ c khi v ậ t chuy ể n độ ng v ề VTCB C. Khi v ậ n t ố c và li độ cùng d ấ u v ậ t chuy ể n độ ng nhanh d ầ n. D. V ậ n t ố c cùng chi ề u v ớ i gia t ố c khi v ậ t chuy ể n độ ng v ề v ị trí cân b ằ ng. Câu 13: Phát bi ể u nào sau đ ây là không đ úng? Trong dao độ ng đ i ề u hoà x = Acos( ω t + ϕ ), sau m ộ t chu kì thì A. v ậ t l ạ i tr ở v ề v ị trí ban đầ u. B . v ậ n t ố c c ủ a v ậ t l ạ i tr ở v ề giá tr ị ban đầ u C . gia t ố c c ủ a v ậ t l ạ i tr ở v ề giá tr ị ban đầ u. D . li độ v ậ t không tr ở v ề giá tr ị ban đầ u. Câu 14: Trong dao độ ng đ i ề u hoà x = Acos( ω t + ϕ ), phát bi ể u nào sau đ ây là không đ úng? A. V ậ n t ố c c ủ a v ậ t đạ t giá tr ị c ự c đạ i khi v ậ t chuy ể n độ ng qua v ị trí cân b ằ ng. B . Gia t ố c c ủ a v ậ t đạ t giá tr ị c ự c đạ i khi v ậ t chuy ể n độ ng qua v ị trí cân b ằ ng. C . V ậ n t ố c c ủ a v ậ t đạ t giá tr ị c ự c ti ể u khi v ậ t ở m ộ t trong hai v ị trí biên. D . Gia t ố c c ủ a v ậ t đạ t giá tr ị c ự c ti ể u khi v ậ t chuy ể n độ ng qua v ị trí cân b ằ ng. Câu 15: Trong dao độ ng đ i ề u hoà c ủ a ch ấ t đ i ể m, ch ấ t đ i ể m đổ i chi ề u chuy ể n độ ng khi l ự c tác d ụ ng A . đổ i chi ề u. B . b ằ ng không. C . có độ l ớ n c ự c đạ i. D . thay đổ i độ l ớ n. Câu 16: Trong dao độ ng đ i ề u hoà, v ậ n t ố c bi ế u đổ i đ i ề u hòa A . cùng pha so v ớ i li độ . B . ng ượ c pha so v ớ i li độ . 3 3 π 6 π 3 C . s ớ m pha π /2 so v ớ i li độ . D . ch ậ m pha π /2 so v ớ i li độ . Câu 17: Trong dao độ ng đ i ề u hoà, gia t ố c bi ế n đổ i đ i ề u hoà A. cùng pha so v ớ i v ậ n t ố c. B . ng ượ c pha so v ớ i v ậ n t ố c. C . s ớ m pha π /2 so v ớ i v ậ n t ố c. D . ch ậ m pha π /2 so v ớ i v ậ n t ố c. Câu 18: Phát bi ể u nào sau đ ây là không đ úng? Ch ọ n g ố c th ế n ă ng là v ị trí cân b ằ ng thì c ơ n ă ng c ủ a v ậ t dao độ ng đ i ề u hoà luôn b ằ ng A . t ổ ng độ ng n ă ng và th ế n ă ng ở th ờ i đ i ể m b ấ t k ỳ . B . độ ng n ă ng ở th ờ i đ i ể m b ấ t kì. C . th ế n ă ng ở v ị trí li độ c ự c đạ i. D . độ ng n ă ng ở v ị trí cân b ằ ng. Câu 19: Phát bi ể u nào sau đ ây v ề độ ng n ă ng và th ế n ă ng trong dao độ ng đ i ề u hoà là không đ úng? A . Độ ng n ă ng và th ế n ă ng bi ế n đổ i đ i ề u hoà cùng chu k ỳ . B . Độ ng n ă ng bi ế n đổ i đ i ề u hoà cùng chu k ỳ v ớ i v ậ n t ố c. C . Th ế n ă ng bi ế n đổ i đ i ề u hoà v ớ i t ầ n s ố g ấ p 2 l ầ n t ầ n s ố c ủ a li độ . D . T ổ ng độ ng n ă ng và th ế n ă ng không ph ụ thu ộ c vào th ờ i gian. Câu 20: Phát bi ể u nào sau đ ây v ề độ ng n ă ng và th ế n ă ng trong dao độ ng đ i ề u hoà là không đ úng? A . Độ ng n ă ng đạ t giá tr ị c ự c đạ i khi v ậ t chuy ể n độ ng qua VTCB. B . Độ ng n ă ng đạ t giá tr ị c ự c ti ể u khi v ậ t ở m ộ t trong hai v ị trí biên. C . Th ế n ă ng đạ t giá tr ị c ự c đạ i khi gia t ố c c ủ a v ậ t đạ t giá tr ị c ự c ti ể u. D . Th ế n ă ng đạ t giá tr ị c ự c ti ể u khi gia t ố c c ủ a v ậ t đạ t giá tr ị c ự c ti ể u. Câu 21: Phát bi ể u nào sau đ ây v ề độ ng n ă ng c ủ a m ộ t v ậ t đ ang dao độ ng đ i ề u hoà v ớ i chu kì T là đúng ? A. Bi ế n đổ i theo th ờ i gian d ướ i d ạ ng hàm s ố sin. B . Bi ế n đổ i tu ầ n hoàn theo th ờ i gian v ớ i chu k ỳ T/2. C. Bi ế n đổ i tu ầ n hoàn v ớ i chu k ỳ T. D. Không bi ế n đổ i theo th ờ i gian. Câu 22: Nh ậ n xét nào sau đ ây v ề biên độ c ủ a dao độ ng t ổ ng h ợ p hai dao độ ng đ i ề u hoà cùng ph ươ ng, cùng t ầ n s ố là không đúng ? A . ph ụ thu ộ c vào biên độ c ủ a dao độ ng thành ph ầ n th ứ nh ấ t. B . ph ụ thu ộ c vào biên độ c ủ a dao độ ng thành ph ầ n th ứ hai. C . ph ụ thu ộ c vào t ầ n s ố chung c ủ a hai dao độ ng thành ph ầ n. D . ph ụ thu ộ c vào độ l ệ ch pha gi ữ a hai dao độ ng thành ph ầ n. Câu 23: Nh ậ n xét nào sau đ ây là không đ úng? A . Dao độ ng t ắ t d ầ n càng nhanh n ế u l ự c c ả n c ủ a môi tr ườ ng càng l ớ n. B . Dao độ ng duy trì có chu k ỳ b ằ ng chu k ỳ dao độ ng riêng c ủ a con l ắ c. C . Dao độ ng c ưỡ ng b ứ c có t ầ n s ố b ằ ng t ầ n s ố c ủ a l ự c c ưỡ ng b ứ c. D . Biên độ c ủ a dao độ ng c ưỡ ng b ứ c không ph ụ thu ộ c vào t ầ n s ố l ự c c ưỡ ng b ứ c. Câu 24: Biên độ dao độ ng c ưỡ ng b ứ c không ph ụ thu ộ c vào A. Biên độ c ủ a ngo ạ i l ự c. B. L ự c c ả n c ủ a môi tr ườ ng. C. Độ chênh l ệ ch gi ữ a t ầ n s ố ngo ạ i l ự c và t ầ n s ố riêng c ủ a h ệ 4 D. Pha ban đầ u c ủ a ngo ạ i l ự c. Câu 25: Tìm câu SAI. M ộ t con l ắ c lò xo có độ c ứ ng là k treo th ẳ ng đứ ng, đầ u trên c ố đị nh, đầ u d ướ i g ắ n v ậ t. G ọ i độ dãn c ủ a lò xo khi v ậ t ở v ị trí cân b ằ ng là ∆ l 0 . Cho con l ắ c dao độ ng đ i ề u hòa theo ph ươ ng th ẳ ng đứ ng v ớ i biên độ là A (A < ∆ l 0 ). Trong quá trình dao độ ng, lò xo A. B ị dãn c ự c đạ i m ộ t l ượ ng là A + ∆ l 0 B. B ị dãn c ự c ti ể u m ộ t l ượ ng là ∆ l 0 - A C. L ự c tác d ụ ng c ủ a lò xo lên giá treo là l ự c kéo D. Có lúc b ị nén, có lúc b ị dãn, có lúc không bi ế n d ạ ng Câu 26: Nguyên nhân gây ra dao độ ng t ắ t d ầ n c ủ a con l ắ c đơ n dao độ ng trong không khí là A. do tr ọ ng l ự c tác d ụ ng lên v ậ t. B. do l ự c c ă ng c ủ a dây treo. C . do l ự c c ả n c ủ a môi tr ườ ng. D . do dây treo có kh ố i l ượ ng đ áng k ể . Câu 27: Phát bi ể u nào sau đ ây là không đ úng? Đ i ề u ki ệ n để x ả y ra hi ệ n t ượ ng c ộ ng h ưở ng là: A . t ầ n s ố góc l ự c c ưỡ ng b ứ c b ằ ng t ầ n s ố góc dao độ ng riêng. B . t ầ n s ố l ự c c ưỡ ng b ứ c b ằ ng t ầ n s ố dao độ ng riêng. C . chu k ỳ l ự c c ưỡ ng b ứ c b ằ ng chu k ỳ dao độ ng riêng. D . biên độ l ự c c ưỡ ng b ứ c b ằ ng biên độ dao độ ng riêng. Câu 28: Khi đư a m ộ t con l ắ c đơ n lên cao theo ph ươ ng th ẳ ng đứ ng (coi chi ề u dài con l ắ c không đổ i) thì t ầ n s ố dao độ ng đ i ề u hòa c ủ a nó s ẽ A . gi ả m vì gia t ố c tr ọ ng tr ườ ng gi ả m theo độ cao. B . không đổ i vì chu kì c ủ a dao độ ng đ i ề u hòa không ph ụ thu ộ c vào gia t ố c tr ọ ng tr ườ ng. C . t ă ng vì chu kì dao độ ng đ i ề u hòa c ủ a nó gi ả m. D . t ă ng vì t ầ n s ố dao độ ng đ i ề u hòa t ỉ l ệ ngh ị ch v ớ i gia t ố c tr ọ ng tr ườ ng. Câu 29: N ế u m ộ t v ậ t dao độ ng đ i ề u hòa v ớ i t ầ n s ố f thì độ ng n ă ng và th ế n ă ng bi ế n thiên tu ầ n hoàn v ớ i t ầ n s ố A . f. B . 2f. C. 0,5f. D. 4f. Câu 30: Dao độ ng t ổ ng h ợ p c ủ a hai dao độ ng cùng ph ươ ng, cùng t ầ n s ố , cùng biên độ , có biên độ c ủ a m ỗ i dao độ ng thành ph ầ n khi hai dao độ ng thành ph ầ n A. l ệ ch pha π /2. B . ng ượ c pha. C . l ệ ch pha 2 π /3. D . cùng pha. Câu 31: T ầ n s ố dao độ ng c ủ a con l ắ c đơ n là A. l g 2f π= B . g l 2 1 f π = C . 1 2 g f l π = D . k g 2 1 f π = Câu 32: M ộ t con l ắ c lò xo g ồ m v ậ t có kh ố i l ượ ng m và lò xo có độ c ứ ng k dao độ ng đ i ề u hòa. N ế u t ă ng độ c ứ ng k lên 2 l ầ n và gi ả m kh ố i l ượ ng m đ i 8 l ầ n thì t ầ n s ố dao độ ng c ủ a v ậ t s ẽ A. t ă ng 4 l ầ n. B . gi ả m 4 l ầ n. C . t ă ng 2 l ầ n. D . gi ả m 2 l ầ n. Câu 33: M ộ t v ậ t dao độ ng đ i ề u hòa có biên độ A, chu kì dao độ ng T, ở th ờ i đ i ể m ban đầ u t 0 = 0 v ậ t đ ang ở v ị trí biên. Quãng đườ ng mà v ậ t đ i đượ c t ừ th ờ i đ i ể m ban đầ u đế n th ờ i đ i ể m t = 4 T là A . 4 A . B . 2 A . C . A . D . 2A . 5 Câu 34: M ộ t con l ắ c đơ n có chi ề u dài l, dao độ ng đ i ề u hoà t ạ i m ộ t n ơ i có gia t ố c r ơ i t ự do g, v ớ i biên độ góc α 0 . Khi v ậ t đ i qua v ị trí có ly độ góc α , nó có v ậ n t ố c là v . Khi đ ó, ta có bi ể u th ứ c: A. 2 2 2 0 v = α -α gl B. α 2 = 2 0 α - glv 2. C. 2 0 α = α 2 + 2 2 v ω . D. α 2 = 2 0 α - l gv 2 . Câu 35: Câu nào sau đ ây sai khi nói v ề hi ệ n t ượ ng c ộ ng h ưở ng: A . Để có c ộ ng h ưở ng thì t ầ n s ố c ủ a ngo ạ i l ự c b ằ ng t ầ n s ố riêng c ủ a h ệ dao độ ng. B . Khi có c ộ ng h ưở ng, biên độ dao độ ng c ưỡ ng b ứ c r ấ t l ớ n. C . Khi có c ộ ng h ưở ng, biên độ dao độ ng c ưỡ ng b ứ c c ự c đạ i. D . C ộ ng h ưở ng ch ỉ x ả y ra v ớ i dao độ ng c ưỡ ng b ứ c. Câu 36: Trong dao độ ng đ i ề u hoà c ủ a m ộ t v ậ t thì t ậ p h ợ p ba đạ i l ượ ng nào sau đ ây là không đổ i theo th ờ i gian? A. Biên độ , t ầ n s ố , gia t ố c. B. L ự c ph ụ c h ồ i, v ậ n t ố c, c ơ n ă ng dao độ ng. C. Biên độ , t ầ n s ố , c ơ n ă ng dao độ ng. D. Độ ng n ă ng, t ầ n s ố , l ự c h ồ i ph ụ c. Câu 37: M ộ t con l ắ c đơ n đ ang th ự c hi ệ n dao độ ng nh ỏ , thì A. khi đ i qua v ị trí cân b ằ ng l ự c c ă ng c ủ a s ợ i dây có độ l ớ n b ằ ng tr ọ ng l ượ ng c ủ a v ậ t. B. gia t ố c c ủ a v ậ t luôn vuông góc v ớ i s ợ i dây. C. khi đ i qua v ị trí cân b ằ ng gia t ố c c ủ a v ậ t tri ệ t tiêu. D. t ạ i hai v ị trí biên gia t ố c c ủ a v ậ t ti ế p tuy ế n v ớ i qu ỹ đạ o chuy ể n độ ng. Câu 38 : V ậ t dao độ ng đ i ề u hoà khi đ i t ừ biên độ d ươ ng v ề v ị trí cân b ằ ng thì: A . Li độ v ậ t gi ả m d ầ n nên gia t ố c c ủ a v ậ t có giá tr ị d ươ ng B . Li độ v ậ t có giá tr ị d ươ ng nên v ậ t chuy ể n độ ng nhanh d ầ n C . V ậ t đ ang chuy ể n độ ng nhanh d ầ n vì v ậ n t ố c c ủ a v ậ t có giá tr ị d ươ ng D . V ậ t đ ang chuy ể n độ ng ng ượ c chi ề u d ươ ng và v ậ n t ố c có giá tr ị âm Câu 39: M ộ t ch ấ t đ i ể m dao độ ng đ i ề u hòa. Khi ch ấ t đ i ể m đ i qua v ị trí cân b ằ ng thì A. gia t ố c và v ậ n t ố c không đổ i chi ề u. B. gia t ố c đổ i chi ề u, v ậ n t ố c không đổ i chi ề u C. gia t ố c và v ậ n t ố c đổ i chi ề u. D. v ậ n t ố c đổ i chi ề u và li độ t ă ng. Câu 40: Phát bi ể u nào sau đ ây là không đ úng ? A. Biên độ c ủ a dao độ ng t ắ t d ầ n gi ả m d ầ n theo th ờ i gian . B. Biên độ c ủ a dao độ ng duy trì không ph ụ thu ộ c vào ph ầ n n ă ng l ượ ng cung c ấ p thêm cho dao độ ng trong m ỗ i chu kì. C. Biên độ c ủ a dao độ ng riêng ch ỉ ph ụ thu ộ c vào cách kích thích ban đầ u để t ạ o nên dao độ ng. D. Biên độ c ủ a dao độ ng c ưỡ ng b ứ c ch ỉ ph ụ thu ộ c vào biên độ c ủ a l ự c c ưỡ ng b ứ c. Câu 41: Khi m ộ t v ậ t dao độ ng đ i ề u hòa thì đạ i l ượ ng không ph ụ thu ộ c vào tr ạ ng thái kích thích ban đầ u là A. pha ban đầ u. B. t ầ n s ố dao độ ng. C. biên độ dao độ ng. D. t ố c độ c ự c đạ i. Câu 42: Ch ọ n câu ĐÚNG : N ă ng l ượ ng c ủ a m ộ t v ậ t dao độ ng đ i ề u hòa: A . t ă ng 16 l ầ n khi biên độ dao độ ng t ă ng 2 l ầ n và t ầ n s ố t ă ng 2 l ầ n. 6 B . gi ả m 4 l ầ n khi biên độ dao độ ng gi ả m 2 l ầ n và t ầ n s ố t ă ng 2 l ầ n. C . gi ả m 9/4 l ầ n khi biên độ dao độ ng gi ả m 9 l ầ n và t ầ n s ố t ă ng 3l ầ n. D . gi ả m 25/9 l ầ n khi biên độ dao độ ng gi ả m 3 l ầ n và t ầ n s ố t ă ng 5 l ầ n. Câu 43: T ạ i th ờ i đ i ể m khi v ậ t th ự c hi ệ n dao độ ng đ i ề u hòa v ớ i v ậ n t ố c b ằ ng ½ v ậ n t ố c c ự c đạ i, v ậ t xu ấ t hi ệ n t ạ i li độ b ằ ng: A . B . C . D . A Câu 44: Con l ắ c đơ n có qu ả c ầ u tích đ i ệ n âm dao độ ng đ i ề u hòa trong đ i ệ n tr ườ ng đề u có véc t ơ c ườ ng độ đ i ệ n tr ườ ng th ẳ ng đứ ng. Độ l ớ n l ự c đ i ệ n b ằ ng m ộ t n ữ a tr ọ ng l ự c. Khi l ự c đ i ệ n h ướ ng lên chu k ỳ dao độ ng c ủ a con l ắ c là T 1 . Khi l ự c đ i ệ n h ướ ng xu ố ng chu k ỳ dao độ ng c ủ a con l ắ c là A. T 2 = 2 1 T B. T 2 = T 1 3 C. T 2 = 3 1 T . D. T 2 = T 1 + 3 . Câu 45: Con l ắ c đơ n dao độ ng đ i ề u hòa, khi qu ả c ầ u đ i qua VTCB có t ố c độ là v 0 thì l ự c c ă ng dây có bi ể u th ứ c A. T = mg - 2 2 0 mv B. T = mg + l mv 2 0 C. T = mg - l mv 2 0 D. T = mg Câu 46: M ộ t con l ắ c đơ n treo trên tr ầ n c ủ a m ộ t toa xe đ ang chuy ể n độ ng theo ph ươ ng ngang. G ọ i T là chu kì dao độ ng c ủ a con l ắ c khi toa xe chuy ể n độ ng th ẳ ng đề u và T’ là chu k ỳ dao độ ng c ủ a con l ắ c khi toa xe chuy ể n độ ng có gia t ố c a . V ớ i góc α đượ c tính theo công th ứ c tan a g α = , h ệ th ứ c gi ữ a T và T’ là: A. ' os T T c α = B. ' os T T c α = C. ' os T Tc α = D. ' os T T c α = Câu 47: M ộ t con l ắ c đơ n đượ c treo ở tr ầ n m ộ t thang máy. Khi thang máy đứ ng yên, con l ắ c dao độ ng đ i ề u hòa v ớ i chu kì T. Khi thang máy đ i lên th ẳ ng đứ ng, ch ậ m d ầ n đề u v ớ i gia t ố c có độ l ớ n b ằ ng m ộ t n ử a gia t ố c tr ọ ng tr ườ ng t ạ i n ơ i đặ t thang máy thì con l ắ c dao độ ng đ i ề u hòa v ớ i chu kì T’ b ằ ng A . T 2 . B . 2 T . C . 2 T 3 . D . 2T. Câu 48 : M ộ t ch ấ t đ i ể m có kh ố i l ượ ng m dao độ ng đ i ề u hoà xung quanh v ị cân b ằ ng v ớ i biên độ A. G ọ i v max , a max x , W đmax , l ầ n l ượ t là độ l ớ n v ậ n t ố c c ự c đạ i, gia t ố c c ự c đạ i và độ ng n ă ng c ự c đạ i c ủ a ch ấ t đ i ể m. T ạ i th ờ i đ i ể m t ch ấ t đ i ể m có ly độ x và v ậ n t ố c là v. Công th ứ c nào sau đ ây là không dùng để tính chu kì dao độ ng đ i ề u hoà c ủ a ch ấ t đ i ể m? A. T = max A 2π v . B. T = dmax m 2π.A 2W . C. T = max A 2π a . D. T = 2 2 2π . A + x v 3 2 A 2 A 3 A 2 7 Câu 49: Một vật nặng khi treo vào một lò xo có độ cứng k 1 thì nó dao động với tần số f 1 , khi treo vào lò xo có độ cứng k 2 thì nó dao động với tần số f 2 . Dùng hai lò xo trên mắc song song với nhau rồi treo vật nặng vào thì vật sẽ dao động với tần số bao nhiêu? A. . 2 2 2 1 ff + B. . 2 2 2 1 ff − C. . 21 21 ff ff + D. . 21 21 ff ff + Câu 50: Khi nói về một vật dao động điều hòa có biên độ A và chu kỳ T, với mốc thời gian (t = 0) là lúc vật ở vị trí động năng bằng thế năng với tốc độ đang tăng, phát biểu nào sau đây là sai? A. Sau thời gian là T 8 , vật đi được quãng đường bằng 2 2A . B. Sau thời gian là T 4 , vật đi được quãng đường bằng A. C. Sau thời gian là T, vật đi được quãng đường bằng 4A. D. Sau thời gian là T 2 , vật đi được quãng đường bằng 2A. Câu 51: Con lắc lò xo (m 1 ; k) có tần số 1 f ; con lắc (m 2 ; k) có tần số 2 f . Con lắc [ ] 1 2 ( ); m m k + có tần số f tính bởi biểu thức nào ? A. 1 2 1 2 . . f f f f + B. Một biểu thức khác C. 1 2 2 2 1 2 . . f f f f + D. 2 2 1 2 . f f + Câu 53: M ộ t v ậ t dao độ ng đ i ề u hòa v ớ i chu kì T và biên độ A. T ố c độ trung bình l ớ n nh ấ t c ủ a v ậ t th ự c hi ệ n đượ c trong kho ả ng th ờ i gian T/3 là A . T A23 B . T A32 C . T A 2 9 D . T A33 Câu 54 : M ộ t con l ắ c lò xo g ồ m m ộ t lò xo nh ẹ và m ộ t v ậ t n ặ ng có kh ố i l ượ ng m 1 . Con l ắ c dao độ ng đ i ề u hòa v ớ i chu kì T 1 . Thay v ậ t m 1 b ằ ng v ậ t có kh ố i l ượ ng m 2 và g ắ n vào lò xo nói trên thì h ệ dao độ ng đ i ề u hòa v ớ i chu kì T 2 . N ế u ch ỉ g ắ n vào lò xo ấ y m ộ t v ậ t có kh ố i l ượ ng m = 2m 1 + 3m 2 thì h ệ dao độ ng đ i ề u hòa v ớ i chu kì b ằ ng A. 2 2 1 2 T T + . 3 2 B. 2 2 2 1 32 TT + C. 2 2 1 2 3T + 2T . D. 2 2 1 2 T T + . 2 3 Câu 56: M ộ t v ậ t dao độ ng đ i ề u hòa v ớ i biên độ A, quanh v ị trí cân b ằ ng O. Khi v ậ t đ i qua v ị trí M cách O m ộ t đ o ạ n x 1 thì v ậ n t ố c v ậ t là v 1 ; khi v ậ t đ i qua v ị trí N cách O đ o ạ n x 2 thì v ậ n t ố c v ậ t là v 2 . Biên độ dao độ ng c ủ a v ậ t b ằ ng A. 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 v x v x A v v + = − B. 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 v x v x A v v + = + C. 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 v x v x A v v − = − D. 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 v x v x A v v − = + 8 Câu 57: M ộ t ch ấ t đ i ể m dao độ ng đ i ề u hòa v ớ i biên độ A và v ậ n t ố c c ự c đạ i là v max . Khi li độ 2 A x = ± thì t ố c độ c ủ a v ậ t b ằ ng: A. v max B . v max /2 C . ax 3. / 2 m v D . ax / 2 m v Câu 58: M ộ t ch ấ t đ i ể m dao độ ng đ i ề u hòa v ớ i chu kì T trên tr ụ c Ox v ớ i O là v ị trí cân b ằ ng. Th ờ i gian ng ắ n nh ấ t v ậ t đ i t ừ đ i ể m có t ọ a độ 2 A x = đế n đ i ể m có t ọ a độ 2 A x = là: A . T/24 B . T/16 C . T/6 D . T/12 Câu 59: M ộ t v ậ t dao độ ng đ i ề u hòa v ớ i chu kì T trên đ o ạ n th ẳ ng PQ. G ọ i O ; E l ầ n l ượ t là trung đ i ể m c ủ a PQ và OQ. Th ờ i gian để v ậ t đ i t ừ O đế n Q r ồ i đế n E là : A. 5T/6 B . 5T/12 C . T/12 D . 7T/12 Câu 60: M ộ t v ậ t dao độ ng đ i ề u hòa v ớ i chu kì T trên đ o ạ n th ẳ ng PQ. G ọ i O; E l ầ n l ượ t là trung đ i ể m c ủ a PQ và OQ. Th ờ i gian để v ậ t đ i t ừ O đế n P r ồ i đế n E là : A . 5T/6 B . 5T/8 C. T/12 D . 7T/12 Câu 61: M ộ t co l ắ c lò xo g ồ m v ậ t có kh ố i l ượ ng m và lò xo có độ c ứ ng k dao độ ng đ i ề u hòa. N ế u c ắ t b ỏ m ộ t n ử a chi ề u dài c ủ a lò xo và gi ả m kh ố i l ượ ng m đ i 8 l ầ n thì chu kì dao độ ng c ủ a v ậ t s ẽ A .t ă ng 2 l ầ n B .gi ả m 2 l ầ n C . Gi ả m 4 l ầ n D .t ă ng 4 l ầ n Câu 62: Con l ắ c lò xo dao độ ng đ i ề u hòa v ớ i ph ươ ng trình cos x A t ω = . Th ờ i đ i ể m l ầ n th ứ 2 th ế n ă ng b ằ ng 3 l ầ n độ ng n ă ng là A. 12 π ω B . 5 6 π ω C . 0,25 π ω D . 6 π ω Câu 63: Con l ắ c lò xo dao độ ng đ i ề u hòa v ớ i ph ươ ng trình cos 6 x A t cm π ω   = +     , t đ o b ằ ng giây. Th ờ i đ i ể m l ầ n th ứ 3 th ế n ă ng b ằ ng độ ng n ă ng là A. 13 12 π ω B . 12 π ω C . 37 12 π ω D . 25 12 π ω Câu 64: Trong dao độ ng đ i ề u hoà, gia t ố c bi ế n đổ i A . Cùng pha v ớ i v ậ n t ố c. B . S ớ m pha π/2 so v ớ i v ậ n t ố c. C . Ng ượ c pha v ớ i v ậ n t ố c. D . Tr ễ pha π/2 so v ớ i v ậ n t ố c. Câu 65: Trong dao độ ng đ i ề u hoà, gia t ố c bi ế n đổ i A . Cùng pha v ớ i li độ . B . S ớ m pha π/2 so v ớ i li độ . C . Ng ượ c pha v ớ i li độ . D . Tr ễ pha π/2 so v ớ i li độ . Câu 66: Dao độ ng c ơ h ọ c đổ i chi ề u khi A . L ự c tác d ụ ng có độ l ớ n c ự c ti ể u. B . L ự c tác d ụ ng b ằ ng không. C . L ự c tác d ụ ng có độ l ớ n c ự c đạ i. D . L ự c tác d ụ ng đổ i chi ề u. 9 Câu 67: M ộ t d đđ h có ph ươ ng trình x = Acos(ωt + ϕ) thì độ ng n ă ng và th ế n ă ng c ũ ng bi ế n thiên tu ầ n hoàn v ớ i t ầ n s ố A . ω’ = ω. B . ω’ = 2ω. C . ω’ = . D . ω’ = 4ω. Câu 68: Trong dao độ ng đ i ề u hòa x = Acos( ϕ ω + t ), phát bi ể u nào sau đ ây không đ úng? A. V ậ n t ố c c ủ a v ậ t đạ t giá tr ị c ự c đạ i khi v ậ t chuy ể n độ ng qua VTCB. B. Gia t ố c c ủ a v ậ t đạ t giá tr ị c ự c đạ i khi v ậ t chuy ể n độ ng qua VTCB. C. V ậ n t ố c c ủ a v ậ t đạ t giá tr ị c ự c ti ể u khi v ậ t ở m ộ t trong hai v ị trí biên. D. Gia t ố c c ủ a v ậ t đạ t giá tr ị c ự c ti ể u khi v ậ t chuy ể n độ ng qua VTCB. Câu 69: M ộ t con l ắ c lò xo g ồ m v ậ t có kh ố i l ượ ng m và lò xo có độ c ứ ng k, dao độ ng đ i ề u hòa. N ế u t ă ng độ c ứ ng k lên 2 l ầ n và gi ả m kh ố i l ượ ng m đ i 8 l ầ n thì t ầ n s ố dao độ ng c ủ a v ậ t s ẽ A . t ă ng 4 l ầ n. B . gi ả m 2 l ầ n. C . t ă ng 2 l ầ n. D . gi ả m 4 l ầ n. Câu 70: Phát bi ể u nào sai khi nói v ề dao độ ng t ắ t d ầ n? A. Biên độ gi ả m d ầ n theo th ờ i gian B . Pha c ủ a dao độ ng gi ả m d ầ n theo th ờ i gian C . C ơ n ă ng dao độ ng gi ả m d ầ n theo th ờ i gian D . L ự c c ả n và l ự c ma sát càng l ớ n thì s ự t ắ t d ầ n càng nhanh Câu 71: Biên độ c ủ a dao độ ng c ưỡ ng b ứ c không phụ thuộc vào A . pha ban đầ u c ủ a ngo ạ i l ự c tu ầ n hòan tác d ụ ng lên v ậ t B . biên độ c ủ a ngo ạ i l ự c tu ầ n hòan tác d ụ ng lên v ậ t C . t ầ n s ố c ủ a ngo ạ i l ự c tu ầ n hòan tác d ụ ng lên v ậ t D . l ự c c ả n c ủ a môi tr ườ ng tác d ụ ng lên v ậ t Câu 72: Đ i ề u ki ệ n để x ả y ra hiện tượng cộng hưởng là A . T ầ n s ố c ủ a l ự c c ưỡ ng b ứ c b ằ ng v ớ i t ầ n s ố riêng c ủ a h ệ . B . T ầ n s ố dao độ ng b ằ ng v ớ i t ầ n s ố riêng c ủ a h ệ . C . T ầ n s ố c ủ a l ự c c ưỡ ng b ứ c nh ỏ h ơ n t ầ n s ố riêng c ủ a h ệ . D. T ầ n s ố c ủ a l ự c c ưỡ ng b ứ c l ớ n h ơ n t ầ n s ố riêng c ủ a h ệ . Câu 73: N ă ng l ượ ng c ủ a con l ắ c lò xo bi ế n đổ i bao nhiêu l ầ n n ế u t ầ n s ố c ủ a nó t ă ng g ấ p 3 l ầ n và biên độ giãm 2 l ầ n. A. t ă ng 2 3 l ầ n B. giãm 3 2 l ầ n C. t ă ng 4 9 l ầ n D. giãm 9 4 l ầ n Câu 74: T ạ i cùng m ộ t v ị trí đị a lý, n ế u chi ề u dài con l ắ c đơ n t ă ng 4 l ầ n thì chu k ỳ dao độ ng đ i ề u hoà c ủ a nó A. gi ả m 4 l ầ n. B. gi ả m 2 l ầ n. C. t ă ng 4 l ầ n. D. t ă ng 2 l ầ n. Câu 75: M ộ t con l ắ c lò xo có kh ố i l ượ ng m và lò xo có độ c ứ ng k. N ế u t ă ng kh ố i l ượ ng lên 2 l ầ n và gi ả m độ c ứ ng đ i 2 l ầ n thì chu k ỳ s ẽ A . t ă ng 4 l ầ n. B . không đổ i. C . gi ả m 2 l ầ n. D . t ă ng 2 l ầ n. 2 ω 10 Câu 76: M ộ t v ậ t nh ỏ dao độ ng đ i ề u hòa theo m ộ t tr ụ c c ố đị nh. Phát bi ể u nào sau đ ây đ úng? A. L ự c kéo v ề tác d ụ ng vào v ậ t không đổ i. B . Qu ỹ đạ o chuy ể n độ ng c ủ a v ậ t là m ộ t đườ ng hình sin. C . Qu ỹ đạ o chuy ể n độ ng c ủ a v ậ t là m ộ t đ o ạ n th ẳ ng. D . Li độ c ủ a v ậ t t ỉ l ệ v ớ i th ờ i gian dao độ ng. Câu 77: M ộ t v ậ t dao độ ng đ i ề u hòa có ph ươ ng trình x = Acos(ωt + ϕ). G ọ i v và a l ầ n l ượ t là v ậ n t ố c và gia t ố c c ủ a v ậ t. H ệ th ứ c đ úng là : A . 2 2 2 4 2 v a A + = ω ω . B . 1 2 max 2 2 max 22 =+ v a v v ω C . 1 2 max 2 2 max 22 =+ a a a v ω . D . 2 2 2 2 4 a A v ω + = ω . Câu 78: M ộ t con l ắ c đơ n đượ c treo ở tr ầ n m ộ t thang máy. Khi thang máy đứ ng yên, con l ắ c dao độ ng đ i ề u hòa v ớ i chu kì T. Khi thang máy đ i lên th ẳ ng đứ ng, ch ậ m d ầ n đề u v ớ i gia t ố c có độ l ớ n b ằ ng m ộ t n ử a gia t ố c tr ọ ng tr ườ ng t ạ i n ơ i đặ t thang máy thì con l ắ c dao độ ng đ i ề u hòa v ớ i chu kì T’ b ằ ng A . 2T. B . T 2 C .T/2 . D . T/ 2 . Câu 79. Lực hồi phục trong dao độ ng đ i ề u hoà không có tính ch ấ t nào sau đ ây A. Luôn h ướ ng v ề v ị trí cân b ằ ng C . t ỷ l ệ thu ậ n v ớ i li độ dao độ ng B. Có b ả n ch ấ t là l ự c đ àn h ồ i D . đạ t giá tr ị c ự c đạ i khi v ậ t ở biên Câu 80: Hai dao độ ng đ i ề u hoà: x 1 = A 1 cos( ω t + φ 1 ) và x 2 = A 2 cos ( ω t + φ 2 ). Biên độ dao độ ng t ổ ng h ợ p c ủ a chúng đạ t c ự c đạ i khi: A. φ 2 – φ 1 = (2k + 1) π B . φ 2 – φ 1 = 2k π C . φ 2 – φ 1 = (2k + 1) π /2 D . φ 2 – φ 1 = π /4 Câu 81: N ă ng l ượ ng c ủ a con l ắ c lò xo bi ế n đổ i bao nhiêu l ầ n n ế u t ầ n s ố c ủ a nó t ă ng g ấ p 3 l ầ n và biên độ giãm 2 l ầ n. A. t ă ng 2 3 l ầ n B. giãm 3 2 l ầ n C. t ă ng 4 9 l ầ n D. giãm 9 4 l ầ n Câu 82: M ộ t v ậ t nh ỏ d đđ h trên tr ụ c Ox. Khi đ i t ừ v ị trí biên v ề v ị trí cân b ằ ng thì A . độ l ớ n v ậ n t ố c c ủ a ch ấ t đ i ể m giãm B . độ ng n ă ng c ủ a ch ấ t đ i ể m giãm C . độ l ớ n gia t ố c c ủ a ch ấ t đ i ể m giãm. D . độ l ớ n li độ c ủ a ch ấ t đ i ể m t ă ng Câu 83: Gia t ố c c ủ a m ộ t ch ấ t đ i ể m d đđ h bi ế n thiên A . khác t ầ n s ố , cùng pha v ớ i li độ B . cùng t ầ n s ố , ng ượ c pha v ớ i li độ C . khác t ầ n s ố , ng ượ c pha v ớ i li độ D . cùng t ầ n s ố , cùng pha v ớ i li độ Câu 84: M ộ t v ậ t dao độ ng đ i ề u . V ậ n t ố c c ự c đạ i và gia t ố c c ự c đạ i l ầ n l ượ t là v max và a max . Chu kì dao độ ng c ủ a v ậ t là. A. ax ax 2 m m v T a π = B. ax ax m m a T v = C. ax ax 2 m m v T a π = D. ax ax m m v T a = [...]... đặc tính của hệ dao động, không phụ thuộc vào điều kiện ngoài Câu 111: Đối với một vật dao động cưỡng bức: A Chu kì dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào ngoại lực B Chu kì dao động cưỡng bức phụ thuộc vào vật C Biên độ dao động không phụ thuộc vào ngoại lực D Biên độ dao động chỉ phụ thuộc vào ngoại lực Câu 112: Chọn câu sai Khi nói về dao động cưỡng bức: A Dao động cưỡng bức là dao động dưới tác dụng... cos(ωt + ) Biên độ dao động tổng hợp của hai động này là 2 A A = A1 − A2 B A = 2 A12 + A2 C A = A1 + A2 D A = Câu 87: Điều nào sau đây là sai khi nói về dao động cưỡng bức? A Dao động cưỡng bức không bị tắt dần B Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc ma sát C Cộng hưởng cơ chỉ xảy ra trong dao động cưỡng bức D Dao động cưỡng bức có hại và cũng có lợi Câu 88: Khi nói về dao động cướng bức, phát... lực biến thiên tuần hoàn B Dao động cưỡng bức là điều hoà C Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức D Biên độ dao động cưỡng bức thay đổi theo thời gian Câu 113: Phát biểu nào sau đây về dao động cưỡng bức là đúng? A Tần số của dao động cưỡng bức là tần số riêng của hệ B Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của ngoại lực tuần hoàn C Tần số của dao động cưỡng bức là tần số của... hoàn 14 D Biên độ của dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào tần số của ngoại lực tuần hoàn Câu 114: Chọn câu trả lời đúng Dao động cưỡng bức là A dao động của hệ dưới tác dụng của lực đàn hồi B dao động của hệ dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên tuần hoàn theo thời gian C dao động của hệ trong điều kiện không có lực ma sát D dao động của hệ dưới tác dụng của lực quán tính Câu 115: Li độ của một... cản(của ma sát nhớt) tác dụng lên vật dao động Câu 110: Chọn câu trả lời đúng Dao động tự do là dao động có A chu kì và biên độ chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động, không phụ thuộc vào điều kiện ngoài B chu kì và năng lượng chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động, không phụ thuộc vào điều kiện ngoài C chu kì và tần số chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động, không phụ thuộc vào điều kiện... có độ lớn vận tốc cực đại và gia tốc cực đại Câu 108: Trong dao động cưỡng bức, với cùng một ngoại lực tác dụng, hiện tượng cộng hưởng sẽ rõ nét hơn nế u A dao động tắt dần có tần số riêng càng lớn B ma sát tác dụng lên vật dao động càng nhỏ C dao động tắt dần có biên độ càng lớn D dao động tắt dần cùng pha với ngoại lực tuần hoàn Câu 109: Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc A pha ban đầu... Khi nói về dao động cướng bức, phát biểu nào sau đây đúng? A Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lức cưỡng bức B Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức C Dao động của con lắc đồng hò là dao động cưỡng bức D Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức Câu 89: Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là... của hệ B Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của ngoại lực tuần hoàn C Tần số của dao động cưỡng bức là tần số của ngoại lực tuần hoàn D Biên độ của dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào tần số của ngoại lực tuần hoàn 11 2 A12 − A2 Câu 92: Đồ thị biểu diễn sự thay đổi của gia tốc theo li độ trong dao động điều hòa có dạng là A đường elip B đường tròn C đường thẳng D đoạn thẳng Câu 93: Đồ thị biểu... cân bằng C Động năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí biên D Thế năng và động năng của vật biến thiên cùng tần số với tần số của li độ Câu 120: Một con lắc lò xo dđ đều hòa với tần số 2f1 Động năng của con lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số f 2 bằng A 2f1 B f1 2 C f1 D 4 f1 Câu 121: Khi xảy ra cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động A với tần số bằng tần số dao động riêng... tốc theo li độ trong dao động điều hòa có dạng là A đường tròn B đường thẳng C đường elip D đoạn thẳng Câu 94: Tần số dao động của một con lắc tăng gấp 3 và đồng thời biên độ giảm 2 lần thì năng lượng bằng: A 9/4 lần năng lượng ban đầu B 4/9 lần năng lượng ban đầu C 9 lần năng lượng ban đầu D 4 lần năng lượng ban đầu Câu 95: Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là không . 124 P 124P 124 P 124 CÂU H CÂU HCÂU H CÂU H  I LÝ THUY I LÝ THUYI LÝ THUY I LÝ THUY  T CHNG I T CHNG IT CHNG I T CHNG I. . Câu 1: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ. dương. C. Dao động tắt dần là dao động chỉ chịu tác dụng của nội lực. D. Dao động có biên độ giảm dần theo thời gian. Câu 5: Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều. tiếp tục dao động A. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng B. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng C. mà không chịu ngoại lực tác dụng D. với tần số bằng tần số dao động riêng Câu 2:
- Xem thêm -

Xem thêm: 124 CÂU HỎI LÝ THUYẾT DAO ĐỘNG CƠ, 124 CÂU HỎI LÝ THUYẾT DAO ĐỘNG CƠ, 124 CÂU HỎI LÝ THUYẾT DAO ĐỘNG CƠ