T1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SGK, TÀI LIỆU VÀ PPHT

2 336 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 11:00

N Tiết: 01 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SGK, TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP BỘ MÔN VẬT LÍ I. Mục tiêu 1. Kiến thức:  !" !#"$ %&'($ )"* 2. Kĩ năng +,-". /0$!$ !" !# 12$  -" (! 3. Thái độ: - 34 5 '6-7$ 89. %:;$2$"$ %:!6<$ = + 4-!$> ) II. Chuẩn bi 1. Giáo viên ? !" !# ';@# $A$!B 2. Học sinh ? !" !# ';@BB III. Các Hoạt động dạy và học  1. Ổn định tổ chức CD$<BBBBBE,$BBBBBBBBB 2. Kiểm traFGHI JK-L=$ );@?MJ#:N #:N';@-7$:;OP@Q 3. Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung * Hoạt động 1Giới thiệu nội dung chương trình vật lí 9 FHI MEMP /$6$ &$RS/$ )L-9'&'($ MEMP /$6$ &$RRS/$ T )L-9Q'&'($ MEMP /$6$ &$RRR U$ )L-9'&'($ MEMP /$6$ &$RE= '(!!$: K$ !$V$O$ L-9W'&'($ X?+ 4-!$> )#O,$$ Y ME Z$ [Hoạt động 2 Hướng dẫn học sinh sử dụng SGK,tài liệu học tập bộ môn vật lí (GHI MEMP /"5 /0$!$  MEMP /8A 7$ >$ -6-2!$-6' ) ME+6$"$ %' )!$?MJ :;O5Q: Y!-   ($+6$ )9O4$\$ I. Giới thiệu nội dung chương trình vật lí 9 8 &$RS/$ ) 8 &$RRS/$T ) 8 &$RRRU$ ) 8 &$RE?='(!!$: K$ ! $V$O$ II. Hướng dẫn học sinh sử dụng SGK,tài liệu học tập bộ môn vật lí [8"5 /0$!$  ]C  ;@ 7$$ ^_1O5 7$$ `E;$2$ 8A a  8 [ B 8A a#';@" 9   b c$+d )+6$ "$ %!$?C#O/ e= )$ $A$!#fO4$\$$"$ % &'($ 5$ ?MJ#'N:;Y-$4$ g-):5 = );@O- 4- ';@NO!  -" (!'D "$ %K$,-',"h &$$6$  5$ ' )4$OP@:P" 7$" D :CM9 $  [Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu phương pháp học tập bộ môn FHI MEP ($ A$ )$ @ (  ==<,$#9. %= )=e$# "4$g: i" 9!$\g$  );@ C!$> )4$OP@j$$,-:k$ @ j$O.  K'($ :$ f#9"l$V$:;$2$<O5 :! (';@CT9X?-P9 K$m$! "\ );@'6-7$ n (9j@ &$/$ );@# L0$ )o$ $ f >$ ! :/O-';@N$  >$p4$! D# (!O;$0$'$'eK$A$! "$ % !'($ A$ X?@ ( == 89. % )'q#V$>$:/= )#5 =1$SdXC!$ @ j$C+ r$'i'-PN$ c@X? s@  K'$ $  &$#A &$ X?+ 4-!$> )#O,$$ Y ME Z$=g- !-g$ @ &$@ @ );@<$  [8A 7$ >$-6-2!$ -6' )!$?MJ C 5$ /- JO;$ E;$2$ [8A 7$ >$-6' )!$ ?  -" (! J$ %&'(j$$ P Sf';@ XP$Z$(:@< III. Hướng dẫn học sinh tìm hiểu phương pháp học tập bộ môn [n &$@ @ );@'6-7$ 89. %!!$ !6$ );@  6$#5 =!$ (!O;$$ 9-o $V$6$#=!$O- );@  d$ $ f >$ &$ !:/O-' ;@ +,-,"$ %O5  X) 6@ j$ $ P t-';@:A a!$?MJu ?C S)P' ) 7- 4. Củng cố (3’) M!:4$ / <$ 9O)$A- n &$@ @ );@'6-7$&'($OvU$vCg-w@  /$vC$ $   5$ /-vC4$vC  ;@ 7$$v?1O. 7$$vC 7$'!"\(O- :/\$)$$ OY-@ (=e$O/$ !-g$  9\Y$.5$ iO= g" \( );@c$A$O4$@'6 5. Hướng dẫn học ở nhà (2’) C -" (! 4-@ &$@ @ );@'6-7$" -Y- !b$> " x"\(!!$ );@KT9@ );@<-7$:;O5Q X)':O-';@!$ ';@  . N Tiết: 01 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SGK, TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP BỘ MÔN VẬT LÍ I. Mục tiêu 1. Kiến thức: . !$V$O$ L-9W'&'($ X?+ 4-!$> )#O,$$ Y ME Z$ [Hoạt động 2 Hướng dẫn học sinh sử dụng SGK ,tài liệu học tập bộ môn vật lí (GHI MEMP /"5 /0$!$. &$RRRU$ ) 8 &$RE?='(!!$: K$ ! $V$O$ II. Hướng dẫn học sinh sử dụng SGK ,tài liệu học tập bộ môn vật lí [8"5 /0$!$  ]C  ;@
- Xem thêm -

Xem thêm: T1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SGK, TÀI LIỆU VÀ PPHT, T1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SGK, TÀI LIỆU VÀ PPHT, T1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SGK, TÀI LIỆU VÀ PPHT

Từ khóa liên quan