0

SKKN Một vài suy nghĩ về phương pháp dạy truyện dân gian (truyền thuyết) trong chương trình Ngữ Văn lớp 6 tập I

12 5,093 29

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 22:53

. Một v i suy nghĩ về phương pháp dạy truyện dân gian (truyền thuyết) trong chương trình Ngữ Văn lớp 6 tập I. I . Đặt vấn đề: Lịch sử dạy học từ xưa đến nay cho thấy truyện dân gian là. vào chương trình khá nhiều so v i các thể lo i văn học dân gian khác nên nó có một vị trí rất quan trọng. II. Phương pháp chung: 1. Một số đặc i m biết khi dạy truyện dân gian. - Muốn hiểu. m i nắm được phần " c i biểu đạt" của văn bản. Đ i v i văn bản văn học cổ văn học dân gian có nhiều yếu tố cần gi i nghĩa, những từ ngữ địa phương thì giáo viên ph i có giáo án tối
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một vài suy nghĩ về phương pháp dạy truyện dân gian (truyền thuyết) trong chương trình Ngữ Văn lớp 6 tập I, SKKN Một vài suy nghĩ về phương pháp dạy truyện dân gian (truyền thuyết) trong chương trình Ngữ Văn lớp 6 tập I,

Từ khóa liên quan