0

Đề tài nghiên cứu: Hồ Chí Minh - Nhà Mác xít sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam

527 2,766 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2015, 16:43

1 Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh Công trình khoa học: Chủ nghĩa Mác - Lênin, t tởng Hồ Chí Minh nền tảng t tởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam Chơng trình khoa học cấp bộ trọng điểm 2005-2007: Sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam ******************** Đề tài nhánh Hồ Chí Minh nhà mác xít sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam - Chủ nhiệm đề tài: GS,TS Mạch Quang Thắng - Th ký khoa học: PGS,TS Phạm Ngọc Anh 6772 28/3/2008 Hà Nội 12-2007 2 Tập thể tác giả Phó Giáo s, Tiến sĩ Phạm Ngọc Anh Tiến sĩ Trần văn hải Giáo s, Tiến sĩ Mạch Quang Thắng Phó Giáo s, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tuấn Phó Giáo s, Tiến sĩ Trịnh Tùng Phó Giáo s, Tiến sĩ Phạm Xanh Phó Giáo s, Tiến sĩ Đàm Đức Vợng Cộng tác viên chính của đề tài 1. PGS,TS Nguyễn Đức Bách 17. Th.S Nguyễn Xuân Quang 2. GS,TS Hoàng Chí Bảo 18. CN Chu Lam Sơn 3. TS Phạm Văn Bính 19. GS,TS Lê Hữu Tầng 4. GS,TS Nguyễn Trọng Chuẩn 20. TS Chu Đức Tính 5. TS Vơng Đình Cờng 21. TS Đặng Văn Thái 6. Th.S Lê Thu Hồng 22. GS Song Thành 7. Th.S Lý Bích Hồng 23. Th.S Nguyễn Đình Thắng 8. Th.S Trần Thị Huyền 24. PGS,TS Lê Ngọc Tòng 9. PGS Lê Mậu Hãn 25. TS Ngô Văn Thạo 10. PGS,TS Vũ Quang Hiển 26. TS Lâm Quang Tuấn 11. GS Đặng Xuân Kỳ 27. PGS,TS Ngô Đăng Tri 12. GS,TS Phan Ngọc Liên 28. Th.S Dơng Trung ý 13. TS Nguyễn An Ninh 14. PGS,TS Bùi Đình Phong 15. PGS,TS Trần Văn Phòng 16. Nhà Nghiên cứu Việt Phơng 30. Tập thể học viên Khoá II cao học Hồ Chí Minh học (2005-2007) cơ sở đào tạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 3 Mục lục Mở Đầu 1 Phần thứ nhất 8 Đặc điểm và bản chất của t tởng Hồ Chí Minh 8 Chơng một Về một số khái niệm 10 I. T tởng 10 II. Nhà t tởng 11 III. Hệ t tởng 14 IV. Khái niệm T tởng Hồ Chí Minh và Nhà mácxít sáng tạo Hồ Chí Minh 20 1. Về khái niệm-định nghĩa T tởng Hồ Chí Minh 21 2. Về khái niệm Nhà mácxít sáng tạo Hồ Chí Minh 35 Chơng hai Các nhân tố tác động và cơ sở hình thành t tởng Hồ Chí Minh 43 I. Bối cảnh xuất hiện nhà t tởng Hồ Chí minh 43 1. Hồ Chí Minh xuất hiện ở vào thời điểm gạch nối giữa các thời kỳ lịch sử t tởng của dân tộc Việt Nam 44 2. Đất nớc vừa có chiến tranh vừa có hoà bình 53 II. Cơ sở hình thành t tởng Hồ Chí Minh 62 1. Tinh hoa văn hoá của dân tộc 62 2. Tinh hoa văn hoá của nhân loại 73 3. Lý luận Mác - Lênin 81 4. Phẩm chất, năng lực của chính bản thân Hồ Chí Minh 85 4 Chơng ba Quá.trình hình thành và phát triển t tởng Hồ Chí Minh 88 I. Vấn đề phân kỳ các giai đoạn phát triển t tởng Hồ Chí Minh 88 II. Các thời kỳ chủ yếu trong quá trình hình thành và phát triển của t tởng Hồ Chí Minh 93 1. Thời kỳ hình thành t tởng yêu nớc, thơng dân và xác định chí hớng cu nớc (trớc năm 1911) 93 2. Thời kỳ nghiên cứu, khảo sát thực tế đến với chủ nghĩa Lênin (1911- 1920) 97 3. Thời kỳ hình thành cơ bản t tởng về cách mạng Việt Nam (1921- 1930) 99 4. Thời kỳ thử thách, khó khăn, kiểm nghiệm tiến tới giành thắng lợi đầu tiên trong thực tiễn cách mạng Việt Nam (1930-1945) 101 5. Thời kỳ tiếp tục bổ sung, phát triển và hoàn thiện (1945-1969) 109 Chơng bốn Khái luận về đặc điểm và bản chất t tởng Hồ Chí Minh 114 I. Khái luận về đặc điểm t tởng Hồ Chí Minh 114 1. Đặc điểm thứ nhất: T tởng Hồ Chí Minh có sự kế thừa và phát triển truyền thống Việt Nam, tinh hoa tri thức văn hoá của nhân loại. 114 2. Đặc điểm thứ hai: T tởng Hồ Chí Minh hình thành và phát triển từ t duy độc lập, tự chủ và sáng tạo của Hồ Chí Minh 116 3. Đặc điểm thứ ba: T tởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm lý luận lịch sử, nhng có giá trị và ý nghĩa thời đại 119 II. Khái luận về bản chất t tởng Hồ Chí Minh 120 1. T tởng Hồ Chí Minh thuộc chủ nghĩa Mác-Lênin - hệ t tởng của giai cấp công nhân, mang bản chất khoa học, cách mạng và có tính hệ thống 121 2. T tởng Hồ Chí Minh- chủ thuyết của cách mạng Việt Nam 125 Phần thứ hai phơng pháp luận Hồ Chí Minh 127 Chơng năm Yêu cầu của thực tế hiện nay và cách thức tiếp cận phơng pháp luận Hồ Chí Minh 128 I. Yêu cầu của thực tế hiện nay đối với việc thực hành sáng tạo phơng pháp luận Hồ Chí Minh . 128 1. Quan điểm, phơng pháp tiếp cận thực tiễn của Hồ Chí Minh 128 5 2. Thực tế hiện nay và yêu cầu thực hành sáng tạo phơng pháp luận Hồ Chí Minh. 133 II. Cách thức tiếp cận phơng pháp luận Hồ Chí Minh 141 1. Tiếp cận từ phơng pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin 141 2. Tiếp cận từ các hoạt động thực tiễn và t tởng, đạo đức, nhân cách văn hóa của Hồ Chí Minh 147 Chơng sáu Quá trình phát triển, đặc điểm, ý nghĩa của phơng pháp luận Hồ Chí Minh 157 I. Con đờng và cách thức hình thành, phát triển phơng pháp luận Hồ Chí Minh. 157 1. Con đờng hình thành, phát triển phơng pháp luận Hồ Chí Minh 157 2. Cách thức hình thành, phát triển phơng pháp luận ở Hồ Chí Minh 173 II. Đặc điểm phơng pháp luận Hồ Chí Minh 184 1. Gắn thực hành với hiểu biết, lý luận, theo nguyên tắc đi từ cụ thể đến trừu tợng và trở về thực hành. 184 2. Gắn toàn diện với trọng điểm, để phát hiện và giải quyết linh hoạt mâu thuẫn trong quá trình phát triển 187 3. Gắn nắm vững cái tất yếu với ứng phó sáng tạo trớc cái ngẫu nhiên hay dĩ bất biến, ứng vạn biến có nguyên tắc 190 4. Chú ý trí tuệ, phẩm chất sáng tạo cá nhân và coi trọng đoàn kết sáng tạo của toàn dân theo nguyên tắc đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân 192 5. Gắn sáng tạo của Đảng với sáng tạo của dân 194 6. T duy tổng hợp - tích hợp nguồn lực và văn hóa trên cơ sở tự lập, tự cờng 196 7. Giữ chữ Tín trong nhân cách văn hóa, tin ở dân, học hỏi dân, dựa vào dân để đổi mới và sáng tạo. 199 III. ý nghĩa của phơng pháp luận Hồ Chí Minh 201 1. ý nghĩa nhận thức 201 2. ý nghĩa thực hành 203 3. ý nghĩa giáo dục 205 Chơng bảy Quan điểm và cách thức thực hành sáng tạo phơng pháp luận Hồ Chí Minh hiện nay 206 I. Quan điểm thực hành sáng tạo phơng pháp luận Hồ Chí Minh hiện nay 206 1. Thực hành sáng tạo phơng pháp luận Hồ Chí Minh theo lý tởng, mục tiêu hoạt động của Đảng 206 2. Thực hành sáng tạo phơng pháp luận Hồ Chí Minh là thực hành một 6 cách thống nhất giữa phơng pháp t duy, phơng pháp làm việc và phơng pháp (hay đạo) làm ngời Việt Nam 209 3. Thực hành sáng tạo phơng pháp luận Hồ Chí Minh gắn liền và thông qua các điều kiện, tiền đề lịch sử - cụ thể 212 4. Bồi dỡng phơng pháp luận Hồ Chí Minh gắn với việc trồng ngời nhằm bồi dỡng nhân cách văn hóa Việt Nam 213 5. Thực hành sáng tạo phơng pháp luận Hồ Chí Minh đi đôi với kiên quyết phê phán những cách nghĩ, cách làm, cách ứng xử sai lầm, thù địch đối với t tởng, đạo đức và nhân cách văn hóa Hồ Chí Minh 216 II. tiếp tục xây dựng phơng pháp nghiên cứu về Hồ Chí Minh, để thúc đẩy thực hành sáng tạo phơng pháp luận của Ngời 216 1. Đối tợng nghiên cứu về t tởng, nhân cách văn hóa Hồ Chí Minh 217 2. Đặc điểm, vai trò phơng pháp nghiên cứu về Hồ Chí Minh 219 3. Tiếp tục xây dựng các phơng pháp nghiên cứu về t tởng, nhân cách văn hóa Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay 225 III. Bồi dỡng và thực hành sáng tạo phơng pháp luận Hồ Chí Minh trong thực tế hiện nay 235 1. Bồi dỡng nhận thức về t tởng và phơng pháp luận Hồ Chí Minh 236 2. Điều kiện, tiền đề bồi dỡng việc thực hành phơng pháp luận Hồ Chí Minh 237 3. Cách thức bồi dỡng, thực hành phơng pháp luận Hồ Chí Minh 239 Phần thứ ba Những sáng tạo t tởng lý luận của Hồ Chí Minh Chơng tám Quan niệm chung về sáng tạo lý luận và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin 244 I. Quan niệm tổng quát về lý luận và sáng tạo lý luận. 244 II. về xác định phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin 249 Chơng chín những vấn đề sáng tạo t tởng lý luận của Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam 272 I. Sáng tạo t tởng lý luận của Hồ Chí Minh thể hiện ở việc xác định cách mạng là đổi mới . 273 II. Sáng tạo t tởng lý luận của Hồ Chí Minh thể hiện ở sự lựa chọn con đờng cứu nớc 276 III. Sáng tạo t tởng lý luận của Hồ Chí Minh thể hiện ở việc nắm bắt nhanh nhạy chủ nghĩa Lênin và từ chủ nghĩa Lênin, Ngời đã vận dụng 7 sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam để đề ra đờng lối đúng đắn theo một t tởng nhất quán. 282 IV. Sáng tạo t tởng lý luận của Hồ Chí Minh thể hiện ở việc Ngời rất kiên quyết và sớm đa chủ nghĩa xã hội vào các nớc thuộc địa và phụ thuộc 290 V. Sáng tạo t tởng lý luận của Hồ Chí Minh thể hiện ở việc gắn kết vấn đề độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, giai cấp với dân tộc, dân tộc với dân chủ, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con ngời 300 VI. Sáng tạo t tởng lý luận của Hồ Chí Minh thể hiện trong việc tạo dựng một nớc Việt Nam mới, dân chủ cộng hoà 311 VII. Sáng tạo t tởng lý luận của Hồ Chí Minh thể hiện ở việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc tế, vì một nền hoà bình và dân chủ 320 VIII. Sáng tạo t tởng lý luận của Hồ Chí Minh thể hiện ở quan điểm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kháng chiến và kiến quốc, xây dựng lý luận quân sự, bảo đảm thành công trong tiến trình cách mạng dân tộc dân chủ tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa 328 IX. Sáng tạo t tởng lý luận của Hồ Chí Minh về vấn đề thời đại. 332 X. Sáng tạo t tởng lý luận của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản, Đảng Lao động; xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức chiến đấu và đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam; Đảng là hiện thân của trí tuệ, đạo đức, văn minh, dân chủ, công bằng; cán bộ, đảng viên của Đảng phải là những con ngời có t cách, nhân cách, tác phong công tác và ứng xử văn hoá 341 Phần thứ t T tởng Hồ Chí Minh giá trị dân tộc và tầm vóc thời đại 361 Chơng mời Những biến đổi của dân tộc và của thế giới hiện nay tác động đến sự vận dụng, phát triển t tởng Hồ Chí Minh 362 I. Một số tình hình đất nớc hiện nay. 362 II. Một số tình hình thế giới 385 Chơng mời một t tởng Hồ Chí Minh - tài sản tinh thần quý báu của đảng và dân tộc Việt Nam 393 I. vai trò, giá trị và ý nghĩa của t tởng Hồ Chí Minh đối với đảng và dân tộc Việt Nam 393 8 1. T tởng Hồ Chí Minh - nền tảng t tởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và dân tộc Việt Nam 393 2. T tởng Hồ Chí Minh soi sáng con đờng xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nớc ta 410 3. T tởng Hồ Chí Minh với tiền đồ và tơng lai phát triển của dân tộc Việt Nam 414 II. Con đờng, phơng pháp phát huy giá trị của t tởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống 417 1. Quan niệm về thực chất con đờng, phơng pháp phát huy giá trị của t tởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống. 417 2. Những nguyên tắc phơng pháp luận phát huy giá trị của t tởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống 423 3. Các hình thức, biện pháp cụ thể phát huy giá trị của t tởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống 429 Chơng mời hai T tởng Hồ Chí Minh tầm vóc thời đại 432 I. t tởng Hồ Chí Minh trong lòng nhân loại tiến bộ. 432 II. t tởng Hồ Chí Minh và sự phát triển tiến bộ của nhân loại. 452 Kết luận 464 Danh mục tài liệu tham khảo chủ yếu 478 1 mở đầu Lịch sử cách mạng nớc ta 77 năm qua gắn liền với tên tuổi, sự nghiệp, t tởng và đạo đức của Hồ Chí Minh, ngời anh hùng dân tộc vĩ đại, nhà t tởng lỗi lạc, nhà mácxít sáng tạo của cách mạng Việt Nam. Trong lịch sử dựng nớc và giữ nớc, dân tộc ta đã sản sinh ra biết bao tên tuổi vĩ đại, vừa là anh hùng dân tộc, vừa là nhà t tởng lớn nhng không ai có đợc sự nghiệp lẫy lừng nh Hồ Chí Minh, không ai có đợc tầm vóc thời đại, đợc loài ngời tiến bộ thừa nhận và ca ngợi nh Hồ Chí Minh. Địa vị có một không hai của Hồ Chí Minh trong lịch sử dân tộc đã đợc xác lập và củng cố vững chắc nhờ công lao to lớn, sự nghiệp vĩ đại mà Ngời đã cống hiến cho cách mạng Việt Nam. Hồ Chí Minh là ngời đã tìm ra đờng lối cứu nớc, giải phóng dân tộc theo con đờng cách mạng vô sản; đó là con đờng kết hợp giữa chủ nghĩa yêu nớc chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, từ đó chấm dứt sự khủng hoảng đờng lối cứu nớc, mở ra một thời đại mới trong lịch sử dân tộc - thời đại Hồ chí Minh. Ngời đã có công đầu trong việc truyền bá, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, vận dụng thế giới quan và phơng pháp luận Mác - Lênin để đánh thức các tiềm năng tinh thần truyền 2 thống Việt Nam, bồi dỡng những nhân tố mới bảo đảm cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Ngời đã xây dựng những tiền đề t tởng, chính trị và tổ chức cho sự ra đời của một chính đảng của giai cấp công nhân ở Việt Nam, thống nhất các tổ chức cộng sản trong nớc để sáng lập nên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngời thờng xuyên quan tâm chăm sóc, giáo dục, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta vợt qua mọi thử thách khó khăn, đa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi to lớn nh ngày nay. Ngời đã dày công xây đắp nên khối đại đoàn kết dân tộc vững chắc làm nền tảng sức mạnh chiến thắng mọi kẻ thù. T tởng lớn của Ngời đợc diễn đạt cô đọng trong khẩu hiệu chiến lợc "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công" đã trở thành nguồn cổ vũ, động viên, thành ngọn cờ tập hợp, vẫy gọi mọi ngời Việt Nam yêu nớc trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng nh trong sự nghiệp xây dựng và chấn hng đất nớc. Hồ Chí Minh là ngời cha thân yêu của các lực lợng vũ trang cách mạng Việt Nam, "từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu", đã bồi dỡng cho họ tinh thần quyết chiến, quyết thắng, làm nên những chiến công vang dội, đợc cả loài ngời khâm phục và ca ngợi. Ngời đã khai sinh ra nớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nớc dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu á, ngời đặt nền móng cho việc xây dựng nhà n ớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Ngời là nhà chiến lợc thiên tài đã cùng với Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, mở ra thời kỳ sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ và làm thất bại một bớc chủ nghĩa thực dân mới, góp phần tác động sâu xa vào tiến trình lịch sử thế giới trong thế kỷ XX. Ngời đã khai phá con đờng đi lên chủ nghĩa xã hội ở một nớc nông nghiệp lạc hậu, cha qua chủ nghĩa t bản, bị chiến tranh tàn phá, từng bớc làm cho "ngời nghèo thì đủ ăn, ngời đủ ăn thì khá giàu, ngời khá giàu thì giàu thêm", để đi tới một xã hội dân giàu, nớc mạnh, trong đó dân là chủ, cán bộ nhà nớc là công bộc, ngời đầy tớ của nhân dân. [...]... sử đã chứng minh rõ điều đó IV Khái niệm T tởng Hồ Chí Minh và Nhà mácxít sáng tạo Hồ Chí Minh 19 1 Về khái niệm-định nghĩa T tởng Hồ Chí Minh Để đi tới khái niệm về t tởng Hồ Chí Minh và Nhà mácxít sáng tạo Hồ Chí Minh, chúng ta cần khái quát chung về phơng pháp t duy lý luận của Hồ Chí Minh và phong cách diễn đạt lý luận của Hồ Chí Minh để thống nhất sự khẳng định trớc hết Hồ Chí Minh là nhà t tởng... nhân dân và khả năng soi đờng của chủ nghĩa Mác - Lênin, t tởng Hồ Chí Minh, vào niềm tin tất thắng của chủ nghĩa xã hội - con đờng duy nhất đúng đắn mà dân tộc ta đã lựa chọn Khẳng định Hồ Chí Minh là nhà mácxít sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam có nghĩa là làm rõ những đóng góp lý luận của Hồ Chí Minh vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin Chủ đề quan hệ giữa t tởng Hồ Chí Minh và chủ... điểm sáng tạo lớn, chỉ ra 8 sáng tạo lý luận của Hồ Chí Minh liên quan đến các vấn đề của cách mạng Việt Nam) ; GS Song Thành: Hồ Chí Minh - Nhà t tởng lỗi lạc, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, 2005 (trong tác phẩm này có chơng tổng luận: Hồ Chí Minh, tấm gơng vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam, từ trang 581 đến trang 610, chỉ ra 10 vấn đề mà Hồ Chí Minh đã phát triển sáng tạo) ... đây: - Làm rõ vai trò của Hồ Chí Minh trong việc truyền bá, tiếp thu, vận dụng chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, định hớng t tởng lý luận cho sự lựa chọn con đờng phát triển của dân tộc - Nêu bật những cống hiến lý luận của Hồ Chí Minh vào kho tàng kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin, làm căn cứ để khẳng định Hồ Chí Minh thật sự là một nhà mácxít sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt. .. nghĩa Mác - Lênin, cho phép đi đến nhận định có căn cứ khoa học: Hồ Chí Minh là nhà t tởng lỗi lạc, nhà mácxít chân chính, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam Nghiên cứu đề tài này, chúng tôi nhằm đạt đợc mục tiêu (hoặc các giá trị lý luận và thực tiễn) sau đây: Một là, khẳng định vị trí thế giới quan, phơng pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin đối với sự hình thành t tởng Hồ Chí Minh và t tởng Hồ Chí. .. Các hớng nghiên cứu trên chủ yếu chỉ mới dừng lại ở cách đặt, gợi ý vấn đề Trên bình diện lý thuyết, nghiên cứu cơ bản, cha có một công trình nào đề cập toàn diện Hồ Chí Minh với t cách nhà mácxít sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam Đề tài này triển khai là một dịp để nghiên cứu thêm những vấn đề trên đây trong hệ thống t tởng Hồ Chí Minh Nghiên cứu đề tài này, trên bình diện lý thuyết và thực tiễn... Hồ Chí Minh và Đảng do Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đã làm đúng và làm tốt lời căn dặn đó của V.I Lênin Chính phơng pháp t duy lý luận và phong cách diễn đạt lý luận của Hồ Chí Minh, bản chất đích thực các quan điểm lý luận của Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định: Ngời là nhà t tởng lớn và cao hơn nữa còn là nhà t tởng - lý luận có những sáng tạo đặc sắc Về phơng pháp t duy lý luận Hồ Chí. .. nớc khác Thực tiễn và xu hớng phát triển lịch sử đó đã in đậm công lao và cống hiến của V.I Lênin và các đồng chí cùng thời, của Đảng cộng sản Liên Xô và nhiều nhà mácxít chân chính, các lãnh tụ của các đảng cộng sản và công nhân quốc tế V.I Lênin và các lãnh tụ ấy là những nhà mácxít chân chính, những nhà mácxít sáng tạo Bằng hệ thống quan điểm lý luận, lãnh đạo sự nghiệp cách mạng và qua thực tiễn... 1997; Viện Hồ Chí Minh: Nghiên cứu t tởng Hồ Chí Minh, tập 1, 2, 3, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1993; Trần Văn Giàu: T tởng Hồ Chí Minh, sự hình thành về cơ bản, Nxb Chính trị quốc gia, 5 Hà Nội, 1998; Võ Nguyên Giáp (chủ biên): T tởng Hồ Chí Minh và con đờng cách mạng Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, v.v Hớng thứ ba: Nghiên cứu khái quát, bớc đầu rút ra những sáng tạo lý luận của Hồ Chí Minh trong... ngời mácxít Những quan điểm lý luận những năm sau đó của Ngời không phải là một học thuyết riêng, đứng ngoài chủ nghĩa Mác mà là sự vận dụng, cụ thể hoá chủ nghĩa Mác vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, nhng thể hiện bản sắc riêng Việt Nam, bản sắc Hồ Chí Minh Đó là sản phẩm, là kết quả nghiên cứu lý luận, hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh, của trí tuệ và tầm cao trí tuệ của Ngời Thứ hai ,- Nh Hồ Chí Minh . 1 Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh Công trình khoa học: Chủ nghĩa Mác - Lênin, t tởng Hồ Chí Minh nền tảng t tởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt. tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam có nghĩa là làm rõ những đóng góp lý luận của Hồ Chí Minh vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin. Chủ đề quan hệ giữa t tởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa. điển của chủ nghĩa Mác - Lênin, làm căn cứ để khẳng định Hồ Chí Minh thật sự là một nhà mácxít sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam. - Rút ra một số bài học từ việc Hồ Chí Minh vận dụng sáng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài nghiên cứu: Hồ Chí Minh - Nhà Mác xít sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam, Đề tài nghiên cứu: Hồ Chí Minh - Nhà Mác xít sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam, , Chương 1 : Về một số khái niệm, Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh và nhà macxit sáng tạo Hồ Chí Minh, Chương 2 : Các nhân tố tác động và cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, Bối cảnh xuất hiện nhà tư tưởng Hồ Chí Minh, Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, Chương 3 : Quá trình hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, Vấn đề phân kỳ các giai đoạn phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, Các thời kỳ chủ yếu trong quá trỉnh hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh, Chương 4 : Khái luận về đặc điểm và bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh, Khái luận về đặc điểm và bản chất tư tưởng Hồ Chí minh, Khái luận về bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh, Chương 5 : Yêu cầu thực tế hiện nay và cách thức tiếp cận phương pháp luận Hồ Chí Minh, Yêu cầu của thực tế hiện nay đối với việc thực hành sáng tạo phương pháp luận Hồ Chí Minh, Cách thức tiếp cận phương pháp luận Hồ Chí Minh, Chương 6 : Quá trỉnh phát triển, đặc điểm , ý nghĩa của phương pháp luận Hồ Chí Minh, Con đường và cách thức hình thành phát triển phương pháp luận Hồ chí minh., Đặc điểm phương pháp luận Hồ Chí Minh, ý nghĩa của phương pháp luận Hồ Chí Minh, Chương 7 : Quan điểm và cách thức thực hành sáng tạo phương pháp luận Hồ Chí Minh hiện nay., Quan điểm thực hành sáng tạo phương pháp luận Hồ chí Minh hiện nay., Tiếp tục xây dựng phương pháp nghiên cứu về Hồ Chí Minh để thúc đẩy thực hành sáng tạo phương pháp luận của Người., Bồi dưỡng và thực hành sáng tạo phương pháp luận Hồ Chí Minh trong thực tế hiện nay., Chương 8 : Quan niệm chung về sáng tạo lý luận và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, Quan điểm tổng quát về lý luận và sáng tạo lý luận, 2, Về xác định phát triển sáng tại chủ nghĩa Mac - Lênin, Chương 9 : Những vấn đề sáng tạo tư tưởng lý luận của Hồ Chí Minh về cách mang Việt Nam., Sáng tạo tư tưởng lý luận của Hồ Chí Minh thể hiện ở việc xác định cách mạng là đổi mới., Sáng tạo tư tưởng lý luận của Hồ Chí Minh thể hiện ở sự lựa chọn con đường cứu nước., Sáng tạo tư tưởng lý luận của Hồ Chí Minh thể hiện ở việc nắm bắt nhanh nhạy chủ nghĩa Lenin và từ chủ nghĩa Lenin Người đã vận dung sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mac - Lenin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam để đề ra đường lối đúng đắn theo một tư ..., Sáng tạo tư tưởng lý luận của Hồ Chí Minh thể hiện ở việc người rất kiên quyết và sớm đưa chủ nghĩa xã hội vào các nước thuộc địa và phụ thuộc., sáng tạo tư tưởng lý luận của HCM thể hiện ở việc gắn kết vấn đề độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, giai cấp với dân tộc, dân tộc với dân chủ, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người., Sáng tạo tư tưởng lý luận của HCM thể hiện trong việc tạo dựng một nước Việt Nam mới, dân chủ cộng hòa., Sáng tạo tư tưởng lý luận của HCM thể hiện ở việc xd khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc tế vì một nền hóa bình và dân chủ., Sáng tạo tư tưởng lý luận của HCM thể hiện ở quan điểm xây dựng và bảo vệ tổ quốc, kháng chiến và kiến quốc, xây dựng lý luận quân sự, bảo đảm thành công trong tiến trình cách mạng dân tộc dân chủ tiến lên cách mạng XHCN, sáng tạo tư tưởng lý luận của HCM về vấn đề thời đại., Sáng tạo tư tưởng lý luận của HCM về ĐCS, Đảng lao động, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh..., Chương 10 : Những biến đổi của dân tộc và của thế giới hiện nay tác động đến sự vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, Một số tình hình đất nước hiện nay., Một số tình hình thế giới., Chương 11 : Tư tưởng Hồ Chí Minh - tài sản tinh thần quý báu của Đảng và dân tộc Việt Nam., Vai trò, giá trị và ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Đảng và dân tộc Việt Nam., Con đường phương pháp phát huy giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống., Chương 12 : Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tầm vóc thời đại., Tư tưởng Hồ Chí Minh trong lòng nhân loại tiến bộ, tư tưởng HCm và sự phát triển tiến bộ của nhân loại., Danh mục tài liệu tham khảo chủ yếu, Kiến nghị của ban chủ nhiệm đề tài

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm