Vai trò của khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế thế giới nói chung và kinh tế đông á nói riêng

32 556 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2015, 06:35

     !"#$ %&' &(#)#*+,+,&-!'+,.&/!0+%+&1&1 ,2+3#&4+,5%+&1*+,6+3!7+, &389'+&:,(# ,4;<+=-4+& >++& ?7@+&,4;-  AB9C9DEF @G?G HIJKLK4M+5&N#<+   O8P4 +!(+,#$ %&' &(#)#*+,+,&-52IN.&/!0+%+& 1&1,25%&45N#*+,6QQQQQQQQQQQQR  !"#$%&''!( )*+ ,&$-."#$%&'' !( $"#$%&''!/  !"#$%& 012 )*+2 $"#$%&'013  )#  45  6  &        4'   "#  $%  &  '  0 13 781)96:;<&$ "#$%&'( = 6>?@ ,A4BC&$"#$% &'3 &SH+,TU4&S2+,.&/!0+%&' &(#)#*+,+,&-, V'W+2QQQ9E D!6'! D!6& 01 '( E@<9@&F/ XYZY[ \ &]51^ ,4;7++,&_ 1+,+& ,4;7++,&_ 1+,-  ?GG0G "H4I H  JEK J$E@LK$; )*F"B@54-  GM?  9 ( NO) $LNLPOLL ;)LC >&    G9QR / SNTT $LSLL$NLP TLL  ; TLC >U:O 9G9 QR V WWOD K$; LP$L WXFYZ [ \]^ \$;]@^$@ E49''! =@G6` \ \a&-4 7+&b+& ! +,         8;U9_)$- / ( ( KR0`@32abCU9@5 c4Z #bd&H9d9 [ / / KR09CC [ V V @I9b&'YZb& U&&eb&$%f@&'&e b&8gChFg%i+R'4%IU @5'@I*X"KR0 2 cd@ed  G?@I,X4R !"#$%+RbA"4BC ?GG0GbC'jgk@!4Ib8 `Z45b9Hb6F Z`b4Z!9C9"# $% 9H -' ,&'$+#$75"?9$bG?A"8 ZXC'b+R"lbb ,@#C@Hb"0mR 8;8ng!Fb+R"l9C94I)` m:@I"l64Z!b4IH@#C@Hb$# o  `Hb#;<SApmqb l4m #F"B@G?bF"Hm45&r+#$7FYZ$ '"bC4*#+Yf5b%9&;85  !"#$ %&' &(#)#*+,+,&-!'+,.&/!0+%+&1&1,2+3#&4+,f )A4BC&F`FYZ C%;-Z&' )`I$69H K#$%g, s4Z!  !"#$ %&' &(##*+,+,&-52.&/!0+%+&1*+,6f 0H $l+$$#5F#C%@7@# @I6#+R01bG?4fH:;<4#&%&@I +F$ C4*Z&'bC%;-Z&'n ""Hb@$5&F`FYZb`:I$ 69H$U-$mbA4BC`$JEKb &SH+,E g\e?h?ijk ElElHIJKLK4M+ ElElEl:+&+,&_ &' &(# 9"X"6s%g' 9;Ck@&#@"#s5 tI&#+6sXU 9Yf5 m4X"89&U 9&Yf5)$ 4H  &      U  U  :  #    b  X  9  +#  $7   UYf57U:#Xb+#$7 9+C  45b"#$%6Yf5 *+,+,&- 9"X"#""#"b+C$7b&e`bg+C'b< 9 "4%g'4*#t9#F"B@C;- <"< < 4mRYf5?9CCbm4X9&'X"s"d : 9"d@,@Kd:%&e6""#"FYZH t@#"FYZ 9@#C@H'g-Kd@,@gt@g9 "d:Zb99"dm !s&':b&e`b& @bC,bH+L$45u:99"d t@#g+C'b+C$7b""#"b;sbgF'&'u 99"d Rc99"d*:%$ gR$p"Y'"b4,"R 9 +Fq c&/!0+%+&15m+,!SJ+,%+&1 )`$&'9`k`@6*F"B@54-hJEKi 'bv"g7+84dm? CbgFZ6`$ &'9C4* ,X6,&' K#$%&'bg9@o$5b9`$&'&w@L sC4*`gF ,Z&' 9ZYf5?sC4*9C 4X%s;Z_59b`$"g7+84d m;$$@5m;9bX`$4X"8gR@5# 4t4,G9bZ&'C4*L!x$6FX "F@$JEKlx$6" 9;- <T 9b'g5&o4X.;<"*g'$,&'9@``# 45ZF#9 9# cTR9b+#$74-H`U9@ x;8R9"R!x;8R ElEl9l@aP4 +&-%&' &(#)#*+,+,&-  9H5;&#AIH@R+ vyb#45A4BCz_RUvy9C%{& l$745Z"b&#45!&o 9FYZl$ZC'b 4f"#$%4'$7459CC7H#45@I@y 9$'" !FYZ 9b9&'+F ;<s%g'b$ :&6m4%#IF'#<b""< <FYZ 9#I45&# &|@F&#+#@9l#45$Ib@ 4m"#$%IqC' 9""#" :;<b$%&@! 9FYZb4mR?XI 94%*+##9sCUq&bl I$s"9@&Hg!';99d !I45FYZ 94mR7 :;<b$%&9 @$'", El9lHIJ&N#<+ 4f$9XFYZ$'"g#; 48C _59b$5#@IG?4Ib#C'RG? 9FYZ 4f8@"bpgHg,v ! ! $l;z4m6&?H &|4X%4d9&oh#" Z&oi@9 t@(C'RgF"d:6h&oi 9C'R6"d @,@9mb 9*:+Fq>! G?$ 9WWOD$'" 9 &# 9.;<$4%C'R6"d @,@4f9@5#@I6G?$95#@I ,$ ! $l+C'4-6$:h&'$:b R$:b` X$:C$`b $:i&#t$`94v $gF65#@IG?4I4H9g'4* RWWODYf59@,4,b@g'4*&#$Yf5 G9b !5#@I&}4Ib#C'R$Ug 6+#$7FYZ4X&'X"vys !9@5 RU9@#C#@#C45#" C% n'&@4Xmb:b n8+F 9`Z 45 T9b5#@IG?4f$4msR@! ! gR$<5bb  @!#R4fU&'4tg5 ! ! $l;z4d9 4%c#45@I@ybH+FU,F YZYf5 TR9b5#@IG?4I4f9@C4* ,Z+#$7F YZm9C9H $l+$ 9+C'4-4R !FYZ m4X#;d$&r+#$7FYZ$'")$`` $6m4f$9t`X@!6 9F YZ 9;f79U45&%@!bH$:bH&o `b&oYF 9`9; ?`@9b5#@IG?;fIU`$ Xg6` Z45mC4*6ZWWODb6"84Yf5 $"I@ +Rb&  9'! &SH+,9 d@nopq r\jc6sr 9lEl&' &(#)#*+,+,&-52IN.&/!0+%+&1&1,2 9lElElt+,P4 +5%&' &(#o#*+,+,&-!'+,K:#&Iu.&/!0+%+&1&1 ,2 )$+#&:'!4f$F+5#@I&e5#@I &ed:Z;$4dU!~ 9a`@R'&xD>NNN 999 9s`@/a4d'&xDD !5;6C'9& #bC'456gk45.;<@#C@H5# @I&ed:l95#@IG?4IbYZ 9s`@/a6'&xDD 9H9@UC4*!$U ,o 64mR&'b$- 9Yf59d5#@I 9CH,5;bH/o 6C'b4H9)45#b.;< 9C9,@#C45+#$7b@#C<4,&%gkRb$gRu .;<`Xb9s;I`X$C,Rh4bx 4i9CC4f 94C%ZC;I`XCU.96 C' 9#;I`X•I•`X@v$mb  u  @!bYZ !,6I$Z""A 9H,Z4v g@9 U&H4X0'R'&xDDbH%&€4- $k,FYZYf54g'4*8pb@I@yF ,Zb:` 9":I45IU@5"#$%FC b@5g!v -.Hqo$4I@5m4I&'@!hm9m4I &'$:i+#45@5, `@@!hm9, `@ $i@9CU8 94595#@I& 9 @!hl95#@I&d:gib79 n@ZC<`@+ GM?H $l9C98pb#45!4'-"45`$& ',+R )L"8d48C6?89'!h\Ti2+R 9& b 'g54HH"/a• 9`$&'#!"#$%b a•#!4"#$%)IG9QRb45"#$GM?A" &'Yf5!9C`$@Ib@:"g7+84dm `na(a‚OEh3[[iUVa‚OEa`@0dGM? 6!9C`n[2$‚OEU/x‚OEb`d>!)$ QRb4dGM?`@InabV•JEKhaaiUb(•JEK haa[i4fI4lgBC4JEKg7+84dm`na([‚OEU Va(‚OE )$o &'Yf5b& 94fA4BC `6F Zb8ZXF"B@4#":dU ;c9C96m )L@5RRR&U4#C ƒ)R45`$&''!`@33a32`2b/•&RX @I'!`/[b3•hN_^a„33ai ƒ)$/`@4d'&xDDNbJEK6'!`(ab/•h((7x ‚OOE„bV7x‚OE?U#@R&U„))aaVi ƒ)'&xD>NNNb@5!@R"Hm@Zaa`@0d' &xDDbl&Fa`@>9"U[a2a$AYRa`@)"U 3a|l$U;!a`@ )$gRF5"&'+R'CbGM?4H $l945 9,F4BC@I"Hb4IH4Z! )ZCb484db&#4A@: U:b: ;<& 9"< <FYZ 94mR74H,&' "#$%b4mRm;8F 9lEl9l&]+,V3+,,3.#$ %&' &(#)#*+,+,&-!'+,.&/!0+%+&1&1 ,2 @J!A+,%&v+m+,Iv+w4xB&y#Vz;m+,!SJ+,5.&/!0+%+&1 [...]... quân và sức mua vào năm 2017 2.2.2 .Khoa học- công nghệ trong phát triển kinh tế Đông Á 2.2.2.1.Tác động của KH-CN đến phát triển kinh tế Đông Á Đóng vai trò quan trọng trong các cuộc cải cách chuyển mình mang tính cách mạng của các quốc gia Đông Á, KH-CN đã có ứng dụng đáng kể khi mang lại hiệu quả trong việc: Thay đổi cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công. .. chất lượng của các dịch vụ công 2.2 Khoa học- công nghệ trong sự phát triển kinh tế Đông Á 2.2.1.Tổng quan Các quốc gia Đông Á Các quốc gia Đông Á hay các quốc gia phía Đông Châu Á, gồm có 19 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc hai khu vực, trong đó có 11 quốc gia Đông Nam Á (Brunei, Myanmar, Campuchia, Đông Timor, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam) và 8 quốc gia... động của các mối hiểm họa số để nâng cao giá trị từ hoạt động số hóa và siêu kết nối, nâng cao khả năng hồi phục của doanh nghiệp - Đâu là yếu tố để thương mại hóa thành công các nghiên cứu khoa học, vai trò của nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, chính phủ và sự hợp tác liên ngành Chương 3 XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHOA HỌCCÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN MỚI 3.1 Xu hướng thế giới nói chung Xu hướng hợp tác KH&CN... những nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản, … 3.2 Xu hướng khu vực nói riêng Hiện nay khu vực Đông Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng đang được coi là khu vực kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới Xu hướng toàn cầu hóa trên mọi lĩnh vực cũng đang diễn ra nhộn nhịp, kết nối các nước với nhau trong giai đoạn mới Một trong đó là sự hớp tác khoa học công nghệ giữa các nước trong khu... các hoạt động KH&CN trong nước nhằm khai thác có hiệu quả thành tựu KH&CN của thế giới, thu hút nguồn lực và công nghệ nước ngoài để nâng cao và phát triển trình độ KH&CN trong nước, góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và từng bước hội nhập vào nền kinh tế tri thức của thế giới Xu hướng phát triển công nghệ cao đang được các nước đẩy mạnh, đặc... mới công nghệ, cải tiến mẫu mã nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của mình • Thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế Trước kia, khi khoa học và công nghệ chưa phát triển thì yếu tố quyết định tăng trưởng và phát triển kinh tế đó chính là : Vốn, đất đai, lao động Cho đến ngày nay, tăng trưởng và phát triển kinh tế lại phụ thuộc chủ yếu vào việc triển khai ứng dụng tiến bộ khoa. .. LUẬN Khoa học -công nghệ luôn đóng vai trò quan trọng trong việc nắm bắt các cơ hội phát triển mới, rút ngắn khoảng cách giữa các quốc gia, đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế khu vực và kinh tế thế giới và làm biến đổi nền sản xuất, điều này kéo theo sự thay đổi lớn trong các lĩnh vực kinh doanh cũng như trong quản lý của mỗi một đơn vị doanh nghiệp Bởi nói đến khoa học- công. .. xu hướng ngày càng mở rộng quy mô sản xuất Vai trò của lao động trí tuệ trong các ngành kinh tế ngày càng được coi trọng tỉ trọng các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ trong GDP năm 2011 của Nhật Bản là: 1.4%, 24%, 74.6% Lấy ví dụ ngay trong ngành công nghiệp của Việt Nam khi có yếu tố khoa học công nghệ cao tác động Cơ cấu các ngành công nghiệp đã có chuyển dịch đáng kể,... hơn 1.600 đại biểu từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ đã cùng thảo luận về tất các vấn đề đang đặt ra hiện nay đối với nền kinh tế thế giới Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Đoàn Việt Nam đã tham dự các phiên chung về vai trò của đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội: - Chính phủ cần có... kinh tế Trong những năm qua, rõ ràng, KH-CN đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước Hoạt động KH-CN đã chú trọng tới tính hiệu quả, hướng tới doanh nghiệp, thị trường và khẳng định được vai trò trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Song, trên thực tế, trình độ công . 9 "8"R4b&4Rb!b'@&FV•$4H"4 '@/b(• • Tăng sức cạnh tranh của hàng hóa và sự phát triển của thị trường _<URc6#;"9R4HX_R . ,;d54dEŠ>]bO‚?ONW&bW]~SbK]?)]?b& &%4'sF"B@"&Bn!9)n4HI$:I$ 4R!&|-$m$!@9l$UF-$m+R' )n4HA4BC#;"4*@!bF'@z@fk@8 `I$6@7 • Thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế )$!&b&& 9"#$%7C'R+C' 4-`$. 9b;z4'&F`F YZ4f4X@$5OFYZgp4dHC%g'n6@#C @H?`Z45`bF"B@""Ab4F@gFZX W94,&"#$% 9`$&' • Thúc đẩy quá trình hình thành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế O"#$%6& 9#!4"#$%4f H""d"845Yf59C98p
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế thế giới nói chung và kinh tế đông á nói riêng, Vai trò của khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế thế giới nói chung và kinh tế đông á nói riêng, Vai trò của khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế thế giới nói chung và kinh tế đông á nói riêng

Từ khóa liên quan