0

Báo cáo tổng quan các phần hành kế toán ở công ty cổ phần VPG tại quận Hải An, Hải Phòng

14 490 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2015, 22:52

TRƯờNG ĐạI HọC HảI PHòNG KHOA Kế TOáN TàI CHíNH BáO CáO TổNG QUAN CáC PHầN HàNH Kế TOáN ở CÔNG TY Cổ PHầN VPG Sinh viên: Mai Thế Tuấn Lớp: K2C Hải Phòng, năm 2011 Lời nói đầu Để đảm bảo thành công trong kinh doanh thì vấn đề hàng đầu đối với tất cả các doanh nghiệp là việc kinh doanh có hiệu quả. Hiệu quả kinh tế có ý nghĩa sống còn tới sự vơn lên và đứng vững của doanh nghiệp trên thị trờng. Thực hiện đờng lối của Đảng nền kinh tế nớc ta trong đó ngành công nghiệp đang từng bớc chuyển từ cơ chế hành chính bao cấp sang cơ chế thị tr- ờng nhiều thành phần và có sự điều tiết của Nhà nớc theo định hớng Xã Hội Chủ Nghĩa. Với nền kinh tế hiện nay, kinh tế thị trờng có sự quản lí của Nhà Nớc đang phát triển một đa dạng hơn với nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau. Sự sống còn của một doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều biện pháp tối u nhằm khai thác khả năng tiềm tàng trong bản thân doanh nghiệp. Do đó vấn đề nóng bỏng hiện nay đối với các doanh nghiệp là làm sao đối với số vốn hiện có của doanh nghiệp có thể đầu t vào công việc sản xuất kinh doanh nhiều mặt hàng có chất lợng cao, chi phí thấp, giá thành hạ mà vẫn đáp ứng đợc thị hiếu của ngời tiêu dùng. Để đáp ứng đợc đòi hỏi đó không có cách nào khác hơn là doanh nghiệp kịp thời đánh giá kiểm tra tình hình tài chính vì nó là mạch máu nuôi sống toàn bộ doanh nghiệp và có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Muốn đi đến mục tiêu đó đòi hỏi chúng ta phải đi sâu phân tích cụ thể từng vấn đề, từng chi tiết cụ thể nhằm vạch ra từng nguyên nhân, từng nhân tố ảnh hởng, đề xuất những biện pháp tối u nhăm giải quyết tình trạng đó. Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với sản xuất đó là phơng châm giáo dục của Đảng ta, của nhà trờng Xã Hội Chủ Nghĩa chúng ta.Từ yêu cầu cơ bản đó, sau khi đợc học xong phần lý thuyết về chuyên ngành kế toán, lãnh đạo nhà trờng đã cho sinh viên thâm nhập thực tế nhằm củng cố vận dụng những lý luận đã học đợc vào sản xuất, vừa nâng cao năng lực chuyên môn, vừa làm chủ công việc sau này khi tốt nghiệp ra trờng về công tác tại cơ quan, xí nghiệp có thể nhanh chóng hoà nhập và đảm đơng các nhiệm vụ đợc phân công. Trong qua trình thực tập của mình tại công ty Cổ phần VPG em đã đợc hiểu biết rất nhiều về chế độ kế toán cũng nh những phơng pháp hạch toán tại công ty Cổ phần VPG. Em xin đợc trình bày nội dung tổng quan về quá trình thực tập tại công ty nh sau: 1.Giới thiệu chung về công ty Cổ phần VPG. Ngày 29/12/2008 Bộ trởng Bộ Xây Dựng đã ra quyết định số 1755/QĐ - BXD về việc thành lập công ty Cổ phần VPG và chính thức đi vào hoạt động ngày 11/1/2009. Công ty Cổ phần VPG có trụ sở tại: Số 484 đờng Phủ Thợng Đoạn , Ph- ờng Đông Hải I, Quận Hải An , Thành phố Hải Phòng. Với số vốn điều lệ là 8.000.000.000 VNĐ. Giấy phép đăng kí kinh doanh Số 0203000727 do Sở Kế Hoạch và Đầu T Thành Phố Hải Phòng cấp ngày 22/04/2009. Trong những năm trở lại đây, Công ty Cổ Phần VPG ngày càng phát triển và mở rộng những lĩnh vực kinh doanh, công ty ngày càng xây dựng đợc nhiều cơ sở hạ tầng hơn nữa, đổi mới đợc trang thiết bị ngày càng hiện đại, và luôn đạt đợc những bớc tiến lớn trong công cuộc đổi mới Đất Nớc. Công ty chủ yếu kinh doanh các ngành nghề nh: - Kinh doanh thạch cao - Dịch vụ vận tải Nhờ có bộ máy quản trị giàu kinh nghiệm và trình độ cán bộ công nhân viên, đến nay công ty đã đáp ứng đợc mọi nhu cầu của thị trờng, đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trong thị trờng và khả năng còn tiến xa hơn nữa. Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy quản lý của Doanh nghiệp: Đại hội đồng cổ đông: gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có quyền lực cao nhất công ty. Quyết định những vấn đề đợc Luật pháp và điều lệ công ty quy định. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát của Công ty. - Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý công ty, có quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc và những ngời quản lý khác.Hiện Hội đồng quản trị của công ty gồm có 6 thành viên. Phòng tài chính kế toán Phòng tổ chức nhân sự Phòng kinh doanh Đại hội đồng cổ đông Hội Đồng Quản Trị Ban Giám Đốc Ban Kiểm Soát - Ban kiểm soát: là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, Ban kiểm soát có nhiểm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty.Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. - Ban giám đốc: gồm có Tổng giám đốc và một Phó tổng giám đốc điều hành. Giám đốc là ngời điều hành hoạt động của công ty và chịu trách nhiệm trớc Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ đợc giao. Phó giám đốc là ngời giúp việc cho Giám đốc, và chịu trách nhiệm trớc Giám đốc về những việc đợc phân công, chủ động giải quyết các công việc đợc uỷ quyền và phân công theo đúng quy định của Nhà nớc và điều lệ của Công ty. 2. Tìm hiểu chung về bộ máy kế toán của công ty CP VPG 2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty CP VPG Do hoạt động kinh doanh của công ty hoạt động trên địa bàn rộng, phân tán số lợng các đơn vị trực thuộc nhiều và kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau và để phục vụ công tác Quản lý Doanh nghiệp nên bộ máy kế toán của công ty đợc tổ chức có chức năng và nhiệm vụ nh sau: - Tham mu giúp việc cho giám đốc giám sát quản lý điều hành quản lý và cơ sở vật chất kĩ thuật của công ty. Hớng dẫn kiểm tra các phòng ban, đơn vị trực thuộc mọi quy định của Nhà nớc về hạch toán kế toán ghi chép sổ sách, thông kê ban đầu, đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác, trung thực, kịp thời. Thu nhận xử lý và cung cấp toàn bộ thông tin về tài sản, vật t, hàng hoá, tiền vốn cho giám đốc, đồng thời kiểm tra giám sát và h ớng dẫn toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính của công ty theo đúng pháp luật của Nhà Nớc. - Ghi chép, phản ánh chính xác, đầy đủ, trung thực, kịp thời liên tục và có hệ thống tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật t cốn hiện có cũng nh kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. - Thông qua việc ghi chép tính toán, phản ánh để kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính, chế độ phân phối thu nhập và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nớc, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật tài chính, việc giữ gìn và sử dụng các loại tài sản, vật t, tiền vốn, kinh phí. - Cung cấp số liệu thông tin kinh tế cho việc điều hành sản xuất kinh doanh, tổng hợp phân tích các hoạt động kinh tế tài chính cho công tác thông kê và thông tin kinh tế các cấp. - Hớng dẫn đôn đốc, kiểm tra và thu thập kịp thời đầy đủ toàn bộ chứng từ kế toán của công ty, hớng dẫn các bộ phận liên quan thực hiện tốt chế độ ghi và sử dụng hóa đơn để thu hồi, đối chiếu quyết toán và giao nộp theo quy định của chi cục thuế. - Tổ chức toàn bộ công tác hạch toán phù hợp với đặc điểm, tính chất sản xuất kinh doanh của công ty đáp ứng nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý trên cơ sở điều lệ tổ chức kế toán nhà nớc. - Giúp giám đốc công ty tổ chức phân tích hoạt động kinh tế, tham gia nghiên cứu tổ chức sản xuất, cải tiến quản lý kinh doanh nhằm khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng, thế mạnh của công ty, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Công ty có sử dụng hình thức tổ chức kế toán tập trung.Dới đây là bộ máy kế toán tại công ty đợc trình bày theo sơ đồ: Bộ máy kế toán tại Công ty Phòng kế toán tại công ty gồm 04 ngời, mỗi ngời có 01 nhiệm vụ và trách nhiệm riêng với từng phần công việc của mình.Sau đây là những công việc và nhiệm vụ của từng ngời trong bộ máy kế toán: - Kế toán trởng: là ngời chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng trớc lãnh đạo công ty, thực hiện quy định của Pháp luật về Kế toán tài chính trong đơn vị.Có trách nhiệm phân công nhiệm vụ các nhân viên kế toán của công ty, đồng thời hớng dẫn nghiệp vụ cho các bộ phận liên quan về biểu mẫu luân chuyển chứng từ, thanh toán quyết toán. Kế toán trởng phải lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán, Báo cáo hợp nhất tổng công ty, Báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân, Thuế giá trị gia tăng, Báo cáo thống kê , Báo cáo tài chính tóm tắt, Báo cáo thờng niên gửi Uỷ ban chứng khoán Trung tâm giao dịch Hà Nội, Báo cáo của ngời quản lý Doanh nghiệp và các Báo cáo khác theo yêu cầu của lãnh đạo công ty, tổng công ty và các cơ quan chức năng khác. Ngoài ra kế toán trởng phải hoàn thành hạch toán tổng hợp kết quả kinh doanh của công ty và làm việc khác theo sự phân công của lãnh đạo công ty. - Kế toán doanh thu: là ngời hạch toán phần doanh thu dịch vụ, các khoản phải thu của khách hàng, hồi nợ bằng văn bản, theo dõi thống kê các Kế toán trởng Kế toán tổng hợp Kế toán viên Kế toán doanh thu hợp đồng kinh tế. Hạch toán quỹ tiền mặt, thống kê theo dõi số lợng doanh thu chi tiết từng hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng. Ngoài ra còn làm Báo cáo thuế Giá trị gia tăng, theo dõi hạch toán Tk 1331, 3331. Hạch toán việc phân bổ chi phí công cụ dụng cụ, bảo hiểm phơng tiện chiết xuất theo vụ việc theo tiểu khoản. Kế toán doanh thu còn quản lý hoá đơn Giá trị gia tăng, viết các phiếu xuất nhập vật t, phiếu lĩnh nhận thu, chi và các nhiệm vụ khác đợc lãnh đạo giao cho. - Kế toán tổng hợp: có nhiệm vụ hạch toán phải trả cho ngời bán 331, 3351, 152, 141,211,241,334,338.Xuất hóa đơn Giá trị gia tăng theo đề nghị bộ phận bán thạch cao và dịch vụ vận tải, xuất nhập khẩu, cập nhật hoá đơn vào bảng kê hoá đơn Giá trị gia tăng đầu ra hàng tháng, tra soát số liệu tài khoản hạch toán 1121,128,515,711. Ngoài ra kế toán tổng hợp còn thực hiện nhận và đặt lệnh mua bán chứng khoán cho cổ đông, trả lời hớng dẫn cho cổ đông làm các thủ tục hợp lệ.Phụ trách mạng nội bộ phòng Tài chính kế toán, sao lu số liệu kế toán, theo dõi đa thông tin theo yêu cầu của lãnh đạo công ty lên website, trực tiếp quản lý mật khẩu truy cập và làm các việc khác khi ban lãnh đạo yêu cầu. - Kế toán viên: hạch toán bộ phận Kinh doanh thạch cao, cập nhật phiếu xuất kho, nhập kho thạch cao, theo dõi các khoản nợ bán hàng thạch cao chi tiết theo nhân viên bán hàng, khách hàng, lập phiếu thu tiền bán thạch cao. Cuối tháng kết hợp với nhân viên thống kê, đối chiếu công nợ tiền bán thạch cao, dịch vụ vận tải, dịch vụ xuất nhập khẩu, kiểm kê các kho thạch cao, lập báo cáo các nhập xuất tồn (156), báo cáo nợ phải thu (131), Báo cáo doanh thu (511). Ngoài ra kế toán viên phải làm công tác khác theo yêu cầu của Kế toán tài chính. Ngoài kế toán trong công ty còn có thủ quỹ. Thủ quỹ: có nhiệm vụ thu chi đúng quy định, phiếu thu chi, bảng kê thanh toán phải có đầy đủ chữ kí của ngời nhận tiền, ngời nộp, kế toán, giám đốc.Cuối mỗi ngày khoá sổ đối chiếu quỹ tiền mặt với kế toán thanh toán, kí sổ quỹ tiến hành niêm phong két cuối ngày.Thủ quỹ có nhiệm vụ nộp và rút tiền Ngân hàng theo lệnh lãnh đạo phòng và giám đốc, phát lơng, tạm ứng, thởng cho cán bộ công nhân viên công ty.Đồng thời thu phiếu xăng dầu của công ty hàng tháng. Về phần tài sản cố định Doanh nghiệp tính khấu hao tài sản cố định theo phơng pháp đờng thẳng để trừ dần nguyên giá theo thời gian sử dụng ớc tính, phù hợp với Quyết định số 206/2003/QĐ/BTC 12/12/2003 của Bộ tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao Tài sản cố định. Việc tính khấu hao Tài sản cố định là việc của toàn bộ phòng Kế toán tài chính làm vào cuối mỗi niên độ tính khấu hao của từng loại tài sản. Nhà Nớc áp dụng thuế Giá Trị Gia Tăng mà doanh nghiệp phải nộp là 10%. 2.2 Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán tại công ty CP VPG Hình thức kế toán sử dụng tại công ty là hình thức chứng từ ghi sổ. Hình thức này đợc minh hoạ bằng sơ đồ sau: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ Chứng từ gốc 2.3 Chế độ và phơng pháp ke toán áp dụng tại công ty Công ty CP VPG áp dụng chế độ kế toán áp dụng với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hình thức kế toán mà công ty sử dụng theo hình thức chứng từ ghi sổ. Phơng pháp kế toán hàng tồn kho tại công ty: - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho theo phơng pháp ghi theo thực tế hoá đơn chứng từ. - Phơng pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ là phơng pháp bình quân gia quyền. - Phơng pháp hạch toán hàng tốn kho là phơng pháp kê khai thờng xuyên. Phơng pháp khấu hao tài sản cố định đang áp dụng là phơng pháp đờng thẳng. Phơng pháp tính thuế Giá trị gia tăng tại công ty CP VPG theo phơng pháp trực tiếp, tiền tệ sử dụng là VNĐ. 3. Khảo sát các phần hành kế toán tại doanh nghiệp Bảng tổng hợp chứng từ gốc Chứng từ ghi sổ Sổ quỹ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ cái Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính Sổ, thẻ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết [...]... Cuối kỳ kế toán tính hành hoá, nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ, phân bổ và kết chuyển chi phí Vào tài khoản chữ T tài khoản 152, 156 3.3 Kế toán tài sản cố định Phơng pháp tính khấu hao tài sản cố định đang áp dụng tại công ty CP VPG là phơng pháp đờng thằng Hiện tại công ty có 4 máy vi tính, 2 xe đầu kéo Container, tất cả cùng đợc mua vào tháng 1/2009 và đợc đa vào sử dụng ngay Cuối năm 2010, kế toán. .. 20/11/2010, công ty xuất kho bán 60 tấm thạch cao giá 220.000 đồng/tấm thu tiền mặt Kế toán ghi: Nợ TK 632: 11.550.000 Có TK 156: 11.550.000 Nợ TK 111: 12.705.000 Có TK 156: 11.550.000 Có TK 333.1: 1.155.000 Ngày 29/11/2010, công ty có mua 2000 lít dầu để phục vụ cho việc kinh doanh dịch vụ vận tải của công ty với giá 16.300 đồng/ lít Thanh toán bằng tiến mặt Kế toán vào sổ chi tiết tài khoản 152 Kế toán. .. mặt Ngày 17/11/2010, kế toán nhận đợc giấy báo có từ Ngân hàng Vietcombank với nội dung khách hàng Nguyễn Văn Công thanh toán trả tiền mua hàng tháng trớc số tiền là 25.000.000 VNĐ Kế toán ghi vào sổ tiền gửi ngân hàng: Nợ TK 112: 25.000.000 Có TK 131: 25.000.000 Cùng ngày đó, nhân viên kế toán công ty ra Ngân hàng rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ với số tiền là 30.000.000 VNĐ Kế toán vào sổ quỹ và... 32.600.000 Nợ TK 1331: 3.260.000 Có TK 111: 35.860.000 Ngày 30/11/2011, xuất 500 lít dầu cho xe chạy tuyến Hải Phòng Móng Cái theo hợp đồng vận chuyển số 05/2010 giữa hai công ty CP VPG và công ty TNHH TM Dơng Anh Giá cớc vận chuyển là 10.500.000 đồng/chuyến ( cha VAT 10% ) Khách hàng thanh toán tiền sau Kế toán ghi: Nợ TK 154: 8.150.000 Có TK 152: 8.150.000 Nợ TK 155: 8.150.000 Có TK 154: 8.150.000 Nợ...3.1 Kế toán vốn bằng tiền Ngày 16/11/2010, nhân viên Nguyễn Khắc Nam mua 50 tấm thạch cao giá 200.000 đồng/tấm ( giá trên cha bao gồm Thuế VAT 10% ) Anh Nam viết phiếu chi đa lãnh đạo ký và yêu cầu thủ quỹ xuất quỹ thanh toán tiền mua hàng hoá bằng tiền mặt Kế toán ghi: Nợ TK 156: 10.000.000 Nợ TK 133: 1.000.000 Có TK 111: 11.000.000 Sau khi thanh toán tiền hàng bằng tiền mặt, kế toán vào sổ... THáNG 4 25% 583.333 12 7.000.000 10 10% 8.333.333 12 100.000.000 KHấU HAO 28.000.000 01/2009 1.000.000.000 container Tổng cộng 1.028.000.000 Đồng thời kế toán hạch toán nh sau : Nợ TK 642: 107.000.000 Có TK 214: 107.000.000 3.4 Kế toán tiền lơng và các khaỏan trích theo lơng Số THáNG THàNH TIềN 107.000.000 ... 30.000.000 Có TK 112: 30.000.000 Cuối kỳ kế toán cộng số phát sinh ở sổ quỹ tiền mặt và sổ tiền gửi ngân hàng, tính số d cuối kỳ Phân bổ theo chi tiết từng tài khoản phát sinh trong sổ quỹ và sổ tiền gửi ngân hàng Và vào tài khoản chữ T Tài khoản 111 và 112 3.2 Kế toán hàng tồn kho Theo trên ta có ngày 16/11/2010 nhập kho 50 tấm thạch cao, giá 200.000 đồng/tấm Kế toán vào sổ chi tiết vật liệu, sản phẩm, . HảI PHòNG KHOA Kế TOáN TàI CHíNH BáO CáO TổNG QUAN CáC PHầN HàNH Kế TOáN ở CÔNG TY Cổ PHầN VPG Sinh viên: Mai Thế Tuấn Lớp: K2C Hải Phòng, năm 2011 Lời nói đầu Để đảm bảo thành công trong kinh. khác. Ngoài ra kế toán trởng phải hoàn thành hạch toán tổng hợp kết quả kinh doanh của công ty và làm việc khác theo sự phân công của lãnh đạo công ty. - Kế toán doanh thu: là ngời hạch toán phần doanh. tài chính, Báo cáo quyết toán, Báo cáo hợp nhất tổng công ty, Báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân, Thuế giá trị gia tăng, Báo cáo thống kê , Báo cáo tài chính
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tổng quan các phần hành kế toán ở công ty cổ phần VPG tại quận Hải An, Hải Phòng, Báo cáo tổng quan các phần hành kế toán ở công ty cổ phần VPG tại quận Hải An, Hải Phòng,

Từ khóa liên quan