Một số sai lầm thướng gặp của học sinh khi học chủ đề Đại số tổ hợp và cách khắc phục_SKKN toán THPT

20 2.2K 2
Một số sai lầm thướng gặp của học sinh khi học chủ đề Đại số tổ hợp và cách khắc phục_SKKN toán THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. trường trung học phổ thông Đặng Thai Mai. - 2 - PHẦN 2 : NỘI DUNG NỘI DUNG: MỘT SỐ SAI LẦM CỦA HỌC SINH KHI HỌC CHỦ ĐỀ ĐẠI SỐ TỔ HỢP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC. 1.1. Thực trạng học chủ đề Đại số Tổ Hợp của học sinh. học chủ đề Đại số tổ hợp học sinh có thể mắc những sai lầm nào ? Cách hạn chế và khắc phục sai lầm cho học sinh ra sao để nâng cao hiệu quả cho việc dạy học chủ đề Đại Số Tổ Hợp nói riêng và. = 43200 cách. 2.3. Một số cách khắc phục sai lầm của học sinh trong khi học chủ đề Đại số tổ hợp. 2.3.1. Một số yêu cầu trong quá trình phát hiện và sửa chữa sai lầm cho học sinh. Giáo viên cần

Ngày đăng: 20/03/2015, 05:08

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • PHẦN 1: MỞ ĐẦU

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan