Xác định hàm lượng đất hiếm bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

33 1.5K 4
Xác định hàm lượng đất hiếm bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. dụng để xác định hàm lợng các cấu tử trong khoảng nồng độ cho phép.[8] 2.2. Phơng pháp xác định nồng độ các cấu tử có phổ hấp thụ xen phủ nhau [1] 2.2.1. Phơng pháp Vierordt: Để xác định nồng. A( 2 ) lần lợt là độ hấp thụ của hệ ở bớc sóng 1 , 2 11 , 21 hệ số hấp thụ phân tử của cấu tử thứ nhất, thứ hai ở bớc sóng 1 12 , 22 hệ số hấp thụ phân tử của cấu tử thứ nhất, thứ. phân tích. Xuất phát từ những lý do trên tôi đã quyết định chọn đề tài: Xác định nồng độ các cấu tử có phổ hấp thụ xen phủ nhau bằng phơng pháp trắc quang có sử dụng Computer. Trong đề tài này

Ngày đăng: 29/03/2015, 21:42

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Mở đầu

  • Chương 1: Tổng quan tài liệu

   • 1.1. Tổng quan về Lantan, Neodim và Prazeodim

   • 1.1.2. Sơ lược về Lantan, Neodim và Prazeodim [7, 14]:

   • 1.1.3.2. Hydroxit của Lantan, Neodim và Prazeodim Ln(OH)3 [7, 14]:

    • 1.2.1. Giới thiệu về thuốc thử asenazo (III) [3, 13]

    • 1.2.2. Phức của Asenazo III với các nguyên tố đất hiếm:[3]

    • Chương 2: Phương pháp nghiên cứu

    • Tính chất cộng tính của độ hấp thụ quang [4]:

     • 2.2.2. Phương pháp Vierotdt cải tiến

     • Hình 3.1 : Đồ thị sự phụ thuộc của A vào pH

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan