0

RÈN KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU VĂN BẢN CHO HỌC SINH TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7

14 2,408 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 22:50

. trong văn bản, giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn nội dung của văn bản. Bớc 4. Hiểu nội dung văn bản. Sau khi học sinh đọc văn bản, tìm hiều bố cục văn bản, học sinh muốn hiểu đựơc văn bản trớc. chứng cớ cho một quan niệm đúng đắn về bản chất của môn học: " Đọc - hiểu văn bản& quot; ở môn ngữ văn. 2. Phơng pháp Đọc - hiểu văn bản môn Ngữ văn 7. Muốn học sinh cảm thụ đợc văn bản thì. cần hớng dẫn học sinh nhập vai để đọc. " ;Đọc& quot; là khâu quan trọng giúp học sinh hiểu văn bản. Bớc 3: Tìm hiểu chú thích Muốn học sinh hiểu văn bản, việc hớng dẫn học sinh hiểu nghĩa các
- Xem thêm -

Xem thêm: RÈN KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU VĂN BẢN CHO HỌC SINH TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7, RÈN KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU VĂN BẢN CHO HỌC SINH TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7,

Từ khóa liên quan