Đề cương ôn thi học sinh giỏi và luyện thi đại học môn hóa 12 đầy đủ (100 trang)

100 985 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/03/2015, 06:59

Trường THPT Nguyễn Du Chuyên đề ôn thi học sinh giỏi hóa 12 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN HOÁ 12 NĂM HỌC 2012-2013 A. KẾ HOẠCH ÔN THI Tuần 1. Ôn tập cấu tạo nguyên tử- bảng tuần hoàn- liên kết hoá học Tuần 2. Ôn tập các phản ứng trong hoá vô cơ. Tuần 3. Ôn tập các dạng bài tập về lí thuyết phản ứng trong hoá vô cơ. Tuần 4. Ôn tập các dạng bài tập về lí thuyết phản ứng trong hoá vô cơ(tiếp) Tuần 5. Ôn tập một số dạng bài toán vô cơ: phản ứng của một số chất oxh mạnh: HNO 3 , H 2 SO 4 đặc. Tuần 6. Ôn tập một số dạng bài toán vô cơ: kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm, bài toán điện phân. Tuần 7. Ôn tập các phản ứng trong hoá hữu cơ Tuần 8. Các dạng bài tập về lí thuyết phản ứng trong hoá hữu cơ. Tuần 9,10,11.Bài tập về các hợp chất hữu cơ: hiđrocacbon, ancol, phenol, ax cacboxylic, este, cacbohiđrat,amin, aminoax, peptit. Tuần 12,13,14. Hướng dẫn học sinh làm bài tập trắc nghiệm và luyện một số đề thi trắc nghiệm. Tuần 15. Hướng dẫn học sinh làm bài thi tự luận và luyện đề tổng hợp. B. NỘI DUNG Giáo viên : Phạm Thị Thùy Dương Trường THPT Nguyễn Du Chuyên đề ôn thi học sinh giỏi hóa 12 Tuần 1.Ôn tập cấu tạo nguyên tử- bảng tuần hoàn- liên kết hoá học I. Tóm tắt lí thuyết II. Bài tập vận dụng Chuyên đề cấu tạo nguyên tử- bảng tuần hoàn –liên kết hóa học Bài 1. Hợp chất A có công thức là MX x , trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. M là kim loại, X là phi kim ở chu kỳ 3. Biết trong hạt nhân nguyên tử của M có: n – p = 4, của X có n’ = p’ (trong đó n, n’, p, p’ là số nơtron và proton). Tổng số proton trong MX x là 58. 1. Xác định MX x ? 2. Hoà tan 1,2 gam A hoàn toàn vừa đủ trong dung dịch HNO 3 0,36M thì thu được V lít khí màu nâu đỏ (đktc) và dung dịch B làm quỳ tím hoá đỏ. Hãy xác định giá trị V và thể tích dung dịch HNO 3 cần dùng. Bài 2. Hợp chất A có công thức là MX x , trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. M là kim loại, X là phi kim ở chu kỳ 3. Biết trong hạt nhân nguyên tử của M có: n – p = 4, của X có n’ = p’ (trong đó n, n’, p, p’ là số nơtron và proton). Tổng số proton trong MX x là 58. 1. Xác định MX x ? 2. Hoà tan 1,2 gam A hoàn toàn vừa đủ trong dung dịch HNO 3 0,36M thì thu được V lít khí màu nâu đỏ (đktc) và dung dịch B làm quỳ tím hoá đỏ. Hãy xác định giá trị V và thể tích dung dịch HNO 3 cần dùng. 1. Xác định MX x ? - Trong M có: n – p =4 ⇒ n = p + 4 - Trong X có: n’ = p’ - Do electron có khối lượng không đáng kể nên: M = 2p + 4 (1) X = x.2p’ (2) 2p 4 46,67 7 (1),(2) 7p'x 8p 16 (3) x.2p ' 53,33 8 + ⇒ = = ⇒ − = - Theo đề bài: p’x + p = 58 (4) - Giải (3), (4) ⇒ p’x = 32, p = 26, n = 30 p = 26 nên M là Fe. - Do x thuộc số nguyên dương: Biện luận: x 1 2 3 4 . . . p’ 32 16 10,7 8 Kết luận Loại Nhận Loại Loại X = 2, p’ = 16 nên X là S. Vậy công thức của A là FeS 2 2. Hãy xác định giá trị V và thể tích dung dịch HNO 3 cần dùng: Phương trình phản ứng: FeS 2 + 18HNO 3 → Fe(NO 3 ) 3 + 15NO 2 + 2H 2 SO 4 + 7H 2 O 0,01(mol) → 0,18 → 0,15 A 1,2 n 0,01(mol) 120 = = V = 0,15.22,4 = 3,36(mol) 3 HNO 0,18 V 0,5(lít) 0,36 = = Giáo viên : Phạm Thị Thùy Dương Trường THPT Nguyễn Du Chuyên đề ôn thi học sinh giỏi hóa 12 Bài 3.X và Y là các nguyên tố thuộc nhóm A, đều tạo hợp chất với hiđro có dạng RH (R là kí hiệu của nguyên tố X hoặc Y). Gọi A và B lần lượt là hiđroxit ứng với hóa trị cao nhất của X và Y. Trong B, Y chiếm 35,323% khối lượng. Trung hòa hoàn toàn 50 gam dung dịch A 16,8% cần 150 ml dung dịch B 1M. Xác định các nguyên tố X và Y. Hợp chất với hiđro có dạng RH nên Y có thể thuộc nhóm IA hoặc VIIA. Trường hợp 1 : Nếu Y thuộc nhóm IA thì B có dạng YOH Ta có : 284,9Y 677,64 323,35 17 Y =⇒= (loại do không có nghiệm thích hợp) Trường hợp 2 : Y thuộc nhóm VIIA thì B có dạng HYO 4 Ta có : 5,35Y 677,64 323,35 65 Y =⇒= , vậy Y là nguyên tố clo (Cl). B (HClO 4 ) là một axit, nên A là một bazơ dạng XOH gam4,8gam50 100 8,16 m A =×= XOH + HClO 4 → XClO 4 + H 2 O ⇒ mol15,0L/mol1L15,0nn 4 HClOA =×== ⇒ mol15,0 gam4,8 mol/gam17M X =+ ⇒ M X = 39 gam/mol, vậy X là nguyên tố kali (K). Giáo viên : Phạm Thị Thùy Dương Trường THPT Nguyễn Du Chuyên đề ôn thi học sinh giỏi hóa 12 Tuần 2,3. Ôn tập các dạng bài tập về lí thuyết phản ứng trong hoá vô cơ. Bài 1. Chỉ dùng thêm phenolphtalein. Hãy phân biệt các dung dịch đựng riêng biệt sau: NaCl, NaHSO 4 , CaCl 2 , AlCl 3 , FeCl 3 , Na 2 CO 3 . (Viết phản ứng xảy ra ở dạng ion) Bài 2. Nêu hiện tượng xảy ra và viết các phương trình phản ứng (nếu có) khi: a) Cho Fe 3 O 4 tác dụng với dung dịch HI dư. b) Cho kim loại Al vào dung dịch hỗn hợp gồm KNO 3 và KOH. c) Cho dung dịch H 2 SO 4 loãng vào dung dịch Fe(NO 3 ) 2 . d) Cho muối natri axetat vào dung dịch K 2 Cr 2 O 7 . Bài 3. Cân bằng phản ứng oxi hoá- khử sau theo phương pháp thăng bằng electron: a.Fe x S y + 3 NO − + H + → 3 Fe + + 2 4 SO − + NO + H 2 O b. FeCl 2 + KMnO 4 + KHSO 4 → c. AlCl 3 + KMnO 4 + KHSO 4 → d. FeCO 3 + KMnO 4 + KHSO 4 → Giáo viên : Phạm Thị Thùy Dương Trường THPT Nguyễn Du Chuyên đề ôn thi học sinh giỏi hóa 12 e . 3 2 3 2 4 3 2 2 FeCO + FeS + HNO Fe (SO ) + CO + NO + H O→ . g.Cu 2 FeS x + O 2 Cu 2 O + Fe 3 O 4 +…. h. CH 3 -C 6 H 4 - C 2 H 5 + KMnO 4 + H 2 SO 4 → Bài 4. Viết phương trình phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau: (1) Dẫn khí O 3 vào dung dịch KI. (2) Dẫn khí H 2 S vào dung dịch FeCl 3 . (3) Trộn dung dịch KI với dung dịch FeBr 3 . (4) Dẫn khí Cl 2 vào dung dịch NaOH. (5) Dẫn khí SO 2 vào dung dịch KMnO 4 . (6) Dẫn khí F 2 vào nước nóng. (7) Trộn dung dịch FeCl 2 với dung dịch AgNO 3 dư.(8) Dẫn khí SO 2 và dung dịch H 2 S. (9) Dẫn khí CO 2 và dung dịch NaAlO 2 ( Na[Al(OH) 4 ). (10) Cho dung dịch AlCl 3 vào dung dịch Na 2 CO 3 (11) Hoà tan hoàn toàn Fe 2 O 3 trong dung dịch HI (12) Sục khí CO 2 vào dung dịch BaCl 2 (13) Cho dung dịch NH 3 dư vào dung dịch FeCl 3 (14) Nhỏ dung dịch NaHSO 4 vào dung dịch Ba(HCO 3 ) 2 (15) Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Cu, Fe 2 O 3 trong dung dịch gồm NaNO 3 và KHSO 4 . (16) Nhiệt phân các chất sau: NH 4 NO 3 , NH 4 NO 2 , Fe(NO 3 ) 2 , hỗn hợp FeCO 3 và AgNO 3 (tỉ lệ mol 1: 3), K 2 Cr 2 O 7 , KMnO 4 , KClO 3 . (17) Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn. Bài 5. a) Hoàn thành các phương trình phản ứng sau: MnO 2 + HCl → Khí A; FeS + HCl → Khí B Na 2 SO 3 + HCl → Khí C; NH 4 HCO 3 + NaOH → Khí D b) Cho khí A tác dụng với khí D; cho khí B tác dụng với khí C; cho khí B tác dụng với khí A trong nước. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Bài 6. Cho các dung dịch riêng biệt mất nhãn sau: Na 2 SO 4 , AlCl 3 , FeSO 4 , NaHSO 4 , FeCl 3 . Chỉ dùng dung dịch K 2 S để nhận biết các dung dịch trên ngay ở lần thử đầu tiên. Viết các phương trình hoá học minh họa. Bài 7. a) Hoàn thành các phương trình phản ứng sau: KMnO 4 + HCl Khí A FeS + HCl Khí B Na 2 SO 3 + H 2 SO 4 Khí C NaCl + H 2 O dd D(điện phân màng ngăn) b) Cho khí A tác dụng với dung dịch D, khí B tác dụng với khí C. Cho khí C tác dụng với dung dịch D với tỉ lệ mol 1:1. Viết phương trình phản ứng xảy ra. Bài 8: Hợp chất A có dạng M 3 X 2 . Khi cho A vào nước, thu được kết tủa trắng B và khí C là một chất độc. Kết tủa B tan được trong dung dịch NaOH và dung dịch NH 3 . Đốt cháy hoàn toàn khí C rồi cho sản phẩm vào nước dư, thu được dung dịch axit D. Cho D từ từ vào dung dịch KOH, phản ứng xong thu được dung dịch E chứa 2 muối. Dung dịch E phản ứng với dung dịch AgNO 3 cho kết tủa màu vàng F tan trong axit mạnh. 1/ Lập luận để chọn công thức hóa học đúng cho chất A. Viết các phương trình phản ứng xảy ra theo thứ tự từ A đến F. Biết M và X đều là những đơn chất phổ biến. Bài 9: Viết phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm sau: 1/ Cho từ từ dung dịch AlCl 3 vào dung dịch NaOH cho đến dư 2/ Cho dung dịch FeCl 3 lần lượt tác dung với Na 2 CO 3 ; HI; H 2 S; K 2 S. 3/ Cho As 2 S 3 tác dụng với HNO 3 đặc nóng. 4/ Cho NH 4 Cl tác dụng với dung dịch NaAlO 2 ; phenol tác dụng với natri cacbonat Bài 10. Hãy nhận biết các lọ mất nhãn chứa các dung dịch sau : Na 2 CO 3 , Na 2 CO 3 , Na 2 SO 4 , NaHCO 3 , Ba(HCO 3 ) 2 , Pb(NO 3 ) 2 . Bài 11. Có các muối A,B,C ứng với các gốc axit khác nhau, cho biết : A + dung dịch HCl → có khí thoát ra Giáo viên : Phạm Thị Thùy Dương Trường THPT Nguyễn Du Chuyên đề ôn thi học sinh giỏi hóa 12 A + dung dịch NaOH → có khí thoát ra B + dung dịch HCl → có khí thoát ra B + dung dịch NaOH → có kết tủa. Ở dạng dung dịch C + A → có khí thoát ra Ở dạng dung dịch C + B → có kết tủa và khí thoát ra Xác định công thức phân tử của 3 muối, viết phương trình phản ứng. Bài 12. Trong phòng thí nghiệm, bộ dụng cụ vẽ dưới đây có thể dùng để điều chế những chất khí nào trong số các khí sau: Cl 2 , O 2 , NO, NH 3 , SO 2 , CO 2 , H 2 , C 2 H 4 , giải thích. Mỗi khí điều chế được, hãy chọn một cặp chất A và B thích hợp và viết phản ứng điều chế chất khí đó? Bài 13. Xác định các chất A, B, C và hoàn thành 3 phản ứng sau: NaBr + H 2 SO 4 (đặc) 0 t → Khí A + (1) NaI + H 2 SO 4 (đặc) 0 t → Khí B + (2) A + B → C (rắn) + (3) Bài 14.Sục khí A vào dung dịch chứa chất B ta được rắn C màu vàng và dung dịch D. Khí X có màu vàng lục tác dụng với khí A tạo ra C và F. Nếu X tác dụng với khí A trong nước tạo ra Y và F, rồi thêm BaCl 2 vào dung dịch thì có kết tủa trắng. A tác dụng với dung dịch chất G là muối nitrat kim loại tạo ra kết tủa H màu đen. Đốt cháy H bởi oxi ta được chất lỏng I màu trắng bạc. Xác định A, B, C, F, G, H, I, X, Y và viết phương trình hóa học của các phản ứng. Bài 15. Chỉ dùng chất chỉ thị phenolphtalein, hãy phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ riêng biệt bị mất nhãn: NaHSO 4 , Na 2 CO 3 , AlCl 3 , Fe(NO 3 ) 3 , NaCl, Ca(NO 3 ) 2 . Viết các phương trình hoá học dưới dạng ion thu gọn. Bài 16. Xác định các chất và hoàn thành sơ đồ biến hóa: A X + D X B Y +Z C A + G Bài 17. Viết phương trình phản ứng (dưới dạng phân tử) khi cho các dung dịch (mỗi dung dịch đều chứa 1 mol chất tan) tác dụng với nhau theo từng cặp sau: BaCl 2 và NaHSO 4 ; Ba(HCO 3 ) 2 và KHSO 4 ; Ca(H 2 PO 4 ) 2 và KOH; Ca(OH) 2 và NaHCO 3 . Bài 18. Cho A, B, C, D, E là các muối vô cơ có gốc axit khác nhau. Xác định các chất A, B, C, D, E và viết phương trình hoá học để hoàn thành các phản ứng sau: A + B + H 2 O → có kết tủa và có khí thoát ra; C + B + H 2 O → có kết tủa trắng keo. D + B + H 2 O → có kết tủa và khí; A + E → có kết tủa. Giáo viên : Phạm Thị Thùy Dương +Br 2 +D H 2 , t O + B +O 2 +Fe +Y hoặc Z Trường THPT Nguyễn Du Chuyên đề ôn thi học sinh giỏi hóa 12 E + B → có kết tủa; D + Cu(NO 3 ) 2 → có kết tủa (màu đen). Bài 19. Chỉ dùng chất chỉ thị phenolphtalein, hãy phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ riêng biệt bị mất nhãn: NaHSO 4 , Na 2 CO 3 , AlCl 3 , Fe(NO 3 ) 3 , NaCl, Ca(NO 3 ) 2 . Viết các phương trình hoá học minh họa dưới dạng ion thu gọn. Bài 20.Có 6 lọ hóa chất bị mất nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch muối nitrat của một kim loại: Ba(NO 3 ) 2 , Al(NO 3 ) 3 , Pb(NO 3 ) 2 , Zn(NO 3 ) 2 , AgNO 3 , Cd(NO 3 ) 2 . Để nhận biết từng dung dịch muối, chỉ được dùng 3 dung dịch thuốc thử. Hãy cho biết tên của 3 dung dịch thuốc thử đó và trình bày cách tiến hành thí nghiệm để nhận biết mỗi dung dịch muối đựng trong mỗi lọ và viết phương trình hóa học (dạng phương trình ion, nếu có) để minh họa. Bài 16.A là H 2 S và X là S ; B là SO 2 ; C là FeS ; D là H 2 O ; Y là HBr ; Z là H 2 SO 4 ; G là FeBr 2 hoặc FeSO 4 . S + H 2 0 t → H 2 S ; S + O 2 0 t → SO 2 ; S+ Fe 0 t → FeS ; 2 H 2 S + SO 2 → 3S + H 2 O ; SO 2 + 2 H 2 O + Br 2 → H 2 SO 4 + 2 HBr ; FeS +2 HBr → FeBr 2 + H 2 S ; FeS + H 2 SO 4 → FeSO 4 + H 2 S ; Bài 9.+ Đầu tiên không có kết tủa: AlCl 3 + 4NaOH → NaAlO 2 + 3NaCl + 2H 2 O + Khi dư AlCl 3 sẽ xuất hiện kết tủa: 3NaAlO 2 + AlCl 3 + 6H 2 O → 4Al(OH) 3 ↓ + 3NaCl 2/ 2FeCl 3 + 3Na 2 CO 3 + 3H 2 O → 2Fe(OH) 3 ↓ +3CO 2 + 6NaCl FeCl 3 + HI → FeCl 2 + HCl + ½ I 2 . 2FeCl 3 + H 2 S → 2FeCl 2 + S + 2HCl 2FeCl 3 + 3Na 2 S → 2FeS + S + 6NaCl 3/ As 2 S 3 + 28HNO 3 → 2H 3 AsO 4 + 3H 2 SO 4 + 28NO 2 + 8H 2 O 4/ NH 4 Cl + NaAlO 2 + H 2 O → NH 3 ↑ + Al(OH) 3 ↓ + NaCl C 6 H 5 OH + Na 2 CO 3 → C 6 H 5 ONa + NaHCO 3 . Bài 18 Có thể chọn A B C D E Na 2 CO 3 Al 2 (SO 4 ) 3 NaAlO 2 Na 2 S BaCl 2 Phương trình 3Na 2 CO 3 + Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 O → 3Na 2 SO 4 + 2Al(OH) 3 ↓ + 3CO 2 ↑ 6NaAlO 2 + Al 2 (SO 4 ) 3 + 12H 2 O → 3Na 2 SO 4 + 8Al(OH) 3 ↓ 3Na 2 S + Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 O → 3Na 2 SO 4 + 2Al(OH) 3 ↓ + 3H 2 S ↑ Na 2 CO 3 + BaCl 2 → 2NaCl + BaCO 3 ↓ 3BaCl 2 + Al 2 (SO 4 ) 3 → 2AlCl 3 + 3BaSO 4 ↓ Na 2 S + Cu(NO 3 ) 2 → 2NaNO 3 + CuS ↓ Bài 19.Trích mẫu thử cho mỗi lần thí nghiệm: - Cho phenolphtalein vào mỗi mẫu thử. Mẫu thử có màu hồng là dung dịch Na 2 CO 3 , các mẫu thử còn lại không màu. CO 3 2- + H 2 O  HCO 3 - + OH - - Dùng Na 2 CO 3 làm thuốc thử để cho vào các mẫu thử còn lại. Mẫu thử có sủi bọt khí không màu là NaHSO 4 CO 3 2- + 2H + → H 2 O + CO 2 ↑ Mẫu thử tạo kết tủa trắng keo và sủi bọt khí không màu là AlCl 3 Giáo viên : Phạm Thị Thùy Dương Trường THPT Nguyễn Du Chuyên đề ôn thi học sinh giỏi hóa 12 2Al 3+ + 3CO 3 2- + 3H 2 O → 2Al(OH) 3 ↓+ 3CO 2 ↑ Mẫu thử tạo kết tủa đỏ nâu và sủi bọt khí không màu là Fe(NO 3 ) 3 2Fe 3+ + 3CO 3 2- + 3H 2 O → 2Fe(OH) 3 ↓+ 3CO 2 ↑ Mẫu thử tạo kết tủa trắng là Ca(NO 3 ) 2 Ca 2+ + CO 3 2- → CaCO 3 ↓ Mẫu thử không tạo hiện tượng là NaCl. Bài 20. Tiến hành thí nghiệm để nhận biết mỗi dung dịch muối: Đánh số thứ tự cho mỗi lọ hóa chất bị mất nhãn, ví dụ: Ba(NO 3 ) 2 (1), Al(NO 3 ) 3 (2), Pb(NO 3 ) 2 (3), Zn(NO 3 ) 2 (4), AgNO 3 (5), Cd(NO 3 ) 2 (6). Thí nghiệm 1: Mỗi dung dịch muối được dùng ống hút nhỏ giọt (công tơ hút) riêng biệt để lấy ra một lượng nhỏ (khoảng 3 ml) dung dịch vào mỗi ống nghiệm đã được đánh số tương ứng. Dùng công tơ hút lấy dung dịch HCl rồi nhỏ vào mỗi dung dịch muối trong ống nghiệm, có hai dung dịch xuất hiện kết tủa, đó là các dung dịch Pb(NO 3 ) 2 , AgNO 3 do tạo thành các kết tủa trắng PbCl 2 và AgCl. Thí nghiệm 2: Tách bỏ phần dung dịch, lấy các kết tủa PbCl 2 , AgCl rồi dùng công tơ hút nhỏ dung dịch NH 3 vào mỗi kết tủa, kết tủa nào tan thì đó là AgCl, do tạo ra [Ag(NH 3 ) 2 ]Cl, còn kết tủa PbCl 2 không tan trong dung dịch NH 3 . Suy ra lọ (5) đựng dung dịch AgNO 3 , lọ (3) đựng dung dịch Pb(NO 3 ) 2 . Các phương trình hóa học xảy ra: Pb 2+ + 2 Cl - → PbCl 2 ↓ Ag + + Cl - → AgCl↓ AgCl + 2 NH 3 → [Ag(NH 3 ) 2 ]Cl (1) (2) (3) Còn lại 4 dung dịch Al(NO 3 ) 3 , Ba(NO 3 ) 2 , Zn(NO 3 ) 2 , Cd(NO 3 ) 2 không có phản ứng với dung dịch HCl (chấp nhận bỏ qua các quá trình tạo phức cloro của Cd 2+ ). Nhận biết mỗi dung dịch muối này: Thí nghiệm 3: Cách làm tương tự như thí nghiệm 1 nhưng thay dung dịch HCl bằng dung dịch NaOH. Nhỏ từ từ NaOH cho đến dư vào mỗi dung dịch muối trong ống nghiệm, dung dịch Ba(NO 3 ) 2 không có phản ứng với dung dịch NaOH, còn ba dung dịch Al(NO 3 ) 3 , Zn(NO 3 ) 2 và Cd(NO 3 ) 2 tác dụng với NaOH đều sinh ra các kết tủa trắng, nhưng sau đó kết tủa Cd(OH) 2 không tan, còn Al(OH) 3 và Zn(OH) 2 tan trong NaOH dư. Nhận ra được lọ (1) đựng dung dịch Ba(NO 3 ) 2 ; lọ (6) đựng dung dịch Cd(NO 3 ) 2 . Các phương trình hóa học xảy ra: Al 3+ + 3 OH - → Al(OH) 3 ↓ Al(OH) 3 + OH - → [Al(OH) 4 ] - Zn 2+ + 2 OH - → Zn(OH) 2 ↓ Zn(OH) 2 + 2 OH - → [Zn(OH) 4 ] 2- Cd 2+ + 2 OH - → Cd(OH) 2 ↓ (4) (5) (6) (7) (8) Còn lại 2 dung dịch Al(NO 3 ) 3 , Zn(NO 3 ) 2 . Nhận biết mỗi dung dịch muối này: Thí nghiệm 4: Cách làm tương tự như thí nghiệm 1 nhưng thay dung dịch HCl bằng dung dịch NH 3 . Nhỏ từ từ dung dịch NH 3 cho đến dư vào từng dung dịch Al(NO 3 ) 3 , Zn(NO 3 ) 2 đựng trong 2 ống nghiệm, dung dịch muối nào tạo ra kết tủa không tan là dung dịch Al(NO 3 ) 3 (2), còn dung dịch nào tạo thành kết tủa, sau đó kết tủa tan thì đó là dung dịch Zn(NO 3 ) 2 (4). Các phương trình hóa học xảy ra: Al 3+ + 3 NH 3 + 3H 2 O → Al(OH) 3 ↓ + 3 NH 4 + Zn 2+ + 2 NH 3 + 2H 2 O → Zn(OH) 2 ↓ + 2 NH 4 + (9) (10) (11) Giáo viên : Phạm Thị Thùy Dương Trường THPT Nguyễn Du Chuyên đề ôn thi học sinh giỏi hóa 12 Zn(OH) 2 + 4 NH 3 → [Zn(NH 3 ) 4 ] 2+ + 2 OH - Bài 21.1.Khí A không màu có mùi đặc trưng, khi cháy trong khí oxi tạo nên khí B không màu, không mùi. Khí B có thể tác dụng với liti kim loại ở nhiệt độ thường tạo ra chất rắn C. Hoà tan chất rắn C vào nước được khí A. Khí A tác dụng axit mạnh D tạo ra muối E. Dung dịch muối E không tạo kết tủa với bari clorua và bạc nitrat. Nung muối E trong bình kín sau đó làm lạnh bình thu được khí F và chất lỏng G. Xác định các chất A, B, C, D, E, F, G và viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. 2. a) Cho dung dịch H 2 O 2 tác dụng với dung dịch KNO 2 , Ag 2 O, dung dịch KMnO 4 /H 2 SO 4 loãng, PbS. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. b) Nêu phương pháp điều chế Si trong công nghiệp và trong phòng thí nghiệm. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. c) Để điều chế phèn Crom-kali người ta cho khí sunfurơ khử kali đicromat trong dung dịch H 2 SO 4 . Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo ra phèn. 3. A, B, C, D, E, F là các hợp chất có oxi của nguyên tố X và khi cho tác dụng với NaOH đều tạo ra chất Z và H 2 O. X có tổng số hạt proton và nơtron bé hơn 35, có tổng số oxi hóa dương cực đại và 2 lần số oxi hóa âm là -1. Hãy lập luận để tìm các chất trên và viết phương trình phản ứng. Biết rằng dung dịch mỗi chất A, B, C trong dung môi nước làm quỳ tím hóa đỏ. Dung dịch E, F phản ứng được với dung dịch axit mạnh và bazơ mạnh. Lập luận để đưa ra: khí A là NH 3 . Khí B là N 2 . Chất rắn C là Li 3 N. Axit D là HNO 3 . Muối E là NH 4 NO 3 . Viết các phương trình hoá học xảy ra: (Mỗi pt 0,25x5=1,25 đ) 4NH 3 + 3O 2 0 t → N 2 + 6H 2 O. N 2 + Li → Li 3 N. Li 3 N + 3H 2 O → NH 3 + 3LiOH NH 3 + HNO 3 → NH 4 NO 3 . NH 4 NO 3 → N 2 O + H 2 O. a. Phương trình hoá học xảy ra: (Mỗi phương trình 0,25 x 4 pt =1,0 đ) H 2 O 2 + KNO 2 → KNO 3 + H 2 O. H 2 O 2 + Ag 2 O → 2Ag+ O 2 + H 2 O. 5H 2 O 2 + 2KMnO 4 + 3H 2 SO 4 → 5O 2 + 2MnSO 4 + K 2 SO 4 + 8H 2 O. 4H 2 O 2 + PbS → PbSO 4 + 4H 2 O. b. Điều chế Si trong công nghiệp: dùng than cốc khử SiO 2 trong lò điện: SiO 2 + 2C → Si + 2CO Điều chế Si trong phòng thí nghiệm: Nung Mg với SiO 2 : SiO 2 + Mg → Si + MgO c. SO 2 tác dụng với K 2 Cr 2 O 7 . 3SO 2 + K 2 Cr 2 O 7 + H 2 SO 4 → K 2 SO 4 + Cr 2 (SO 4 ) 3 + H 2 O. K 2 SO 4 + Cr 2 (SO 4 ) 3 + 24H 2 O: cô cạn dung dịch thu được phèn K 2 SO 4 .Cr 2 (SO 4 ) 3 .24H 2 O Xác định X: p+n <35 → X thuộc chu kỳ 2 hoặc 3. Gọi x là số oxi hóa dương cực đại của X; y là số oxi hóa âm của X. x+ y = 8 x = 5 ⇒ x + 2 (-y) = -1 → y = 3 → X là phi kim thuộc nhóm VA → X chỉ có thể là N hoặc P. Giáo viên : Phạm Thị Thùy Dương Trường THPT Nguyễn Du Chuyên đề ôn thi học sinh giỏi hóa 12 Xác định A, B, C, D, E, F. - A, B, C là axit vì làm quì tím hóa đỏ. - D, E, F phản ứng được với NaOH tạo chất Z và H 2 O nên phải là oxit axit hoặc muối axit. -E, F tác dụng được với axit mạnh và bazơ mạnh nên E, F phải là muối axit. ⇒ X là photpho vì chỉ có photpho mới tạo được muối axit. Do A, B, C, D, E, F phản ứng được với NaOH tạo chất Z và H 2 O nên nguyên tố P trong các hợp chất này phải có số oxi hóa như nhau và cao nhất là +5. Ta có: A: H 3 PO 4 B: HPO 3 C: H 4 P 2 O 7 D: P 2 O 5 E: NaH 2 PO 4 F: Na 2 HPO 4 Z: Na 3 PO 4 Phương trình phản ứng. (8 pt x 0,125đ = 1,0đ) H 3 PO 4 + NaOH → Na 3 PO 4 + H 2 O HPO 3 + NaOH → Na 3 PO 4 + H 2 O H 4 P 2 O 7 + NaOH → Na 3 PO 4 + H 2 O P 2 O 5 + NaOH → Na 3 PO 4 + H 2 O NaH 2 PO 4 + NaOH → Na 3 PO 4 + H 2 O Na 2 HPO 4 + NaOH → Na 3 PO 4 + H 2 O NaH 2 PO 4 + HCl → NaCl + H 3 PO 4 Na 2 HPO 4 + HCl → NaCl + H 3 PO 4 Bài 22. Xác định các chất ứng với các kí hiệu và hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau. A + B + H 2 O → có kết tủa và có khí thoát ra C + B + H 2 O → có kết tủa trắng keo D + B + H 2 O → có kết tủa và khí A + E → có kết tủa E + B → có kết tủa D + Cu(NO 3 ) 2 → có kết tủa ( màu đen) Với A, B, C, D, E là các muối vô cơ có gốc axit khác nhau. Ta có thể chọn A B C D E Na 2 CO 3 Al 2 (SO 4 ) 3 NaAlO 2 Na 2 S BaCl 2 Phương trình 3Na 2 CO 3 + Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 O → 3Na 2 SO 4 + 2Al(OH) 3 ↓ + 3CO 2 ↑ 6NaAlO 2 + Al 2 (SO 4 ) 3 + 12H 2 O → 3Na 2 SO 4 + 8Al(OH) 3 ↓ 3Na 2 S + Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 O → 3Na 2 SO 4 + 2Al(OH) 3 ↓ + 3H 2 S ↑ Na 2 CO 3 + BaCl 2 → 2NaCl + BaCO 3 ↓ 3BaCl 2 + Al 2 (SO 4 ) 3 → 2AlCl 3 + 3BaSO 4 ↓ Na 2 S + Cu(NO 3 ) 2 → 2NaNO 3 + CuS ↓ Bài 23. Một hỗn hợp 3 muối rắn gồm MgCl 2 , KCl, AlCl 3 . Nêu phương pháp hoá học để tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Giáo viên : Phạm Thị Thùy Dương [...]... Dương Trường THPT Nguyễn Du Chun đề ơn thi học sinh giỏi hóa 12 dung dịch B và 2,8 lít H2 đktc.Trộn dung dịch A và B có 1,56 gam kết tủa.Xác định 2 kim loại kiềm và tính CM của dung dịch HCl Đ.s Na,K và 0,3M Bài 3: Cho hỗn hợp A gồm kimloaij R hóa trị 1 và kim loại X hóa trị 2.Hòa tan 3 gam A vào dung dịch chứa HNO3 và H2SO4 thu được 2,94 gma hỗn hợp khí B gồm NO2 và khí D, có V= 1,344 lít đktc a Tính... 2Ag↓ + H2O + 3NH3↑ CH2OH−(CHOH)4−CHO + Br2→ CH2OH−(CHOH)4−COOH+2HBr C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6 Glucozơ Fructozơ C12H22O11 + Ca(OH)2 → C12H22O11.CaO.2H2O C12H22O11 + Cu(OH)2 → (C12H22O11)2Cu + 2H2O Giáo viên : Phạm Thị Thùy Dương Trường THPT Nguyễn Du Tinh bột (C6H10O5)n Thuỷ phân ddịch iot Chun đề ơn thi học sinh giỏi hóa 12 sản phẩm tham gia pứ tráng gương Tạo dung dịch màu xanh tím, khi đun... Cho quỳ tím vào hai dd trong suốt nếu hóa đỏ là axit ( nhận ra P2O5) Nếu hóa xanh là bazo( nhận ra Na2O) Câu 2 Dùng quỳ tím nhận ra HCl và NaOH - Dùng BaCl2 nhận Na2SO4 tao kết tủa trắng BaCl2 + Na2SO4  BaSO4 + NaCl - dùng AgNO3 nhận ra NaCl tạo kết tủa trắng NaCl + AgNO3  AgCl + NaNO3 Còn lại là NaNO3 Giáo viên : Phạm Thị Thùy Dương Trường THPT Nguyễn Du Chun đề ơn thi học sinh giỏi hóa 12 Câu 3 Dùng... Chun đề ơn thi học sinh giỏi hóa 12 - dùng H2SO4 nhận ra BaCl2, còn lại là Na2SO4 H2SO4 + BaCl2  BaSO4 + HCl b nhận ra NaOH có màu hồng - phân biệt nhóm A có HCl, H2SO4 làm mất màu hồng - nhóm B BaCl2, NaCl vẫn có màu hồng lấy 1 trong 2 chất ở nhóm A cho vào nhóm B nếu thấy có kết tủa thì chất lấy là H2SO4 và BaCl2,chất còn lại là HCl và NaCl Câu 2 a.- Dùng quỳ tím nhận ra H2SO4 , HCl làm quỳ tím hóa. .. PO43- + 3Ag+ → Ag3PO4↓ vàng Cacbonat II CO32- CO32- + Ba2+ → BaCO3↓ trắng (tan trong HCl) Hiđrocacbonat I HCO3- Hiđrosunfat o 22HSO3- t → SO2↑ + SO3 + H2O o 22HCO3- t → CO2↑ + CO3 + H2O Giáo viên : Phạm Thị Thùy Dương Trường THPT Nguyễn Du Chun đề ơn thi học sinh giỏi hóa 12 Clorua I Cl- Cl- + Ag+ → AgCl↓ trắng (hóa đen ngồi ánh sáng) Bromua I Br- Br- + Ag+ → AgBr↓ vàng nhạt (hóa đen ngồi ánh sáng)... 18n) = 8,08 Suy ra n = 9 CT Fe(NO3)3 9H2O Giáo viên : Phạm Thị Thùy Dương Trường THPT Nguyễn Du Chun đề ơn thi học sinh giỏi hóa 12 Bài 15 Cho hỗn hợp gồm a mol FeS 2 và b mol Cu2S tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO 3 thì thu được dung dịch A (chỉ chứa 2 muối sunfat) và 26,88 lít hỗn hợp khí Y gồm NO 2 và NO ở điều kiện tiêu chuẩn ( là những sản phẩm khử duy nhất), tỷ khối của Y so với H 2 là 19 Cho dung... mol CO2 và Chun đề ơn thi học sinh giỏi hóa 12 x+y mol NO Vì số mol CO2 = 1,5 nNO 3 x=y + Khi B + NaOH dư và nung thì chất rắn chỉ có: NaOH t0 Fe(NO3)3  Fe(OH)3  0,5 Fe2O3 → → NaOH t0 AgNO3  0,5Ag2O  Ag → → 0,5x mol Fe2O3 + y mol Ag Vì x = y nên ta có: 80x + 108x = 2,82  x = 0,015 mol Vậy cả 3 chất trong hh đã cho đều có số mol là 0,015 mol Do đó: mZn = 0,975 gam; mFeCO3 = 1,74 gam và mAg... = 26,88 lít Theo (1) và (4): nHNO3 = nH + = 6.nFe + 4nS = 1, 2mol Bài 22.Hồ tan hồn tồn hỗn hợp MgCl 2, FeCl3, CuCl2 vào nước ta được dung dịch A Cho từ từ dòng khí H 2S vào A cho đến dư thì thu được lượng kết tủa nhỏ hơn 2,51 lần lượng kết tủa tạo ra khi cho dung dịch Na 2S dư vào dung dịch A Giáo viên : Phạm Thị Thùy Dương Trường THPT Nguyễn Du Chun đề ơn thi học sinh giỏi hóa 12 Tương tự, nếu thay... khí gồm NO và CO2 ở đktc Tính thể tích dd HCl 2M để hòa tan hết hỗn 3 hợp A 2,112x1,4 = 0 ,12( mol) 1 n CO = 0,082 x (273 + 27,3) 96x + 58y + Gọi x, y là số mol Fe3O4, FeCO3 trong hỗn hợp A Các ptpư: t0 Fe3O4 + 4CO = 3Fe + 4 CO2 (1) x 4x 4x t0 FeCO3 + CO = Fe + 2 CO2 (2) Giáo viên : Phạm Thị Thùy Dương Trường THPT Nguyễn Du Chun đề ơn thi học sinh giỏi hóa 12 y y 2y Hỗn hợp sau phản ứng (1) và (2): n... khí H2 Hoặc: HNO3 đặc - Tan, có NO2 ↑ nâu Mg ,Pb Axit HCl - Có H2 sinh ra 2CO + O2 2CO2 CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O SO3 + Ca(OH)2 CaSO4 ↓ + H2O Phương trình hố học 2Al + 2NaOH + 2H2O 2 NaAlO2 +3H2 Giáo viên : Phạm Thị Thùy Dương Trường THPT Nguyễn Du Cu d.d AgNO3 dd HCl - HNO3 -Rồi vào d.d NaCl Ag Chun đề ơn thi học sinh giỏi hóa 12 - Tan ra; có chất rắn trắng xám bám ngòai; dd màu xanh - Tan, có . Chuyên đề ôn thi học sinh giỏi hóa 12 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN HOÁ 12 NĂM HỌC 2 012- 2013 A. KẾ HOẠCH ÔN THI Tuần 1. Ôn tập cấu tạo nguyên tử- bảng tuần hoàn- liên kết hoá học Tuần 2. Ôn. THPT Nguyễn Du Chuyên đề ôn thi học sinh giỏi hóa 12 Tuần 1 .Ôn tập cấu tạo nguyên tử- bảng tuần hoàn- liên kết hoá học I. Tóm tắt lí thuyết II. Bài tập vận dụng Chuyên đề cấu tạo nguyên tử-. Chuyên đề ôn thi học sinh giỏi hóa 12 Zn(OH) 2 + 4 NH 3 → [Zn(NH 3 ) 4 ] 2+ + 2 OH - Bài 21.1.Khí A không màu có mùi đặc trưng, khi cháy trong khí oxi tạo nên khí B không màu, không mùi.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn thi học sinh giỏi và luyện thi đại học môn hóa 12 đầy đủ (100 trang), Đề cương ôn thi học sinh giỏi và luyện thi đại học môn hóa 12 đầy đủ (100 trang), Đề cương ôn thi học sinh giỏi và luyện thi đại học môn hóa 12 đầy đủ (100 trang)

Từ khóa liên quan