Bồi dương phương pháp giải toán Hóa học nhanh (HSG)_SKKN THCS

23 1.5K 0
Bồi dương phương pháp giải toán Hóa học nhanh (HSG)_SKKN THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. 4 VI- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 4 1- Phương pháp chủ yếu: 4 2-Các phương pháp hỗ trợ: 4 B- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 6 I- CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH MỘT SỐ BÀI TOÁN HOÁ HỌC. . lý luận về phương pháp giải nhanh các bài toán hoá học; nêu ra một số phương pháp cụ thể và nguyên tắc áp dụng cho mỗi phương pháp. 2-Thực trạng về trình độ và điều kiện học tập của học sinh trong. số phương pháp giải bài tập hoá học được thể hiện trong đề tài: 1) Phương pháp tự do chọn lượng chất. 2) Phương pháp khối lượng mol trung bình. 3) Phương pháp tăng giảm khối lượng. 4) Phương pháp

Ngày đăng: 29/03/2015, 09:07

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Lời cảm ơn

 • A- PHẦN MỞ ĐẦU

  • I- LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

  • II-MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:

  • III-ĐỐI TƯNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU:

   • 1- Đối tượng nghiên cứu :

   • 2- Khách thể nghiên cứu :

  • IV-NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU:

  • V- PHẠM VI NGHIÊN CỨU:

  • VI- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

   • 1- Phương pháp chủ yếu:

   • 2-Các phương pháp hỗ trợ:

 • B- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

  • I- CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH MỘT SỐ BÀI TOÁN HOÁ HỌC.

  • II- THỰC TIỄN VỀ TRÌNH ĐỘ VÀ VÀ ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP CỦA HỌC SINH.

   • 1-Thực trạng chung:

   • 2- Chuẩn bò thực hiện đề tài:

  • III- KINH NGHIỆM VẬN DỤNG ĐỀ TÀI VÀO THỰC TIỄN

   • CHỦ ĐỀ 1: PHƯƠNG PHÁP TỰ DO CHỌN LƯNG CHẤT

   • CHỦ ĐỀ 2: PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯNG MOL TRUNG BÌNH

  • CHỦ ĐỀ 3 : PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯNG

  • CHỦ ĐỀ 4: PHƯƠNG PHÁP TÍNH THEO LƯNG CỦA NGUYÊN TỬ HOẶC NHÓM NGUYÊN TỬ

  • CHỦ ĐỀ 5: PHƯƠNG PHÁP HP THỨC

 • C - BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯC:

  • I- BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

  • II- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯC:

 • D- KẾT LUẬN CHUNG:

 • E- PHẦN PHỤ LỤC:

  • I- PHIẾU ĐIỀU TRA :

  • II- TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan