0

HƯỚNG DẪN SỬ DUNG SGK, TÀI LIỆU

2 518 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 11:00

N Tiết: 01 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SGK, TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP BỘ MÔN VẬT LÍ I. Mục tiêu 1. Kiến thức:  ! "#$%&"' ( 2. Kĩ năng )*+ ,-."" !/0"+ & 3. Thái độ: - 123%4+5",6,#78"0" "#749": II. Chuẩn bi 1. Giáo viên ; !%8<!"="> 2. Học sinh ; !%8<>> III. Các Hoạt động dạy và học  1. Ổn định tổ chức ?@"9>>>>>A*">>>>>>>>> 2. Kiểm traBCDE FG+H:"'8<;IF!7J!7J%8<+5"78KL< 3. Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung * Hoạt động 1Giới thiệu nội dung chương trình vật lí 8 BMDE IAIL-"4"$"N" %4+5"78K3KL<<0<G"  "#78K3KL<O P;)2+"Q'!K*""R 72"L"S" THoạt động 2 Hướng dẫn học sinh sử dụng SGK, tài liệu học tập bộ môn vật lí (CDE IAIL- 3-."" IAIL-U=5"Q" +4+0"+4%' IAK-V:'""="!W K2"X"" "#$%&"3" ;IF!%J78R+"2"N+'7 3:'8<K+2+%8<J K+ &%@ "#G "*+%* Y$""4"3"% '2"KL<7L 5" @7?I6"  I. Giới thiệu nội dung chương trình vật lí lớp 8. U$"ZU$' U$"ZZ)-' II. Hướng dẫn học sinh sử dụng SGK,tài liệu học tập bộ môn vật lí TU 3-."" [?8<5"" \]/K35"" ^A8"0" U=_  U T > U=_!%8< 6 TU=5"Q"+4+0" +4%'";IF ?3"-+ FK8"  THoạt động 3: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu phương pháp học tập bộ môn BMDE IAL&"="'"<&: :9*"!6,#:':V"! 2"N 7` 6"XN"'8< ?"Q '2"KL<  a" "*+7b" <a"K,G%&"7" W!6 c"d"78"0"9K37 &%8<?e6P;+L6G"f"  X'8<%4+5" g&6a<$"-"'8<! H."'h""WQ"7- K+%8<J"Q"i2"@! &K8"."%"%VG"=" " #%&"=" P;<&:: U6,#'%j!d"Q"7-: '!3:/"klP?" <a"?)m"%`%+LJ"n<P; o<G%""$"!=$"  P;)2+"Q'!K*""R IAS":N++N"<$"<< '8<9" A8"0" TU=5"Q"+4%'" ;+ & F"#$%&a""L kW%8< PL"S"&7<9 III. Hướng dẫn học sinh tìm hiểu phương pháp học tập bộ môn Tg$"<<'8<%4+5"  U6,#"4"'8< 4"!3:"&K8""6+h "d"4"!:"K+'8<  l""WQ"$"7-K+% 8< )*+* "#K3 P'4<a""L p+%8<7=_";IFq ;? k'L%'5+ 4. Củng cố (3’) I72"-9"6K'"=+ g$"<<'8<%4+5"$%&"Khr"s?N+t<-"s?""3 "-+s?2"s?8<5""s;/K,5""s?5"% X&K+ 7-X"'""KR+<&:V"K-"+N"6XR",3"`K:N  X&'8<n"="K2" 5. Hướng dẫn học ở nhà (2’) ?+ &2+<$"<<'8<%4+5" +R+u"Q v  X&"'8<Ge6<'8<9+5"78K3 P'%7K+%8<"%8< Um"%`Q'L"4"%'Chuyển động cơ học  . @7?I6"  I. Giới thiệu nội dung chương trình vật lí lớp 8. U$"ZU$' U$"ZZ)-' II. Hướng dẫn học sinh sử dụng SGK ,tài liệu học tập bộ môn vật lí TU. "#78K3KL<O P;)2+"Q'!K*""R 72"L"S" THoạt động 2 Hướng dẫn học sinh sử dụng SGK, tài liệu học tập bộ môn vật lí (CDE IAIL- 3-."" IAIL-U=5"Q" +4+0"+4%' IAK-V:'""="!W K2"X"". N Tiết: 01 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SGK, TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP BỘ MÔN VẬT LÍ I. Mục tiêu 1. Kiến thức: 
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN SỬ DUNG SGK, TÀI LIỆU, HƯỚNG DẪN SỬ DUNG SGK, TÀI LIỆU,

Từ khóa liên quan