Tuyển tập hệ tọa độ trong mặt phẳng Oxy trong các đề thi đại học từ 2002 đến nay

10 1.1K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2015, 23:09

   HÌNH TỌA ĐỘ OXY TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC TỪ 2002 ĐẾN NAY Bài 1. ĐH A2014  !"#$%&'()$*+, +$/ 0'(. + $0'1$'2345678%79) :6;,<=>?@.<?>A=@4 BC) CD?2E$3"FA=G2E Bài 2. ĐH B2014  !"#$%:%.'()4 +,<A3>E@ +$/$0'(#+<E>A=@ %$6&*$$/(H ').+I< F 3 >3@ J$/K$()4% $K$+(.)4 BC (< ?>3@#)<?>E@− Bài 3. ĐH D2014  !"$K$'($*$J79JK$$/ *$' +)<=>A=@479'($*78%3"D?L2E#660' $/79M06K$'($*78%"D?N2E45678% 79(4 Bài 4. (ĐH A2013−CB)  !"#$%$O'()$*+ $79 PC ?"  G E+ + = . '< F>Q@− 4I, +R"S$/(T# %$6&*$ $/( H79,)4% $K$+(.#:6;<G>AF@4 ĐS : < F> N@> <=> N@B C− − −  Bài 5. (ĐH A2013−NC)  !"#$79 C"  E∆ − = 479M<@$*:KUV W2 =E  $X ∆ 0+'.(1$'(2 F ? 466$/<@0'.($X0  +  $!45678%79M<@4 ĐS : ? ? < G@ < 3@ =Ex y− + − =  IC YZ5 YZ5 Trang=    Bài 6. (ĐH B2013−CB)  !"#$%$J'()$*79$[&*$  .')23(479()$*78%"D?\2E.K$'()$*]$J <A3>?@4% $K$^.) ĐS : < =>\@> <F>=@C D− $ < =>\@> < Q>N@C D− − Bài 7. (ĐH B2013−NC)  !"#$K$'($*$J79$0_'  =N = < > @ G G − #$J79JK$$/*$' )<G>3@.+$/$0'( , <E>=@4% ^4 ĐS : <L>==@C  Bài 8. (ĐH D2013−CB)  !"#$K$'($*+ L 3 ,< > @ ? ? − +$/ $0'(#+ < ?>F@− .+ `< =>=@− -Y-7a $J79$Ub_(.J79M 06K$'(4% +4 ĐS : <F>=@> < =>\@C C −  Bài 9. (ĐH D2013−NC)  !"#$79M<@C ? ? <" =@ < =@ F− + − = .79 C  3 E∆ − = 4K$,$*]$JcJ$/<@#$K$^. $ ∆ #^ ,.+$/$0, $<@4% +4 ĐS : < =>3@> <3>3@P P−  Bài 10. (ĐH A2012−CB)  !"#$%&'()4I, +$/$0(#  +H$0)1$2?)4I1d == = > ? ? M    ÷   .79'$*78 %?"32E4 % +'4 ĐS : <=> =@> <F>G@A A−  IC YZ5 YZ5 Trang?    Bài 11. (ĐH A2012−NC)  !"#$79M<@C" ? D ? 2Q45678%$V X$e-<f@#:6;<f@$* P.g$-:;Q.<f@$X<@0:R+0.:R ^$/ %&4 ĐS : ? ? = =\ =\ 3 x y + =  Bài 12. (ĐH B2012−CB)       $*       Oxy#  $  $K$  79  M  <C 1 @  C  ? ? Fx y+ = #  <C 2 @C ? ? =? =Q Ex y x+ − + = .79dC F Ex y− − = 45678%79M$*J $ <C 2 @#6"h$d.$X<C 1 @0+J:A.B1$AB&*$P4 ĐS : ? ? < 3@ < 3@ Qx y− + − =  Bài 13. (ĐH B2012−NC)  Oxy#$%ABCD$*AC22BD.79M6"h$ $K$$0$/%$*78% ? ? F4x y+ = 5678%$VX$$/e-<f@ T$K$^A, B, C, D$/%4(6A $Ox4 ĐS : ? ? = ?E G x y + =  Bài 14. (ĐH D2012−CB)  !"#$%$O'()4K$79'.') -Y-7a$*78% "D32E."DF2E>79()T+,< = 3 − > =@4% $K$^$/%$O'()4 ĐS : < 3>=@> <=> 3@> <3> =@> < =>3@A B C D− − − − Bài 15. (ĐH D2012−NC)  !"#$79PC?"D32E45678% 79M$* J $P#$Xg$!"0'.(#$Xg$!0.)1$'(2)2?4 ĐS : ? ? ? ? < @ C< =@ < =@ ?>< @ C< 3@ < 3@ =EC x y C x y+ + − = + + + =  Bài 16. (ĐH A2011−CB) 0 !"#$79iC" + +? =E.79M<@C" ? + ? − F" −? =E4I` J$/<@#, + $i4Z,Ub$K$66,'.,(6<@<' .( $K$6+@4% +,#:6SK$,'`($*PV$:;=E4 IC YZ5 YZ5 Trang3    ĐS : <?> F@> < 3>=@M M− −  Bài 17. (ĐH A2011−NC)  !"#$e-<f@C ? ? = F = x y + = 4% $K$+'.( $<f@# $*. P781$K$!'($J0!.$*PV$-j4 ĐS : ? ? < ?> @> < ?> @ ? ? A B − $ ? ? < ?> @> < ?> @ ? ? A B− Bài 18. (ĐH B2011−CB)  Oxy#$79iC xA yAF =E. dC?xA yA? =E4%  + N $79 d1$79 ON$X79 ∆0+ Mk l OM4ON =Q4 ĐS : \ ? <E> ?@> < > @ G G N N−  Bài 19. (ĐH B2011−NC)  Oxy#$K$ ABC$*^ = < >=@ ? B 479M 6K$ ABC6"h$$K$$0 BC# CA# AB78S0$K$+ D# E# F4D<3>=@.79  EF$*78% yA3 =E4% ^ A#:6 A$* P784 ĐS : =3 <3> @ 3 A  Bài 20. (ĐH D2011−CB)  Oxy#$K$ ABC$*^ B<AF>=@#J G<=>=@.79 $SJK$$/*$ A$*78% xA yA= =E4% $K$^ A. C4 ĐS : <F>3@> <3> =@A C −  Bài 21. (ĐH D2011−NC) 0 Oxy#$+ A<=>E@.79M<C@C x ? + y ? A?x +FyAG =E4 5678%79 ∆$X<C@0+ M. N1$K$ AMN&$J 0 A4 ĐS : C => C 3y y∆ = ∆ = −  Bài 22. (ĐH A2010−CB)  Oxy#$79P = C 3 E+ =x y .P ? C 3 Ex y− = 4I<@ 79M6"h$P = 0'#$XP ? 0+(.1$K$'(&0(4 IC YZ5 YZ5 TrangF    5678%$/<@#:6K$'($*PV$:; 3 ? .+'$*.  P784 ĐS : ? ? = 3 < @ C< @ < @ = ? ? 3 T x y+ + + =  Bài 23. (ĐH A2010−NC)  Oxy#$K$'($J0'$*^A<\>\@#79 T+$/$K$$0AB.AC$*78%x + y − F2E4% $K$^B .C#:6+ f<=>−3@;H79$T^C$/K$l$4 ĐS : <E> F@> < F>E@B C− − $ < \>?@><?> \@B − − Bài 24. (ĐH B2010−CB)  !"#$K$'(&0'#$*^<AF>=@#JK$ *$'$*78%"DG2E45678%79(#:6PV$ K$'(:;?F.^'$*. P784 ĐS : C3 F =\ EBC x y− + = Bài 25. (ĐH B2010−NC)  !"#$+'<?> 3 @.e-<f@C ? ? = 3 ? x y + = 4Im = .m ?  $K$ H+$/<f@<m = $*. J@>, +$* P78$/79 'm = <f@> +R"S$/m ? T,45678%79M06 K$'m ? 4 ĐS : ? ? ? 3 F < @ C< =@ < @ 3 3 C x y− + − =  Bài 26. (ĐH D2010−CB) 0 !"#$K$'($*^'<3>AN@#]$J <3>A=@#J 79M06 `<A?>E@4nK$o0 ^#:6$*. P784 ĐS : < ? \G>3@C − +  Bài 27. (ĐH D2010−NC) 0 !"#$+'<E>?@.∆ 79T!4I % $6&*$$/'H∆45678%79∆#:6U$K$_6 g$.:;'4 ĐS : C < G =@ ? G ? E> C< G =@ ? G ? Ex y x y∆ − − − = ∆ − + − =  IC YZ5 YZ5 TrangG    Bài 28. (ĐH A2009−CB) 0 !"#$%$O'()$*+`<\>?@ + $/79$['.()4+,<=>G@ $79'(.+f$/ $0) $79∆C EG =−+ yx 45678%79'(4 ĐS : C G E> C F =L EAB y AB x y− = − + = Bài 29. (ĐH A2009−NC) 0 !"#$79M<@C E\FF ?? =+++++ yxyx .79 ∆C E3? =+−+ mmyx # 1R]$4I` J$/79M<@4%+ ∆$X<@0+J:'.(1$PV$K$`'(-j4 ĐS : Q E> =G m m= = Bài 30. (ĐH B2009−CB) 0 !"#$79M<@C ? ? F <" ?@  G − + = .79∆ = C "2E#∆ ? C"N2E4nK$o0 Jp.V:KUV$/79M< = @>:679 M< = @6"h$$K$79∆ = #∆ ? .Jp $79M<@ ĐS : Q F ? ? < > @> G G G K R = Bài 31. (ĐH B2009−NC) 0 !"#$K$'($J0'$*^'<A=>F@.$K$^ (# $79∆C"F2E4nK$o0 $K$+(.#:6PV$ K$'(:;=Q4 ĐS : == 3 3 G < > @> < > @ ? ? ? ? B C − $ 3 G == 3 < > @>< > @ ? ? ? ? B − Bài 32. (ĐH D2009−CB)  !"#$K$'($*,<?>E@ +$/$0 '(4796.79$T^'-Y-7a$*78% N"?32E .\"F2E45678%79'4 ĐS : C3 F G EAC x y− + = Bài 33. (ĐH D2009−NC)  !"#$79M<@C<"=@ ? D ? 2=4I` J$/ <@4nK$o +, $<@1$ · `,! 23E E 4 IC YZ5 YZ5 Trang\    ĐS : 3 3 > ? ? M   ±  ÷  ÷   Bài 34. (ĐH A2008−CB)  !"#l678%$VX$$/e-<f@:6;<f@ $*J1:; G 3 .%$O$81q$/<f@$*$:;?E4 ĐS : ? ? = L F x y + =  Bài 35. (ĐH B2008−CB)  !"#l"K$o ^$/K$'(:6; %$6&*$$/H79'( +<−=>−=@#79JK$ $/*$'$*78%"− + ?= E.79$Ub_($*78%F"+3−== E4 ĐS : =E 3 < > @ 3 F C −  Bài 36. (ĐH D2008−CB)  !"#$:-<@C ? 2=\".+'<=>F@4+J :(#<(.UK$'@P H<@1$*$ · E LEBAC = 4S;79 (-&T +$Ro4 ĐS : <=N> F@I BC− ∈  Bài 37. (ĐH A2007−CB) 0 !"#$K$'($*'<E>?@#(<A?>A?@.<F>A?@4I $J79$Ub_(>,.-Y-7a +$/$K$$0'(.(456 78%79MT$K$+#,#4 ĐS C<@C ? ? ? Ex y x y + − + − =  Bài 38. (ĐH B2007−CB) 0 !"#$+'<?>?@.$K$79CP = C"D?2E# P ? C"DQ2E4%0 $K$+(.-Y-7a $P = .P ? 1$K$'(& $J0'4 ĐS : ( ) ( ) =>3 > 3>GB C− $ ( ) ( ) 3> = > 3>GB C− IC YZ5 YZ5 TrangN    Bài 39. (ĐH D2007−CB)  !"#$79M<@C<"=@ ? D<D?@ ? 2L.79PC3" FD2E4%+HPPj +._*$*+Ub7a$66'#( <@<'#( $K$6+@1$K'(4 ĐS : =L> F=m m= = −  Bài 40. (ĐH A2006−CB)  !"#$$K$79CP = C"DD32E#P ? C"F2 E# P 3 C"?2E4 % +,;H79P 3 1$U$K$_, 679 P = :;-YU$K$_,679P ? 4 ĐS : < ??> ==@> <?>=@M M− − Bài 41. (ĐH B2006−CB)  !"#$79M<@C ? ? ? \ \ Ex y x y + − − + = .+,<A3> =@4I = . ?  $K$6+$/$K$66Ub_,6<@45678%79  =  ? 4 ĐS : ? 3 Ex y+ − = Bài 42. (ĐH D2006−CB) U& !"#$79M<@C  ? ? ? ? = Ex y x y + − − + =  .79 PC 3 Ex y − + = 4% +,;HP1$79MJ,#$*:KUV j&:KUV79M<@#6"h$.79M<@4 ĐS : <=>F@> < ?>=@M M − Bài 43. (ĐH A2005)  !"#$79CP = C Ex y − = .P ? C ? = Ex y + − = 4 %  $K$^%&'():6;^' $P = # $P ? #.$K$^(#)  $g$.4 ĐS : ( ) ( ) ( ) ( ) =>= > E>E > => = > ?>EA B C D− $ ( ) ( ) ( ) ( ) =>= > ?>E > => = > E>EA B C D− Bài 44. (ĐH B2005)  !"$+'<?>E@.(<\>F@45678%79 M<@6"h$g$.0+'.U$K$_J$/<@6+(:;G4 ĐS : ? ? < @ C < ?@ < =@ =C x y− + − = $ ? ? < @ C < ?@ < N@ FLC x y− + − = IC YZ5 YZ5 TrangQ    Bài 45. (ĐH D2005)  !"$+<?>E@.f-<f@C ? ? = F = x y + = 4% $K$ +'#(  $<f@#:6;+'#(R"STg$..K$'(  K$4 ĐS : ? F 3 ? F 3 > > > N N N N A B     −  ÷  ÷  ÷  ÷     $ ? F 3 ? F 3 > > > N N N N A B     −  ÷  ÷  ÷  ÷     Bài 46. (ĐH A2004)  !"$+'<E>?@#(< 3> = − − @4% ]$J. J79M06$/K$!'(4 ĐS : < 3> =@> < 3>=@H I− − Bài 47. (ĐH B2004)  !"$+'<=>=@#(<F>A3@4%+ $79  "?=2E1$U$K$_679'(:;\4 ĐS : F3 ?N <N>3@> < > @ == == C C − − Bài 48. (ĐH D2004)  !"$K$'($*$K$^'<A=>E@#(<F>E@#<E>@  Em ≠ 4% JI$/K$'(e4nK$o+K$I'( &0I4 ĐS : 3 \m = ± Bài 49. (ĐH B2003)  H$$&*$!"$K$'($*'(2'# · BAD = LE E 4(6,<=>A=@ +$0(.I ? >E 3    ÷    JK$'(4%  $K$^'#(#4 ĐS : ( ) ( ) ( ) E>? > F>E > ?> ?A B C − − Bài 50. (ĐH D2003)  H$$&*$!"$79M<@C ? ? < =@ < ?@ Fx y − + − = . 79PC"=2E45678%79M<r@R"S79M<@ T79P4% $K$+$/<@.<r@4 ĐS : ( ) ( ) s ? ? < @C < 3@ F> =>E > 3>?C x y A B− + = IC YZ5 YZ5 TrangL    Bài 51. (ĐH A2002)  $$&*$!"#"[K$'(&0'# 78%79(  3 3 Ex y− − = #$K$^'.( $g$..:K UV 79M 6:;?4% JI$/K$'(4 ĐS : N F 3 \ ? 3 = F 3 \ ? 3 > > > 3 3 3 3 G G     + + − − − −  ÷  ÷  ÷  ÷     Bài 52. (ĐH B2002)  H$$&*$!"$%$O'()$*J  = >E ?    ÷   # 78%79'( "?D?2E.'(2?')4% $K$^'#(##) :6;'$*. J4 ĐS : ( ) ( ) ( ) ( ) ?>E > ?>? > 3>E > => ?A B C D− − − Bài 53. (ĐH D2002)  H$$&*$!"t#$e-<f@$*78% ? ? =\ L x y + 2=4"[+,$+ H!".+$+ H!1$79 ,-&6"h$<f@4nK$o,#+0,$* P.kj4VKok j*4 ĐS : ( ) ( ) ? N>E > E> ?= > NM N MN = IC YZ5 YZ5 Trang=E .    HÌNH TỌA ĐỘ OXY TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC TỪ 2002 ĐẾN NAY Bài 1. ĐH A2014  !"#$%&'()$*+,. %&4 ĐS : ? ? = = = 3 x y + =  Bài 12. (ĐH B2012−CB)       $*       Oxy#  $  $K$  79  M  <C 1 @  C  ? ? Fx y+ = #  <C 2 @C ? ? =? =Q Ex y x+ −. $ <C 2 @#6"h$d.$X<C 1 @0+J:A.B1$AB&*$P4 ĐS : ? ? < 3@ < 3@ Qx y− + − =  Bài 13. (ĐH B2012−NC)  Oxy# $%ABCD$*AC22BD.79M6"h$ $K$$0$/%$*78% ?

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Bài 1. ĐH A2014

 • Bài 2. ĐH B2014

 • Bài 3. ĐH D2014

 • Bài 4. (ĐH A2013−CB)

 • Bài 5. (ĐH A2013−NC)

 • Bài 6. (ĐH B2013−CB)

 • Bài 7. (ĐH B2013−NC)

 • Bài 8. (ĐH D2013−CB)

 • Bài 9. (ĐH D2013−NC)

 • Bài 10. (ĐH A2012−CB)

 • Bài 11. (ĐH A2012−NC)

 • Bài 12. (ĐH B2012−CB)

 • Bài 13. (ĐH B2012−NC)

 • Bài 14. (ĐH D2012−CB)

 • Bài 15. (ĐH D2012−NC)

 • Bài 16. (ĐH A2011−CB)

 • Bài 17. (ĐH A2011−NC)

 • Bài 18. (ĐH B2011−CB)

 • Bài 19. (ĐH B2011−NC)

 • Bài 20. (ĐH D2011−CB)

 • Bài 21. (ĐH D2011−NC)

 • Bài 22. (ĐH A2010−CB)

 • Bài 23. (ĐH A2010−NC)

 • Bài 24. (ĐH B2010−CB)

 • Bài 25. (ĐH B2010−NC)

 • Bài 26. (ĐH D2010−CB)

 • Bài 27. (ĐH D2010−NC)

 • Bài 28. (ĐH A2009−CB)

 • Bài 29. (ĐH A2009−NC)

 • Bài 30. (ĐH B2009−CB)

 • Bài 31. (ĐH B2009−NC)

 • Bài 32. (ĐH D2009−CB)

 • Bài 33. (ĐH D2009−NC)

 • Bài 34. (ĐH A2008−CB)

 • Bài 35. (ĐH B2008−CB)

 • Bài 36. (ĐH D2008−CB)

 • Bài 37. (ĐH A2007−CB)

 • Bài 38. (ĐH B2007−CB)

 • Bài 39. (ĐH D2007−CB)

 • Bài 40. (ĐH A2006−CB)

 • Bài 41. (ĐH B2006−CB)

 • Bài 42. (ĐH D2006−CB)

 • Bài 43. (ĐH A2005)

 • Bài 44. (ĐH B2005)

 • Bài 45. (ĐH D2005)

 • Bài 46. (ĐH A2004)

 • Bài 47. (ĐH B2004)

 • Bài 48. (ĐH D2004)

 • Bài 49. (ĐH B2003)

 • Bài 50. (ĐH D2003)

 • Bài 51. (ĐH A2002)

 • Bài 52. (ĐH B2002)

 • Bài 53. (ĐH D2002)

Tài liệu liên quan