0

SKKN PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC 9

24 1,424 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 16:41

ĐỀ TÀI: “PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC 9 ĐỀ TÀI: PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC 9 PHẦN MỞ ĐẦU I.LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI. 1. LÍ DO KHÁCH QUAN. Trong tình hình hiện nay với sự bùng nổ của thông tin, khoa học công nghệ phát triển thì đồng thời sự tác động của con người vào môi trường cũng ngày càng lớn hơn đã tác động mạnh mẽ và làm thay đổi lớn lao đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trước yêu cầu đổi mới của thời đại, đòi hỏi phải đổi mới mục tiêu, phương pháp dạy học để giải quyết vấn đề cấp bách đặt ra. Việc cải tiến và đổi mới phương pháp dạy học luôn luôn được Đảng và nhà nước ta quan tâm. Cụ thể được khẳng định trong nghị quyết TW4 khóa II, nghị quyết TW2 khóa III và được pháp chế trong Điều 24.2 - luật Giáo dục. Đổi mới phương pháp dạy học không chỉ đơn thuần là dạy những vấn đề gì mà còn phải dạy như thế nào. Phải dạy cho học sinh phương pháp tự học, phát huy cao độ năng lực tự học của học sinh đáp ứng được mục tiêu giáo dục đề ra. Vì vậy đổi mới phương pháp dạy học theo hướng đề cao vai trò chủ thể hoạt động của học sinh trong học tập là một vấn đề cấp thiết và hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. 2. LÍ DO CHỦ QUAN. Để hình thành kiến thức, kỹ năng, thái độ và phát huy năng lực tự lực (PHNLTL) tích cực của học sinh có nhiều phương pháp dạy học khác nhau và có nhiều biện pháp thực hiện. Một trong những biện pháp có hiệu quả là giáo viên xây dựng hệ thống câu hỏi theo hướng phát huy năng lực tự lực của học sinh. Khi soạn giáo án việc xây dựng câu hỏi được giáo viên thường xuyên tiến hành và tiến hành ở Giáo viên: Huỳnh Đắc Đệ - Trường THCS Hoàng Hoa Thám - Trang 3 ĐỀ TÀI: “PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC 9 hầu hết các chương, bài với nhiều môn học khác nhau. Mang lại kết quả cao trong việc thực hiên mục tiêu của mỗi phần, mỗi bài, mỗi chương…Việc xây dựng câu hỏi trong mỗi nội dung là công cụ đắc lực, là phương tiện sư phạm hữu hiệu thúc đẩy hoạt động nhận thức của học sinh, xây dựng câu hỏi tốt, tạo điều kiện tốt để bài dạy thành công. Việc thường xuyên xây dựng và sử dụng câu hỏi sẽ đưa học sinh vào những tình huống có vấn đề cần giải quyết, mà muốn giải quyết được những vấn đề đó học sinh phải tích cực vận động linh hoạt, sáng tạo những kiến thức đã có để trả lời. Vì vậy tăng cường xây dựng câu hỏi là việc làm cần thiết và cấp bách đối với mỗi giáo viên hiện nay. Từ thực tiễn giảng dạy kết hợp với dự giờ của đồng nghiệp tôi nhận thấy hiện nay giáo viên đã và đang đổi mới phương pháp dạy học thể hiện ở cả khâu soạn bài và lên lớp. Tuy vậy muốn đổi mới phương pháp thì cần có những biện pháp cụ thể thì giáo viên còn lúng túng đặc biệt là biện pháp xây dựng câu hỏi, giáo viên thường sử dụng những câu hỏi có sẵn, nhiều khi chưa sát với đối tượng học sinh, không kích thích phát huy được năng lực tự lực sáng tạo của học sinh, chưa định hướng vào giải quyết các vấn đề hay, khó mới làm cho học sinh thụ động trong việc lĩnh hội kiến thức. Từ thực tế đó với mong muốn nhỏ bé và việc tìm tòi các biện pháp thích hợp nhằm phát huy tính tích cực, năng lực tự lực, sáng tạo của học sinh là lí do tôi chọn đề tài "Phương pháp xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy năng lực tự lực của học sinh khi dạy chương III phần Sinh vật và môi trường - SH9 - THCS" 3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Mục đích nghiên cứu là xác định biện pháp (quy trình) để xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy tính tự lực của học sinh khi dạy các bài trong chương III Phần Sinh vật và môi trường - SH9 - THCS. 4. ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU Giáo viên: Huỳnh Đắc Đệ - Trường THCS Hoàng Hoa Thám - Trang 4 ĐỀ TÀI: “PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC 9 *Đối tượng: - Hệ thống câu hỏi Chương III Phần Sinh vật và môi trường - SH 9 - THCS. *Phạm vi : - Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách thiết kế SH 9 - THCS. - Các tài liệu về lí luận dạy học. - Các văn kiện của Đảng về giáo dục. 5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 5.1. Hệ thống hoá những cơ sở lý thuyết của việc xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy năng lực tự lực của học sinh. 5.2. Phân tích nội dung các bài trong chương III phần Sinh vật và môi trường - SH9 - THCS làm cơ sở cho việc xây dựng câu hỏi. 5.3. Xác định thực trạng việc xây dựng câu hỏi trong dạy các bài trong chương III phần Sinh vật và môi trường - SH9 - THCS. 5.4. Xây dựng các câu hỏi để dạy các bài trong dạy các bài trong chương III phần Sinh vật và môi trường - SH9 - THCS. 5.5. Lấy ý kiến của các đồng nghiệp về giá trị của câu hỏi đã xây dựng cho từng bài phù hợp về kỹ thuật, chính xác về mặt khoa học chưa, có vừa sức học sinh và phát huy năng lực tự lực của học sinh không? Có đạt được những mục tiêu giáo dục đã đề ra không? 6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6.1. Nghiên cứu lý thuyết. - Nghiên cứu các đề tài có liên quan đến vấn đề xây dựng câu hỏi - Đọc những tài liệu về đổi mới phương pháp dạy học - Đọc thêm các loại sách tham khảo, sách hướng dẫn, sách nâng cao về bộ môn sinh học. Giáo viên: Huỳnh Đắc Đệ - Trường THCS Hoàng Hoa Thám - Trang 5 ĐỀ TÀI: “PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC 9 6.2. Điều tra - Sử dụng phiếu để điều tra gián tiếp hoặc trực tiếp trao đổi với giáo viên về việc xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy năng lực tự lực của học sinh. - Sử dụng phiếu để điều tra trực tiếp đối với học sinh sau khi dạy theo phương pháp đặt vấn đề để kiểm tra năng lực tự lực của học sinh. 6.3. Phương pháp chuyên gia - Lấy ý kiến của đồng nghiệp về việc xác định quy trình xây dựng câu hỏi thành công ở mức độ nào? (tốt, khá, hay chưa đạt). - Giá trị của câu hỏi: Bao nhiêu những câu hỏi sử dụng được, bao nhiêu những câu hỏi không sử dụng được. II.NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương I: Cơ sở lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu 1.Cơ sở pháp lý Hiện nay với sự bùng nổ của thông tin, khoa học công nghệ phát triển thì đồng thời sự tác động của con người vào môi trường cũng ngày càng lớn hơn đã tác động mạnh mẽ và làm thay đổi lớn lao đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trước yêu cầu đổi mới của thời đại, đòi hỏi phải đổi mới mục tiêu, phương pháp dạy học để giải quyết vấn đề cấp bách đặt ra. Việc cải tiến và đổi mới phương pháp dạy học luôn luôn được Đảng và nhà nước ta quan tâm. Cụ thể được khẳng định trong nghị quyết TW4 khóa II, nghị quyết TW2 khóa III và được pháp chế trong Điều 24.2 - luật Giáo dục. Đổi mới phương pháp dạy học không chỉ đơn thuần là dạy những vấn đề gì mà còn phải dạy như thế nào. Phải dạy cho học sinh phương pháp tự học, phát huy cao độ năng lực tự học của học sinh đáp ứng được mục tiêu giáo dục đề ra. Vì vậy đổi mới phương pháp dạy học theo hướng đề cao vai trò chủ thể hoạt động của học sinh Giáo viên: Huỳnh Đắc Đệ - Trường THCS Hoàng Hoa Thám - Trang 6 ĐỀ TÀI: “PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC 9 trong học tập là một vấn đề cấp thiết và hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. 2.Cơ sở lý luận Để hình thành kiến thức, kỹ năng, thái độ và phát huy năng lực tự lực (PHNLTL) tích cực của học sinh có nhiều phương pháp dạy học khác nhau và có nhiều biện pháp thực hiện. Một trong những biện pháp có hiệu quả là giáo viên xây dựng hệ thống câu hỏi theo hướng phát huy năng lực tự lực của học sinh. Khi soạn giáo án việc xây dựng câu hỏi được giáo viên thường xuyên tiến hành và tiến hành ở hầu hết các chương, bài với nhiều môn học khác nhau. Mang lại kết quả cao trong việc thực hiên mục tiêu của mỗi phần, mỗi bài, mỗi chương…Việc xây dựng câu hỏi trong mỗi nội dung là công cụ đắc lực, là phương tiện sư phạm hữu hiệu thúc đẩy hoạt động nhận thức của học sinh, xây dựng câu hỏi tốt, tạo điều kiện tốt để bài dạy thành công. Việc thường xuyên xây dựng và sử dụng câu hỏi sẽ đưa học sinh vào những tình huống có vấn đề cần giải quyết, mà muốn giải quyết được những vấn đề đó học sinh phải tích cực vận động linh hoạt, sáng tạo những kiến thức đã có để trả lời. Vì vậy tăng cường xây dựng câu hỏi là việc làm cần thiết và cấp bách đối với mỗi giáo viên hiện nay. 3.Cơ sở thực tiễn Từ thực tiễn giảng dạy kết hợp với dự giờ của đồng nghiệp tôi nhận thấy hiện nay giáo viên đã và đang đổi mới phương pháp dạy học thể hiện ở cả khâu soạn bài và lên lớp. Tuy vậy muốn đổi mới phương pháp thì cần có những biện pháp cụ thể thì giáo viên còn lúng túng đặc biệt là biện pháp xây dựng câu hỏi, giáo viên thường sử dụng những câu hỏi có sẵn, nhiều khi chưa sát với đối tượng học sinh, không kích thích phát huy được năng lực tự lực sáng tạo của học sinh, chưa định hướng vào giải quyết các vấn đề hay, khó mới làm cho học sinh thụ động trong việc lĩnh hội kiến thức. Giáo viên: Huỳnh Đắc Đệ - Trường THCS Hoàng Hoa Thám - Trang 7 ĐỀ TÀI: “PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC 9 Từ thực tế đó với mong muốn nhỏ bé và việc tìm tòi các biện pháp thích hợp nhằm phát huy tính tích cực, năng lực tự lực, sáng tạo của học sinh là lí do tôi chọn đề tài "Phương pháp xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy năng lực tự lực của học sinh khi dạy chương III phần Sinh vật và môi trường - SH9 - THCS" Chương II: Thực trạng của đề tài nghiên cứu 1.Khái quát phạm vi Câu hỏi là một dạng cấu trúc ngôn ngữ, diễn đạt một yêu cầu, một đòi hỏi, một mệnh đề diễn đạt bằng ngôn từ nhằm yêu cầu được giải quyết. Câu hỏi là phương tiện dùng trong dạy và học, là nguồn để hình thành kiến thức, kỹ năng cho học sinh. Khi tìm được câu trả lời là người học đã tìm ra được kiến thức mới, rèn được kỹ năng xác định mối quan hệ, đồng thời sử dụng được những điều kiện đã cho, như vậy là vừa củng cố kiến thức, vừa nắm vững và mở rộng kiến thức. Câu hỏi là phương tiện để rèn luyện và phát triển tư duy. Khi trả lời câu hỏi học sinh phải phân tích xác định mối quan hệ, so sánh, đối chiếu những điều đã cho và những điều cần tìm đòi hỏi phải suy nghĩ logic. Người học phải luôn luôn suy nghĩ do đó tư duy được phát triển. Cũng qua việc tìm câu trả lời mà lôi cuốn thu hút người học vào nhiệm vụ nhận thức do đó người học luôn cố gắng. Câu hỏi phát huy năng lực tự lực nếu được giáo viên sử dụng thành công còn có tác dụng gây được hứng thú nhận thức khát vọng tìm tòi dựa trên năng lực tự lực cho học sinh. Cho phép giáo viên thu được thông tin ngược về chất lượng lĩnh hội kiến thức của học sinh. (không chỉ là chất lượng kiến thức mà cả về chất lượng tư duy). Những thông tin này giúp giáo viên điều chỉnh quá trình dạy học một cách linh hoạt. Câu hỏi phát huy năng lực tự lực được sử dụng phổ biến thích hợp cho hầu hết các bài và thường được sử dụng phối hợp với các phương pháp dạy học khác góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Giáo viên: Huỳnh Đắc Đệ - Trường THCS Hoàng Hoa Thám - Trang 8 ĐỀ TÀI: “PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC 9 * Dựa vào cách trình bày, trả lời người ta chia ra các loại câu hỏi: - Câu hỏi kiểm tra kiến thức. Mục đích của dạng câu hỏi này là kiểm tra sự ghi nhớ kiến thức đã học, nắm vững được bản chất kiến thức, giải thích và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết nhiệm vụ mới hoặc xác định ý nghĩa của kiến thức trong lí luận và trong thực tiễn. - Câu hỏi hình thành phát triển năng lực nhận thức. Các phần nội dung bài học của SH9 đều có phần cung cấp thông tin, hoặc hướng dẫn HS thu thập các thông tin (là các sự vật hiện tượng, quá trình, các thí nghiệm. . .) GV cần xây dựng câu hỏi rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp, so sánh, quy nạp. . . để phát triển năng lực nhân thức. - Câu hỏi hình thành kiến thức mới. - Câu hỏi để củng cố hoàn thiện kiến thức. - Câu hỏi liên hệ thực tế. Ngoài những câu hỏi trên còn có nhiều cách phân loại khác. Mỗi cách đều có ý nghĩa riêng, có vai trò khác nhau đối với quá trình dạy học. Từ cách phân loại trên ta thấy rằng câu hỏi nói chung, câu hỏi phát huy năng lực tự lực nói riêng đều có vai trò rất quan trọng đối với quá trình dạy học. 2.Thực trạng của đề tài nghiên cứu Qua tiến hành khảo sát thực trạng dạy học sinh học nói chung và thực trạng xây dựng câu hỏi phát huy năng lực tự lực của học sinh của giáo viên tôi đã tiến hành điều tra, quan sát sư phạm, dự giờ trao đổi với các đồng nghiệp cũng như điều tra trực tiếp giáo viên và học sinh lớp 9 ở Trường THCS Hoàng Hoa Thám : *KẾT QUẢ  Câu hỏi : Xin các đồng chí vui lòng cho biết việc xây dựng câu hỏi phát huy năng lực tự lực của học sinh có ý nghĩa như thế nào đối với quá trình dạy học Giáo viên: Huỳnh Đắc Đệ - Trường THCS Hoàng Hoa Thám - Trang 9 TI: PHNG PHP XY DNG CU HI KHI DY CHNG III PHN SINH VT V MễI TRNG SINH HC 9 Kt qu theo bng thng kờ: Vai trũ ca vic xõy dng cõu hi S ngi (10) T l (%) Ghi chỳ - Quan trng - Khỏ quan trng - Bỡnh thng - Khụng quan trng 7 2 1 0 70, 0 20, 0 10, 0 0 Cõu hi 2 : Xin thy cụ cho bit xõy dng cõu hi thy (cụ) ó cú nhng bin phỏp gỡ? Phn ln cỏc giỏo viờn c hi u tr li cú xõy dng cõu hi nhng ch yu da vo cõu hi cú sn. S ớt cỏc giỏo viờn (thng l giỏo viờn gii) ó ớt nhiu s dng mt s bin phỏp xõy dng cõu hi. * Kt qu thu c trc v sau khi ỏp dng phng phỏp xõy dng cõu hi theo hng phỏt huy nng lc ca hc nh sau: Thực Trớc khi áp dụng Sau khi áp dụng Giỏi Khá T.Bình Yếu- K é m Giỏi Khá T.Bìn h Yếu- K é m 5,7% 12,2% 49,8% 32,3% 19,2% 31,4% 48,7% 0,7% Chơng III: Biện pháp, giải pháp chủ yếu để thực hiện đề tài Giỏo viờn: Hunh c - Trng THCS Hong Hoa Thỏm - Trang 10 TI: PHNG PHP XY DNG CU HI KHI DY CHNG III PHN SINH VT V MễI TRNG SINH HC 9 1.Cơ sở đề xuất các giải pháp Nguyên tắc chung - Câu hỏi tập trung vào vấn đề nghiên cứu. - Câu hỏi mang tích chất nêu vấn đề, buộc học sinh phải luôn ở trạng thái có vấn đề. - Hệ thống câu hỏi - lời giải đáp thể hiện một cách logic chặt chẽ, các bớc giải quyết một vấn đề lớn tạo nên nội dung trí dục chủ yếu của bài, là nguồn tri thức cho học sinh. - Trong nhiều trờng hợp giáo viên nên nêu ra nhiều câu hỏi gây sự tranh luận. Trong cả lớp, tạo điều kiện phát triển tính độc lập t duy của học sinh, lập luận theo quan điểm riêng của mình. 2. Các giải pháp chủ yếu Để thiết kế đợc câu hỏi nói chung và câu hỏi phát huy năng lực tự lực nói riêng cần thực hiện theo quy trình sau: Các bớc tiến hành Nội dung thực hiện 1 - Xác định rõ và đúng mục tiêu của câu hỏi 2 - Liệt kê những cái cần hỏi và sắp xếp những cái cần hỏi theo một trình tự phù hợp với các hoạt động học tập 3 - Diễn đạt các câu hỏi 4 - Xác định những nội dung cần trả lời 5 - Chỉnh sửa lại nội dung và hình thức diễn đạt để đa câu hỏi vào sử dụng *Diễn đạt điều cần hỏi - Mỗi câu hỏi đều chứa đựng hai nội dung: Điều đã biết và điều cần tìm. Điều đã biết và điều cần tìm. Điều đã biết và điều cần tìm có quan hệ với nhau, điều đã biết và điều cần tìm là cơ sở để suy ra điều cần tìm, hay điều cần tìm là hệ quả của điều đã biết. Giỏo viờn: Hunh c - Trng THCS Hong Hoa Thỏm - Trang 11 TI: PHNG PHP XY DNG CU HI KHI DY CHNG III PHN SINH VT V MễI TRNG SINH HC 9 - Điều đã biết là những thông tin đợc nêu trong sách giáo khoa hay những kiến thức vẫn đợc thu nhận trớc đó, điều đã biết thể hiện qua kênh chữ hoặc kênh hình. - Điều cần tìm là mối quan hệ giữa các hiện tợng hay đặc điểm bản chất, hay xác định kỹ năng ứng dụng, phơng pháp luận hay nguyên nhân giải thích . Dựa vào đó giáo viên có thể diễn đạt trong câu hỏi theo trình tự khác nhau: Điều đã biết - điều cần tìm hay điều ngợc lại. *Xác định nội dung cần trả lời Tìm nội dung trả lời để xác định câu hỏi có trả lời đợc hay không? Câu trả lời có phù hợp với trình độ của học sinh hay không? Nếu không cần sửa lại nh thế nào? *Chỉnh sửa lại nội dung và hình thức diễn đạt câu hỏi để đa vào sử dụng. Đây là khâu cuối cùng, câu hỏi lúc này giống nh viên ngọc đã đợc gọt rũa cẩn thận để đa vào sử dụng nhằm đạt hiệu quả cao nhất. * XY DNG CU HI DY CC BI CHNG III PHN SINH VT V MễI TRNG SH9. * CC CU HI DY BI 53 TC NG CA CON NGI I VI MễI TRNG ND1 Tỏc ng ca con ngi ti mụi trng qua cỏc thi k phỏt trin ca xó hi 1. Xó hi loi ngi c phỏt trin qua my thi k? 2. thi k nguyờn thy xó hi loi ngi cú nhng tỏc ng gỡ vo mụi trng? 3. thi k nụng nghip xó hi loi ngi cú nhng tỏc ng gỡ vo mụi trng? 4. thi k cụng nghip xó hi loi ngi cú nhng tỏc ng gỡ vo mụi trng? 5. Trong cỏc thi k trờn thỡ thi k no con ngi tỏc ng vo mụi trng nhiu nht? ND2 Tỏc ng ca con ngi lm suy thoỏi t nhiờn Giỏo viờn: Hunh c - Trng THCS Hong Hoa Thỏm - Trang 12 [...]... luận và kiểm tra đánh giá 11 Qua bài học em rút ra đợc những điều gì? 12 Ô nhiễm môi trờng là gì? Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trờng? 13 Có những tác nhân nào gây ô nhiễm môi trờng? Bản thân em và gia dình đã làm gì để bảo vệ môi trờng? Trang 15 Giỏo viờn: Hunh c - Trng THCS Hong Hoa Thỏm - TI: PHNG PHP XY DNG CU HI KHI DY CHNG III PHN SINH VT V MễI TRNG SINH HC 9 14 Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu. .. DNG CU HI KHI DY CHNG III PHN SINH VT V MễI TRNG SINH HC 9 - - 2 Sn xut cụng nghip: - - - Than ỏ - - 3 Sinh hot: - 4 6 Ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học do những nguồn nào? 7 Ô nhiễm phóng xạ do những nguồn nào? 8 Ô nhiễm chất thải rắn do những nguồn nào? 9 Hoàn thành bảng 54.2 Bảng 54.1 Các chất thải rắn gây ô nhiễm Tên chất thải - Giấy vụn - Hoạt động thải ra chất thải - Sinh hoạt,... cha tt (nhng cõu hi hc sinh khụng tr li c) tuy ch chim t l nh song y cng l thc t V trỡnh ca hc sinh hin nay cha thc s ng u hoc cõu hi do giỏo viờn nờu ra cha thc s cụ ng d hiu, hoc quỏ khú, do vy khụng phi hc sinh no cng tr li c Nh vy vic xõy dng cõu hi theo phỏt huy nng lc t lc ca hc sinh Khi dy qua cỏc bi chng III Phn Sinh vt v mụi trng SH9 núi riờng, dy Sinh hc 9 v dy mụn Sinh hc Trng THCS núi... Thỏm - TI: PHNG PHP XY DNG CU HI KHI DY CHNG III PHN SINH VT V MễI TRNG SINH HC 9 1.2 - Phõn bit c c im cu trỳc ni dung c bn ca cỏc bi chng III Phn Sinh vt v mụi trng - SH 9 - THCS 1.3 - Xõy dng c h thng cõu hi theo hng phỏt huy nng lc t lc cú hiu qu cao gúp phn nõng cao cht lng gi hc 1.4 - Xỏc nh c cỏc bin phỏp s dng cõu hi Trong ging dy sinh hc 9 núi riờng v b mụn sinh hc núi chung 1.5 - Kt qu ca... NH HIU QU CA NHNG CU HI XUT - PHNG PHP XC NH Sau khi xõy dng cõu hi theo hng phỏt huy nng lc t lc, khi dy cỏc bi chng III Phn Sinh vt v mụi trng v trong khi son bi tụi ó xõy dng mt h thng cõu hi c th cỏc bi ú nh sau: Trang 18 Giỏo viờn: Hunh c - Trng THCS Hong Hoa Thỏm - TI: PHNG PHP XY DNG CU HI KHI DY CHNG III PHN SINH VT V MễI TRNG SINH HC 9 - Bi 53 - Tỏc ng ca con ngi i vi mụi trng Bao gm... hi theo hng phỏt huy nng lc t lc ca hc sinh khi dy cỏc bi chng III Phn Sinh vt v mụi trng- SH 9 THCS tụi cú mt s khuyn ngh sau: 2.1 Nh trng, Phũng Giỏo dc, S Giỏo dc cn m nhiu chuyờn cỏc cp nõng cao nghip v cho giỏo viờn b mụn Trang 21 Giỏo viờn: Hunh c - Trng THCS Hong Hoa Thỏm - TI: PHNG PHP XY DNG CU HI KHI DY CHNG III PHN SINH VT V MễI TRNG SINH HC 9 2.2 Nh trng phi chỳ trng hn trong vic... mụi trng Trang 19 Giỏo viờn: Hunh c - Trng THCS Hong Hoa Thỏm - TI: PHNG PHP XY DNG CU HI KHI DY CHNG III PHN SINH VT V MễI TRNG SINH HC 9 Tng 30 73,2 8 19, 5 3 7,3 0 0,0 *NHN XẫT T kt qu thu c thụng qua thng kờ tụi nhn thy hiu qu ca nhng cõu hi phỏt huy nng lc t lc ó xõy dng l rt ln S cõu hi c giỏo viờn ỏnh giỏ l rt tt em li hiu qu cao trong khi dy l 73,2% S cõu hi c ỏnh giỏ mc khỏ l 19, 5%, s cõu hi... Ngi vit Hunh c Trang 22 Giỏo viờn: Hunh c - Trng THCS Hong Hoa Thỏm - TI: PHNG PHP XY DNG CU HI KHI DY CHNG III PHN SINH VT V MễI TRNG SINH HC 9 TI LIU THAM KHO 1 inh Quang Bỏo, Nguyn c Thnh Lý lun dy hc sinh hc phn i cng NXB Giỏo dc - H Ni, 199 6 2 Nguyn Ngc Bo Phỏt trin tớnh tớch cc v tớnh t lc ca hc sinh trong quỏ trỡnh dy hc Ti liu bi dng thng xuyờn cho giỏo viờn trung hc ph thụng chu k 2004 ữ... tr Quc gia H Ni, 199 7 4 Trn Bỏ Honh i mi phng phỏp dy hc trng THCS NXB Giỏo dc H Ni - 2000 5 Trn Bỏ Honh, Trnh Nguyờn Giao Phỏt trin cỏc phng phỏp dy hc tớch cc trong b mụn sinh hc NXB Giỏo dc, H Ni - 2000 6 Nguyn c Thnh (2005) Chuyờn t chc hot ng hc tp trong dy hc Sinh hc trng THPT 7 Sinh hc 9 - Sỏch giỏo viờn Nh xut bn Giỏo dc 8 Thit k bi ging sinh hc 9 Nh xut bn H quc gia H Ni 9 Bi son ca cỏc ng... Hiu trng Trang 24 Giỏo viờn: Hunh c - Trng THCS Hong Hoa Thỏm - TI: PHNG PHP XY DNG CU HI KHI DY CHNG III PHN SINH VT V MễI TRNG SINH HC 9 2 ỏnh giỏ ca hi ng khoa hc Ngnh Trang 25 Giỏo viờn: Hunh c - Trng THCS Hong Hoa Thỏm - TI: PHNG PHP XY DNG CU HI KHI DY CHNG III PHN SINH VT V MễI TRNG SINH HC 9 Trang 26 Giỏo viờn: Hunh c - Trng THCS Hong Hoa Thỏm - . ĐỀ TÀI: “PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC 9 ĐỀ TÀI: PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC 9 PHẦN. Trường THCS Hoàng Hoa Thám - Trang 4 ĐỀ TÀI: “PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC 9 *Đối tượng: - Hệ thống câu hỏi Chương III Phần Sinh vật và. - Trang 18 ĐỀ TÀI: “PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC 9 - Bài 53 - Tác động của con người đối với môi trường Bao gồm 15 câu hỏi. Từ câu 5.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC 9, SKKN PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC 9, SKKN PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CÂU HỎI KHI DẠY CHƯƠNG III PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC 9, PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG SINH HỌC 9, II.NỘI DUNG NGHIÊN CỨU, PHẦN : KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan