0

phân tích mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và cải cách hành chính hiện nay_2

12 352 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 22:01

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH KHOA VĂN BẢN VÀ CÔNG NGHỆ HÀNH CHÍNH ***** TIỂU LUẬN MÔN HỌC ĐIỀU HÀNH TỔ CHỨC CÔNG - Phân tích mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và cải cách hành chính hiện nay. - Phân tích các yếu tố cấu thành văn hoá tổ chức công và vai trò của văn hoá trong tổ chức công. Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hà Học viên thực hiện : Nguyễn Quốc Cường Lớp : Cao học HCC 16M Huế, tháng 01/2013 1 Câu hỏi 1: Phân tích mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và cải cách hành chính hiện nay ? Trả lời: Để vận hành, điều hành tổ chức công, nội dung quan trọng trước hết đó là lập kế hoạch và tổ chức thực hiện theo kế hoạch. Không thể tổ chức các hoạt động của tổ chức công một cách nề nếp nếu như không có kế hoạch khoa học. Tiếp đến là phải xây dựng được quy chế, hoạt động của tổ chức công, trong hoạt động của tổ chức công, không được tự do, tuỳ tiện mà phải tuân theo quy chế nhất định. Đồng thời vận dụng tổng hợp các nguyên tắc, phương pháp chỉ huy và điều hành trong hoạt động tổ chức công; phân công công việc trong tổ chức công; thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá đúng hoạt động của cán bộ công chức trong tổ chức công. Đảm bảo các điều kiện vật chất cho hoạt động của tổ chức công như: Bố trí trụ sở làm việc, bố trí phòng làm việc, cung cấp các trang thiết bị, phương tiện đảm bảo nâng cao hiệu quả công việc và đảm bảo các điều kiện vật chất khác (tiêu chuẩn ánh sáng, nhiệt độ, màu sắc, tiếng ồn). Tổ chức công hoạt động hiệu quả cao khi được tạo điều kiện thuận lợi trong môi trường: chính trị, kinh tế, pháp lý, xã hội, tự nhiên. Các yếu tố chủ quan có ý nghĩa quyết định đến kết quả hoạt động của tổ chức công đó là: Quan hệ; cơ cấu tổ chức bộ máy; con người; cơ chế vận hành, điều hành, chỉ huy hoạt động của tổ chức công; các điều kiện vật chất phục vụ hoạt động của tổ chức công. * Một số định hướng đổi mới phương thức điều hành tổ chức công - Xây dựng và áp dụng kỹ thuật điều hành và tổ chức công vụ kết hợp giữa hiện đại với truyền thống. - Đảm bảo tính khoa học trong quá trình điều hành. 2 - Tạo được sự điều hành thuận lợi, đơn giản và phù hợp. - Giảm được cường độ làm việc, nâng cao năng suất lao động quản lý, góp phần tinh giảm biên chế hành chính các cơ quan nhà nước. Cải cách nền hành chính nhà nước là một quá trình liên tục mang tính định hướng, nhằm làm cho hoạt động thực thi quyền hành pháp ngày càng thích ứng hơn với yêu cầu của sự vận động và phát triển nền kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia. Cải cách hành chính nhà nước là một bộ phận của cải cách tổ chức và hoạt động của hệ thống bộ máy nhà nước nói chung. Mục tiêu cải cách hành chính của Việt Nam đến năm 2020 đó là xây dựng được một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hoá, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội. Cải cách hành chính tập trung vào 6 nhiệm vụ chính: - Cải cách thể chế. - Cải cách thủ tục hành chính. - Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. - Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. - Cải cách tài chính công. - Hiện đại hoá hành chính. * Mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và cải cách hành chính hiện nay. Điều hành hoạt động của tổ chức công là đối tượng nghiên cứu trong quá trình cải cách nền hành chính nhà nước. Để điều hành tổ chức công có hiệu quả phải nghiên cứu yếu tố con người - chủ thể điều hành hoạt động của 3 tổ chức công, cơ chế vận hành tổ chức công và tổ chức, bộ máy thực thi công vụ và nhiều nội dung khác. Điều hành hoạt động của tổ chức công là do con người và vì con người. Mọi sự thành công hay thất bại trong hoạt động tổ chức công; quá trình cải cách hành chính diễn ra nhanh hay chậm đều phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố con người trong tổ chức công đó, từ người lãnh đạo, điều hành, quản lý đến các cán bộ công chức, viên chức. Trong 4 nội dung định hướng đổi mới phương thức đều hành tổ chức công nêu trên đều có liên quan đến yếu tố con người, liên quan đến quá trình cải cách hành chính. Các nội dung thực hiện cải cách hành chính trong phạm vi tổ chức công hiện nay có mối quan hệ, và có nội dung trùng với đổi mới phương thức điều hành tổ chức công đó là: Hoàn thiện quy chế hoạt động phù hợp với pháp luật. Rà soát lại các quy định , sửa đổi, bãi bỏ các quy định trái pháp luật. Hoàn thiện hệ thống thủ tục hành chính đang thực hiện trong tổ chức công theo hướng cải cách thủ tục hành chính. Đó là: giảm các khâu trung gian, giảm các đầu mối giải quyết công việc theo hướng “một cửa”, bỏ các khoản lệ phí không đúng quy định, làm chặt chẽ hơn các thủ tục về tài chính, quản lý tài sản. Rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, bộ phận trong tổ chức công, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, nhẹ, không cồng kềnh, không chồng chéo, hoạt động có hiệu quả, nâng cao hiệu lực của bộ máy, tinh giản biên chế. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tổ chức công có đủ phẩm chức, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện đồng bộ từ khâu tuyển chọn, bố trí sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đến khâu đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức 4 Câu hỏi 2: Phân tích các yếu tố cấu thành văn hoá tổ chức công và vai trò của văn hoá trong tổ chức công ? Trả lời: * Văn hoá tổ chức công. Tổ chức công được hiểu là nơi tổ chức các hoạt động công vụ, là bộ phận cấu thành nên khu vực công theo luật định; có trụ sở công, công sản để hoạt động, có quyền lực công, là một pháp nhân. Được thiết lập để kiểm soát các công việc quản lý hành chính của các mặt đời sống xã hội. Văn hoá, cho đến nay có hàng trăm quan niệm về văn hoá khác nhau, trong đó có một số quan niệm tiêu biểu của Tylor (1832-1917), của Chủ tịch Hồ Chí Minh… ở đây xin nêu quan niệm của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc (UNESCO): “Văn hoá phản ánh và thể hiện một cách tổng quát sống động mọi mặt của cuộc sống con người đã diễn ra trong quá khứ và cũng như đang diễn ra trong hiện tại, qua hàng bao nhiêu thế kỷ, nó đã cấu thành nên một hệ thống giá trị, truyền thống thẩm mỹ và lối sống dựa trên từng đó dân tộc từng khẳng định bản sắc riêng của mình”. Văn hoá tổ chức là sự pha trộn riêng biệt của các giá trị, niềm tin, trông đợi và chuẩn mực được hình thành và duy trì trong tổ chức, phù hợp với chuẩn mực chung của xã hội, tạo nên một dấu ấn riêng biệt, giúp phân biệt tổ chức này với tổ chức khác. Văn hoá tổ chức công là hệ thống các giá trị hình thành trong quá trình hoạt động của tổ chức công, tạo nên niềm tin, giá trị và thái độ của các thành viên làm việc trong tổ chức công, ảnh hưởng đến cách làm việc trong tổ chức công và hiệu quả hoạt động của tổ chức công trong thực tiễn. 5 Xây dựng văn hoá tổ chức công là xây dựng một nề nếp làm việc khoa học, có kỷ cương và dân chủ. Nó đòi hỏi các nhà lãnh đạo, quản lý cũng như các thành viên của cơ quan phải quan tâm đến hiệu quả hoạt động chung của cơ quan mình. Muốn như thế cán bộ phải tôn trọng kỷ luật cơ quan, phải chú ý đến danh dự của cơ quan trong cư xử với một người, đoàn kết và hợp tác trên những nguyên tắc chung, chống lại bệnh quan liêu, hách dịch, cơ hội. * Các yếu tố cấu thành văn hoá tổ chức công bao gồm: Các yếu tố bên trong và các yếu tổ bên ngoài. + Các yếu tố bên trong: - Con người: Văn hoá tổ chức công phụ thuộc nhiều vào yếu tố con người, đặc biệt là người lãnh đạo, bởi vì người lãnh đạo góp phần xây dựng nề nếp làm việc khoa học, kỉ cương dân chủ. Phong cách quản lý của người lãnh đạo trong chừng mực sẽ góp phần làm nên văn hóa tổ chức công. Người lãnh đạo là người đứng đầu trong một tổ chức công, vì thế việc người lãnh đạo thực hiện tốt hay xấu thì văn hóa tổ chức công đó cũng tốt hay xấu. Văn hóa tổ chức công được phát triển như thế nào, tồn tại như thế nào, thể hiện ra là tốt hay xấu, thì đó là do nhà lãnh đạo, quản lý thể hiện. Chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức trong tổ chức công cũng là một yếu tố quan trọng hình thành nên văn hoá tổ chức công, Họ là lực lượng trực tiếp thực thi các nhiệm vụ, sự thành bại của các công việc, các nhiệm vụ của tổ chức, những gì cần thay đổi hoặc tiến hành sao cho hiệu quả nhất thì không ai hiểu rõ bằng chính những người trong cuộc. Họ hoạt động vì mục tiêu chung của tổ chức mình, phân tích, truy tìm nguồn gốc của những nguyên nhân gây ra sai sót trong toàn bộ quá trình hoạt động của tổ chức, để từ đó đề ra các giải pháp đảm bảo, cải tiến chất lượng. Việc thỏa mãn những điều kiện sống cơ bản, tạo môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ cho cán bộ công chức sẽ thúc đẩy họ làm việc tốt hơn, thân thiện với khách hàng hơn và do đó chất 6 lượng hàng hóa và dịch vụ sẽ có những cải tiến rõ rệt: giảm chi phí, tăng sự hài lòng của khách hàng. - Thể chế: Thể chế có hoàn thiện, có đảm bảo tính nghiêm minh, được mọi cá nhân trong tổ chức tuân thủ thì kỷ luật trong khu vực công mới được đảm bảo. Từ đó mọi hoạt động của các tổ chức công diễn ra một cách có hệ thống, theo chuẩn mực đã được đề ra, tạo điều kiện cho việc nâng cao chất lượng của văn hoá tổ chức công. Sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, các bộ phận khác nhau trong tổ chức công cũng là một yếu tố có ảnh hưởng đến văn hoá tổ chức công. Các công việc, các nhiệm vụ sẽ được thực hiện một cách suôn sẻ, đạt mục tiêu khi có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cán bộ công chức trong tổ chức công. - Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ: Đặc trưng của các tổ chức công là mọi sự thành lập, thay đổi cơ cấu hay giải thể tổ chức đều phải tuân thủ theo những quy định của pháp luật. Pháp luật quy định mỗi tổ chức công đều có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn riêng không chồng chéo, trùng lắp. Điều này gây ra tình trạng độc quyền của các cơ quan hành chính nhà nước. Bởi khi mà mỗi cơ quan chỉ giải quyết một công việc, công dân không thể có quyền lựa chọn nơi nào chất lượng phục vụ tốt hơn. Điều này cũng dễ gây ra sự quan liêu và giảm đi tính cạnh tranh của các tổ chức công. Bộ máy quan liêu phiền hà làm giảm đi chất lượng các hàng hóa và dịch vụ công. Thêm vào đó, việc sắp xếp bố trí nhân sự trong các tổ chức công có phù hợp hay không cũng là một yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến văn hoá tổ chức công. Nhân viên làm việc trong các cơ quan tổ chức có được sắp xếp vào đúng vị trí, đúng ngành nghề, phù hợp với năng lực mà họ có, có phát huy được năng lực làm việc hay không cũng là vấn đề cần chú ý vì nó liên quan đến chất lượng, đến hiệu quả và văn hoá làm việc trong các tổ chức công. - Nguồn tài chính: Trừ những tổ chức sự nghiệp có nguồn thu riêng thì tài chính của mọi tổ chức công đều phụ thuộc vào nguồn ngân sách nhà nước. Do vậy nguồn tài chính mà nhà nước có được là rất hạn hẹp. Việc sử 7 dụng nguồn tài chính đó để tiến hành các hoạt động của các tổ chức cần được xem xét hợp lý, tránh việc thâm hụt ngân sách, lãng phí tiền bạc của nhà nước, làm giảm hiệu quả hoạt động của tổ chức công. - Thông tin: Công tác thông tin trong hoạt động tổ chức công giúp các nhà lãnh đạo quản lý có những thông tin cần thiết để có thể xây dựng và phổ biến các mục tiêu, chương trình công tác tại cơ quan, đơn vị; tuyển chọn, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm nhân viên cần phải đúng với năng lực và nhu cầu thực tế; theo dõi, hướng dẫn nhân viên cấp dưới của mình thực hiện công việc, từ đó có thể kiểm tra, giám sát các hoạt động của tổ chức công. Công tác thông tin tổng hợp hiệu quả sẽ giúp phát hiện kịp thời những sai phạm trong tổ chức công để nhanh chóng khắc phục và tìm ra nguyên nhân của những sai xót để tìm cách tránh tái phạm trong tương lai. Công tác thông tin không chỉ quan trọng đối với nhà lãng đạo mà còn quan trọng với nhân viên, cung cấp cho họ những thông tin về chính sách, chiến lược phát triển của tổ chức công từ đó họ có thể biết tổ chức công đang cần gì mà hoàn thiện bản thân để có thể đáp ứng nhu cầu của tổ chức công. Chỉ có đánh giá chính xác thì mới biết được thực tế hoạt động của tổ chức công, từ đó có thể đưa văn hoá tổ chức công ngày càng phát triển. + Các yếu tố bên ngoài: - Môi trường chính trị: Môi trường chính trị của đất nước ổn định, có cương lĩnh chính trị và chiến lược phát triển, định hướng lãnh đạo rõ ràng, cụ thể sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nền hành chính nhà nước, trong đó có các tổ chức công, từ đó tạo điều kiện cho văn hoá tổ chức công phát triển được thuận lợi. Ngược lại, trong một đất nước mà tình hình chính trị bất ổn, xung đột sắc tộc, chiến tranh, nội chiến…sẽ tác động xấu đến việc hình thành và phát triển văn hoá tổ chức công. - Hệ thống pháp luật: Hệ thống pháp luật đầy đủ, có tính thực tiễn và khả thi cao, đồng bộ là yếu tố quan trọng, tạo hành lang pháp lý cho tổ chức 8 công, công chức thực thi công vụ theo đúng các quy định của pháp luật, chỉ được làm những gì pháp luật cho phép, tránh tình trạng tùy tiện, lợi dụng kẻ hở của pháp luật để gây sách nhiễu, phiền hà cho tổ chức, công dân. Đồng thời phải công khai, minh bạch các văn bản quy phạm pháp luật để người dân biết, giám sát quá trình hoạt động của tổ chức công. - Môi trường tự nhiên: Đây cũng là một yếu tố tác động đến văn hoá tổ chức công; tổ chức công có trụ sở làm việc tại vùng miền núi, biên giới, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ bị tác động nhiều hơn vùng đồng bằng, thành phố. Ở những khu vực thường bị xảy ra bão lụt, hạn hán cũng có những điểm khác biệt với những khu vực khác. - Tình hình kinh tế - xã hội: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, trình độ tay nghề của lực lượng lao động, chất lượng của cơ sở hạ tầng, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ học sinh bỏ học, tỷ lệ hộ nghèo, chi phí nhân công, những thay đổi về hệ thống kinh tế, các chính sách kinh tế của nhà nước các tác động rất lớn đến tổ chức công. Kinh tế - xã hội phát triển, sẽ tạo điều kiện để tăng thu ngân sách nhà nước, từ đó Nhà nước có điều kiện đầu tư cho tổ chức công nhiều hơn, từ nguồn lực tài chính cho đến cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị làm việc, trụ sở…ngược lại nếu kinh tế- xã hội phát triển kém, thì cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến văn hoá tổ chức công. - Khoa học kỹ thuật: Ngày nay sự phát triển khoa học kỹ thuật – công nghệ ngày càng có vai trò quan trọng, tác động mạnh mẽ tới hiệu quả của tổ chức công và xu hướng chung của các quốc gia trên thế giới là không ngừng nâng cao, đổi mới và hiện đại hóa tổ chức công.Vì thế, nó đặt ra vấn đề mới hơn về điều kiện làm việc của cán bộ, công chức đặc biệt là đổi mới phương tiện, thiệt bị phục vụ cho hoạt động của tổ chức công ngày càng có hiệu quả hơn. Giúp cho tổ chức công hoạt động có chất lượng hơn, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của tổ chức công tốt hơn; Giảm thiểu hao tốn về sức khỏe, sức lực đảm bảo cho sức khỏe cho cán bộ, công chức đáp ứng nhu cầu phát triển tổ chức công, phục vụ cho nhu cầu của nhân dân tốt hơn. 9 - Công dân: Là những người được các tổ chức công phục vụ trong các giao dịch hành chính, phục vụ dịch vụ công; đồng thời công dân cũng là đối tượng quản lý của các tổ chức công nhằm đảm bảo một xã hội ổn định và phát triển bền vững. Trình độ nhận thức, văn hoá ứng xử của Họ cũng có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến văn hoá tổ chức công. - Mối quan hệ của tổ chức công: Mỗi tổ chức công đều có những mối quan hệ bên trong tổ chức mình, bên ngoài tổ chức, bên trên, bên dưới, cùng cấp…đây cũng là một trong những nhân tố ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến văn hoá tổ chức công. - Xu hướng của thế giới: Trong giai đoạn hiện nay, xu thế của hội nhập và toàn cầu hoá diễn ra rất nhanh chóng, đòi hỏi văn hoá tổ chức công vừa mang tính truyền thống, vừa mang tính hiện đại; tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa, tiến bộ, văn minh của các nước phát triển; đồng thời phải phù hợp với các thông lệ quốc tế. * Vai trò của văn hóa trong tổ chức công. Văn hoá tạo nên dấu ấn của tổ chức, phân biệt tổ chức này với tổ chức khác. Văn hoá phản ánh uy tín và năng lực của đội ngũ quản lý trong tổ chức; ảnh hưởng đến hiệu quả điều hành và sự phát triển của tổ chức. Sự tự giác trong hoạt động của cán bộ công chức trong việc tuân theo quy chế, nội quy sẽ giúp tổ chức công phát triển, tổ chức công này sẽ vượt lên khác hơn, phát triển hơn so với tổ chức công khác. Văn hóa tổ chức công sẽ góp phần xây dựng một nề nếp làm việc khoa học, có kỷ cương dân chủ nhờ đó góp phần tạo ra sự đoàn kết cao, chống lại sự lệch lạc, quan liêu, hách dịch, cơ hội. Tạo ra được niềm tin, thái độ làm việc của cán bộ công chức, góp phần nâng cao vai trò của tổ chức công và hiệu quả hoạt động tổ chức công cao hơn. 10 [...]...Văn hóa tổ chức công cũng phản ánh những giá trị xã hội liên quan tới quá trình điều hành tổ chức công Mối quan hệ của văn hóa tổ chức công và văn hóa truyền thông sẽ giúp và tạo điều kiện cho tổ chức công xây dựng các chuẩn mực điều hành theo yêu cầu của xã hội, không cục bộ, không đối lập nhu cầu của cuộc sống cộng đồng nhằm giúp tổ chức công có thái độ cầu thị, đoàn kết,... hách dịch, cục bộ vô tổ chức Văn hoá góp phần tác động đến nhận thức, suy nghĩ, hành động, tạo ra tinh thần tự quản, tính tự giác của cán bộ công chức làm việc tại tổ chức công nhằm đảm bảo cho sự hoạt động của tổ chức công nghiêm minh, hiệu quả Tạo ra tinh thần đoàn kết tương trợ, tin cậy lẫn nhau; tạo ra mức độ bầu không khí tập thể cởi mở, giúp cho cán bộ công chức trong tổ chức công làm việc hiệu... nghiêm minh, hiệu quả Tạo ra tinh thần đoàn kết tương trợ, tin cậy lẫn nhau; tạo ra mức độ bầu không khí tập thể cởi mở, giúp cho cán bộ công chức trong tổ chức công làm việc hiệu quả cao, góp phần đưa tổ chức công phát triển./ 11 12 . HÀNH CHÍNH KHOA VĂN BẢN VÀ CÔNG NGHỆ HÀNH CHÍNH ***** TIỂU LUẬN MÔN HỌC ĐIỀU HÀNH TỔ CHỨC CÔNG - Phân tích mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và cải cách hành chính hiện. cán bộ, công chức, viên chức. - Cải cách tài chính công. - Hiện đại hoá hành chính. * Mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và cải cách hành chính hiện nay. Điều hành hoạt. tháng 01 /20 13 1 Câu hỏi 1: Phân tích mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và cải cách hành chính hiện nay ? Trả lời: Để vận hành, điều hành tổ chức công, nội dung quan trọng
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và cải cách hành chính hiện nay_2, phân tích mối quan hệ giữa đổi mới phương thức điều hành tổ chức công và cải cách hành chính hiện nay_2,

Từ khóa liên quan