0

Bài 21. Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

13 3,018 3
  • Bài 21. Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2015, 04:00

Địa 6 Kiểm tra bài cũ: - Cho biết vì sao không khí có độ ẩm ? Nhận xét mối quan hệ giữa nhiệt độ không khí và độ ẩm. - Trình bày quá trình tạo thành mây, mưa. Sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất. Tiết 25: Thùc hµnh Ph©n tÝch biÓu ®å nhiÖt ®é, l îng ma 1. Quan sát biểu đồ hình 55, cho biết: - Những yếu tố nào được thể hiện trên biểu đồ ? trong thời gian bao lâu ? Yếu tố nào được biểu hiện bằng đường ? Yếu tố nào được biểu hiện bằng hình cột ? - Trục dọc biên trái dùng để đo tính đại lượng nào ? - Trục dọc biên phải dùng để đo tính đại lượng nào ? - Đơn vị để tính nhiệt độ là gì ? - Đơn vị để tính lượng mưa là gì ? Thảo luận nhóm (5’) Dựa vào các trục của hệ tọa độ vuông góc để xác định các đại lượng rồi ghi kết quả vào bảng sau: (Mỗi bàn 1 nhóm) Các nhóm dãy bàn bên phải: Cao nhất Thấp nhất Nhiệt độ chênh lệch Trị số Tháng Trị số Tháng Nhiệt độ ( 0 C) Cao nhất Thấp nhất Trị số Tháng Trị số Tháng Lượng mưa (mm) Lượng mưa chênh lệch Các nhóm dãy bàn bên trái: 2. Dựa vào các trục của hệ tọa độ vuông góc để xác định các đại lượng rồi ghi kết quả vào bảng sau: Cao nhất Thấp nhất Nhiệt độ chênh lệch Trị số Tháng Trị số Tháng Nhiệt độ ( 0 C) Cao nhất Thấp nhất Trị số Tháng Trị số Tháng Lượng mưa (mm) Lượng mưa chênh lệch 29,5 7 16 1 9 300 25 1 13,5 275 3. Nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội. - Nhiệt độ và lượng mưa có sự chênh lệch giữa các tháng trong năm: * Nhiệt độ: + Có tháng nhiệt độ cao, cao nhất : 29,5 0 C + Có tháng nhiệt độ thấp, thấp nhất 16 0 C + Chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất tương đối cao : 13,5 0 C *Lượng mưa: + Có tháng mưa nhiều: 300 mmm + Có tháng mưa ít: 25 mmm + Chênh lệch lượng mưa giữa tháng mưa nhiều và tháng mưa ít tương đối lớn : 275 mm 4. Quan sát hình 56,57, cho biết: - Tháng nào có nhiệt độ cao nhất ? - Tháng nào có nhiệt độ thấp nhất ? - Những tháng có mưa nhiều (mùa mưa) bắt đầu từ tháng mấy đến tháng mấy ? Thảo luận nhóm (3’) ( Theo bàn) Nhiệt độ và lượng mưa Biểu đồ địa điểm A (Dãy bàn bên phải) Biểu đồ địa điểm B (Dãy bàn bên trái) Tháng có nhiệt độ cao nhất Tháng có nhiệt độ cao nhất Những tháng mưa nhiều (mùa mưa) từ tháng đến tháng 4 1 1 7 7,8,9 10,11,12, 1, 2,3 7 -> 9 7 -> 9 10 -> 3 5. Từ bảng thống kê, cho biết : - Biểu đồ nào của nửa cầu Bắc ? Vì sao ? - Biểu đồ nào của nửa cầu Nam ? Vì sao ? Nhiệt độ và lượng mưa Biểu đồ địa điểm A Biểu đồ địa điểm B Tháng có nhiệt độ cao nhất 4 1 Tháng có nhiệt độ cao nhất 1 7 Những tháng mưa nhiều (mùa mưa) từ tháng đến tháng 7,8,9 7->9 10,11,12,1,2,3 10->3 Thuộc nửa cầu Bắc Nam . biết : - Biểu đồ nào của nửa cầu Bắc ? Vì sao ? - Biểu đồ nào của nửa cầu Nam ? Vì sao ? Nhiệt độ và lượng mưa Biểu đồ địa điểm A Biểu đồ địa điểm B Tháng có nhiệt độ cao nhất 4 1 Tháng có nhiệt. độ và lượng mưa Biểu đồ địa điểm A (Dãy bàn bên phải) Biểu đồ địa điểm B (Dãy bàn bên trái) Tháng có nhiệt độ cao nhất Tháng có nhiệt độ cao nhất Những tháng mưa nhiều (mùa mưa) từ tháng. Tháng Nhiệt độ ( 0 C) Cao nhất Thấp nhất Trị số Tháng Trị số Tháng Lượng mưa (mm) Lượng mưa chênh lệch 29,5 7 16 1 9 300 25 1 13,5 275 3. Nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội. - Nhiệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 21. Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa, Bài 21. Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa, Bài 21. Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa, Từ bảng thống kê, cho biết : - Biểu đồ nào của nửa cầu Bắc ? Vì sao ? - Biểu đồ nào của nửa cầu Nam ? Vì sao ?

Từ khóa liên quan