0

Đầu tư phát triển nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 20092013

31 367 0
  • Đầu tư phát triển nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 20092013

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2015, 17:06

Phải khẳng định rằng nông nghiệp là một lợi thế to lớn của Việt Nam, với trên 9 triệu ha đất nông nghiệp, trong đó có hai vùng đồng bằng phì nhiêu là vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng, là những vùng trồng lúa được xếp vào loại tốt nhất của thế giới; có vùng đất đồi núi bao la có thể phát triển cây công nghiệp và rừng; có bờ biển dài tới 3.200 km, cùng với diện tích mặt nước lớn khác có thể phát triển thuỷ sản. Lợi thế về tài nguyên thiên nhiên: đất nông nghiệp, đất rừng, mặt nước, cộng với hàng chục triệu nông dân vừa cần cù, vừa thông minh, lại có học vấn khá và năng động, tạo nên hai nguồn lực “trời cho” hiếm có so với nhiều nước trên thế giới.Với lợi thế đó, Việt Nam có thể phát triển một nền nông nghiệp hàng hoá mạnh, có sức cạnh tranh cao trong khu vực và thế giới, có thể làm giàu cho nông dân, làm giàu cho đất nước.Tuy nhiên, nếu Việt Nam chỉ dựa trên những lợi thế đặc thù của tự nhiên không thôi thì nền nông nghiệp của nước nhà chỉ dậm chân tại chỗ trong khi nền nông nghiệp của các nước khác lại một ngày phát triển. Do đó, vấn đề đầu tư phát triển nông nghiệp đã, đang được Đảng và nhà nước quan tâm đúng mực, góp phần vào sự phát triển phồn vinh của đất nước. Bên cạnh những thành tựu mà ngành nông nghiệp đạt được nhờ đầu tư hiệu quả thì không thể tránh khỏi những sai lầm dẫn đến một số hạn chế nhất định. Vậy qua đây, em xin chọn đề tài “ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2009 2013” để từ đó có cái nhìn tích cực hơn về công tác đầu tư phát triển cho ngành nông nghiệp Việt Nam cho thời gian tới. Bài biết của em có bố cục gồm ba phần:Phần 1: Lý luận chung về đầu tư phát triển và đầu tư phát triển nông nghiệp.Phần 2: Tình hình đầu tư phát triển nông nghiệp trong giai đoạn 2009 – 2013Phần 3: Định hướng chiến lược và một số giải pháp đầu tư phát triển nông nghiệp trong thời gian tới.Với lượng kiến thức còn khá hạn chế cũng như việc cập nhật thông tin chưa hoàn chỉnh nên bài làm của em còn nhiều thiếu sót, cần được sự góp ý, bổ sung và chỉnh sửa của Giáo viên hướng dẫn. Mong rằng dưới sự hướng dẫn tận tình của cô thì bài viết của em sẽ ngày càng hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn  1 LỜI MỞ ĐẦU Phải khẳng định rằng nông nghiệp là một lợi thế to lớn của Việt Nam, với trên 9 triệu ha đất nông nghiệp, trong đó có hai vùng đồng bằng phì nhiêu là vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng, là những vùng trồng lúa được xếp vào loại tốt nhất của thế giới; có vùng đất đồi núi bao la có thể phát triển cây công nghiệp và rừng; có bờ biển dài tới 3.200 km, cùng với diện tích mặt nước lớn khác có thể phát triển thuỷ sản. Lợi thế về tài nguyên thiên nhiên: đất nông nghiệp, đất rừng, mặt nước, cộng với hàng chục triệu nông dân vừa cần cù, vừa thông minh, lại có học vấn khá và năng động, tạo nên hai nguồn lực “trời cho” hiếm có so với nhiều nước trên thế giới.Với lợi thế đó, Việt Nam có thể phát triển một nền nông nghiệp hàng hoá mạnh, có sức cạnh tranh cao trong khu vực và thế giới, có thể làm giàu cho nông dân, làm giàu cho đất nước. Tuy nhiên, nếu Việt Nam chỉ dựa trên những lợi thế đặc thù của tự nhiên không thôi thì nền nông nghiệp của nước nhà chỉ dậm chân tại chỗ trong khi nền nông nghiệp của các nước khác lại một ngày phát triển. Do đó, vấn đề đầu tư phát triển nông nghiệp đã, đang được Đảng và nhà nước quan tâm đúng mực, góp phần vào sự phát triển phồn vinh của đất nước. Bên cạnh những thành tựu mà ngành nông nghiệp đạt được nhờ đầu tư hiệu quả thì không thể tránh khỏi những sai lầm dẫn đến một số hạn chế nhất định. Vậy qua đây, em xin chọn đề tài “ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2009 - 2013” để từ đó có cái nhìn tích cực hơn về công tác đầu tư phát triển cho ngành nông nghiệp Việt Nam cho thời gian tới. Bài biết của em có bố cục gồm ba phần: Phần 1: Lý luận chung về đầu tư phát triển và đầu tư phát triển nông nghiệp. Phần 2: Tình hình đầu tư phát triển nông nghiệp trong giai đoạn 2009 – 2013 Phần 3: Định hướng chiến lược và một số giải pháp đầu tư phát triển nông nghiệp trong thời gian tới. Với lượng kiến thức còn khá hạn chế cũng như việc cập nhật thông tin chưa hoàn chỉnh nên bài làm của em còn nhiều thiếu sót, cần được sự góp ý, bổ sung và chỉnh sửa của Giáo viên hướng dẫn. Mong rằng dưới sự hướng dẫn tận tình của cô thì bài viết của em sẽ ngày càng hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! 2 3 PHẦN 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP. 1.1 Lý luận chung về đầu tư phát triển. 1.1.1 Khái niệm đầu tư phát triển. Đầu tư nói chung là sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm thu về các kết quả nhất định trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt được các kết quả đó. Nguồn lực đó có thể là tiền, là tài nguyên thiên nhiên, là sức lao động và trí tuệ. Những kết quả đó có thể là sự tăng thêm các tài sản tài chính, tài sản vật chất, tài sản trí tuệ và nguồn lực có đủ điều kiện để làm việc có năng suất trong nền sản xuất xã hội. 1.1.2 Vai trò của đầu tư phát triển: 1.1.2.1 Xét trên giác ngộ toàn bộ nền kinh tế đất nước. • Đầu tư vừa tác động đến tổng cung vừa tác động đến tổng cầu Về mặt cầu đầu tư là một yếu tố chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng cầu của toàn bộ nền kinh tế, đầu tư thường chiếm khoảng 24-28% trong cơ cấu tổng cầu của tất cả các nước trên thể giơí, đối với tổng cầu tác động của đầu tư là ngắn hạn. Về mặt cung khi thành quả của đầu tư phát huy tác dụng các năng lực mới đi vào hoạt động thì tổng cung đặc biệt là tổng cung dài hạn tăng lên kéo theo sản lượng tăng, giá giảm cho phép tăng tiêu dùng, tiếp tục lại kích thích sản xuất hơn nữa. • Đầu tư tác động hai mặt đến sự ổn định kinh tế Sự tác động không đồng thời về thời gian của đầu tư với tổng cầu và tổng cung của nền kinh tế làm cho mỗi sự thay đổi của đầu tư dù tăng hay giảm đều vừa là yếu tố duy trì ổn định vừ là yếu tố phá vỡ sự ổn định. Khi tăng đầu tư cầu của các yếu tố đầu tư tăng làm giá cá của các hàng hoá liên quan tăng. Khi tăng đầu tư cũng làm cho cầu của các yếu tố liên quan tăng, sản xuất các ngành này phát triển thu hót lao động giảm tình trạng thất nghiệp. 4 • Đầu tư tác động đến tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế. Để tốc độ tăng trưởng ở mức trung bình thì tỷ lệ đầu tư phải đạt từ 15-25% so với GDP tuỳ thuộc vào Icor mỗi nước, chỉ tiêu Icor của mỗi nước tuỳ thuộc vào nhiều nhân tố thay đổi theo trình độ phát triển kinh tế. • Đầu tư tác động tới sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế Con đường tất yếu có thể tăng nhanh tốc độ mong muốn là tăng cường đầu tư nhằm tạo ra sự phát triển nhanh ở khu công nghiệp và dịch vụ, đối với các ngành nông nghiệp, lâm ngư nghiệp do hạn chế về đất đai và các khả năng sinh học để đạt tốc độ tăng trưởng từ 5-6% là khó khăn, như vậy chính sách đầu tư quyết định quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. • Đầu tư với việc tăng cường khả năng khoa học và công nghệ của đất nước Công nghệ là trung tâm của công nghiệp hoá, đầu tư là điều kiện tiên quyết của sự phát triển và tăng cường khả năng công nghệ của nước ta hiện nay. Để có công nghệ thì phải tự nghiên cứu phát minh hoặc nhập công nghệ từ nước ngoài nhưng vấn đề là phải có tiền, vốn đầu tư. 1.1.2.2Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ Để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho sù ra đời của cơ sở nào đó cần phải xây dựng nhà xưởng, cấu trúc hạ tầng mua sắm lắp đặt thiết bị máy móc, thực hiện các chi phí khác gắn liêng với sự hoạt động trong mét chu kỳ của các cơ sở vật chất - kỹ thuật. Các hoạt động này chính là hoạt động đầu tư, sau một thời gian hoạt động các cơ sở này hao mòn, hư háng và để hoạt động bình thường hoặc đổi mới để thích ứng với điều kiện hoạt động mới thì phải đầu tư nâng cấp và tiến hành sửa chữa. 1.2 Khái quát nền nông nghiệp Việt Nam. 1.2.1 Đặc điểm nông nghiệp Việt Nam. 5 Dù đang trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước nhưng Việt Nam vẫn là một nước nông nghiệp và trình độ phát triển của ngành nông nghiệp vẫn ở mức rất thấp. Vì thế nghiên cứu rõ đặc điểm của nền nông nghiệp này sẽ giúp cho chúng ta có những chính sách đầu tư phát triển phù hợp nhằm thúc đẩy nền nông nghiệp nước ta từng bước đi lên, theo kịp tiến trình phát triển của cả nước. Có thể nói nền nông nghiệp nước ta ngoài những đặc điểm chung như nêu ở trên thì có những đặc điểm riêng sau: Nông nghiệp nước ta hiện nay được phát triển trong điều kiện đất nước đang tiến hành quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá. Chính vì vậy mà nó nhận đước sự quan tâm lớn của toàn xã hội, mức độ công nghiệp hoá nông nghiệp và nông thôn sẽ được tiến hành nhanh hơn và rộng hơn trên cả nước, đồng thời sự áp dụng những tiến bộ khoa học kĩ thuất cũng nhiều hơn và tốt hơn. Tuy vậy thì nông nghiệp lại chịu một sự thiệt thòi lớn là tỷ lệ đầu tư của nhà nước và xã hội cho nông nghiệp sẽ ngày càng giảm sút Đất nước ta được chia ra làm 3 miền Bắc - Trung - Nam với khí hậu và địa hình rất phức tạp và khác biệt. Tỉ lệ đồi núi chiếm tới hơn 70 % lãnh thổ, các vùng đồng bằng có điều kiện cũng không giống nhau, khí hậu, thời tiết rất phức tạp. Chính sự phức tạp, đa dạng này đã tạo cho sản xuất nông nghiệp nước ta không không thống nhất và đồng bộ giữa các miền, và khó cho việc áp dụng những giống cây trồng vật nuôi đại trà trong cả nước.Nhưng lại tạo ra cho nước ta thuận lợi trong việc phát triển đa dạng những sản phẩm nông nghiệp. Hiện nay nền nông nghiệp chúng ta đã có một khối lượng rất lớn hàng nông lâm thuỷ sản xuất khẩu, chiếm một tỉ lệ cao trong giá trị xuất khẩu của cả nước. Nhưng có một thực tế ngược lại là tuy sản lượng tăng mạnh, năng suất lao động lại chưa cao, hơn nhiều so với các nước khác.Chất lượng hàng nông sản của chúng ta cũng không cao do vậy mà giá trị của chúng trên thị trường cũng thấp.Nền nông nghiệp Việt Nam vẫn mang tính truyền thông sâu sắc, chưa có những thay đổi lớn so với những năm trước đây. Sản xuất nông nghiệp vẫn mang tính cá thể và đơn lẻ; mức độ áp dụng khoa học kĩ thuật công nghệ vào nông nghiệp là rất ít, đồng thời mức độ cơ giới hoá trong nông nghiệp là không cao. Ngoài ra, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, một số vùng nếu có thì đã quá lạc hậu hoặc thiếu đồng bộ còn lại là rất thiếu. Tất cả những điều này ảnh hưởng rất lớn đối với sản 6 xuất nông nghiệp Tóm lại , nền nông nghiệp nước ta tuy có nhiều tiến bộ trong những năm gần đây vẫn còn yếu kém và lạc hậu; do vậy cần nhận được sự đầu tư toàn diện và sâu rộng, của Đảng, của nhà nước và của toàn dân để nó có thể phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có. 1.2.2 Vai trò của nền nông nghiệp Việt Nam Thế giới dù có hiện đại, dù có phát triển đến mấy thì nông nghiệp vẫn giữ những vị trí hết sức then chốt và cực kì quan trọng. Sở dĩ nông nghiệp có được vị trí như vậy vì ngành này có những vai trò sau: Thứ nhất, đối với các nước đang phát triển , nông nghiệp đóng vai trò cực kì quan trọng, góp một tỷ lệ lớn vào giá trị hàng hoá xuất khẩu và thu ngoại tệ cho đất nước đồng thời cũng chiếm một vị trí khá cao trong GDP của đất nước. Như ở Việt Nam, xuất khẩu hàng nông sản và sản phẩm chế biến từ nông sản thu được hàng tỷ Đôlla, chiếm một tỉ lệ cao trong tổng giá trị xuất khẩu; các mặt hàng như gạo, cà phê có giá trị xuất khẩu lớn. Thứ hai, nông nghiệp còn có vai trò khá quan trọng đối với một số ngành kinh tế khác như công nghiệp chế biến.Có thể nói ngành công nghiệp chế biến nông sản phụ thuộc rất nhiều vào nông nghiệp. Để ngành này muốn hoạt động tốt thì đòi hỏi ngành nông nghiệp phải phát triển ổn định và thường xuyên cung cấp các đầu vào rẻ và có chất lượng cao. Ngoài ra một số nông sản còn là những đặc sản trong hoạt động du lịch và dịch vụ ăn uống nhằm thu hút khách hàng, nên nông nghiệp cũng là nhân tố thúc đẩy du lịch Thứ ba, đối với nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển thì nông nghiệp vẫn là một ngành kinh tế tạo ra một khối lượng lớn công ăn việc làm và tạo thu nhập cho người dân. Như ở Việt Nam, hiện nay vẫn có tới khoảng 70% dân số sống ở nông thôn và cũng một tỉ lệ tương tự làm việc trong ngành nông nghiệp. Thứ tư, nông nghiệp là ngành kinh tế đóng vai trò như một nhân tố tạo vốn, lao động và thị trường cho thời kì đầu của quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở các nước đang phát Thứ năm, nông nghiệp là ngành cung cấp lương thực thực phẩm duy nhất cho cả xã hội loài người. Đây là vai trò nổi bật của nông nghiệp,với vai trò này nông nghiệp quyết định sự ổn định và phát triển của xã hội loài người. 7 1.3 Đầu tư phát triển nông nghiệp. 1.3.1 Nội dung đầu tư phát triển nông nghiệp. Đầu tư là nhân tố quyết định những sự biến đổi vượt bậc của ngành nông nghiệp. Đầu tư chính là đòn bẩy, là động lực cho sự phát triển. Thứ nhất đầu tư phát triển khoa học công nghệ: đầu tư vào lĩnh vức khoa học công nghệ sẽ góp phần tạo ra cho nông nghiệp những giống cây trồng vật nuôi mới hiệu quả hơn. Mỗi người đều hiểu rằng khoa học công nghệ là động lực cho sự phát triển các ngành kinh tế và no vẫn là nhân tố quan trọng cho sự phát triển mạnh sản xuất nông nghiệp. Ngày nay, công nghệ sinh học đang phát triển mạnh mẽ và chiếm một vị trí ngày càng quan trọng trong đời đời sống kinh tế thế giới. Công nghệ sinh học ngày càng có những thành công to lớn hơn và là lĩnh vực liên quan khá chặt chẽ với ngành nông nghiệp. Thứ hai đầu tư vào cơ giới hoá nông nghiệp: trong thế giới hiện nay, một nền nông nghiệp hiện đại, có năng suất, hiệu quả cao khi nó được cơ giới hoá, công nghiệp hoá một cách cao độ. Hay nói rõ hơn là sản xuât nông nghiệp được áp dụng máy móc một cách phổ biến và đại trà trong mọi khâu và mọi lĩnh vực và góp phần giải phóng sức lao động của con người. Nhờ có những chính sách hỗ trợ mà đặc biệt là do có các nguồn đầu tư hữu ích của xã hội mà ngành nông nghiệp có được những loại máy móc hiện đại, tiên tiến như máy cày máy kéo, máy gặt đập, máy xay xát, các loại xe chuyên chở thay thế cho sức người và súc vật trong quá trình sản xuất những phương tiện này là đỏi hỏi cấp thiết của nền nông nghiệp. Tuy nhiên chúng ta phải căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, từng lĩnh vực mà mua sắm những máy móc cho thích hợp nhất. Thứ ba đầu tư phát triển nguồn nhân lực: đầu tư là đã góp phần tạo ra cho nông nghiệp một lực lượng lao động hùng hậu có tay nghề chuyên môn và trình độ kĩ thuật cao. Khi người nông dân có trình độ càng cao sẽ càng thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp trong việc sử dụng những kĩ thuật mới và giúp cho ngành này có sự tăng trưởng cao. Thứ tư đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng: đầu tư tạo cho nông nghiệp một hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại và có qui hoạch, tập trung. Khi những hệ thống này hoạt động tốt sẽ rất 8 thuận lợi cho sản xuất. Tuy nhiên những cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động của nông nghiệp không tự nhiên có mà cần phải có sự đầu tư tiền và các nguồn lực khác. Việc đầu tư này cần phải được qui hoạch tổng thể , tránh hiện tượng đâu tư dàn trải, không trọng điểm. Khi đã có đầu tư và đầu tư hiệu quả thì chúng ta sẽ có một hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, sẽ giúp cho nông nghiệp có thể tiến hành những phương thức sản xuất mới, có thể tiến hành thâm canh tăng vụ, người nông dân cũng có thể chủ động trong quá trình sản xuất những thuận lợi này sẽ làm cho sản lượng ngành nông nghiệp tăng cao và chất lượng nông sản cũng tốt hơn. 1.3.2 Đặc trưng của đầu tư phát triển nông nghiệp. Nông nghiệp là một ngành kinh tế đặc thù với những đặc điểm riêng biệt, vì vậy mà đầu tư trong nông nghiệp cũng có những nét đặc trưng riêng, không giống bất cứ một ngành kinh tế nào trong nền kinh tế. Đặc trưng thứ nhất là đầu tư trong nông nghiệp đó là nó đỏi hỏi một lượng vốn đầu tư khá lớn, có độ rủi ro cao nhưng tỷ suất lợi nhuận lại thấp hơn nhiều so với các ngành, lĩnh vực khác.Cụ thể, khi ta tiến hành đầu tư vào hệ thống cơ sở hạ tầng (như hệ thống thuỷ lợi) hay khoa học công nghệ thì lượng vốn đầu tư thất không nhỏ chút nào. Vì vậy mà khi đầu tư, đỏi hỏi các nhà đầu tư phải có những chính sách biện pháp huy động đủ vốn và kịp tiến độ. Khí hậu cũng ảnh hưởng tới quá trình đầu tư, khi đầu tư người ta thường phải nghiên cứu rõ điều kiện khí hậu, bởi nó có ảnh hưởng mạnh tới kết quả của sản xuất nông nghiệp hay kết quả đầu tư. Do vậy mà khi đầu tư vào nông nghiệp các nhà đầu tư phải nghiên cứu rất kĩ đặc điểm tự nhiên của từng vùng để có thể có những công cuộc đầu tư mang hiệu quả cao hoặc có những biện pháp phòng tránh ảnh hưởng xấu của tự nhiên hữu hiệu. Do sản xuất nông nghiệp có tính thời vụ nên đầu tư trong nông nghiệp cũng mang tính thời vụ khá rõ rệt. Rất nhiều hoạt động đầu tư trong nông nghiệp phải nghiên cứu thời điểm đầu tư và chọn khu vực điểm điểm đầu tư. Tuy nhiên, với trình độ khoa học phát triển chúng ta có thể đầu tư đa dạng và với khoảng thời gian rộng hơn. Một đặc trưng nổi rõ của đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp là quá trình thực hiện một công cuộc đầu tư cũng như việc thu hoạch những kết quả của nó chịu ảnh huởng nhiều của các điều kiện tự nhiên. Điều đặc trưng này là do đặc điểm ngành nông nghiệp chi phối như 9 điều kiện đất đai, địa hình… Khi đầu tư dựa vào điều kiện của địa hình để có những chính sách đầu tư phù hợp nhất. Đầu tư trong nông nghiệp có độ rủi ro cao, đây là vấn đề thiệt thòi cho nông nghiệp. Sở dĩ rủi ro cao vì đầu tư trong ngành nông nghiệp một mặt chịu những rủi ro chung của các công cuộc đầu tư mặt khác nó còn chịu ảnh hưởng cực mạnh của những biến đổi tự nhiên xấu. Ngoài ra việc kiểm soát và hạn chế những loại rủi ro này là rất khó, đôi khi không thể ngăn chặn nổi. Một thiệt thòi lớn của đầu tư là tỷ suất lợi nhuận của hoạt động đầu tư trong nông nghiệp rất thấp thường chỉ vài phần trăm một năm trong khi các ngành khác đạt hơn 10 %, do nông nghiệp có tốc độ tăng trưởng không cao.Khi đầu tư thời gian thu hồi vốn cũng rất lâu. Còn một số công trình đầu tư trong nông là hoà vốn, thậm chí nhiều công trình không thu đủ số vốn đầu tư ban đầu bỏ ra. Tóm lại, hoạt động đầu tư trong nông nghiệp có những nét riêng, chính vì những nét này mà các nhà đầu tư thường không muốn bỏ vốn của mình đầu tư vào ngành nồng nghiệp, hoặc có thì cũng rất ít. Do vậy để thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển thì đòi hỏi chính phủ mỗi nước phải có những chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư nhằm thu hút vốn đầu tư và bản thân nhà nước phải bỏ vốn đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở. 1.3.3 Nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư nông nghiệp. Qua thực tế ở Việt Nam và các nước có thể thấy các nhân tố ảnh hưởng tới sự chuyển dịch cơ chế đầu tư cho nông nghiệp là: - Chủ trương chính sách phát triển kinh tế -xã hội của Chính phủ trong từng thời kỳ và khả năng ngân sách của nhà nước.Khi sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn Chính phủ có thể để hỗ trợ để khuyến khích hoặc hạn chế đầu tư vào các lĩnh vực cụ thể. - Sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ sinh học. Điều này đem lại cho đất nước những loại hình sản xuất mới nuôi trồng và phát triển cây, con mới.Từ đấy mà đòi hỏi tỷ lệ đầu tư thích hợp. - Điều kiện tự nhiên: ở mỗi vùng, mỗi lãnh thổ có điều kiện tự nhiên khác nhau, từ đó mà nó cho phép khai thác lại các lợi thế về các loại cây, con nhất định. Vì thế mà xác định đúng cơ cấu đầu tư cho nông nghiệp từng vùng sẽ có tác dụng khuyến khích phát triển và ngược lại. Một trong những nhân tố quyết định đến chiến lược đầu tư thích hợp, lựa chọn kỹ 10 thuật và năng suất nông nghiệp của một quốc gia trong các thời kỳ khác nhau là tỷ lệ đất trên lao động mà mối quan hệ của tỷ lệ đất trên lao động với hộ phát triển lao động, năng suất lao động và năng suất đất đai được biểu hiện qua công thức Y/L = Y/A x A/L Trong đó: Y: là sản lượng nông nghiệp L: là số lao động trong nông nghiệp A: là diện tích đất canh tác Các nhân tố trên là các nhân tố chủ yếu tác động tới đầu tư vào nông nghiệp ta cần nghiên cứu, xem xét để có thể đầu tư hợp lý hơn vào nông nghiệp. Phần 2: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2009 -2013 2.1 Chính sách đầu tư phát triển nông nghiệp trong giai đoạn 2009 – 2013 2.1.1 Chính sách đầu tư phát triển nông nghiệp Việt Nam Ở nước ta, nông nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng và nông nghiệp chiếm tỷ trọng rất lớn trong GDP. Vì vậy, vấn đề đầu tư cho nông nghiệp có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế quốc dân nói chung và đối với khu vực nông thôn nói riêng. [...]... rằng đầu tư phát triển là cơ sở, nền tảng của sự phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam Trong giai đoạn 2009 – 2013, để thúc đẩy sự phát triển của nền nông nghiệp, Việt Nam đã đề ra chính sách đầu tư phát triển nông nghiệp dựa trên một số hạn chế và yếu kém trong quá trình sản xuất nông nghiệp của giai đoạn trước đó Thực tế thấy rằng tốc độ tăng đầu tư cho nông nghiệp chỉ đạt 3,2% - 3,4%/năm chưa tư ng... vốn vào nông nghiệp 2.2.2 Ứng dụng khoa học công nghệ trong đầu tư phát triển nông nghiệp Phát triển công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp là “chìa khóa vàng” mở ra một trang mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam Tuy nhiên, vẫn còn nhiều rào cản khiến cho việc đưa công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp vẫn chưa đạt được kết quả cao.Thực trạng chung trong đầu tư phát triển nông nghiệp giai đoạn 2009... 2.2.1 Vốn đầu tư cho ngành nông nghiệp Thực hiện theo chủ trương từ Nghị quyết Trung ương 7 khóa X, vốn đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2009 – 2013 khoảng 520.490 tỷ đồng, tăng gấp 2.64 lần so với 5 năm trước 14 Bảng 2.1 Vốn đầu tư ngành nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2004 – 2013 ĐVT: Tỷ đồng Giai đoạn 2004 – 2008 Tổng % VĐT Tổng vốn đầu tư 197.510 100 cho ngành nông nghiệp 2009... vốn đầu tư, bảo đảm đầu tư từ NSNN 5 năm giai đoạn 2014 - 2018 cao gấp 2 lần giai đoạn 2009 – 2013 Thứ hai, tăng cường NSNN đầu tư cho nông nghiệp Ưu tiên bố trí NSNN thông qua các chương trình, dự án nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp ở các ngành, vùng, lãnh thổ gặp khó khăn phát triển để tạo động lực phát triển cho khu vực về điều kiện kinh tế - xã hội Thực hiện tăng chi đầu tư cho khu vực nông nghiệp, ... vốn% 322.980 163.5 ( Nguồn: Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) Theo số liệu từ bảng 2.1, ta thấy nhà nước đã nhìn nhận được tầm quan trọng trong đầu tư cho nông nghiệp nên vốn đầu tư giai đoạn 2009 – 2013 tăng 63.5% so với giai đoạn trước đó Tuy tổng vốn xã hội đầu tư cho nông nghiệp nhìn chung tăng nhưng nguồn lực của nhà nước đầu tư cho nông nghiệp lại tăng có xu hướng chậm Báo cáo... công nghiệp ngắn ngày; việc tiêu nước thực hiện được với khoảng 1,75 triệu ha đất nông nghiệp Nền nông nghiệp Việt Nam tiếp tục đạt được những kết quả nhất định PHẦN 3: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHO NGHÀNH NÔNG NGHIỆP TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 Đánh giá tình hình đầu tư phát triển cho ngành nông nghiệp trong thời gian qua 3.1.1 Thuận lợi: - Nông nghiệp tiếp tục phát triển. .. về nông nghiệp cho thấy, tỷ trọng đầu tư NSNN cho nông nghiệp, nông thôn đã tăng từ 32,8% năm 2008 lên 41,3% vào năm 2013 Tuy nhiên, đầu tư xã hội cho nông nghiệp, nông thôn lại giảm cả tỷ trọng và giá trị thực, trong đó đầu tư cho phát triển sản xuất nông, lâm, thủy sản chỉ đạt 10,4% so với GDP nông, lâm, thủy sản và có tới 76% vốn đầu tư từ NSNN Mức đầu tư này chỉ đáp ứng 65 - 75% so với yêu cầu đầu. .. quả đầu tư công cho nông nghiệp 3.2.1 Định hướng Một là, đầu tư cho nông nghiệp là cơ sở và điều kiện cần thiết để phát triển nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững, tạo nền tảng kinh tế - xã hội và chính trị vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Hai là, Nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong đầu tư phát triển nông nghiệp Tăng cường mạnh mẽ đầu tư của... sách đầu tư và đầu tư cho nông nghiệp được hình thành trên cơ sở lý luận về tư ng quan giữa đầu tư và phát triển cũng như yêu cầu cụ thể của từng giai đoạn phát triển của vùng, khu vực và toàn bộ nền kinh tế Mục đích của chính sách đầu tư cho nông nghiệp là tái tạo và nâng cao năng lực sản xuất của tài sản cố định trong nông nghiệp là tái tạo và nâng cao năng lực sản xuất của tài sản cố định trong nông. .. đầu tư để đạt tốc độ tăng trưởng 3,5 - 4%/năm Đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước rất hạn chế, trong khi đầu tư tư nhân trong nước vào nông nghiệp, cũng liên tục giảm Tỷ lệ doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp giảm từ 1,48% giai đoạn 2004 – 2008, xuống còn 0,89% giai đoạn 2009 - 2013 15 Trong 5 năm qua, chỉ có 3.486 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn 126.469 tỷ đồng, nhưng lại có 475 doanh nghiệp . 20 09 – 20 13 khoảng 520 .490 tỷ đồng, tăng gấp 2. 64 lần so với 5 năm trước. 14 Bảng 2. 1 Vốn đầu tư ngành nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 20 04 – 20 13 ĐVT: Tỷ đồng. Giai đoạn 20 04 – 20 08 20 09 – 20 13. nghiệp có xu hướng chậm lại, tăng trưởng ngành nông nghiệp các giai đoạn: 1996 -20 00 ở mức 4,01%, 20 01 -20 05 là 3,83%, 20 06- 20 10 là 3,03%, 20 09 -20 13 chỉ còn 2, 9%. Phần lớn nông sản của Việt Nam đang. vào nông nghiệp. Phần 2: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 20 09 -20 13 2. 1 Chính sách đầu tư phát triển nông nghiệp trong giai đoạn 20 09 – 20 13 2. 1.1 Chính sách đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đầu tư phát triển nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 20092013, Đầu tư phát triển nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 20092013, Đầu tư phát triển nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 20092013

Từ khóa liên quan

Trích đoạn