0

đề xuất giải pháp đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa trung ương và địa phương ở việt nam trong thời gian tới_3

15 458 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 22:01

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH o0o BÀI TIỂU LUẬN MÔN PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Nội dung: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC GIỮA TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI Giáo viên hướng dẫn: TS Hoàng Mai Học viên: Trần Thị Hồng Minh Lớp: CHHCC 16M Huế, 01-2013 LỜI MỞ ĐẦU Cải cách hành chính đã trở thành một chương trình cấp thiết, thường xuyên, lâu dài và bền bỉ của các Chính phủ ở nhiều khu vực nói chung và khu vực Đông Nam Á nói riêng trong vài thập kỷ gần đây. Đối mặt với làn sóng nhu cầu kinh tế và tiến bộ xã hội ngày càng tăng lên, và trước sự mong muốn ngày càng lớn về một chất lượng cuộc sống tốt đẹp hơn của mọi tầng lớp dân cư, nhiều Chính phủ đã chủ động thực hiện những sáng kiến cải cách để đạt được hiệu quả, hiệu suất và khả năng đáp ứng trong hệ thống hành chính của mình. Trong đó, phân cấp quản lý đã trở thành một trong những lĩnh vực quan trọng của nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển. Kinh nghiệm ở các nước đạt nhiều thành công trong cải cách hành chính cho thấy, với mục đích phân chia quyền lực, nâng cao khả năng giải quyết các vấn đề, cũng như thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức địa phương, phân cấp quản lý được coi là một trong những lĩnh vực có tác động mạnh mẽ đến các hoạt động chính trị trong nước và thu hút nhiều sự quan tâm của các hoạt động hợp tác phát triển. Phân công, phân cấp trong hoạt động quản lý nhà nước là một chủ trương lớn, nội dung quan trọng được đề cập một cách có hệ thống và nhất quán trong các văn kiện của Đảng ta thời gian gần đây. Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa VIII) đề ra phương hướng “phân định trách nhiệm, thẩm quyền giữa các cấp chính quyền theo hướng phân cấp rõ hơn cho địa phương, kết hợp chặt chẽ quản lý ngành và quản lý lãnh thổ, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ”. Văn kiện Đại hội Đảng IX xác định “phân công, phân cấp, nâng cao tính chủ động của chính quyền địa phương” và “phân cấp mạnh và toàn diện giữa các cấp trong hệ thống hành chính nhà nước” là một trong những định hướng nhằm cải cách thể chế và phương thức hoạt động của Nhà nước. Ở Việt Nam, trong công cuộc đổi mới đất nước, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và mở cửa, hội nhập quốc tế đã tạo ra những tiền đề và đòi hỏi đổi mới, tăng cường phân cấp quản lý giữa Trung ương và địa phương và giữa các cấp chính quyền địa phương nhằm phát huy mạnh mẽ hơn tính năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp trong quản lý, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 2 NỘI DUNG I. THỰC TRẠNG CỦA VIỆC PHÂN CẤP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Việc phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa trung ương và địa phương ở Việt Nam đã được hình thành từ thời kỳ đầu của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 18 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch nước đã ký Sắc lệnh số 73/SL- CTN trao quyền quyết định mức thu thuế nhà nước cho các khu và cho phép chính quyền các khu được sử dụng số thuế đó để bảo đảm chi cho bộ máy và đóng góp cho TW. Tiếp đó, trong gần nửa thế kỷ, cả thời kháng chiến cũng như thời xây dựng hòa bình, Nhà nước ta đã nhiều lần thực hiện phân cấp. Song trong quá trình phát triển cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp, nói chung các quyết định được tập trung về trung ương. Đến những năm 1990, cùng với sự nghiệp đổi mới kinh tế và cải cách nền hành chính, việc phân cấp được đặt lại và từng bước được nâng dần theo sự phát triển của công cuộc đổi mới kinh tế và hành chính của đất nước. 1.1. Những chủ trương và cơ chế về phân cấp giữa Chính phủ và chính quyền địa phương. Bước vào những năm đầu khởi xướng sự nghiệp đổi mới về kinh tế, Nghị quyết Đại hội VI của Đảng chỉ mới quy định " có sự phân định rành mạch nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm từng cấp theo nguyên tắc tập trung dân chủ ". Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành TW khoá VII đã nêu rõ "Phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của mỗi cấp chính quyền. Tập trung vào trung ương quyết định những vấn đề vĩ mô. Đồng thời phân cấp quản lý để phát huy tính chủ động và tinh thần trách nhiệm của chính quyền địa phương"; Nghị quyết hội nghị lần thứ 3 của Ban chấp hành TW khóa VIII quy định cụ thể hơn " việc nào do cấp nào giải quyết sát với thực tế hơn thì giao cho cấp đó" Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã tổng kết thực tiễn 15 năm đổi mới và đề ra nhiệm vụ phân cấp giữa trung ương và địa phương rõ nét hơn: "Thực hiện mạnh mẽ việc phân cấp trong hệ thống hành chính đi đôi với nâng cao tính tập trung, thống nhất trong việc ban hành thể chế. Quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cấp, từng tổ chức, từng cá nhân. Đề cao trách nhiệm cá nhân, khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh. Khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đảy trách nhiệm gây khó khăn, chậm trễ trong công việc và giải quyết khiếu nại của dân " Cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, Chính phủ đã xây dựng và ban hành Chương trình Tổng thể Cải cách hành chính 2001-2010: "Đến 2005, về cơ bản ban hành xong và áp dụng các quy định mới về phân cấp trung ương - địa phương, phân cấp giữa các cấp chính quyền địa phương, nâng cao thẩm quyền và trách nhiệm của chính quyền địa phương, tăng cường mối liên hệ và trách nhiệm của chính quyền địa phương trước nhân dân. Gắn phân cấp công việc với phân cấp tài chính, tổ chức và cán bộ. Định rõ những loại việc địa phương toàn quyền quyết 3 định, những việc trước khi địa phương quyết định phải có ý kiến của TW và những việc phải thực hiện theo quyết định của trung ương". Và, đến Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP, ngày 30 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là NQ 08) về "tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương", thì có thể nói đã có một bước tiến quan trọng về thể chế hoá việc phân cấp giữa trung ương và địa phương. Nghị quyết 08 của Chính phủ đã tham khảo kết quả Dự án Điều tra cơ bản "về chức năng, nhiệm vụ và phân công, phân cấp quản lý nhà nước trung ương-địa phương" của Ban Tổ chức -Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ), khái quát tình hình phân cấp trong những năm vừa qua, quy định rõ mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc và định hướng phân cấp. Từ 35 khuyến nghị của Dự án, Chính phủ đã nêu rõ 6 lĩnh vực quan trọng cần phân cấp cho chính quyền cấp tỉnh: quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển; quản lý ngân sách nhà nước; quản lý đất đai tài nguyên, tài sản nhà nước; quản lý doanh nghiệp nhà nước; quản lý hoạt động sự nghiệp dịch vụ công; quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức. Như vậy, sau một thời gian nhất định, nhận thức và quyết tâm chính trị cũng như thể chế hoá về phân cấp trung ương - địa phương càng rõ hơn, mạnh mẽ hơn và cụ thể hơn. 1.2. Những lĩnh vực đã được phân cấp giũa Chính phủ và chính quyền cấp tỉnh Trong quá trình thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước, trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, với mức độ khác nhau, đều có sự phân cấp giữa Chính phủ và các cấp chính quyền ở địa phương. Mức độ và phạm vi phân cấp của mỗi lĩnh vực đều dựa trên nguyên tắc rất cơ bản là, Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước vĩ mô mọi lĩnh vực trên phạm vi toàn quốc bằng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và chính sách nhất quán, đồng bộ; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện. Sự phân công, phân cấp là để định rõ thẩm quyền và trách nhiệm, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo, phát huy lợi thế và vị trí của mỗi cấp trong hệ thống hành chính nhà nước theo sự quản lý thống nhất của Chính phủ. - Quy hoạch và kế hoạch Trước yêu cầu bức xúc của cuộc sống, mỗi hộ gia đình đã trở thành một đơn vị kinh tế tự chủ, sản xuất hàng hoá với nhiều thành phần kinh tế, đa dạng hoá các hình thức sở hữu, vận hành theo cơ chế thị trường, sự quản lý tập trung và điều hành bằng mệnh lệnh hành chính không còn hiệu lực. Cách kế hoạch hóa từ sản xuất cho đến lưu thông, phân phối sản phẩm đều do trung ương quyết định, địa phương chỉ biết chấp hành và thực hiện theo mệnh lệnh hành chính và sự điều hành của trung ương, của cấp trên, không còn phù hợp. Cùng với từng bước đổi mới kinh tế, công tác quy hoạch, kế hoạch đã dần dần được cải tiến, và có lẽ cũng là lĩnh vực được phân cấp sớm cho chính quyền địa phương. Từ chỗ tất cả các quy hoạch của địa phương cấp tỉnh đều phải được Chính phủ phê duyệt, kế hoạch các cấp chính quyền ở địa phương được xây dựng trên cơ sở hệ thống các chỉ tiêu pháp lệnh của trung ương, của cấp trên giao, đến nay, Thủ tướng Chính phủ chỉ phê duyệt quy hoạch phát triển ngành và các vùng kinh tế trọng điểm, các tỉnh và thành phố trong các vùng kinh tế trọng điểm. Các tỉnh, thành phố còn lại được chủ động hoàn toàn về xây dựng và quyết định quy hoạch 4 phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, của các tiểu vùng lãnh thổ thuộc tỉnh, của các đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các vùng kinh tế công nghiệp, các khu công nghiệp (trừ một số khu công nghiệp lớn, tập trung do trung ương quyết định), nông nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ; quy hoạch xây dựng nông thôn, xây dựng đô thị loại III trở xuống. Trong công tác kế hoạch, đã hủy bỏ việc cấp dưới bảo vệ kế hoạch trước cấp trên, cấp trên giao chỉ tiêu pháp lệnh cho cấp dưới. Đến nay, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của cấp nào do cấp đó quyết định, kể cả kế hoạch hàng năm và kế hoạch 5 năm. - Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở Có thể nói đây là lĩnh vực phân cấp khá mạnh. Trước đây mọi công trình xây dựng đều được quyết định bởi trung ương, trực tiếp là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ giao cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư các công trình nhóm C trở xuống, nhưng phải có sự thỏa thuận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước khi quyết định. Nay phân cấp cho cấp tỉnh quyết định các dự án nhóm B, và một số công trình, một số dự án nhóm A không thuộc diện có tính kỹ thuật phức tạp và công nghệ cao cũng đã phân cấp cho chính quyền cấp tỉnh quyết định. - Về ngân sách Trong các nhiệm vụ được phân cấp thì nhiệm vụ này được quan tâm nhiều nhất. Từ chỗ căn cứ vào dự toán thu chi được duyệt, các nguồn thu có được trên địa bàn, thừa rút về trung ương, thiếu trung ương cấp bù, đến nay việc phân cấp ngân sách giữa trung ương và địa phương đã được Luật Ngân sách quy định theo hệ thống ngân sách nhà nước 4 cấp. Mỗi cấp được xác định nguồn thu và nhiệm vụ chi rõ ràng, ngân sách trung ương chỉ hỗ trợ ngân sách địa phương trên cơ sở số dân, địa lý hành chính và tính chất công việc, và hỗ trợ ổn định từ 3 đến 5 năm, tạo điều kiện cho các cấp chính quyền chủ động về ngân sách, phát triển và nuôi dưỡng nguồn thu để tăng ngân sách địa phương phục vụ cho nhu cầu xây dựng kết cấu hạ tầng. Chỉnh phủ điều hành ngân sách trung ương theo quyết định của Quốc hội, chính quyền cấp tỉnh quyết định việc điều hành ngân sách địa phương. Theo quyết định của HĐND, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh được thực hiện một số chế độ, tiêu chuẩn định mức chi tiêu ngân sách, quyết định một số loại phí, mức phí và các khoản đóng góp của dân trong khuôn khổ quy định của pháp luật. - Về quản lý đất đai, tài nguyên, tài sản Đây là khâu yếu nhất trong quản lý tài sản công của các cấp chính quyền địa phương trước đây, bởi nhiệm vụ này tập trung quá cao về trung ương. Hiện nay, theo Luật Đất đai mới được ban hành, đã có sự phân định trách nhiệm và thẩm quyền quản lý đất đai, tài sản công giữa Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương. Chính phủ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai trong phạm vi cả nước, quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đai của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ quản lý trực tiếp đất đai, tài sản công trên địa bàn. Theo đó, sau khi được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định kế hoạch sử dụng đất, Uỷ ban nhân cấp tỉnh thực hiện việc định hạng mức cho thuê đất, giao đất, thu hồi đất, định giá đất trong khuôn khổ quy định chung của Chính phủ, và quản lý, sử dụng, khai thác quỹ đất công. Chính quyền các cấp trực tiếp chịu trách nhiệm và quản lý sự biến động của đất đai trên địa bàn. Sự biến động đó phải được cập nhật lưu giữ trên sổ sách cũng như trên thực địa. 5 Hiện nay Chính phủ đã có Nghị quyết 08 và đang xúc tiến tạo lập thể chế để xác định quyền tài sản của mỗi cấp chính quyền địa phương, theo đó có tài sản cấp tỉnh, tài sản cấp huyện và tài sản cấp xã. - Về quản lý doanh nghiệp nhà nước Với tư cách là đại diện chủ sở hữu, chính quyền cấp tỉnh được sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước thuộc quyền quản lý, thành lập mới các doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền của tỉnh xét thấy có đủ điều kiện và thật sự cần thiết. Đồng thời, chính quyền tỉnh là đại diện chủ sở hữu về vốn nhà nước tại các doanh nghiệp. - Về quản lý các tổ chức hoạt động dịch vụ công Theo Nghị quyết 08 của Chính phủ, phân cấp cho chính quyền cấp tỉnh được sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các tổ chức sự nghiệp cho phù hợp với thực tế của địa phương; quyết định tổng biên chế và bố trí cán bộ, viên chức sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp thuộc cấp tỉnh quản lý. - Về tổ chức và nhân sự Trước đây, khi các tỉnh cần có thêm một biên chế, cần tuyển chọn hoặc tiếp nhận một cán bộ có trình độ cao về công tác tại địa phương…, đều phải xin trung ương, trực tiếp là Bộ Nội vụ. Hoặc tỉnh muốn đề bạt một giám đốc sở đều phải được sự đồng ý bằng văn bản của bộ, ngành cấp trên trực tiếp. Thực hiện chương trình cải cách hành chính, đến nay đã phân cấp khá nhiều việc cho chính quyền địa phương. Theo đó, về tổ chức bộ máy, ngoài những tổ chức "cứng" theo quy định của Chính phủ, căn cứ vào hướng dẫn của trung ương, chính quyền cấp tỉnh có quyền căn cứ vào thực tế của địa phương để quyết định thành lập hoặc giảm bớt những tổ chức giúp việc hoặc các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công khác; xác định tổng biên chế của các cơ quan hành chính nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ quyết định và quyết định việc phân bố cán bộ, công chức cho các cơ quan hành chính thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, uỷ ban nhân cấp huyện, và số lượng cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã; quyết định chế độ thu hút cán bộ, công chức có năng lực về làm việc tại địa phương. Bổ nhiệm giám đốc sở không cần sự thoả thuận bằng văn bản của bộ. 1.3. Những kết quả đã đạt được; những khó khăn, trở ngại khác nhau, từ các cơ quan trung ương, từ các cấp chính quyền địa phương trong phân cấp. 1.3.1. Những kết quả đã đạt được Kết quả đạt được trong việc thực hiện phân cấp giữa Chính phủ và chính quyền địa phương gắn liền với sự nghiệp đổi mới kinh tế, xã hội và công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước. Theo cách tiếp cận trên, có thể thấy rõ những kết quả của phân cấp đã tác động thúc đẩy cải cải kinh tế và hành chính trong những năm vừa qua. - Nâng cao tính chủ động và tự chịu trách nhiệm của các cấp chính quyền ở địa phương. Tuy nhiên mức độ chủ động của mỗi cấp cũng như mỗi đơn vị trong cùng một cấp có khác nhau, nhưng qua những việc được phân cấp rõ ràng về trách nhiệm và thẩm quyền, cấp nào, đơn vị nào cũng đều tỏ ra lo lắng, thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trước dân; Chủ động hơn trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của địa phương về phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng; ổn định trật tự an toàn xã hội; phòng chống thiên tai, dịch bệnh cũng như các vấn đề về xã 6 hội khác; Khắc phục từng bước việc trông chờ, ỷ lại vào sự chỉ đạo, điều hành của trung ương. - Phát huy và sử dụng có hiệu quả hơn nguồn lực tại chỗ cả về vật chất, tinh thần và trí tuệ, tranh thủ nguồn lực đầu tư trong nước và nước ngoài, để phát triển kinh tế, xã hội, tăng nguồn thu ngân sách trên địa bàn. - Nhiều địa phương đã huy động tối đa nguồn vốn theo phương thức "nhà nước và dân cùng làm" trong xây dựng kết cấu hạ tầng cho sản xuất cũng như phúc lợi xã hội, tạo cơ sở và tiền đề cho kinh tế, xã hội phát triển. Đặc biệt là xây dựng đường sá giao thông, hệ thống điện, nước sản xuất và nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế, chợ, cơ sở vui chơi, giải trí; phát triển các khu đô thị ở thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ, làm thay đổi bộ mặt thành thị và nông thôn trên địa bàn. - Trên lĩnh vực kinh tế, gần như địa phương nào cũng chủ động phát huy lợi thế riêng có của mình, khai thác tiềm năng đất đai, lao động cơ cấu lại kinh tế trên địa bàn, phát triển các ngành nghề, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch… sát hợp với thực tế hơn. Ngoài các khu công nghiệp tập trung, khu kinh tế động lực của trung ương, đến nay hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đều có các khu công nghiệp và tranh thủ được các nguồn vốn đầu tư của trong nước cũng như từ nước ngoài và phát triển doanh nghiệp, tạo nên sự sôi động trong sản xuất, kinh doanh trên từng địa bàn. - Việc thu, chi và quản lý ngân sách ở các địa phương có tiến bộ rõ. Hầu hết các địa phương đều thông qua phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, nuôi dưỡng và tăng thêm nguồn thu, thực hiện việc chi ngân sách chủ động, kịp thời và có hiệu quả hơn. - Về các nhiệm vụ khác như y tế, giáo dục, bảo vệ tài nguyên rừng, các công trình thuỷ, các khu di tích lịch sử, cũng như các chương trình và dự án về xoá đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường được phân cấp, nhiều địa phương đã thực hiện có hiệu quả; các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh được giải quyết kịp thời và nhanh chóng, đặc biệt là khi phân cấp cho chính quyền tỉnh được quyết định sử dụng nguồn kinh phí dự phòng phục vụ cho các yêu cầu đột xuất. - Đội ngũ cán bộ các cấp chính quyền có bước trưởng thành, qua thực thi các nhiệm vụ được phân cấp, qua thực hiện các biện pháp quản lý nền kinh tế thị trường ở từng địa phương. Nhiều địa phương đã bộc lộ rõ năng lực, trách nhiệm và tính năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ địa phương. Mỗi nơi có những đặc điểm và điều kiện cụ thể khác nhau, nhưng số đông các địa phương đã có những bước tiến mới. - Hội đồng nhân dân bước đầu hoạt động có thực quyền hơn. Những công việc đã phân cấp cho chính quyền địa phương, nhất là về đầu tư, về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu, chi ngân sách… đều do Hội đồng nhân dân quyết định, nên thực quyền của cơ quan dân cử được nâng lên. Và người dân có thêm cơ hội để tham gia bàn và quyết định những nhiệm vụ quan trọng của địa phương, tính công khai, minh bạch từng bước được thực hiện. Dân bắt đầu có sự quan tâm đến những hoạt động của HĐND ở địa phương. Nhờ đó vai trò cũng như trách nhiệm của cơ quan dân cử và tính dân chủ được cải thiện so với trước, hạn chế sự tuỳ tiện trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của nhân dân ở địa phương. 7 - Qua phân cấp, chính quyền địa phương đã bảo đảm được nhiều công việc mà trước đây các cơ quan trung ương phải lo, phải làm; các cơ quan trung ương có điều kiện hơn trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước vĩ mô, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, giải quyết các vấn đề đối ngoại trong các mối quan hệ quốc tế và khu vực, phục vụ cho nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế 1.3.2. Những vấp váp và trục trặc trong thực hiện phân cấp Bên cạnh những kết quả bước đầu, đang xuất hiện những vấp váp và trục trặc cần được nghiên cứu, khắc phục để thúc đẩy công tác phân cấp đúng hướng, đạt mục tiêu và hiệu quả cao hơn, bền vững hơn. Một là, có những việc rất cần cho người dân, cho doanh nghiệp nhưng chưa được phân cấp, hoặc phân cấp không rõ ràng, như việc tổ chức và hoạt động của các đơn vị dịch vụ công bao gồm, giáo dục phổ thông, dạy nghề; y tế; các dịch vụ phục vụ cho sản xuất như khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư, bảo vệ thực vật và phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt là về vấn đề giải quyết các công việc cho dân thông qua các thủ tục hành chính, nhiều việc đáng được phân cấp sớm cho chính quyền cấp cơ sở nhưng vẫn còn rất chậm trễ. Kết quả phân cấp mà người dân mong đợi là được tiếp cận với chính quyền tiện lợi hơn, dễ dàng hơn khi có công việc thì chưa đạt được nhiều. Hai là, trong thực hiện phân cấp ở cả tầm vĩ mô và vi mô từ thể chế cho đến tổ chức thực hiện còn có những khập khiễng. - Về thể chế, Nhà nước ta thực hiện quản lý thống nhất, thông qua hệ thống thể chế, địa phương chỉ cụ thể hoá và vận dụng thực hiện trong khuôn khổ của thể chế nhà nước trung ương đã quy định. Nhiều việc phân cấp cho địa phương nhưng thể chế chưa có hoặc có chưa đủ rõ. Ví dụ như, chủ trương xoá bỏ sự phân biệt kinh tế trung ương và kinh tế địa phương; xoá bỏ chế độ cấp hành chính chủ quản đối với doanh nghiệp nhà nước; cơ chế hoạt động của các loại hình tổ chức dịch vụ công trước hết là giáo dục, y tế; nội dung quản lý nhà nước, thẩm quyền và trách nhiệm của mỗi cấp chính quyền ở địa phương; tính chất và vị trí của mỗi cấp trong hệ thống 4 cấp ngân sách, 4 cấp kế hoạch Thực tế những bất cập về thể chế đó là những vấn đề cơ bản làm trở ngại đáng kể cho việc phân cấp, hoặc phân cấp chắp vá, thiếu cơ sở khoa học và tính bền vững. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng quy hoạch của chính quyền địa phương trước hết là thể hiện quy hoạch của trung ương trên địa bàn, đặc biệt là quy hoạch về kết cấu hạ tầng. Chúng ta đã phân cấp cho địa phương quyết định quy hoạch, kế hoạch, trong khi quy hoạch của trung ương, đặc biệt là quy hoạch kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, quy hoạch ngành chưa được xác định và công khai. Khi TW thay đổi hoặc mở rộng quy hoạch, địa phương hết sức khó khăn, vì có những việc đã cam kết với các nhà đầu tư nước ngoài. - Về tổ chức thực hiện phân cấp, bên cạnh việc tạo động lực cạnh tranh, thi đua phát triển, đã xuất hiện tư tưởng cục bộ, có một số địa phương cạnh tranh không lành mạnh. Điều này được thể hiện trên một số vịêc cụ thể sau đây: Trong lĩnh vực thu hút đầu tư, nhiều địa phương đã không chăm lo thực hiện tốt các quy định trong khuôn khổ của pháp luật, tạo điều kiện cho nhà đầu tư và doanh nghiệp làm ăn thuận lợi, mà lo bàn tính việc hạ quá khung sàn về tiền thuê đất, vượt quá khung trần về thời gian ân hạn tiền thuê quyền sử dụng đất, thời hạn nộp thuế theo 8 quy định của luật; Tranh đua nhau phát triển các nhà máy, các khu công nghiệp, không tuân thủ quy hoạch, như hội chứng nhà máy mía đường, bia, xi măng làm giảm hiệu quả đầu tư và khả năng thu hồi vốn của các công trình; Đua nhau tranh thủ các dự án đầu tư hạ tầng bằng ngân sách nhà nước, phân bổ các công trình không theo đúng mục đích và sự cần thiết, làm tăng nhanh độ phân tán trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cảng biển nước sâu, sân bay, cảng cá, đường tránh thành phố, thị xã… đang là hội chứng gây lãng phí và thiệt hại không nhỏ cho nền kinh tế đất nước. Ba là, tuy chưa nhiều nhưng đã xuất hiện tư tưởng mạnh ai nấy làm, chưa có sự hợp tác chặt giữa các địa phương với các bộ, trước hết là với các đơn vị trung ương tản quyền xuống địa phương, giữa các địa phương với nhau. Ngay giữa các địa phương trong một vùng kinh tế động lực, sự phối hợp đang dừng lại ở mức khuyến cáo, chưa có cơ chế phối hợp và nội dung phối hợp rõ ràng. Tình trạng chưa nhất quán về một số nhiệm vụ giữa các cơ quan trung ương với nhau cũng đang là những ách tắc cho địa phương trong thực hiện phân cấp, như việc kiểm định an toàn công nghệ giữa Bộ Khoa học - Công nghệ và Bộ Lao động -Thương binh xã hội, việc đào tạo nghề giữa Bộ Giáo dục và Bộ Lao động - Thương binh xã hội Đó là chưa nói đến những việc tréo giò nhau giữa tỉnh và huyện. Cấp huyện cấp đăng ký kinh doanh cho hộ gia đình, HTX, tỉnh cấp đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp; cấp huyện quyết định quy hoạch chi tiết các khu chức năng trong các vùng đô thị, các cụm công nghiệp, nhưng trước khi chủ tịch ký phải có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Sở Xây dựng, Sở Công nghiệp…. 1.3.3. Những trở ngại hạn chế kết quả của phân cấp Một là, thiết chế tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính nhà nước đang là trở ngại lớn hạn chế hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước nói chung và việc phân cấp nói riêng. Theo quy định của pháp luật hiện hành, thiết chế tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ta được chia thành 4 cấp, Chính phủ và 3 cấp chính quyền địa phương. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện chức năng quản lý nhà nước vĩ mô các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại, bằng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ và thống nhất. Các cấp chính quyền ở địa phương (HĐND và UBND) tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo Hiến pháp, luật và các văn bản của cơ quan hành chính cấp trên; phát huy quyền làm chủ của nhân dân Mỗi cấp có cùng những nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng tương tự; thực hiện cơ chế vận hành cấp trên chỉ đạo, điều hành cấp dưới theo thứ bậc hành chính. Thiết chế tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 3 cấp với cơ chế vận hành như trên có sự trùng lặp chức năng, nhiệm vụ giữa các cấp. Một nhiệm vụ trên cùng một địa bàn nhiều cấp cùng thực hiện như vấn đề quy hoạch, kế hoạch, phát triển nông nghiệp, công nghiệp, y tế, giáo dục Hiện nay, cấp dưới chưa thể thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ khi chưa có sự chỉ đạo của cấp trên, làm chậm trễ công việc và trách nhiệm không rõ ràng. Điều quan trọng hơn là thiết chế tổ chức và cơ chế vận hành đó không bảo đảm sự thống nhất, thông suốt, nhanh, nhạy trong quản lý nhà nước của bộ máy hành chính. 9 Do vậy, thiết chế tổ chức và cơ chế vận hành bộ máy hành chính đang là vấn đề phải được nghiên cứu, cải tiến và đổi mới. Hai là, tư tưởng vì lợi ích cục bộ trong bộ máy công quyền còn đang rất nặng nề. Thông thường quyền lực đi liền với lợi ích, có quyền lực của tổ chức và lợi ích của tổ chức, quyền lực của cá nhân và lợi ích của cá nhân. Trong nền kinh tế thị trường, quyền và lợi đang len lỏi vào trong bộ máy công quyền, đang làm cho có sự nứu kéo, duy trì cơ chế "xin cho" để bảo vệ quyền uy và lợi ích cục bộ của các cơ quan công quyền. Sự nứu kéo đó được thể hiện trong cả thể chế và cả tổ chức thực hiện, cả cơ quan có thẩm quyền phân cấp và cơ quan nhận phân cấp. Thực tế cho thấy trong những nhiệm vụ đã đuợc phân cấp thì các nhiệm vụ liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng các công trình, quyết định cấp phép đầu tư được thực hiện khá nhanh chóng, những việc liên quan trực tiếp đến dân thì chậm hoặc thiếu sự tập trung cao trong việc tổ chức thực hiện, như việc giải quyết các thủ tục hành chính, giải quyết các khiếu nại, tố cáo; các hoạt động dịch vụ công, nhất là tại các cơ sở y tế, các tổ chức điều trị, các cơ sở phục vụ sản xuất, kinh doanh như khuyến công, khuyến nông, bảo vệ thực vật Ngay trong những vấn đề đó, những công đoạn nào có quyền lợi hơn thì được cố giữ (như độc quyền in, phát hành các biểu mẫu, hoá đơn đỏ…, ở đây muốn đề cập đến việc in và phát hành, còn việc ban hành biểu mẫu tất nhiên phải thống nhất). Điều đáng lo ngại là tư tưởng cục bộ nói trên, cộng với tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức tha hoá, kém năng lực, phẩm chất và trách nhiệm, đang làm méo mó việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, đang làm sâu thêm hố ngăn cách giữa các cơ quan nhà nước với nhân dân, không chỉ làm giảm kết quả của phân cấp mà còn làm giảm hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước nói chung. II. NHỮNG GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC GIỮA TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT NAM THỜI GIAN TỚI 2.1. Nhận thức đúng việc phân cấp trong hệ thống hành chính nhà nước Như phần trên đã phân tích, phân cấp giữa Chính phủ và các cấp chính quyền ở địa phương là một tất yếu khách quan thúc đẩy quá trình dân chủ hoá đời sống xã hội, ở nhà nước theo chính thể liên bang cũng như nhà nước theo chính thể đơn nhất; là một xu thế của thời đại chống lại một nhà nước tập quyền lỗi thời với sự phát huy quyền dân chủ trực tiếp của công dân tự quản lý, tự quyết định những công việc của chính mình theo luật pháp. Phân cấp nhằm bảo đảm yêu cầu tiện lợi của nhân dân trong mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân; nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương; phát huy mọi lợi thế riêng có về vật chất, tinh thần và trí tuệ của nhân dân địa phương; bảo đảm cho nhân dân được tham gia trực tiếp với chính quyền trong phát triển kinh tế, xã hội, trong xây dựng cuộc sống cộng đồng; tạo động lực thi đua và hợp tác lành mạnh, thúc đẩy các địa phương cùng phát triển. Phân cấp, thông qua việc chuyển giao những nhiệm vụ thích đáng cho cấp dưới, nhằm phân định rõ ràng nhiệm vụ giữa các cấp, làm cho mỗi cấp đều nhận rõ và chủ động, sáng tạo làm đúng, làm đích thực những nhiệm vụ phải làm và cần làm. Cấp trên không bao biện, làm thay, cấp dưới không trông chờ, ỷ lại. Không có sự chồng lấn hoặc bỏ sót những nhiệm vụ đáng ra mỗi cấp phải làm và cần làm. 10 [...]... chất và có giải pháp thúc đẩy phân cấp một cách cơ bản và vững chắc hơn 14 KẾT LUẬN Phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương là một vấn đề phức tạp vừa có tác động tích cực vừa có tác động tiêu cực đến sự phát triển đất nước Chỉ khi nào nhận thức đúng, hoạch định đúng và tổ chức thực hiện hiệu quả thì vấn đề phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương mới có tác dụng tích cực, thúc đẩy. .. chính nhà nước từ trung ương đến cơ sở Khắc phục tư tưởng coi phân cấp không vì mục đích chính làm lợi cho dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, mà coi phân cấp như một sự phân chia quyền lợi giữa các cấp, cái gì lợi cho cấp mình thì cấp trên giữ cấp dưới đòi được phân cấp, cái gì khó cho cấp mình thì cấp trên muốn giao hoặc cấp dưới không muốn nhận 2.2 Làm rõ nội dung quản lý nhà nước trong cơ... hơn, như việc phân công về đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà (tài sản trên đất) giữa Bộ Tài nguyên - Môi trường và Bộ Xây dựng Đi liền với phân cấp mạnh mẽ hơn những việc cần phân cấp cho chính quyền địa phương, việc phân công thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước giữa các bộ, cơ quan ngang bộ trong Chính phủ cũng phải được tiếp tục Dành thời gian cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang... hành chính nhà nước gần dân, phục vụ dân tốt hơn, có sự gắn bó chặt chẽ giữa nhà nước với nhân dân, và do đó làm cho hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy các cấp chính quyền địa phương càng được nâng lên, góp phần vào hiệu lực, hiệu quả chung của bộ máy quản lý nhà nước Quan điểm đó phải được nhận thức sâu sắc và nhất quán, coi việc phân cấp giữa Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương là trách... dân ở một số cấp bằng việc phân cấp cho Hội đồng nhân dân nhiều nhiệm vụ, quyền hạn hơn theo hướng tăng cường tính tự quản của địa phương Trong quá trình nghiên cứu phân cấp, phân quyền cần tham khảo thêm kinh nghiệm và mô hình ở các nước có điều kiện tương tự như nước ta để việc phân cấp, phân quyền được tiến hành thực sự hiệu quả nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của chính quyền mỗi cấp ở nước. .. phát triển nhanh, bền vững của đất nước và của mỗi địa phương Ngược lại, nếu tiến hành vội vàng, thiếu nghiên cứu, cân nhắc đầy đủ giữa lợi với hại thì việc phân cấp, phân quyền có thể gây ra những tác động tiêu cực, thậm chí có thể nguy hiểm cho sự phát triển ổn định và bền vững của đất nước Trong quá trình thực hiện việc phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương cần khắc phục tình trạng hoạt... kết quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Từ đó, phân cấp rõ ràng hơn cho cấp tỉnh, các thành phố, thị xã thuộc tỉnh, chính quyền cấp cơ sở, bởi cấp tỉnh là cấp chính quyền địa phương có đủ điều kiện và khả năng để thực hiện toàn diện các nhiệm vụ quản lý nhà nước trên một địa bàn; các thành phố, thị xã thuộc tỉnh là đơn vị hành chính đô thị có tính chất quản lý riêng; chính quyền cơ sở là cấp chính quyền... của mỗi cấp trong hệ thống hành chính nhà nước Mặc dầu gần đây các nghị quyết của Trung ương cũng như các văn bản quy phạm pháp luật đã đề cập nhiều đến việc phân định chức năng quản lý hành chính nhà nước vĩ mô, tách quản lý hành chính nhà nước ra khỏi quản trị sản xuất kinh doanh, ra khỏi quản trị dịch vụ công Tuy vậy, một mặt các chủ trương đó được thể chế hoá chưa đủ rõ, còn lúng túng trong chỉ... làm thử, chưa phân cấp ngay; phân cấp thẩm quyền gắn với trách nhiệm trong đó đặc biệt quan tâm trách nhiệm tài chính; phân cấp từng bước tuỳ khả năng và điều kiện cán bộ của từng địa phương; phân cấp phải đi liền với hướng dẫn, kiểm tra và hợp tác giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; phân cấp phải đi liền với cơ chế bảo đảm quyền giám sát, quyết định của cơ quan dân cử và của dân, của... của cấp tỉnh v v 13 Thực tế cho thấy chính quyền địa phương cấp tỉnh là cấp có khả năng và điều kiện để giải quyết các công việc; cấp huyện chỉ là cấp trung gian; cấp xã là cấp trực tiếp với dân, cấp có vị trí giải quyết các công việc hàng ngày của dân, và quyết định các công việc tự quản của dân Từ đó, phân định rõ chính quyền cấp tỉnh thực hiện đúng các nhiệm vụ như Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và . o0o BÀI TIỂU LUẬN MÔN PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Nội dung: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC GIỮA TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI Giáo viên hướng dẫn:. LÝ NHÀ NƯỚC GIỮA TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT NAM THỜI GIAN TỚI 2.1. Nhận thức đúng việc phân cấp trong hệ thống hành chính nhà nước Như phần trên đã phân tích, phân cấp giữa Chính phủ và. XHCN và mở cửa, hội nhập quốc tế đã tạo ra những tiền đề và đòi hỏi đổi mới, tăng cường phân cấp quản lý giữa Trung ương và địa phương và giữa các cấp chính quyền địa phương nhằm phát huy mạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: đề xuất giải pháp đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa trung ương và địa phương ở việt nam trong thời gian tới_3, đề xuất giải pháp đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa trung ương và địa phương ở việt nam trong thời gian tới_3,

Từ khóa liên quan