0

T1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SGK, TÀI LIỆU VÀ PPHT

2 383 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 11:00

N Tiết: 01 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SGK, TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP BỘ MÔN VẬT LÍ I. Mục tiêu 1. Kiến thức:  !" !#"$ %&'($ )"* 2. Kĩ năng +,-". /0$!$ !" !# 12$  -" (! 3. Thái độ: - 34 5 '6-7$ 89. %:;$2$"$ %:!6<$ = + 4-!$> ) II. Chuẩn bi 1. Giáo viên ? !" !# ';@# $A$!B 2. Học sinh ? !" !# ';@BB III. Các Hoạt động dạy và học  1. Ổn định tổ chức CD$<BBBBBE,$BBBBBBBBB 2. Kiểm traFGHI JK-L=$ );@?MJ#:N #:N';@-7$:;OP@Q 3. Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung * Hoạt động 1Giới thiệu nội dung chương trình vật lí 9 FHI MEMP /$6$ &$RS/$ )L-9'&'($ MEMP /$6$ &$RRS/$ T )L-9Q'&'($ MEMP /$6$ &$RRR U$ )L-9'&'($ MEMP /$6$ &$RE= '(!!$: K$ !$V$O$ L-9W'&'($ X?+ 4-!$> )#O,$$ Y ME Z$ [Hoạt động 2 Hướng dẫn học sinh sử dụng SGK,tài liệu học tập bộ môn vật lí (GHI MEMP /"5 /0$!$  MEMP /8A 7$ >$ -6-2!$-6' ) ME+6$"$ %' )!$?MJ :;O5Q: Y!-   ($+6$ )9O4$\$ I. Giới thiệu nội dung chương trình vật lí 9 8 &$RS/$ ) 8 &$RRS/$T ) 8 &$RRRU$ ) 8 &$RE?='(!!$: K$ ! $V$O$ II. Hướng dẫn học sinh sử dụng SGK,tài liệu học tập bộ môn vật lí [8"5 /0$!$  ]C  ;@ 7$$ ^_1O5 7$$ `E;$2$ 8A a  8 [ B 8A a#';@" 9   b c$+d )+6$ "$ %!$?C#O/ e= )$ $A$!#fO4$\$$"$ % &'($ 5$ ?MJ#'N:;Y-$4$ g-):5 = );@O- 4- ';@NO!  -" (!'D "$ %K$,-',"h &$$6$  5$ ' )4$OP@:P" 7$" D :CM9 $  [Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu phương pháp học tập bộ môn FHI MEP ($ A$ )$ @ (  ==<,$#9. %= )=e$# "4$g: i" 9!$\g$  );@ C!$> )4$OP@j$$,-:k$ @ j$O.  K'($ :$ f#9"l$V$:;$2$<O5 :! (';@CT9X?-P9 K$m$! "\ );@'6-7$ n (9j@ &$/$ );@# L0$ )o$ $ f >$ ! :/O-';@N$  >$p4$! D# (!O;$0$'$'eK$A$! "$ % !'($ A$ X?@ ( == 89. % )'q#V$>$:/= )#5 =1$SdXC!$ @ j$C+ r$'i'-PN$ c@X? s@  K'$ $  &$#A &$ X?+ 4-!$> )#O,$$ Y ME Z$=g- !-g$ @ &$@ @ );@<$  [8A 7$ >$-6-2!$ -6' )!$?MJ C 5$ /- JO;$ E;$2$ [8A 7$ >$-6' )!$ ?  -" (! J$ %&'(j$$ P Sf';@ XP$Z$(:@< III. Hướng dẫn học sinh tìm hiểu phương pháp học tập bộ môn [n &$@ @ );@'6-7$ 89. %!!$ !6$ );@  6$#5 =!$ (!O;$$ 9-o $V$6$#=!$O- );@  d$ $ f >$ &$ !:/O-' ;@ +,-,"$ %O5  X) 6@ j$ $ P t-';@:A a!$?MJu ?C S)P' ) 7- 4. Củng cố (3’) M!:4$ / <$ 9O)$A- n &$@ @ );@'6-7$&'($OvU$vCg-w@  /$vC$ $   5$ /-vC4$vC  ;@ 7$$v?1O. 7$$vC 7$'!"\(O- :/\$)$$ OY-@ (=e$O/$ !-g$  9\Y$.5$ iO= g" \( );@c$A$O4$@'6 5. Hướng dẫn học ở nhà (2’) C -" (! 4-@ &$@ @ );@'6-7$" -Y- !b$> " x"\(!!$ );@KT9@ );@<-7$:;O5Q X)':O-';@!$ ';@  . N Tiết: 01 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SGK, TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP BỘ MÔN VẬT LÍ I. Mục tiêu 1. Kiến thức: . !$V$O$ L-9W'&'($ X?+ 4-!$> )#O,$$ Y ME Z$ [Hoạt động 2 Hướng dẫn học sinh sử dụng SGK ,tài liệu học tập bộ môn vật lí (GHI MEMP /"5 /0$!$. &$RRRU$ ) 8 &$RE?='(!!$: K$ ! $V$O$ II. Hướng dẫn học sinh sử dụng SGK ,tài liệu học tập bộ môn vật lí [8"5 /0$!$  ]C  ;@
- Xem thêm -

Xem thêm: T1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SGK, TÀI LIỆU VÀ PPHT, T1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SGK, TÀI LIỆU VÀ PPHT,

Từ khóa liên quan