Tuyển tập các đề thi thử đại học môn hóa kèm đáp án (đầy đủ các dạng) (137 trang)

137 878 12
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/03/2015, 07:14

Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi đối tượng Mã đề thi: 001 Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ĐHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Trang 1/4 ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC Môn thi: Hoá học - Không Phân ban Thời gian làm bài: 90 phút Số câu trắc nghiệm: 50 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1. Chọn phương án đúng, phản ứng không thuộc loại oxi hóa – khử là: A. Phản ứng thủy phân B. Phản ứng thế C. Phản ứng kết hợp D. Phản ứng phân hủy Câu 2. 3 dung dịch sau có cùng nồng độ mol/l: NaHCO 3 , NaOH, Na 2 CO 3 , pH của chúng tăng theo thứ tự: A. NaOH; NaHCO 3 ; Na 2 CO 3 B. NaOH; Na 2 CO 3 ; NaHCO 3 C. NaHCO 3 ; Na 2 CO 3 ; NaOH D. Na 2 CO 3 ; NaOH; NaHCO 3 Câu 3. Ba dung dịch sau có cùng nồng độ mol/l: H 2 SO 4 ; Na 2 SO 4 ; NaHSO 4 . pH của chúng tăng theo thứ tự: A. Na 2 SO 4 ; NaHSO 4 ; H 2 SO 4 B. Na 2 SO 4 ; H 2 SO 4 ; NaHSO 4 C. NaHSO 4 ; H 2 SO 4 ; Na 2 SO 4 D. H 2 SO 4 ; NaHSO 4 ; Na 2 SO 4 Câu 4. Điều nào là đúng trong các câu sau ? A. Khi điện phân dung dịch CuSO 4 thì pH của dung dịch tăng dần B. Khi điện phân dung dịch NaCl thì pH của dung dịch giảm dần C. Khi điện phân hỗn hợp dung dịch CuSO 4 + NaCl thì pH của dung dịch không đổi D. Khi điện phân dung dịch hỗn hợp HCl + NaCl thì pH của dung dịch tăng dần Câu 5. Khí vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là: A. NH 3 B. H 2 S C. CO 2 D. SO 2 Câu 6. Đốt cháy hỗn hợp lưu huỳnh và cacbon (thể tích không đáng kể) trong bình kín đựng oxi dư, sau đó đưa bình về nhiệt độ ban đầu thì áp suất trong bình so với trước khi đốt sẽ: A. tăng B. giảm C. không đổi D. có thể tăng hoặc giảm phụ thuộc lượng C, S Câu 7. Để nhận ra các khí CO 2 , SO 2 , H 2 S, NH 3 cần dùng các dung dịch: A. Nước brom và NaOH B. NaOH và Ca(OH) 2 C. Nước brom và Ca(OH) 2 D. KMnO 4 và NaOH Câu 8. Biết thứ tự dãy điện hóa: Fe 2+ /Fe < 2H + /H 2 < Cu 2+ /Cu < Fe 3+ /Fe 2+ Phản ứng nào là sai trong số các phản ứng sau đây? A. Fe + 2Fe 3+ → 3Fe 2+ B. Fe 2+ + 2H + → Fe 3+ + H 2 ↑ C. Fe + Cu 2+ → Fe 2+ + Cu D. Cu + 2Fe 3+ → Cu 2+ + 2Fe 2+ Câu 9. Cho hỗn hợp Fe + Cu tác dụng với dung dịch HNO 3 , phản ứng xong, thu được dung dịch A chỉ chứa một chất tan. Chất tan đó là: A. Fe(NO 3 ) 3 B. Cu(NO 3 ) 2 C. Fe(NO 3 ) 2 D. HNO 3 Câu 10. Điều nào là sai trong số các điều sau? A. Hỗn hợp Na 2 O + Al 2 O 3 có thể tan hết trong H 2 O B. Hỗn hợp Fe 2 O 3 + Cu có thể tan hết trong dung dịch HCl C. Hỗn hợp KNO 3 + Cu có thể tan hết trong dung dịch NaHSO 4 D. Hỗn hợp FeS + CuS có thể tan hết trong dung dịch HCl Câu 11. Hỗn hợp nào trong các hỗn hợp sau không được dùng làm thuốc nổ? A. KNO 3 + S + C B. KClO 3 + S + C C. KClO 3 + P D. KNO 3 + KClO 3 Mã đề: 001 Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi đối tượng Mã đề thi: 001 Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ĐHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Trang 2/4 Câu 12. Cho một miếng đất đèn vào nước dư được dung dịch A và khí B. Đốt cháy hoàn toàn khí B. Sản phẩm cháy cho rất từ từ qua dung dịch A. Hiện tượng nào quan sát được trong số các trường hợp sau? A. Sau phản ứng thấy có kết tủa B. Không có kết tủa nào tạo ra C. Kết tủa sinh ra, sau đó bị hòa tan hết D. Kết tủa sinh ra, sau đó bị hòa tan một phần Câu 13. Bột Al hòa tan được trong dung dịch nào sau đây? A. NaHSO 4 B. Na 2 CO 3 C. NH 4 Cl D. cả 3 dung dịch trên Câu 14. Có phản ứng: X + HNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + NO ↑ + H 2 O Số chất X có thể thực hiện phản ứng trên là: A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 Câu 15. Trong sơ đồ: Cu + X → A + B Fe + A → B + Cu Fe + X → B B + Cl 2 → X Thì X, A, B lần lượt là: A. FeCl 3 ; FeCl 2 ; CuCl 2 B. FeCl 3 ; CuCl 2 ; FeCl 2 C. AgNO 3 ; Fe(NO 3 ) 2 ; HNO 3 D. HNO 3 ; Fe(NO 3 ) 2 ; Fe(NO 3 ) 3 Câu 16. Nhúng thanh kim loại R chưa biết hóa trị vào dung dịch chứa 0,03 mol CuSO 4 . Phản ứng xong, nhấc thanh R ra, thấy khối lượng tăng 1,38 gam. R là: A. Mg (24) B. Al (27) C. Fe (56) D. Zn (65) Câu 17. Hòa tan 1,17 gam NaCl vào nước rồi đem điện phân có màng ngăn, thu được 500 ml dung dịch có pH = 12. Cho Na = 23; Cl = 35,5. Hiệu suất điện phân là: A. 15% B. 25% C. 35% D. 45% Câu 18. Điện phân dung dịch muối nitrat của kim loại R chưa biết hóa trị, thấy ở catot tách ra 5,4 gam kim loại, ở anot thoát ra 0,28 lít khí (đktc). Kim loại R là: A. Fe (56) B. Cu (64) C. Ag (108) D. Pb (207) Câu 19. Hỗn hợp X gồm N 2 và H 2 có đvC 7,2M = . Sau khi tiến hành phản ứng tổng hợp NH 3 , được hỗn hợp Y có đvC 8M = . Hiệu suất phản ứng tổng hợp là: A. 10% B. 15% C. 20% D. 25% Câu 20. Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp gồm x mol AgNO 3 và y mol Cu(NO 3 ) 2 được hỗn hợp khí có đvC. 5,24M = Tỉ số x/y là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 21. Nhiệt phân hoàn toàn 4,7 gam một muối nitrat của kim loại M có hóa trị không đổi, được 2 gam chất rắn A và hỗn hợp khí B. Kim loại M là: A. K (39) B. Cu (64) C. Ag (108) D. Pb (207) Câu 22. 0,92 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm có cùng số mol tan hết trong nước tạo ra 0,02 mol H 2 . Cho Li = 7; Na = 23; K = 39; Rb = 85. Hai kim loại kiềm đó là: A. Li, Na B. Na, K C. Li, K D. Li, Rb Câu 23. Nung hỗn hợp A gồm CaCO 3 và CaSO 3 tới phản ứng hoàn toàn được chất rắn B có khối lượng bằng 50,4% khối lượng của hỗn hợp A. Chất rắn A có % khối lượng hai chất lần lượt là: A. 40% và 60% B. 30% và 70% C. 25% và 75% D. 20% và 80% Câu 24. Cho a mol AlCl 3 tác dụng với dung dịch chứa b mol NaOH. Tỉ số a/b để sau phản ứng có kết tủa là: A. 1/3 B. 1/4 C. > 1/4 D. < 1/4 Câu 25. Số đồng phân tối đa tương ứng với hiđrocacbon có công thức C 4 H 8 là: A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi đối tượng Mã đề thi: 001 Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ĐHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Trang 3/4 Câu 26. 6,94 gam hỗn hợp Fe x O y và Al hòa tan trong 100 ml dung dịch H 2 SO 4 1,8M, sinh ra 0,672 lít H 2 (đktc). Biết lượng axit đã lấy dư 20% so với lượng cần thiết để phản ứng. Fe x O y là: A. FeO B. Fe 3 O 4 C. Fe 2 O 3 D. Không tìm được Câu 27. Đốt cháy hoàn toàn 1 hiđrocacbon, thấy số mol nước > 1,5 lần số mol CO 2 . Hiđrocacbon là: A. C 2 H 4 B. C 3 H 8 C. CH 4 D. C 2 H 2 Câu 28. Hợp chất thơm C 7 H 8 O có số công thức cấu tạo là: A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 Câu 29. Để nhận biết các chất etanol, propenol, etilenglicol, phenol có thể dùng các cặp chất: A. Nước Br 2 và NaOH B. NaOH và Cu(OH) 2 C. KMnO 4 và Cu(OH) 2 D. Nước Br 2 và Cu(OH) 2 Câu 30. Chất 3-MCPD (3-monoclopropanđiol) thường lẫn trong nước tương và có thể gây ra bệnh ung thư. Chất này có công thức cấu tạo là: A. HOCH 2 CHClCH 2 OH B. HOCH 2 CHOHCH 2 Cl C. CH 3 CHClCH(OH) 2 D. CH 3 C(OH) 2 CH 2 Cl Câu 31. X là anđehit mạch hở. 1 thể tích hơi của X cộng được với tối đa 3 thể tích H 2 sinh ra rượu Y. Y tác dụng với Na dư được thể tích H 2 đúng bằng thể tích của X ban đầu (các thể tích đo ở cùng điều kiện). X có công thức tổng quát là: A. C n H 2n-3 CHO B. C n H 2n (CHO) 2 C. C n H 2n-1 CHO D. C n H 2n-2 (CHO) 2 Câu 32. Đốt cháy hoàn toàn 1V hơi chất A cần 1V oxi, thu được 1V CO 2 và 1V hơi H 2 O (các thể tích đo ở cùng điều kiện). A là: A. HCHO B. CH 3 OH C. HCOOH D. HCOOCH 3 Câu 33. Điều nào là đúng trong các điều sau? A. Các axit hữu cơ đều tan trong nước B. Các axit hữu cơ đều làm đỏ quỳ tím C. Không có axit hữu cơ nào ở thể rắn D. Axit fomic mạnh nhất trong dãy đồng đẳng Câu 34. Đốt cháy hoàn toàn 1V hơi của axit A mạch hở cần 0,5V oxi ở cùng điều kiện. A chỉ có thể là: A. CH 3 COOH B. HCOOH C. HOOC-COOH D. B hoặc C Câu 35. Trong các công thức sau, công thức nào có thể là este: C 2 H 4 O 2 (1); C 2 H 6 O 2 (2); C 3 H 4 O 2 (3); C 3 H 8 O 2 (3)? A. (1); (2) B. (2); (3) C. (2); (4) D. (1); (3) Câu 36. Khi đun hỗn hợp axit oxalic với 2 rượu là metanol và etanol (có H 2 SO 4 đặc) thì số este tối đa thu được là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 37. Điều nào là sai trong các điều sau? A. Anđehit hòa tan Cu(OH) 2 tạo thành kết tủa đỏ gạch B. Rượu đa chức (có nhóm –OH cạnh nhau) hòa tan Cu(OH) 2 tạo thành dung dịch màu xanh lam C. CH 3 COOH hòa tan Cu(OH) 2 tạo thành dung dịch màu xanh nhạt D. Phenol hòa tan Cu(OH) 2 tạo thành dung dịch màu xanh nhạt Câu 38. Cho Na dư vào một dung dịch cồn (C 2 H 5 OH + H 2 O), thấy khối lượng H 2 bay ra bằng 3% khối lượng cồn đã dùng. Dung dịch cồn có C% là: A. 75,57% B. 72,57% C. 70,57% D. 68,57% Câu 39. Có 2 axit A và B: +) Lấy 1 mol A trộn với 2 mol B rồi cho tác dụng với Na dư, được 2 mol H 2 +) Lấy 2 mol A trộn với 1 mol B rồi cho tác dụng với Na dư, được 2,5 mol H 2 . S ố nhóm chức trong A và B là: A. A đơn chức, B đơn chức B. A đơn chức, B hai chức C. A hai chức, B đơn chức D. A hai chức, B hai chức Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi đối tượng Mã đề thi: 001 Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ĐHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Trang 4/4 Câu 40. Hiđro hóa chất A (C 4 H 6 O) được rượu n-butilic. Số công thức cấu tạo có thể có của A là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 41. 3 chất sau có cùng khối lượng phân tử: C 2 H 5 OH, HCOOH, CH 3 OCH 3 Nhiệt độ sôi của chúng tăng dần theo thứ tự: A. HCOOH, CH 3 OCH 3 , C 2 H 5 OH B. CH 3 OCH 3 , C 2 H 5 OH, HCOOH C. CH 3 OCH 3 , HCOOH, C 2 H 5 OH D. C 2 H 5 OH, HCOOH, CH 3 OCH 3 Câu 42. Trong dãy biến hóa: C 2 H 6 → C 2 H 5 Cl → C 2 H 5 OH → CH 3 CHO → CH 3 COOH → CH 3 COOC 2 H 5 → C 2 H 5 OH Số phản ứng oxi hóa – khử là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 43. Đun hai rượu đơn chức với H 2 SO 4 đặc, 140 o C được hỗn hợp 3 ete. Lấy 0,72 gam một trong ba ete đem đốt cháy hoàn toàn thu được 1,76 gam CO 2 và 0,72 gam H 2 O. Hai rượu đó là: A. CH 3 OH và C 2 H 5 OH B. C 2 H 5 OH và C 3 H 7 OH C. C 2 H 5 OH và C 4 H 9 OH D. CH 3 OH và C 3 H 5 OH Câu 44. Oxi hóa hoàn toàn 2,24 lít (đktc) hỗn hợp X gồm hơi 2 rượu no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp được hỗn hợp Y gồm 2 anđehit. Cho Y tác dụng với Ag 2 O dư trong NH 3 được 34,56 gam Ag. Số mol mỗi rượu trong X là: A. 0,06 và 0,04 B. 0,05 và 0,05 C. 0,03 và 0,07 D. 0,02 và 0,08 Câu 45. Hiđro hóa 3 gam hỗn hợp X gồm 2 anđehit no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng được 3,16 gam hỗn hợp Y gồm 2 rượu và 2 anđehit dư. Hai anđehit đó là: A. HCHO và CH 3 CHO B. CH 3 CHO và C 2 H 5 CHO C. C 2 H 5 CHO và C 3 H 7 CHO D. C 3 H 7 CHO và C 4 H 9 CHO Câu 46. A là axit có khối lượng phân tử bé hơn 130 đvC. Trung hòa 26 gam A cần dung dịch chứa 0,25 mol Ba(OH) 2 . Cho A là: A. CH 3 COOH B. CH 2 (COOH) 2 C. HOOC – COOH D. C 2 H 5 COOH Câu 47. Oxi hóa 1,2 gam HCHO thành axit, sau một thời gian được hỗn hợp A. Cho A tác dụng với Ag 2 O dư trong NH 3 thấy sinh ra 10,8 gam Ag. Hiệu suất phản ứng oxi hóa HCHO là: A. 60% B. 65% C. 70% D. 75% Câu 48. Đốt cháy hoàn toàn 1,11 gam hỗn hợp 2 este đồng phân của nhau, đều tạo bởi axit no đơn chức và rượu no đơn chức. Sản phẩm cháy cho qua dung dịch Ca(OH) 2 , thấy sinh ra 4,5 gam kết tủa. Hai este đó là: A. HCOOC 2 H 5 và CH 3 COOCH 3 B. CH 3 COOC 2 H 5 và C 2 H 5 COOCH 3 C. HCOOC 3 H 7 và CH 3 COOC 2 H 5 D. HCOOC 3 H 7 và C 2 H 5 COOCH 3 Câu 49. Thủy phân hoàn toàn 10 gam một loại chất béo cần 1,2 gam NaOH. Từ 1 tấn chất béo trên đem nấu với NaOH thì lượng xà phòng nguyên chất thu được là: A. 1028 kg B. 1038 kg C. 1048 kg D. 1058 kg Câu 50. Trộn hơi hiđrocacbon A với lượng vừa đủ oxi để đốt cháy hết A trong một bình kín ở 120 o C . Bật tia lửa điện để đốt cháy A. Sau phản ứng, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thấy áp suất không thay đổi so với trước phản ứng. A có đặc điểm: A. Chỉ có thể là ankan B. Chỉ có thể là anken C. Phải có số nguyên tử H bằng 4 D. Phải có số nguyên tử C bằng 4 Cho: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Pb = 207 Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi đối tượng Mã đề thi: 001 Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ĐHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Trang 1/4 ĐỀ THI ĐẠI HỌC Môn thi: Hoá học - Không Phân ban Thời gian làm bài: 90 phút Số câu trắc nghiệm: 50 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1. Chọn phương án đúng, phản ứng không thuộc loại oxi hóa – khử là: A. Phản ứng thủy phân B. Phản ứng thế C. Phản ứng kết hợp D. Phản ứng phân hủy Câu 2. 3 dung dịch sau có cùng nồng độ mol/l: NaHCO 3 , NaOH, Na 2 CO 3 , pH của chúng tăng theo thứ tự: A. NaOH; NaHCO 3 ; Na 2 CO 3 B. NaOH; Na 2 CO 3 ; NaHCO 3 C. NaHCO 3 ; Na 2 CO 3 ; NaOH D. Na 2 CO 3 ; NaOH; NaHCO 3 Câu 3. Ba dung dịch sau có cùng nồng độ mol/l: H 2 SO 4 ; Na 2 SO 4 ; NaHSO 4 . pH của chúng tăng theo thứ tự: A. Na 2 SO 4 ; NaHSO 4 ; H 2 SO 4 B. Na 2 SO 4 ; H 2 SO 4 ; NaHSO 4 C. NaHSO 4 ; H 2 SO 4 ; Na 2 SO 4 D. H 2 SO 4 ; NaHSO 4 ; Na 2 SO 4 Câu 4. Điều nào là đúng trong các câu sau ? A. Khi điện phân dung dịch CuSO 4 thì pH của dung dịch tăng dần B. Khi điện phân dung dịch NaCl thì pH của dung dịch giảm dần C. Khi điện phân hỗn hợp dung dịch CuSO 4 + NaCl thì pH của dung dịch không đổi D. Khi điện phân dung dịch hỗn hợp HCl + NaCl thì pH của dung dịch tăng dần Câu 5. Khí vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là: A. NH 3 B. H 2 S C. CO 2 D. SO 2 Câu 6. Đốt cháy hỗn hợp lưu huỳnh và cacbon (thể tích không đáng kể) trong bình kín đựng oxi dư, sau đó đưa bình về nhiệt độ ban đầu thì áp suất trong bình so với trước khi đốt sẽ: A. tăng B. giảm C. không đổi D. có thể tăng hoặc giảm phụ thuộc lượng C, S Câu 7. Để nhận ra các khí CO 2 , SO 2 , H 2 S, NH 3 cần dùng các dung dịch: A. Nước brom và NaOH B. NaOH và Ca(OH) 2 C. Nước brom và Ca(OH) 2 D. KMnO 4 và NaOH Câu 8. Biết thứ tự dãy điện hóa: Fe 2+ /Fe < 2H + /H 2 < Cu 2+ /Cu < Fe 3+ /Fe 2+ Phản ứng nào là sai trong số các phản ứng sau đây? A. Fe + 2Fe 3+ → 3Fe 2+ B. Fe 2+ + 2H + → Fe 3+ + H 2 ↑ C. Fe + Cu 2+ → Fe 2+ + Cu D. Cu + 2Fe 3+ → Cu 2+ + 2Fe 2+ Câu 9. Cho hỗn hợp Fe + Cu tác dụng với dung dịch HNO 3 , phản ứng xong, thu được dung dịch A chỉ chứa một chất tan. Chất tan đó là: A. Fe(NO 3 ) 3 B. Cu(NO 3 ) 2 C. Fe(NO 3 ) 2 D. HNO 3 Câu 10. Điều nào là sai trong số các điều sau? A. Hỗn hợp Na 2 O + Al 2 O 3 có thể tan hết trong H 2 O B. Hỗn hợp Fe 2 O 3 + Cu có thể tan hết trong dung dịch HCl C. Hỗn hợp KNO 3 + Cu có thể tan hết trong dung dịch NaHSO 4 D. Hỗn hợp FeS + CuS có thể tan hết trong dung dịch HCl Câu 11. Hỗn hợp nào trong các hỗn hợp sau không được dùng làm thuốc nổ? A. KNO 3 + S + C B. KClO 3 + S + C C. KClO 3 + P D. KNO 3 + KClO 3 Mã đề: 001 Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi đối tượng Mã đề thi: 001 Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ĐHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Trang 2/4 Câu 12. Cho một miếng đất đèn vào nước dư được dung dịch A và khí B. Đốt cháy hoàn toàn khí B. Sản phẩm cháy cho rất từ từ qua dung dịch A. Hiện tượng nào quan sát được trong số các trường hợp sau? A. Sau phản ứng thấy có kết tủa B. Không có kết tủa nào tạo ra C. Kết tủa sinh ra, sau đó bị hòa tan hết D. Kết tủa sinh ra, sau đó bị hòa tan một phần Câu 13. Bột Al hòa tan được trong dung dịch nào sau đây? A. NaHSO 4 B. Na 2 CO 3 C. NH 4 Cl D. cả 3 dung dịch trên Câu 14. Có phản ứng: X + HNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + NO ↑ + H 2 O Số chất X có thể thực hiện phản ứng trên là: A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 Câu 15. Trong sơ đồ: Cu + X → A + B Fe + A → B + Cu Fe + X → B B + Cl 2 → X Thì X, A, B lần lượt là: A. FeCl 3 ; FeCl 2 ; CuCl 2 B. FeCl 3 ; CuCl 2 ; FeCl 2 C. AgNO 3 ; Fe(NO 3 ) 2 ; HNO 3 D. HNO 3 ; Fe(NO 3 ) 2 ; Fe(NO 3 ) 3 Câu 16. Nhúng thanh kim loại R chưa biết hóa trị vào dung dịch chứa 0,03 mol CuSO 4 . Phản ứng xong, nhấc thanh R ra, thấy khối lượng tăng 1,38 gam. R là: A. Mg (24) B. Al (27) C. Fe (56) D. Zn (65) Câu 17. Hòa tan 1,17 gam NaCl vào nước rồi đem điện phân có màng ngăn, thu được 500 ml dung dịch có pH = 12. Cho Na = 23; Cl = 35,5. Hiệu suất điện phân là: A. 15% B. 25% C. 35% D. 45% Câu 18. Điện phân dung dịch muối nitrat của kim loại R chưa biết hóa trị, thấy ở catot tách ra 5,4 gam kim loại, ở anot thoát ra 0,28 lít khí (đktc). Kim loại R là: A. Fe (56) B. Cu (64) C. Ag (108) D. Pb (207) Câu 19. Hỗn hợp X gồm N 2 và H 2 có đvC 7,2M = . Sau khi tiến hành phản ứng tổng hợp NH 3 , được hỗn hợp Y có đvC 8M = . Hiệu suất phản ứng tổng hợp là: A. 10% B. 15% C. 20% D. 25% Câu 20. Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp gồm x mol AgNO 3 và y mol Cu(NO 3 ) 2 được hỗn hợp khí có đvC. 5,24M = Tỉ số x/y là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 21. Nhiệt phân hoàn toàn 4,7 gam một muối nitrat của kim loại M có hóa trị không đổi, được 2 gam chất rắn A và hỗn hợp khí B. Kim loại M là: A. K (39) B. Cu (64) C. Ag (108) D. Pb (207) Câu 22. 0,92 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm có cùng số mol tan hết trong nước tạo ra 0,02 mol H 2 . Cho Li = 7; Na = 23; K = 39; Rb = 85. Hai kim loại kiềm đó là: A. Li, Na B. Na, K C. Li, K D. Li, Rb Câu 23. Nung hỗn hợp A gồm CaCO 3 và CaSO 3 tới phản ứng hoàn toàn được chất rắn B có khối lượng bằng 50,4% khối lượng của hỗn hợp A. Chất rắn A có % khối lượng hai chất lần lượt là: A. 40% và 60% B. 30% và 70% C. 25% và 75% D. 20% và 80% Câu 24. Cho a mol AlCl 3 tác dụng với dung dịch chứa b mol NaOH. Tỉ số a/b để sau phản ứng có kết tủa là: A. 1/3 B. 1/4 C. > 1/4 D. < 1/4 Câu 25. Số đồng phân tối đa tương ứng với hiđrocacbon có công thức C 4 H 8 là: A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi đối tượng Mã đề thi: 001 Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ĐHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Trang 3/4 Câu 26. 6,94 gam hỗn hợp Fe x O y và Al hòa tan trong 100 ml dung dịch H 2 SO 4 1,8M, sinh ra 0,672 lít H 2 (đktc). Biết lượng axit đã lấy dư 20% so với lượng cần thiết để phản ứng. Fe x O y là: A. FeO B. Fe 3 O 4 C. Fe 2 O 3 D. Không tìm được Câu 27. Đốt cháy hoàn toàn 1 hiđrocacbon, thấy số mol nước > 1,5 lần số mol CO 2 . Hiđrocacbon là: A. C 2 H 4 B. C 3 H 8 C. CH 4 D. C 2 H 2 Câu 28. Hợp chất thơm C 7 H 8 O có số công thức cấu tạo là: A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 Câu 29. Để nhận biết các chất etanol, propenol, etilenglicol, phenol có thể dùng các cặp chất: A. Nước Br 2 và NaOH B. NaOH và Cu(OH) 2 C. KMnO 4 và Cu(OH) 2 D. Nước Br 2 và Cu(OH) 2 Câu 30. Chất 3-MCPD (3-monoclopropanđiol) thường lẫn trong nước tương và có thể gây ra bệnh ung thư. Chất này có công thức cấu tạo là: A. HOCH 2 CHClCH 2 OH B. HOCH 2 CHOHCH 2 Cl C. CH 3 CHClCH(OH) 2 D. CH 3 C(OH) 2 CH 2 Cl Câu 31. X là anđehit mạch hở. 1 thể tích hơi của X cộng được với tối đa 3 thể tích H 2 sinh ra rượu Y. Y tác dụng với Na dư được thể tích H 2 đúng bằng thể tích của X ban đầu (các thể tích đo ở cùng điều kiện). X có công thức tổng quát là: A. C n H 2n-3 CHO B. C n H 2n (CHO) 2 C. C n H 2n-1 CHO D. C n H 2n-2 (CHO) 2 Câu 32. Đốt cháy hoàn toàn 1V hơi chất A cần 1V oxi, thu được 1V CO 2 và 1V hơi H 2 O (các thể tích đo ở cùng điều kiện). A là: A. HCHO B. CH 3 OH C. HCOOH D. HCOOCH 3 Câu 33. Điều nào là đúng trong các điều sau? A. Các axit hữu cơ đều tan trong nước B. Các axit hữu cơ đều làm đỏ quỳ tím C. Không có axit hữu cơ nào ở thể rắn D. Axit fomic mạnh nhất trong dãy đồng đẳng Câu 34. Đốt cháy hoàn toàn 1V hơi của axit A mạch hở cần 0,5V oxi ở cùng điều kiện. A chỉ có thể là: A. CH 3 COOH B. HCOOH C. HOOC-COOH D. B hoặc C Câu 35. Trong các công thức sau, công thức nào có thể là este: C 2 H 4 O 2 (1); C 2 H 6 O 2 (2); C 3 H 4 O 2 (3); C 3 H 8 O 2 (3)? A. (1); (2) B. (2); (3) C. (2); (4) D. (1); (3) Câu 36. Khi đun hỗn hợp axit oxalic với 2 rượu là metanol và etanol (có H 2 SO 4 đặc) thì số este tối đa thu được là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 37. Điều nào là sai trong các điều sau? A. Anđehit hòa tan Cu(OH) 2 tạo thành kết tủa đỏ gạch B. Rượu đa chức (có nhóm –OH cạnh nhau) hòa tan Cu(OH) 2 tạo thành dung dịch màu xanh lam C. CH 3 COOH hòa tan Cu(OH) 2 tạo thành dung dịch màu xanh nhạt D. Phenol hòa tan Cu(OH) 2 tạo thành dung dịch màu xanh nhạt Câu 38. Cho Na dư vào một dung dịch cồn (C 2 H 5 OH + H 2 O), thấy khối lượng H 2 bay ra bằng 3% khối lượng cồn đã dùng. Dung dịch cồn có C% là: A. 75,57% B. 72,57% C. 70,57% D. 68,57% Câu 39. Có 2 axit A và B: +) Lấy 1 mol A trộn với 2 mol B rồi cho tác dụng với Na dư, được 2 mol H 2 +) Lấy 2 mol A trộn với 1 mol B rồi cho tác dụng với Na dư, được 2,5 mol H 2 . S ố nhóm chức trong A và B là: A. A đơn chức, B đơn chức B. A đơn chức, B hai chức C. A hai chức, B đơn chức D. A hai chức, B hai chức Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi đối tượng Mã đề thi: 001 Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ĐHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Trang 4/4 Câu 40. Hiđro hóa chất A (C 4 H 6 O) được rượu n-butilic. Số công thức cấu tạo có thể có của A là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 41. 3 chất sau có cùng khối lượng phân tử: C 2 H 5 OH, HCOOH, CH 3 OCH 3 Nhiệt độ sôi của chúng tăng dần theo thứ tự: A. HCOOH, CH 3 OCH 3 , C 2 H 5 OH B. CH 3 OCH 3 , C 2 H 5 OH, HCOOH C. CH 3 OCH 3 , HCOOH, C 2 H 5 OH D. C 2 H 5 OH, HCOOH, CH 3 OCH 3 Câu 42. Trong dãy biến hóa: C 2 H 6 → C 2 H 5 Cl → C 2 H 5 OH → CH 3 CHO → CH 3 COOH → CH 3 COOC 2 H 5 → C 2 H 5 OH Số phản ứng oxi hóa – khử là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 43. Đun hai rượu đơn chức với H 2 SO 4 đặc, 140 o C được hỗn hợp 3 ete. Lấy 0,72 gam một trong ba ete đem đốt cháy hoàn toàn thu được 1,76 gam CO 2 và 0,72 gam H 2 O. Hai rượu đó là: A. CH 3 OH và C 2 H 5 OH B. C 2 H 5 OH và C 3 H 7 OH C. C 2 H 5 OH và C 4 H 9 OH D. CH 3 OH và C 3 H 5 OH Câu 44. Oxi hóa hoàn toàn 2,24 lít (đktc) hỗn hợp X gồm hơi 2 rượu no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp được hỗn hợp Y gồm 2 anđehit. Cho Y tác dụng với Ag 2 O dư trong NH 3 được 34,56 gam Ag. Số mol mỗi rượu trong X là: A. 0,06 và 0,04 B. 0,05 và 0,05 C. 0,03 và 0,07 D. 0,02 và 0,08 Câu 45. Hiđro hóa 3 gam hỗn hợp X gồm 2 anđehit no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng được 3,16 gam hỗn hợp Y gồm 2 rượu và 2 anđehit dư. Hai anđehit đó là: A. HCHO và CH 3 CHO B. CH 3 CHO và C 2 H 5 CHO C. C 2 H 5 CHO và C 3 H 7 CHO D. C 3 H 7 CHO và C 4 H 9 CHO Câu 46. A là axit có khối lượng phân tử bé hơn 130 đvC. Trung hòa 26 gam A cần dung dịch chứa 0,25 mol Ba(OH) 2 . Cho A là: A. CH 3 COOH B. CH 2 (COOH) 2 C. HOOC – COOH D. C 2 H 5 COOH Câu 47. Oxi hóa 1,2 gam HCHO thành axit, sau một thời gian được hỗn hợp A. Cho A tác dụng với Ag 2 O dư trong NH 3 thấy sinh ra 10,8 gam Ag. Hiệu suất phản ứng oxi hóa HCHO là: A. 60% B. 65% C. 70% D. 75% Câu 48. Đốt cháy hoàn toàn 1,11 gam hỗn hợp 2 este đồng phân của nhau, đều tạo bởi axit no đơn chức và rượu no đơn chức. Sản phẩm cháy cho qua dung dịch Ca(OH) 2 , thấy sinh ra 4,5 gam kết tủa. Hai este đó là: A. HCOOC 2 H 5 và CH 3 COOCH 3 B. CH 3 COOC 2 H 5 và C 2 H 5 COOCH 3 C. HCOOC 3 H 7 và CH 3 COOC 2 H 5 D. HCOOC 3 H 7 và C 2 H 5 COOCH 3 Câu 49. Thủy phân hoàn toàn 10 gam một loại chất béo cần 1,2 gam NaOH. Từ 1 tấn chất béo trên đem nấu với NaOH thì lượng xà phòng nguyên chất thu được là: A. 1028 kg B. 1038 kg C. 1048 kg D. 1058 kg Câu 50. Trộn hơi hiđrocacbon A với lượng vừa đủ oxi để đốt cháy hết A trong một bình kín ở 120 o C . Bật tia lửa điện để đốt cháy A. Sau phản ứng, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thấy áp suất không thay đổi so với trước phản ứng. A có đặc điểm: A. Chỉ có thể là ankan B. Chỉ có thể là anken C. Phải có số nguyên tử H bằng 4 D. Phải có số nguyên tử C bằng 4 Cho: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Pb = 207 Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi đối tượng Mã đề thi: 001 Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ĐHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Trang 5/4 ĐÁP ÁN 1A 11D 21B 31D 41B 2C 12C 22C 32A 42B 3D 13D 23A 33D 43D 4D 14A 24C 34D 44A 5D 15B 25A 35D 45A 6C 16B 26C 36D 46B 7C 17B 27C 37D 47D 8B 18C 28B 38A 48A 9C 19D 29D 39C 49A 10D 20A 30B 40D 50C Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi đối tượng Mã đề thi: 002 Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ĐHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com - 1/5 - ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC Môn thi: Hoá học - Không Phân ban Thời gian làm bài: 90 phút Số câu trắc nghiệm: 50 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1. Khi nói về số khối, điều khẳng định nào sau đây luôn đúng ? A. Trong nguyên tử, số khối bằng tổng khối lượng các hạt proton và nơtron B. Trong nguyên tử, số khối bằng tổng số hạt proton và nơtron C. Trong nguyên tử, số khối bằng nguyên tử khối D. Trong nguyên tử, số khối bằng tổng số các hạt proton, nơtron và electron Câu 2. Hai nguyên tố X và Y đứng kế tiếp nhau trong một chu kì có tổng số proton trong hai hạt nhân nguyên tử là 25. X và Y thuộc chu kì và nhóm nào sau đây trong bảng HTTH ? A. Chu kì 2, các nhóm IA và IIA B. Chu kì 3, các nhóm IA và IIA C. Chu kì 2, các nhóm IIA và IIIA D. Chu kì 3 và các nhóm IIA và IIIA Câu 3. Fe có thể được dùng làm chất xúc tác cho phản ứng điều chế NH 3 từ N 2 và H 2 theo phản ứng sau: N 2 + 3H 2 2NH 3 Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về vai trò của Fe trong phản ứng: A. Làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận B. Làm tăng nồng độ các chất trong phản ứng C. Làm tăng tốc độ phản ứng D. Làm tăng hằng số cân bằng của phản ứng Câu 4. Cho cân bằng: 2NO 2 (màu nâu) N 2 O 4 (không màu) ∆H = -58,04 0 C Nhúng bình đựng hỗn hợp NO 2 và N 2 O 4 vào nước đá thì: A. Hỗn hợp vẫn giữ nguyên màu như ban đầu B. Màu nâu đậm dần C. Màu nâu nhạt dần D. Hỗn hợp chuyển sang màu xanh Câu 5. Có 4 dung dịch đều có nồng độ bằng nhau: HCl có pH = a; H 2 SO 4 có pH = b; NH 4 Cl có pH = c và NaOH có pH = d. Kết quả nào sau đây là đúng ? A. d < c < a < b B. a < b < c < d C. c < a < d < b D. b < a < c < d Câu 6. Dung dịch X chứa hỗn hợp KOH và Ba(OH) 2 có nồng độ tương ứng là 0,2M và 0,1M. Dung dịch Y chứa hỗn hợp H 2 SO 4 và HCl có nồng độ lần lượt là 0,25M và 0,75M. Thể tích dung dịch X cần để trung hòa vừa đủ 40 ml dung dịch Y là: A. 0,063 lít B. 0,125 lít C. 0,15 lít D. 0,25 lít Câu 7. Người ta điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằng cách nào sau đây? A. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng B. Điện phân nước C. Điện phân dung dịch NaOH D. Nhiệt phân KClO 3 với xúc tác MnO 2 Câu 8. Cho dung dịch NaOH dư tác dụng với dung dịch AlCl 3 thu được dung dịch X. Trong X có những chất nào sau đây ? A. NaAlO 2 + NaCl B. NaAlO 2 + NaCl + AlCl 3 C. NaAlO 2 + NaCl + NaOH + H 2 O D. NaAlO 2 + NaOH Câu 9. Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm AgNO 3 , Cu(NO 3 ) 2 và Fe(NO 3 ) 3 (với điện cực trơ). Các kim loại lần lượt xuất hiện tại catot theo thứ tự: A. Ag – Cu – Fe B. Fe – Ag – Cu C. Fe – Cu – Ag D. Cu – Ag – Fe Câu 10. Cho hỗn hợp bột X gồm 3 kim loại: Fe, Cu, Ag. Để tách nhanh Ag ra khỏi X mà không làm thay đổi khối lượng có thể dùng hóa chất nào sau đây? A. Dung dịch AgNO 3 dư B. Dung dịch HCl đặc C. Dung dịch FeCl 3 dư D. Dung dịch HNO 3 dư Mã đề: 002 [...]... Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Ba = 137; Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Phone: 0976053496 Trang 5/5 Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ĐHSP E-mail: thanh.lepham@gmail.com Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi đối tượng Mã đề thi: 004 ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC Môn thi: Hoá học - Không Phân ban Mã đề: 004 Thời gian làm bài: 90 phút Số câu trắc nghiệm: 50 Họ, tên thí sinh: Số báo danh:… Câu 1 Dãy sắp xếp... chất lượng cao Hóa Học – ĐHSP E-mail: thanh.lepham@gmail.com Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi đối tượng Mã đề thi: 002 ĐỀ THI ĐẠI HỌC Môn thi: Hoá học - Không Phân ban Mã đề: 002 Thời gian làm bài: 90 phút Số câu trắc nghiệm: 50 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1 Khi nói về số khối, điều khẳng định nào sau đây luôn đúng ? A Trong nguyên tử, số khối bằng tổng khối lượng các hạt proton... 137; Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Phone: 0976053496 Trang 5/5 Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ĐHSP E-mail: thanh.lepham@gmail.com Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi đối tượng Mã đề thi: 003 ĐỀ THI ĐẠI HỌC Môn thi: Hoá học - Không Phân ban Thời gian làm bài: 90 phút Số câu trắc nghiệm: 50 Họ, tên thí sinh: Mã đề: 003 Số báo danh: Câu 1 Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử... = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108 Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Phone: 0976053496 Trang 5/5 Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ĐHSP E-mail: thanh.lepham@gmail.com Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi đối tượng Mã đề thi: 004 ĐỀ THI ĐẠI HỌC Môn thi: Hoá học - Không Phân ban Mã đề: 004 Thời gian làm bài: 90 phút Số câu trắc nghiệm: 50 Họ, tên thí sinh: Số báo danh:… Câu 1 Dãy sắp xếp... Phone: 0976053496 - 6/5 - Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ĐHSP E-mail: thanh.lepham@gmail.com Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi đối tượng Mã đề thi: 003 ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC Môn thi: Hoá học - Không Phân ban Thời gian làm bài: 90 phút Số câu trắc nghiệm: 50 Họ, tên thí sinh: Mã đề: 003 Số báo danh: Câu 1 Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử kim loại A và B là 142, trong... cao Hóa Học – ĐHSP E-mail: thanh.lepham@gmail.com Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi đối tượng Mã đề thi: 002 ĐÁP ÁN 1B 11 21 31 41 2D 12 22 32 42 3C 13 23 33 43 4C 14 24 34 44 5 15 25 35 45 6 16 26 36 46 7 17 27 37 47 8 18 28 38 48 9 19 29 39 49 10 20 30 40 50 Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Phone: 0976053496 - 6/5 - Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ĐHSP E-mail: thanh.lepham@gmail.com Nhận gia sư môn Hóa. .. phản ứng hóa học sau: Fe(NO3)2 + AgNO3  → Fe(NO3)3 + Ag Chỉ ra phát biểu đúng ? A Fe2+ có tính khử mạnh hơn Ag B Fe3+ có tính oxi hóa mạnh hơn Ag+ C Fe2+ có tính oxi hóa mạnh hơn Fe3+ D Ag+ có tính khử yếu hơn Fe2+ Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Phone: 0976053496 Trang 1/5 Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ĐHSP E-mail: thanh.lepham@gmail.com Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi đối tượng Mã đề thi: 004... duy nhất và dung dịch B chỉ gồm các muối Khối lượng muối khan trong dung dịch B là a gam Đem cô cạn dung dịch B thu được b gam muối khan So sánh a và b: A a > b B a < b C a = b D Chưa xác định được Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Phone: 0976053496 Trang 2/5 Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ĐHSP E-mail: thanh.lepham@gmail.com Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi đối tượng Mã đề thi: 003 Câu 21 Hòa tan hỗn hợp... duy nhất và dung dịch B chỉ gồm các muối Khối lượng muối khan trong dung dịch B là a gam Đem cô cạn dung dịch B thu được b gam muối khan So sánh a và b: A a > b B a < b C a = b D Chưa xác định được Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Phone: 0976053496 Trang 2/5 Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ĐHSP E-mail: thanh.lepham@gmail.com Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi đối tượng Mã đề thi: 003 Câu 21 Hòa tan hỗn hợp... gam B 12 gam C 18 gam D 27 gam Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Phone: 0976053496 - 4/5 - Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ĐHSP E-mail: thanh.lepham@gmail.com Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi đối tượng Mã đề thi: 002 Câu 44 Tách nước hoàn toàn từ hỗn hợp X gồm 2 ancol A và B ta được hỗn hợp Y gồm các olefin Nếu đốt cháy hoàn toàn X thì thu được 1,76 gam CO2 Khi đốt cháy hoàn toàn Y thì tổng khối lượng nước . 1/4 ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC Môn thi: Hoá học - Không Phân ban Thời gian làm bài: 90 phút Số câu trắc nghiệm: 50 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1. Chọn phương án đúng, phản. môn Hóa Học cho mọi đối tượng Mã đề thi: 001 Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ĐHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Trang 5/4 ĐÁP ÁN. môn Hóa Học cho mọi đối tượng Mã đề thi: 002 Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ĐHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com - 1/5 - ĐÁP ÁN
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập các đề thi thử đại học môn hóa kèm đáp án (đầy đủ các dạng) (137 trang), Tuyển tập các đề thi thử đại học môn hóa kèm đáp án (đầy đủ các dạng) (137 trang), Tuyển tập các đề thi thử đại học môn hóa kèm đáp án (đầy đủ các dạng) (137 trang)

Từ khóa liên quan