0

Bài 21 : Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưâ

28 1,306 1
  • Bài 21 : Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưâ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2015, 15:00

CHÀO MỪNG QUÝ CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GiỜ ĐỊA LÍ LỚP DỰ GiỜ ĐỊA LÍ LỚP 6A 6A Tr¦êng THCS Tr¦êng THCS TRµNG An TRµNG An Tiết 25 - Bài 21: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. - Nhiệt độ và lượng mưa trong thời gian 12 tháng. Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. Nhiệt độ. Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1: Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. - Nhiệt độ và lượng mưa trong thời gian 12 tháng. Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : - YÕu tè biÓu hiÖn theo ® êng: NhiÖt ®é Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. Lượng mưa. Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. - Nhiệt độ và lượng mưa trong thời gian 12 tháng. Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : -YÕu tè ®îc biÓu hiÖn theo ®êng : NhiÖt ®é -YÕu tè ®îc biÓu hiÖn b»ng hinh cét : lîng ma Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. - Trục dọc bên trái dùng để đo tính lượng mưa - Trục dọc bên phải dùng để đo tính nhiệt độ Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : -Trôc däc bªn ph¶i dïng ®Ó ®o tÝnh nhiÖt ®é Trôc däc bªn tr¸i dïng ®Ó ®o tÝnh lîng ma Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. Nhiệt độ Lượng mưa Tiết 25: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : - ®¬n vÞ tÝnh lîng ma:mm -®¬n vÞ tÝnh nhiÖt ®é C 0 [...]...Tit 2 5: THC HNH PHN TCH BIU NHIT , LNG MA * Các bước để phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Bước 1 : đọc tên biểu đồ Bước 2: Dựa vào biểu đồ để đo tính nhiệt độ lượng mưa các tháng đặc biệt chú ý vào tháng cao nhất và tháng thấp nhất Bước 3 đối chiếu so sánh phân tích tổng hợp các số liệu đã thu thập được để rút ra nhận xét và kết luận về đặc điểm khí hậu của địa... v nhit v lng ma ca H Ni Bi 2 1: THC HNH PHN TCH BIU NHIT , LNG MA Bi tp 1: Bi tp 2: Bài tập 3: - Nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội có sự chênh lệch gia các tháng trong nm - Nhiệt độ gia các tháng phần lớn trên 20 0 C - Tổng lượng mưa cả nm lớn Bài tập 4: A Biu nhit , lng ma ca a im A B Biu nhit , lng ma ca a im B Nhúm 1, 3: Tỡm hiu v nhit v lng ma ca biu A Nhúm 2, 4: Tỡm hiu v nhit v lng ma ca... 3 Bài 21 Thực hành PHN TCH BIU NHIT , LNG MA Nhit v lng ma Biu Biu ca a ca im A a im B Thỏng cú nhit cao nht l thỏng no? 4 -5 1-2 Thỏng cú nhit thp nht l thỏng no? 12 - 1 6-7 Nhng thỏng cú ma nhiu (mựa ma) bt u t 7 9 10 3 Bài 21 Thực hành PHN TCH BIU NHIT , LNG MA Bài tập 5: - Biểu đồ A: là biểu đồ khí hậu một địa điểm thuộc nửa cầu Bắc nhiệt độ cao vào các tháng 4 đến tháng 9, mưa nhiều vào... đồ khí hậu một địa điểm thuộc nửa cầu Bắc nhiệt độ cao vào các tháng 4 đến tháng 9, mưa nhiều vào tháng 7 đến tháng 9 - Biểu đồ B:Là biểu đồ khí hậu một địa điểm thuộc nửa cầu Nam nhiệt độ thấp vào các tháng 4 đến tháng 9 ,mưa nhiều từ tháng 10 đến tháng 3 TRề CHI ễ CH Tỡm bớ mt ụ s : 2000 mm Hiu ng nh kớnh Sng m khụng khớ 2 Nhit chớnh no ca lptit cú lng ma trung 3 Nc ta ngng t thi khụng khớ cng 1 Hi... ta ngng t thi khụng khớ cng 1 Hi ncnm trong khu vc sinh ra gn 4 Yu t khụng khớ trờn Trỏi t ngyma ?núng bỡnh lờn c gi l hin tng gỡ? mt l c gi l nmtbao nhiờu ? gỡ? Bài 21 Thực hành PHN TCH BIU NHIT , LNG MA Hướng dẫn về nh : 1 Lm cỏc bi tp bi 21 trong tp bn thc hnh a lớ 6 2 c kỹ Bi 22 chỳ ý - S phõn hoỏ cỏc vnh ai nhit trờn Trỏi t? - c im khớ hu ca tng i? + Nhit + Giú + Lng ma Tit hc n õy kt thỳc Xin... đối chiếu so sánh phân tích tổng hợp các số liệu đã thu thập được để rút ra nhận xét và kết luận về đặc điểm khí hậu của địa phương đó Biu nhit , lng ma ca H Ni Tit 25 - Bi 2 1: THC HNH PHN TCH BIU NHIT , LNG MA Bi tp 1 : Bi tp 2 : Biu nhit , lng ma ca H Ni Nhit (0C) Cao nht Tr s Thỏng Nhit chờnh lch Thp nht Tr s Thỏng gia thỏng cao nht v thỏng thp nht Nhit (0C) Cao nht Tr s Thỏng 290C 7 Nhit . 2 5: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. Nhiệt độ. Tiết 2 5: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG. Tiết 25 - Bài 2 1: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. - Nhiệt độ và lượng mưa. Tiết 25 - Bài 2 1: THỰC HÀNH THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA Bài tập 1 : Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của Hà Nội. Bài tập 2 : Nhiệt độ ( 0 C) Cao nhất Thấp nhất Nhiệt độ chênh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 21 : Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưâ, Bài 21 : Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưâ, Bài 21 : Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưâ

Từ khóa liên quan