SKKN PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC 9

23 1.6K 2
SKKN PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐỀ TÀI: “PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC ĐỀ TÀI: PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC PHẦN MỞ ĐẦU I.LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI LÍ DO KHÁCH QUAN Trong tình hình với bùng nổ thông tin, khoa học công nghệ phát triển đồng thời tác động người vào môi trường ngày lớn tác động mạnh mẽ làm thay đổi lớn lao đến lĩnh vực đời sống xã hội Trước yêu cầu đổi thời đại, đòi hỏi phải đổi mục tiêu, phương pháp dạy học để giải vấn đề cấp bách đặt Việc cải tiến đổi phương pháp dạy học luôn Đảng nhà nước ta quan tâm Cụ thể khẳng định nghị TW4 khóa II, nghị TW2 khóa III pháp chế Điều 24.2 - luật Giáo dục Đổi phương pháp dạy học không đơn dạy vấn đề mà cịn phải dạy Phải dạy cho học sinh phương pháp tự học, phát huy cao độ lực tự học học sinh đáp ứng mục tiêu giáo dục đề Vì đổi phương pháp dạy học theo hướng đề cao vai trò chủ thể hoạt động học sinh học tập vấn đề cấp thiết hoàn toàn phù hợp với xu phát triển thời đại LÍ DO CHỦ QUAN Để hình thành kiến thức, kỹ năng, thái độ phát huy lực tự lực (PHNLTL) tích cực học sinh có nhiều phương pháp dạy học khác có nhiều biện pháp thực Một biện pháp có hiệu giáo viên xây dựng hệ thống câu hỏi theo hướng phát huy lực tự lực học sinh Khi soạn giáo án việc xây dựng câu hỏi giáo viên thường xuyên tiến hành tiến hành Trang Giáo viên: Huỳnh Đắc Đệ - Trường THCS Hoàng Hoa Thám - ĐỀ TÀI: “PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC hầu hết chương, với nhiều môn học khác Mang lại kết cao việc thực hiên mục tiêu phần, bài, chương…Việc xây dựng câu hỏi nội dung công cụ đắc lực, phương tiện sư phạm hữu hiệu thúc đẩy hoạt động nhận thức học sinh, xây dựng câu hỏi tốt, tạo điều kiện tốt để dạy thành công Việc thường xuyên xây dựng sử dụng câu hỏi đưa học sinh vào tình có vấn đề cần giải quyết, mà muốn giải vấn đề học sinh phải tích cực vận động linh hoạt, sáng tạo kiến thức có để trả lời Vì tăng cường xây dựng câu hỏi việc làm cần thiết cấp bách giáo viên Từ thực tiễn giảng dạy kết hợp với dự đồng nghiệp nhận thấy giáo viên đổi phương pháp dạy học thể khâu soạn lên lớp Tuy muốn đổi phương pháp cần có biện pháp cụ thể giáo viên cịn lúng túng đặc biệt biện pháp xây dựng câu hỏi, giáo viên thường sử dụng câu hỏi có sẵn, nhiều chưa sát với đối tượng học sinh, khơng kích thích phát huy lực tự lực sáng tạo học sinh, chưa định hướng vào giải vấn đề hay, khó làm cho học sinh thụ động việc lĩnh hội kiến thức Từ thực tế với mong muốn nhỏ bé việc tìm tịi biện pháp thích hợp nhằm phát huy tính tích cực, lực tự lực, sáng tạo học sinh lí tơi chọn đề tài "Phương pháp xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy lực tự lực học sinh dạy chương III phần Sinh vật môi trường - SH9 - THCS" MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Mục đích nghiên cứu xác định biện pháp (quy trình) để xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy tính tự lực học sinh dạy chương III Phần Sinh vật môi trường - SH9 - THCS ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU Trang Giáo viên: Huỳnh Đắc Đệ - Trường THCS Hoàng Hoa Thám - ĐỀ TÀI: “PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC *Đối tượng: - Hệ thống câu hỏi Chương III Phần Sinh vật môi trường - SH - THCS *Phạm vi : - Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách thiết kế SH - THCS - Các tài liệu lí luận dạy học - Các văn kiện Đảng giáo dục NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 5.1 Hệ thống hoá sở lý thuyết việc xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy lực tự lực học sinh 5.2 Phân tích nội dung chương III phần Sinh vật môi trường - SH9 - THCS làm sở cho việc xây dựng câu hỏi 5.3 Xác định thực trạng việc xây dựng câu hỏi dạy chương III phần Sinh vật môi trường - SH9 - THCS 5.4 Xây dựng câu hỏi để dạy dạy chương III phần Sinh vật môi trường - SH9 - THCS 5.5 Lấy ý kiến đồng nghiệp giá trị câu hỏi xây dựng cho phù hợp kỹ thuật, xác mặt khoa học chưa, có vừa sức học sinh phát huy lực tự lực học sinh khơng? Có đạt mục tiêu giáo dục đề không? PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6.1 Nghiên cứu lý thuyết - Nghiên cứu đề tài có liên quan đến vấn đề xây dựng câu hỏi - Đọc tài liệu đổi phương pháp dạy học - Đọc thêm loại sách tham khảo, sách hướng dẫn, sách nâng cao môn sinh học Trang Giáo viên: Huỳnh Đắc Đệ - Trường THCS Hoàng Hoa Thám - ĐỀ TÀI: “PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC 6.2 Điều tra - Sử dụng phiếu để điều tra gián tiếp trực tiếp trao đổi với giáo viên việc xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy lực tự lực học sinh - Sử dụng phiếu để điều tra trực tiếp học sinh sau dạy theo phương pháp đặt vấn đề để kiểm tra lực tự lực học sinh 6.3 Phương pháp chuyên gia - Lấy ý kiến đồng nghiệp việc xác định quy trình xây dựng câu hỏi thành công mức độ nào? (tốt, khá, hay chưa đạt) - Giá trị câu hỏi: Bao nhiêu câu hỏi sử dụng được, câu hỏi không sử dụng II.NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương I: Cơ sở lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu 1.Cơ sở pháp lý Hiện với bùng nổ thông tin, khoa học công nghệ phát triển đồng thời tác động người vào môi trường ngày lớn tác động mạnh mẽ làm thay đổi lớn lao đến lĩnh vực đời sống xã hội Trước yêu cầu đổi thời đại, đòi hỏi phải đổi mục tiêu, phương pháp dạy học để giải vấn đề cấp bách đặt Việc cải tiến đổi phương pháp dạy học luôn Đảng nhà nước ta quan tâm Cụ thể khẳng định nghị TW4 khóa II, nghị TW2 khóa III pháp chế Điều 24.2 - luật Giáo dục Đổi phương pháp dạy học khơng đơn dạy vấn đề mà phải dạy Phải dạy cho học sinh phương pháp tự học, phát huy cao độ lực tự học học sinh đáp ứng mục tiêu giáo dục đề Vì đổi phương pháp dạy học theo hướng đề cao vai trò chủ thể hoạt động học sinh Trang Giáo viên: Huỳnh Đắc Đệ - Trường THCS Hoàng Hoa Thám - ĐỀ TÀI: “PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC học tập vấn đề cấp thiết hoàn toàn phù hợp với xu phát triển thời đại 2.Cơ sở lý luận Để hình thành kiến thức, kỹ năng, thái độ phát huy lực tự lực (PHNLTL) tích cực học sinh có nhiều phương pháp dạy học khác có nhiều biện pháp thực Một biện pháp có hiệu giáo viên xây dựng hệ thống câu hỏi theo hướng phát huy lực tự lực học sinh Khi soạn giáo án việc xây dựng câu hỏi giáo viên thường xuyên tiến hành tiến hành hầu hết chương, với nhiều môn học khác Mang lại kết cao việc thực hiên mục tiêu phần, bài, chương…Việc xây dựng câu hỏi nội dung công cụ đắc lực, phương tiện sư phạm hữu hiệu thúc đẩy hoạt động nhận thức học sinh, xây dựng câu hỏi tốt, tạo điều kiện tốt để dạy thành công Việc thường xuyên xây dựng sử dụng câu hỏi đưa học sinh vào tình có vấn đề cần giải quyết, mà muốn giải vấn đề học sinh phải tích cực vận động linh hoạt, sáng tạo kiến thức có để trả lời Vì tăng cường xây dựng câu hỏi việc làm cần thiết cấp bách giáo viên 3.Cơ sở thực tiễn Từ thực tiễn giảng dạy kết hợp với dự đồng nghiệp nhận thấy giáo viên đổi phương pháp dạy học thể khâu soạn lên lớp Tuy muốn đổi phương pháp cần có biện pháp cụ thể giáo viên lúng túng đặc biệt biện pháp xây dựng câu hỏi, giáo viên thường sử dụng câu hỏi có sẵn, nhiều chưa sát với đối tượng học sinh, khơng kích thích phát huy lực tự lực sáng tạo học sinh, chưa định hướng vào giải vấn đề hay, khó làm cho học sinh thụ động việc lĩnh hội kiến thức Trang Giáo viên: Huỳnh Đắc Đệ - Trường THCS Hoàng Hoa Thám - ĐỀ TÀI: “PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MƠI TRƯỜNG SINH HỌC Từ thực tế với mong muốn nhỏ bé việc tìm tịi biện pháp thích hợp nhằm phát huy tính tích cực, lực tự lực, sáng tạo học sinh lí tơi chọn đề tài "Phương pháp xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy lực tự lực học sinh dạy chương III phần Sinh vật môi trường - SH9 - THCS" Chương II: Thực trạng đề tài nghiên cứu 1.Khái quát phạm vi Câu hỏi dạng cấu trúc ngôn ngữ, diễn đạt yêu cầu, đòi hỏi, mệnh đề diễn đạt ngôn từ nhằm yêu cầu giải Câu hỏi phương tiện dùng dạy học, nguồn để hình thành kiến thức, kỹ cho học sinh Khi tìm câu trả lời người học tìm kiến thức mới, rèn kỹ xác định mối quan hệ, đồng thời sử dụng điều kiện cho, vừa củng cố kiến thức, vừa nắm vững mở rộng kiến thức Câu hỏi phương tiện để rèn luyện phát triển tư Khi trả lời câu hỏi học sinh phải phân tích xác định mối quan hệ, so sánh, đối chiếu điều cho điều cần tìm địi hỏi phải suy nghĩ logic Người học phải ln ln suy nghĩ tư phát triển Cũng qua việc tìm câu trả lời mà lôi thu hút người học vào nhiệm vụ nhận thức người học ln cố gắng Câu hỏi phát huy lực tự lực giáo viên sử dụng thành cơng cịn có tác dụng gây hứng thú nhận thức khát vọng tìm tòi dựa lực tự lực cho học sinh Cho phép giáo viên thu thông tin ngược chất lượng lĩnh hội kiến thức học sinh (không chất lượng kiến thức mà chất lượng tư duy) Những thông tin giúp giáo viên điều chỉnh trình dạy học cách linh hoạt Câu hỏi phát huy lực tự lực sử dụng phổ biến thích hợp cho hầu hết thường sử dụng phối hợp với phương pháp dạy học khác góp phần nâng cao chất lượng dạy học Trang Giáo viên: Huỳnh Đắc Đệ - Trường THCS Hoàng Hoa Thám - ĐỀ TÀI: “PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC * Dựa vào cách trình bày, trả lời người ta chia loại câu hỏi: - Câu hỏi kiểm tra kiến thức Mục đích dạng câu hỏi kiểm tra ghi nhớ kiến thức học, nắm vững chất kiến thức, giải thích vận dụng kiến thức học vào giải nhiệm vụ xác định ý nghĩa kiến thức lí luận thực tiễn - Câu hỏi hình thành phát triển lực nhận thức Các phần nội dung học SH9 có phần cung cấp thơng tin, hướng dẫn HS thu thập thông tin (là vật tượng, q trình, thí nghiệm .) GV cần xây dựng câu hỏi rèn luyện kĩ quan sát, phân tích, tổng hợp, so sánh, quy nạp để phát triển lực nhân thức - Câu hỏi hình thành kiến thức - Câu hỏi để củng cố hoàn thiện kiến thức - Câu hỏi liên hệ thực tế Ngoài câu hỏi cịn có nhiều cách phân loại khác Mỗi cách có ý nghĩa riêng, có vai trị khác trình dạy học Từ cách phân loại ta thấy câu hỏi nói chung, câu hỏi phát huy lực tự lực nói riêng có vai trị quan trọng q trình dạy học 2.Thực trạng đề tài nghiên cứu Qua tiến hành khảo sát thực trạng dạy học sinh học nói chung thực trạng xây dựng câu hỏi phát huy lực tự lực học sinh giáo viên tiến hành điều tra, quan sát sư phạm, dự trao đổi với đồng nghiệp điều tra trực tiếp giáo viên học sinh lớp Trường THCS Hoàng Hoa Thám : *KẾT QUẢ  Câu hỏi: Xin đồng chí vui lịng cho biết việc xây dựng câu hỏi phát huy lực tự lực học sinh có ý nghĩa trình dạy học Trang Giáo viên: Huỳnh Đắc Đệ - Trường THCS Hoàng Hoa Thám - ĐỀ TÀI: “PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC Kết theo bảng thống kê: Vai trò việc xây Số người Tỷ lệ dựng câu hỏi - Quan trọng (10) (%) 70, - Khá quan trọng 20, - Bình thường 10, - Không quan trọng 0 Ghi  Câu hỏi 2: Xin thầy cô cho biết để xây dựng câu hỏi thầy (cơ) có biện pháp gì? Phần lớn giáo viên hỏi trả lời có xây dựng câu hỏi chủ yếu dựa vào câu hỏi có sẵn Số giáo viên (thường giáo viên giỏi) nhiều sử dụng số biện pháp xây dựng câu hỏi * Kết thu trước sau áp dụng phương pháp xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy lực học sau: Thùc Tríc ¸p dơng Sau áp dụng trạng Kết Giỏi Khá T.Bình YếuKém Giỏi Khá T.Bìn h YếuKém 5,7% 12,2% 49,8% 32,3% 19,2% 31,4% 48,7% 0,7% Chơng III: Biện pháp, giải pháp chủ yếu để thực đề tài 1.Cơ sở đề xuất giải pháp Nguyên tắc chung Trang 10 Giỏo viên: Huỳnh Đắc Đệ - Trường THCS Hoàng Hoa Thám - ĐỀ TÀI: “PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HC - Câu hỏi tập trung vào vấn đề nghiên cứu - Câu hỏi mang tích chất nêu vấn đề, buộc học sinh phải trạng thái có vấn đề - Hệ thống câu hỏi - lời giải đáp thể cách logic chặt chẽ, bớc giải vấn đề lớn tạo nên nội dung trÝ dơc chđ u cđa bµi, lµ ngn tri thøc cho học sinh - Trong nhiều trờng hợp giáo viên nên nêu nhiều câu hỏi gây tranh luận Trong lớp, tạo điều kiện phát triển tính độc lËp t cña häc sinh, lËp luËn theo quan điểm riêng Các giải pháp chủ yếu Để thiết kế đợc câu hỏi nói chung câu hỏi phát huy lực tự lực nói riêng cần thực theo quy trình sau: Các bớc tiến hành Néi dung thùc hiÖn - Xác định rõ mục tiêu câu hỏi - Liệt kê cần hỏi xếp cần hỏi theo trình tự phù hợp với hoạt động học tập - Diễn đạt câu hỏi - Xác định nội dung cần trả lời - Chỉnh sửa lại nội dung hình thức diễn đạt để đa câu hỏi vào sử dụng *Diễn đạt điều cần hỏi - Mỗi câu hỏi chứa đựng hai nội dung: Điều đà biết điều cần tìm Điều đà biết điều cần tìm Điều đà biết điều cần tìm có quan hệ với nhau, điều đà biết điều cần tìm sở để suy điều cần tìm, hay điều cần tìm hệ điều đà biết - Điều đà biết thông tin đợc nêu sách giáo khoa hay kiến thức đợc thu nhận trớc đó, điều đà biết thể qua kênh chữ kênh hình - Điều cần tìm mối quan hệ tợng hay đặc điểm chất, hay xác định kỹ ứng dụng, phơng pháp luận hay nguyên nhân giải thích Dựa vào giáo viên diễn đạt câu hỏi theo trình tự khác nhau: Điều đà biết - điều cần tìm hay điều ngợc lại *Xác định nội dung cần trả lời Trang 11 Giáo viên: Huỳnh Đắc Đệ - Trường THCS Hoàng Hoa Thám - ĐỀ TÀI: “PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MễI TRNG SINH HC Tìm nội dung trả lời để xác định câu hỏi có trả lời đợc hay không? Câu trả lời có phù hợp với trình độ học sinh hay không? Nếu không cần sửa lại nh nào? *Chỉnh sửa lại nội dung hình thức diễn đạt câu hỏi để đa vào sử dụng Đây khâu cuối cùng, câu hỏi lúc giống nh viên ngọc đà đợc gọt rũa cẩn thận để đa vào sử dụng nhằm đạt hiệu cao * XÂY DỰNG CÂU HỎI ĐỂ DẠY CÁC BÀI Ở CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG – SH9 * CÁC CÂU HỎI ĐỂ DẠY BÀI 53 – TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG ND1 – Tác động người tới môi trường qua thời kỳ phát triển xã hội Xã hội loài người phát triển qua thời kỳ? Ở thời kỳ ngun thủy xã hội lồi người có tác động vào mơi trường? Ở thời kỳ nơng nghiệp xã hội lồi người có tác động vào mơi trường? Ở thời kỳ cơng nghiệp xã hội lồi người có tác động vào mơi trường? Trong thời kỳ thời kỳ người tác động vào môi trường nhiều nhất? ND2 – Tác động người làm suy thoái tự nhiên Kể tên tác động làm suy thối mơi trường tự nhiên? Với tác động gây nên hậu cho mơi trường? Hoàn thành bảng 53.1 Bảng 53.1 Những tác động người phá hủy môi trường tự nhiên Hoạt động người Hái lượm Ghi kết Hậu phá hủy môi trường tự nhiên a) Mất nhiều loài sinh vật Trang 12 Giáo viên: Huỳnh Đắc Đệ - Trường THCS Hoàng Hoa Thám - ĐỀ TÀI: “PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC Săn bắt động vật hoang dã b) Mất nơi sinh vật Đốt rừng lấy đất trồng trọt c) Xói mịn thối hóa đất Chăn thả gia súc d) Ơ nhiễm mơi trường Khai thác khoáng sản e) Cháy rừng Phát triển nhiều khu dân cư g) Hạn hán Chiến tranh h) Mất cân sinh thái Hoạt động chặt phá rừng bừa bãi gây cháy rừng dẫn đến nhiều hậu nghiêm trọng Theo em, hậu gì? ND3 – Vai trị người việc bảo vệ cải tạo môi trường tự nhiên 10 Ngồi mặt hạn chế thời kỳ cơng nghiệp có mặt tích cực nào? 11 Kể tên biện pháp nhằm cải tạo môi trường? 12 Ngồi biện pháp cịn có biện pháp để cải tạo môi trường không? ND4 - Kết luận kiểm tra đánh giá 13 Kể tên ngun nhân gây suy thối mơi trường? 14 Kể tên việc làm ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên mà em biết; tác hại việc đó; hành động cần thiết để khắc phục ảnh hưởng xấu liệt kê vào bảng 53.2? Bảng 53.2 Bảng ghi việc làm ảnh hưởng xấu tới môi trường tự nhiên biện pháp khắc phục Tên việc làm Tác hại Hành động cần làm để khắc phục Trang 13 Giáo viên: Huỳnh Đắc Đệ - Trường THCS Hoàng Hoa Thám - ĐỀ TÀI: “PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC 15 Qua học em rút điều * XÂY DỰNG CÁC CÂU HỎI ĐỂ DẠY BÀI 54: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ND1- Mở bài: Ơ nhiễm mơi trường gì? Ô nhiễm môi trường nguyên nhân nào? ND2 – Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường Quan sát H54.1  Có tác nhân gây nhiễm mơi trường? Ơ nhiễm khơng khí nguồn nào? Hồn thành bảng 54.1 Bảng 54.1 Các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí Hoạt động Giao thơng vận tải: Nhiên liệu bị đốt cháy - Ơtơ - Xăng, dầu… - - Sản xuất công nghiệp: - - - Than đá - - Sinh hoạt: - Trang 14 Giáo viên: Huỳnh Đắc Đệ - Trường THCS Hoàng Hoa Thám - ĐỀ TÀI: “PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC Ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật chất độc hóa học nguồn nào? Ô nhiễm phóng xạ nguồn nào? Ô nhiễm chất thải rắn nguồn nào? Hoàn thành bảng 54.2 Bảng 54.1 Các chất thải rắn gây ô nhiễm Tên chất thải Hoạt động thải chất thải - Sinh hoạt, sản xuất công nghiệp - Giấy vụn - 10 Ô nhiễm chất thải rắn nguồn nào? ND3- Kết luận kiểm tra đánh giá 11 Qua học em rút đợc điều gì? 12 Ô nhiễm môi trờng gì? Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trờng? 13 Có tác nhân gây ô nhiễm môi trờng? Bản thân em gia dình đà làm để bảo vệ môi trờng? 14 Khoanh tròn vào chữ đầu câu trả lời đúng: Những hành động sau đây, hành động gây ô nhiễm môi trờng A Sử dụng túi nilon để đựng thực phẩm B Xây dựng bể khí sinh học bioga C Vứt xác động vật chết môi trờng xung quanh D Thu gom vỏ túi đựng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật đem đốt * CÁC CÂU HỎI ĐỂ DẠY BÀI 55: - Ô NHIỄM MƠI TRƯỜNG ND1- Hạn chế nhiễm mơi trường Có cách nhằm hạn chế nhiễm mơi trường? Có cách nhằm hạn chế nhiễm khơng khí? Trang 15 Giáo viên: Huỳnh Đắc Đệ - Trường THCS Hoàng Hoa Thám - ĐỀ TÀI: “PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MƠI TRƯỜNG SINH HỌC Có cách nhằm hạn chế ô nhiễm nguồn nước? Có cách nhằm hạn chế nhiễm thuốc bảo vệ thực vật? Có cách nhằm hạn chế ô nhiễm chất thải rắn? Hoàn thành bảng 55 Bảng 55 Các biện pháp hạn chế nhiễm Tác dụng hạn chế Ơ nhiễm khơng khí Ghi kết Biện pháp hạn chế a) Lắp đặt thiết bị lọc khí cho nhà máy b) Sử dụng nhiều lượng Ô nhiễm nguồn nước khơng sinh khí thải (năng lượng gió, mặt trời) c) Tạo bể lắng lọc nước thải Ơ nhiễm thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất d) Xây dựng nhà máy xử lí rác e) Chôn lấp đốt cháy rác cách khoa học g) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học Ô nhiễm chất thải rắn để dự báo tìm biện pháp phòng tránh h) Xây dựng thên nhà máy tái chế chất thải thành nguyên liệu, đồ dùng… Ô nhiễm chất phóng xạ i) Xây dựng cơng viên xanh, trồng k) Giáo dục để nâng cao ý thức cho người ô nhiễm cách Ơ nhiễm tác phịng chống Trang 16 Giáo viên: Huỳnh Đắc Đệ - Trường THCS Hoàng Hoa Thám - ĐỀ TÀI: “PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC nhân sinh học l) Xây dựng nơi quản lí thật chặt chẽ chất gây nguy hiểm cao m) Kết hợp ủ phân động vật trước sử dụng để sản xuất khí sinh học Ơ nhiễm hoạt động n) Sản xuất lương thực thực tự nhiên, thiên tai phẩm an toàn o) Xây dựng nhà máy, xí nghiệp…ở xa khu dân cư Ô nhiễm tiếng ồn p) Hạn chế gây tiếng ồn phương tiện giao thông q) ………………………… 4.3.7 Ngồi biện pháp cịn có biện pháp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường không? ND2- Liên hệ thực tế Hoạt động theo nhóm, nhóm thảo luận, giải thích tượng thực tế sách giáo khoa đời sống theo câu hỏi Bản thân em gia đình đã làm nhằm hạn chế nhiễm mơi trường? Ở địa phương em có nguồn gây nhiễm nào? Chính quyền địa phương có biện pháp nhàm hạn chế nhiễm mơi trường? ND3- Kết luận kiểm tra đánh giá 10 Qua học em rút điều gì? 11 Khoanh tròn vào chữ đầu câu trả lời Hạn chế ô nhiễm cách: A Xây dựng nhà máy xí nghiệp khu dân cư B Ni thả gia súc, gia cầm tự Trang 17 Giáo viên: Huỳnh Đắc Đệ - Trường THCS Hoàng Hoa Thám - ĐỀ TÀI: “PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC C Thanh tra mơi trường xử lí nghiêm vụ vi phạm môi trường D Môi trường riêng nên không cần bảo vệ 12 Hãy đánh dấu  vào  cho ý trả lời câu sau: * Có biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường :     * XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ CỦA NHỮNG CÂU HỎI Đà ĐỀ XUẤT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH Sau xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy lực tự lực, dạy chương III Phần Sinh vật môi trường soạn xây dựng hệ thống câu hỏi cụ thể sau: - Bài 53 - Tác động người môi trường Bao gồm 15 câu hỏi Từ câu 5.1.1 - 5.4.15 - Bài 54 - Ô nhiễm mơi trường Bao gồm có 14 câu hỏi Từ câu 5.2.1 - 5.2.14 - Bài 55 - Ô nhiễm môi trường Bao gồm 12 câu hỏi Từ câu 5.3.1 - 5.3.12 Ngoài soạn, xây dựng hệ thống câu hỏi tơi cịn tiến hành điều tra tham khảo em học sinh khối Trường THCS Hoàng Hoa Thám Để xác định hiệu câu hỏi xây dựng -KẾT QUẢ SAU KHI ĐIỀU TRA Sau tham khảo ý kiến đồng chí, đồng nghiệp trường, thông tin phản hồi từ em học sinh năm học nói hiệu câu hỏi đề xuất, tập hợp thu kết bảng thống kê đây: Trang 18 Giáo viên: Huỳnh Đắc Đệ - Trường THCS Hoàng Hoa Thám - ĐỀ TÀI: “PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC Số CH PHNLTL Số CH chưa tốt giáo viên sử dụng Bài dạy Kết Kết tốt CH học sinh không trả lời CH sai TS % TS % TS % TS % 12 80,0 13,4 6,6 0,0 10 71,4 21,4 7,2 0,0 66,6 25,0 8,4 0,0 30 73,2 19,5 7,3 0,0 Bài 53: Tác động người mơi trường Bài 54: Ơ nhiễm mơi trường Bài 55: Ơ nhiễm mơi trường Tổng *NHẬN XÉT Từ kết thu thông qua thống kê nhận thấy hiệu câu hỏi phát huy lực tự lực xây dựng lớn Số câu hỏi giáo viên đánh giá tốt đem lại hiệu cao dạy 73,2% Số câu hỏi đánh giá mức 19,5%, số câu hỏi chưa tốt chiếm 7,3% Song phần lớn số câu hỏi giáo viên cho chưa tốt (những câu hỏi học sinh không trả lời được) chiếm tỷ lệ nhỏ song thực tế Về trình độ học sinh chưa thực đồng câu hỏi giáo viên nêu chưa thực cô đọng dễ hiểu, q khó, khơng phải học sinh trả lời Như việc xây dựng câu hỏi theo phát huy lực tự lực học sinh Khi dạy qua chương III Phần Sinh vật môi trường – SH9 nói riêng, dạy Sinh học dạy mơn Sinh học Trường THCS nói chung cần thiết có hiệu cao cần giáo viên quan tâm để nâng cao chất lượng dạy môn Sinh học Trang 19 Giáo viên: Huỳnh Đắc Đệ - Trường THCS Hoàng Hoa Thám - ĐỀ TÀI: “PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC PHẦN : KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ KẾT LUẬN: Sau thời gian nghiên cứu thực đề tài “Phương pháp xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy lực tự lực học sinh dạy chương III Phần Sinh vật môi trường- SH – THCS” Tôi tổng kết rút kết luận sau: 1.1 - Xác định sở lý luận sở thực tiễn trình giảng dạy với việc xây dựng câu hỏi phát huy lực tự lực làm sỏ để đề xuất biện pháp xây dựng câu hỏi 1.2 - Phân biệt đặc điểm cấu trúc nội dung chương III Phần Sinh vật môi trường - SH - THCS 1.3 - Xây dựng hệ thống câu hỏi theo hướng phát huy lực tự lực có hiệu cao góp phần nâng cao chất lượng học 1.4 - Xác định biện pháp sử dụng câu hỏi Trong giảng dạy sinh học nói riêng mơn sinh học nói chung 1.5 - Kết phương pháp chuyên gia khẳng định hiệu biện pháp xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy lực tự lực học sinh 1.6 - Ở trường THCS giáo viên xây dựng câu hỏi theo quy trình kiến thức chặt chẽ dựa sỏ lý thuyết hạn chế Đề tài định hướng cho giáo viên biện pháp xây dựng câu hỏi cụ thể có hiệu giúp cho giáo viên có phương pháp giảng dạy thích hợp để nâng cao chất lượng học KHUYẾN NGHỊ Qua trình học tập nghiên cứu sở lý luận dạy học chương trình Sinh học nói chung Sinh học lớp nói riêng Để phát huy dạy học giáo viên lực nhận thức học sinh theo hướng đổi phương pháp dạy học nhằm góp Trang 20 Giáo viên: Huỳnh Đắc Đệ - Trường THCS Hoàng Hoa Thám - ĐỀ TÀI: “PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC phần thực tốt mục tiêu giáo dục Để thực mục tiêu dạy học việc xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy lực tự lực học sinh vấn đề cần thiết Tuy nhiên có sử dụng câu hỏi cịn có nhiều hạn chế giáo viên chưa có sơ lý luận để định hướng công việc xây dựng câu hỏi đồng thời chưa có lý thuyết đạo xây dựng câu hỏi nên tỷ lệ câu hỏi đạt mục tiêu chưa cao Qua việc nghiên cứu xây dựng đề tài “Phương pháp xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy lực tự lực học sinh dạy chương III Phần Sinh vật môi trường- SH – THCS” tơi có số khuyến nghị sau: 2.1 Nhà trường, Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục cần mở nhiều chuyên đề cấp để nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên môn 2.2 Nhà trường phải trọng việc mua sắm thiết bị dạy học, tài liệu tham khảo để phục vụ cho việc dạy học góp phần nâng cao hiệu giáo dục 2.3 Bản thân giáo viên phải tự nghiên cứu sâu tìm hiểu, đầu tư trí tuệ để hồn thành tốt nhiệm vụ góp phần hoàn thành mục tiêu giáo dục mà Đảng Nhà nước đề Người viết Huỳnh Đắc Đệ Trang 21 Giáo viên: Huỳnh Đắc Đệ - Trường THCS Hoàng Hoa Thám - ĐỀ TÀI: “PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đinh Quang Báo, Nguyễn Đức Thành “Lý luận dạy học sinh học” phần Đại cương NXB Giáo dục - Hà Nội, 1996 Nguyễn Ngọc Bảo “Phát triển tính tích cực tính tự lực học sinh q trình dạy học” Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học phổ thông chu kỳ 2004  2007 - Bộ Giáo dục đào tạo - Vụ Giáo dục trung học 2004 Đảng Cộng sản Việt Nam - Văn kiện hội nghị lần thứ II Ban chấp hành TW Đảng khố NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội, 1997 Trần Bá Hoành “Đổi phương pháp dạy học trường THCS” NXB Giáo dục Hà Nội - 2000 Trần Bá Hoành, Trịnh Nguyên Giao Trang 22 Giáo viên: Huỳnh Đắc Đệ - Trường THCS Hoàng Hoa Thám - ... Hoàng Hoa Thám - ĐỀ TÀI: “PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC *Đối tượng: - Hệ thống câu hỏi Chương III Phần Sinh vật môi trường - SH - THCS *Phạm... Sinh vật môi trường - SH9 - THCS làm sở cho việc xây dựng câu hỏi 5.3 Xác định thực trạng việc xây dựng câu hỏi dạy chương III phần Sinh vật môi trường - SH9 - THCS 5.4 Xây dựng câu hỏi để dạy dạy... Đắc Đệ - Trường THCS Hoàng Hoa Thám - ĐỀ TÀI: “PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC 15 Qua học em rút điều * XÂY DỰNG CÁC CÂU HỎI ĐỂ DẠY BÀI 54:

Ngày đăng: 28/03/2015, 16:41

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • ĐỀ TÀI: PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III

 • PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC 9

 • PHẦN MỞ ĐẦU

  • I.LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI.

  • 1. LÍ DO KHÁCH QUAN.

  • 2. LÍ DO CHỦ QUAN.

  • 3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

  • 5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

  • 6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

  • II.NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

   • *KẾT QUẢ

   • KÕt

   • Tr­íc khi ¸p dông

   • Sau khi ¸p dông

   • Giái

   • Kh¸

   • T.B×nh

   • YÕu-KÐm

   • Giái

   • Kh¸

   • T.B×nh

   • YÕu-KÐm

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan