0

Tiểu luận kinh tế chính trị - giá trị thặng dư

20 746 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2015, 22:45

Tiểu luận kinh tế chính trị L I M Đ UỜ Ở Ầ Đ t n c ta đang trong quá trình đi lên XHCN, n n kinh t còn đang trongấ ướ ề ế ở giai đo n s khai. Đ có th t o l p đ c m t n n kinh t th tr ng v ng ch cạ ơ ể ể ạ ậ ượ ộ ề ế ị ườ ữ ắ thì Nhà N c ta ph i xây d ng m t n n kinh t cao d a trên l c l ng s n xu tướ ả ự ộ ề ế ự ự ượ ả ấ hi n đ i v i trình đ k thu t tiên ti n.ệ ạ ớ ộ ỹ ậ ế Trong l ch s phát tri n c a mình, con ng i đã tr i qua nhi u hình tháiị ử ể ủ ườ ả ề kinh t xã h i, n i b t là: công xã nguyên thu , chi m h u nô l , phong ki n, tế ộ ổ ậ ỷ ế ữ ệ ế ư b n ch nghĩa, và cu i cùng là: xã h i ch nghĩa. Tuy nhiên, trên th c t l iả ủ ố ộ ủ ự ế ạ ch a có m t hình thái kinh t nào có m t c ch qu n lý và đi u hành m t cáchư ộ ế ộ ơ ế ả ề ộ h p lý nh t.Bên c nh đó n n kinh t n c ta l i đang đi vào giai đo n c a sợ ấ ạ ề ế ướ ạ ạ ủ ự phát tri n, đó là b c ngo t trong quá trình chuy n t n n kinh t quan liêu baoể ướ ặ ể ừ ề ế c p sang n n kinh t th tr ng có s qu n lý c a Nhà N c. Nên vai trò c aấ ề ế ị ườ ự ả ủ ướ ủ Nhà N c trong n n kinh t th tr ng là r t quan tr ng, nó không ch có m tướ ề ế ị ườ ấ ọ ỉ ặ tích c c nh : năng su t lao đ ng tăng nhanh, công ngh s n xu t không ng ngự ư ấ ộ ệ ả ấ ừ đ c c i ti n, hàng hoá đa d ng, thu nh p qu c dân tăng mà bên c nh đó thượ ả ế ạ ậ ố ạ ị tr ng cũng n y sinh nhi u m t tiêu c c, c n gi i quy t nh : l m phát, th tườ ả ề ặ ự ầ ả ế ư ạ ấ nghi p, kh ng ho ng, t n n-xã h i ệ ủ ả ệ ạ ộ Đ kinh t đ c đ m b o là phát tri n có hi u qu , công b ng, n đ nh vàể ế ượ ả ả ể ệ ả ằ ổ ị phát tri n theo đ nh h ng xã h i ch nghĩa thì Nhà N c ph i can thi p vàể ị ướ ộ ủ ướ ả ệ qu n lý m t cách ch t ch . Do nh ng v n đ tiêu c c ch a đ c gi i quy tả ộ ặ ẽ ữ ấ ề ự ư ượ ả ế tri t đ nên không có n n kinh t nào mà l i không ch u s qu n lý c a Nhàệ ể ề ế ạ ị ự ả ủ N c nh ng m c đ và ph m vi khác nhau.ướ ở ữ ứ ộ ạ T vi c phát tri n kinh t cho phù h p v i vi c gi i quy t nh ng v n đừ ệ ể ế ợ ớ ệ ả ế ữ ấ ề c b n c a n n kinh t , em xin l a ch n đ tài ti u lu n : "ơ ả ủ ề ế ự ọ ề ể ậ Vai trò c a Nhàủ N c Vi t Nam trong n n kinh t th tr ng đ nh h ng xã h i ch nghĩa Vi tướ ệ ề ế ị ườ ị ướ ộ ủ ở ệ Nam". 1 PH N IIẦ VAI TRÒ C A NHÀ N C VI T NAM TRONG N N KINH T THỦ ƯỚ Ệ Ề Ế Ị TR NG Đ NH H NG XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMƯỜ Ị ƯỚ Ộ Ủ Ở Ệ I- Tính t t y u khách quan trong vai trò qu n lý c a Nhàấ ế ả ủ N c.ướ Nhà N c đ c coi là công c c a giai c p th ng tr đ duy trì tr t t vàướ ượ ụ ủ ấ ố ị ể ậ ự qu n lý xã h i cho phù h p v i l i ích c a chính xã h i đó. Do đó Nhà N c cóả ộ ợ ớ ợ ủ ộ ướ vai trò h t s c quan tr ng trong vi c đi u ti t n n kinh t vĩ mô t x a cho đ nế ứ ọ ệ ề ế ề ế ừ ư ế nay. 1- Trong l ch s .ị ử Trong l ch s xã h i loài ng i, th i kỳ công xã nguyên thu là th i kỳị ử ộ ườ ờ ỷ ờ không có Nhà N c, do trình đ th p kém, cu c s ng sinh ho t b y đàn : cùngướ ộ ấ ộ ố ạ ầ s ng, cùng lao đ ng, cùng h ng thành qu chung nên m i ng i đ u bìnhố ộ ưở ả ọ ườ ề đ ng, xã h i không có s phân chia giai c p, không có k giàu ng i nghèo,ẳ ộ ự ấ ẻ ườ không có đ u tranh và phân chia giai c p. Quy n l c trong th i kỳ này h t s cấ ấ ề ự ờ ế ứ đ n gi n, v i h th ng qu n lý không mang tính giai c p mà d i c s kinh t ,ơ ả ớ ệ ố ả ấ ướ ơ ở ế xã h i xu t hi n m t hình thái t ch c m i g i là th t c.ộ ấ ệ ộ ổ ứ ớ ọ ị ộ L c l ng s n xu t phát tri n đã thúc đ y năng su t lao đ ng trong xã h iự ượ ả ấ ể ẩ ấ ộ ộ tăng nhanh h n, t ch c xã h i thay đ i. Trong xã h i không còn t n t i th t c,ơ ổ ứ ộ ổ ộ ồ ạ ị ộ mà thay vào đó là ch đ t h xu t hi n đã phân chia giai c p thành k giàuế ộ ư ữư ấ ệ ấ ẻ ng i nghèo, hình thành ch nô và nô l . Nh ng y u t m i xu t hi n đã làmườ ủ ệ ữ ế ố ớ ấ ệ cho th t c không th đ ng v ng và t đó m t xã h i m i v i s phân chia khóị ộ ể ứ ữ ừ ộ ộ ớ ớ ự đi u hoà đã đ c hình thành. Đ có th qu n lý, đi u hoà và có kh năng d pề ượ ể ể ả ề ả ậ t t xung đ t giai c p thì t ch c y ph i có kh năng chi ph i đ c c xã h i,ắ ộ ấ ổ ứ ấ ả ả ố ượ ả ộ 2 Tiểu luận kinh tế chính trị không gì khác t ch c y ch có th là Nhà N c. Theo nh Mác và Ănghen đãổ ứ ấ ỉ ể ướ ư t ng nói : đó là l c l ng t bên ngoài đ t vào xã h i, m t l c l ng t a h nhừ ự ượ ừ ặ ộ ộ ự ượ ự ồ ư đ ng trên xã h i có nhi m v làm d u b t xung đ t và gi cho xung đ t đó n mứ ộ ệ ụ ị ớ ộ ữ ộ ằ trong vòng tr t t .ậ ự Không ch có ch c năng qu n lý lãnh th và tr t t xã h i mà Nhà N cỉ ứ ả ổ ậ ự ộ ướ còn có ch c năng kinh t , c th :ứ ế ụ ể Trong th i đ i chi m h nô l , Nhà N c đã tr c ti p dùng quy n l cờ ạ ế ữư ệ ướ ự ế ề ự c a mình đ can thi p vào vi c phân ph i c a c i s n xu t.ủ ể ệ ệ ố ủ ả ả ấ Trong th i đ i phong ki n, Nhà N c bên c nh vi c tham gia vào quá trìnhờ ạ ế ướ ạ ệ phân ph i c a c i mà còn đ ng ra thành l p l c l ng nhân công xây d ng k tố ủ ả ứ ậ ự ượ ự ế c u h t ng cho s n xu t nông nghi p, khuy n khích nhân dân đi m đ ng cácấ ạ ầ ả ấ ệ ế ở ườ vùng kinh t m i, đ ra các chính sách v ru ng đ t cho phù h p v i t ng th iế ớ ề ề ộ ấ ợ ớ ừ ờ kỳ. Trong th i đ i t b n ch nghĩa, n n kinh t phát tri n nhanh nên giai c pờ ạ ư ả ủ ề ế ể ấ t s n c n có s h tr và giúp đ c a Nhà N c đ qu n lý ch t ch n n kinhư ả ầ ự ỗ ợ ỡ ủ ướ ể ả ặ ẽ ề t .V i vai trò c a mình Nhà N c đã đ a ra các hình th c chính sách nh m m cế ớ ủ ướ ư ứ ằ ụ đích không cho ti n thoát ra ngoài nh : không cho phép các t th ng n cề ư ư ươ ướ ngoài mang ti n ra kh i n c h và ch d c phép mang hàng vào. Trong ngo iề ỏ ướ ọ ỉ ượ ạ th ng, h dùng hàng rào thu quan đ đánh thu nh p kh u cao h n thu xu tươ ọ ế ể ế ậ ẩ ơ ế ấ kh u. M t khác, Nhà N c h tr các ph ng ti n, v t ch t và tài chính cho cácẩ ặ ướ ỗ ợ ươ ệ ậ ấ th ng nhân khi h tham gia buôn bán qu c t . Nh đó mà các n c t b n cóươ ọ ố ế ờ ướ ư ả đ c m t l ng ti n l n, c a c i d i dào d n đ n lĩnh v c s n xu t phát tri n.ượ ộ ượ ề ớ ủ ả ồ ẫ ế ự ả ấ ể Ngành công nghi p phát tri n, t o ra nhi u máy móc thi t b hi n đ i, có kệ ể ạ ề ế ị ệ ạ ỹ thu t tiên ti n và y u t th t nghi p là h u qu đ c đ a lên hàng đ u.ậ ế ế ố ấ ệ ậ ả ượ ư ầ T do c nh tranh đã tr thành đòi h i c p thi t trong đ i s ng kinh t . Cácự ạ ở ỏ ấ ế ờ ố ế nhà kinh t h c c đi n đã ng h t do c nh tranh, mà tiêu bi u là nhà kinh tế ọ ổ ể ủ ộ ự ạ ể ế h c ng i Anh - Adam Smith đã đ a ra thuy t bàn tay vô hình và nguyên lý Nhàọ ườ ư ế 3 N c không can thi p vào ho t đ ng c a n kinh t . Đ n nh ng năm 30 c a thướ ệ ạ ộ ủ ề ế ế ữ ủ ế k XX, nh ng cu c kh ng ho ng kinh t n ra th ng xuyên và đã ch ng t bànỷ ữ ộ ủ ả ế ổ ườ ứ ỏ tay vô hình không th đ m b o nh ng đi u ki n n đ nh cho kinh t th tr ngể ả ả ữ ề ệ ổ ị ế ị ườ phát tri n. Bên c nh đó trình đ s n xu t ngày càng cao đã ch cho các nhà kinhể ạ ộ ả ấ ỉ t th y t m quan tr ng c a vi c can thi p vào quá trình ho t đ ng n n kinh tế ấ ầ ọ ủ ệ ệ ạ ộ ề ế c a Nhà N c.ủ ướ Theo các nhà kinh t h c thì Nhà N c đi u ti t n n kinh t và làm choế ọ ướ ề ế ề ế s n xu t tăng lên kéo theo thu nh p cũng tăng lên, làm cho tiêu dùng tăng. Songả ấ ậ khuynh h ng tiêu dùng có gi i h n nên đ n m t th i đi m nào đó thì khuynhướ ớ ạ ế ộ ờ ể h ng này s gi m xu ng và d n đ n s gi m sút v giá c hàng hóa, làm choướ ẽ ả ố ẫ ế ự ả ề ả t su t vay c a các ch doanh nghi p s không có l i trong vi c vay v n đ đ uỷ ấ ủ ủ ệ ẽ ợ ệ ố ể ầ t . Và nh v y h s không đ u t kinh doanh n a, n n kinh t đi đ n trì tr ,ư ư ậ ọ ẽ ầ ư ữ ề ế ế ệ kh ng ho ng, làm cho n n th t nghi p ngày càng tăng. Mu n kh c ph c tìnhủ ả ạ ấ ệ ố ắ ụ tr ng này thì Nhà N c can thi p vào th tr ng và m ra các cu c đ u t l n.ạ ướ ệ ị ườ ở ộ ầ ư ớ Tuy nhiên nó cũng không th xoá đi nh ng h u qu này mà n n th t nghi p cònể ữ ậ ả ạ ấ ệ x y ra tr m tr ng h n, do đó n n kinh t hi n đ i mu n phát tri n ph i d a vàoả ầ ọ ơ ề ế ệ ạ ố ể ả ự c c ch th tr ng cũng nh s qu n lý c a Nhà N c.ả ơ ế ị ườ ư ự ả ủ ướ N i b t là quan đi m kinh t h n h p c a nhà kinh t h c ng i M -ổ ậ ể ế ỗ ợ ủ ế ọ ườ ỹ Paul Samuelra, ông cho r ng c ch th tr ng xác đ nh giá c và s n l ngằ ơ ế ị ườ ị ả ả ượ trong nhi u lĩnh v c, trong đó Chính ph đi u ti t kinh t th tr ng b ng cácề ự ủ ề ế ế ị ườ ằ ch ng trình thu , ch tiêu, và lu t l . C hai bên th tr ng và chính ph đ u cóươ ế ỉ ậ ệ ả ị ườ ủ ề tính ch t thi t y u. ấ ế ế 2- Trong ch nghĩa xã h i Vi t Nam.ủ ộ ở ệ Ngay t khi n c ta đi theo con đ ng xã h i ch nghĩa, Đ ng và Chínhừ ướ ườ ộ ủ ả ph luôn luôn tìm cách duy trì và thúc đ y n n kinh t phát tri n b n v ng.ủ ẩ ề ế ể ề ữ N c ta ti n thân là n c nông nghi p nên cu c s ng c a ng i dân là con trâuướ ề ướ ệ ộ ố ủ ườ đi tr c cái cày đi sau, nh ng m y năm tr l i đây n n kinh t công nghi p đangướ ư ấ ở ạ ề ế ệ 4 Tiểu luận kinh tế chính trị trên đà phát tri n, th ng m i và k thu t công ngh đang t ng b c m r ngể ươ ạ ỹ ậ ệ ừ ướ ở ộ h n. ơ V i vai trò và ch c năng c a mình Nhà N c đ a ra nh ng chính sách phùớ ứ ủ ướ ư ữ h p đ thu v l i nhu n t i u cho n n kinh t nh : thu nh p kh u cao h nợ ể ề ợ ậ ố ư ề ế ư ế ậ ẩ ơ thu xu t kh u và đánh tr c ti p vào các m t hàng xa x , có giá tr cao, bên c nhế ấ ẩ ự ế ặ ỉ ị ạ đó cho phép các th ng nhân n c ngoài kinh doanh nh ng d i s giám sát cuươ ướ ư ướ ự ả Nhà N c. Trong du l ch, b ng vi c đ u t tu s a, nâng c p các khu du l ch, nghướ ị ằ ệ ầ ư ử ấ ị ỉ mát, danh lam th ng c nh Nhà N c t đó có m t kho n thu nh p l n đ đ uắ ả ướ ừ ộ ả ậ ớ ể ầ t và phát tri n m nh khoa h c k thu t ư ể ạ ọ ỹ ậ II-Đ c đi m n n kinh t th tr ng.ặ ể ề ế ị ườ N n kinh t th tr ng v n đ ng theo các quy lu t c a th tr ng, trong đóề ế ị ườ ậ ộ ậ ủ ị ườ quy lu t giá tr đóng vai trò chi ph i và đ c bi u hi n b ng quan h cung c uậ ị ố ượ ể ệ ằ ệ ầ trên th tr ng. N n kinh t th tr ng là giai đo n phát tri n cao c a n n kinhị ườ ề ế ị ườ ạ ể ủ ề t hàng hoá, nó n m trong ti n trình phát tri n l ch s khách quan v kinh t c aế ằ ế ể ị ử ề ế ủ xã h i loài ng i, do đó n n kinh t th tr ng cũng có nh ng u th và khuy tộ ườ ề ế ị ườ ữ ư ế ế t t c a nó.ậ ủ 1- Nh ng u th c a n n kinh t th tr ng.ữ ư ế ủ ề ế ị ườ N n kinh t th tr ng thúc đ y s n xu t và g n s n xu t v i tiêu th ,ề ế ị ườ ẩ ả ấ ắ ả ấ ớ ụ th c hi n m c tiêu c a s n xu t. Do đó ng i ta tìm m i cách rút ng n chu kỳự ệ ụ ủ ả ấ ườ ọ ắ s n xu t, th c hi n tái s n xu t m r ng, áp d ng nhanh chóng s n xu t - khoaả ấ ự ệ ả ấ ở ộ ụ ả ấ h c - công ngh và quay vòng v n m t cách nhanh chóng đ đ t l i nhu n t iọ ệ ố ộ ể ạ ợ ậ ố đa. N n kinh t th tr ng còn thúc đ y và đòi h i các nhà s n xu t năng đ ng,ề ế ị ườ ẩ ỏ ả ấ ộ thích nghi v i các đi u ki n bi n đ ng c a th tr ng b ng cách : thay đ i m uớ ề ệ ế ộ ủ ị ườ ằ ổ ẫ mã s n xu t, tìm m t hàng m i cùng v i th tr ng tiêu th , m r ng quan hả ấ ặ ớ ớ ị ườ ụ ở ộ ệ trong kinh doanh, phá th đ c quy n, khép kín trong m t đ n v kinh doanh, tìmế ộ ề ộ ơ ị l i nhu n t i đa.ợ ậ ố 5 Cùng v i hai u đi m trên thì thúc đ y khoa h c công ngh , kích thích tăngớ ư ể ẩ ọ ệ năng su t lao đ ng, nâng cao trình đ xã h i hoá s n xu t và ch t l ng s nấ ộ ộ ộ ả ấ ấ ượ ả ph m, giá thành h , đáp ng yêu c u nhi u m t c a khách hàng và th tr ng. ẩ ạ ứ ầ ề ặ ủ ị ườ Quá trình đ y nhanh tích t , t p trung s n xu t. Đây là con đ ng đ mẩ ụ ậ ả ấ ườ ể ở r ng quy mô : m t m t kinh doanh, làm ăn gi i, có hi u qu cao cho phép tíchộ ộ ặ ỏ ệ ả t , m r ng quy mô s n xu t, m t m t do quá trình c nh tranh t o ra cho cácụ ở ộ ả ấ ộ ặ ạ ạ doanh nghi p kinh nghi m làm ăn có hi u qu , đ ng th i lo i b nh ng đ n vệ ệ ệ ả ồ ờ ạ ỏ ữ ơ ị làm ăn thua, kém hi u qu . Chính quá trình c nh tranh kinh t là đ ng l c thúcệ ả ạ ế ộ ự đ y tích t và t p trung s n xu t. ẩ ụ ậ ả ấ Quá trình tăng tr ng d i dào s n ph m hàng hoá, d ch v kích thích s nưở ồ ả ẩ ị ụ ả xu t, đ cao trách nhi m c a nhà kinh doanh đ i v i khách hàng, đáp ng nhuấ ề ệ ủ ố ớ ứ c u ngày càng cao c a xã h i.ầ ủ ộ 2- Nh ng khuy t đi m c a n n kinh t th tr ng.ữ ế ể ủ ề ế ị ườ N n kinh t th tr ng là mang tính t phát, tìm ki m l i nhu n b ng b tề ế ị ườ ự ế ợ ậ ằ ấ c giá nào, không c n đi theo h ng c a Nhà N c vì m c tiêu c a nó là phátứ ầ ướ ủ ướ ụ ủ tri n kinh t vĩ mô. Khuy t t t này còn sinh ra đ c quy n, th tiêu c nh tranhể ế ế ậ ộ ề ủ ạ làm gi m hi u qu chung c a n n kinh t .ả ệ ả ủ ề ế Xã h i phát sinh tiêu c c, t n n đi đôi v i kinh t sa sút, gây r i lo n Cácộ ự ệ ạ ớ ế ố ạ nàh kinh doanh luôn tìm m i th đo n đ làm hàng gi , buôn l u, tr nọ ủ ạ ể ả ậ ố thu m c đích cu i cùng là thu v l i nhu n t i đa.ế ụ ố ề ợ ậ ố Vì l i ích cá nhân mà d n đ n tàn phá tài nguyên và hu di t môi tr ng.ợ ẫ ế ỷ ệ ườ III- Vai trò c a Nhà N c Vi t Nam trong n n kinh t thủ ướ ệ ề ế ị tr ng.ườ Trong n n kinh t th tr ng thì vai trò c a Nhà N c là vô cùng c n thi tề ế ị ườ ủ ướ ầ ế và không th thi u đ c. Nhà N c d n d t th tr ng phát tri n theo h ngể ế ượ ướ ẫ ắ ị ườ ể ướ tích c c và kh c ph c, s a ch a nh ng gì mà c ch th tr ng ch a đ t đ cự ắ ụ ử ữ ữ ơ ế ị ườ ư ạ ượ 6 Tiểu luận kinh tế chính trị đ kinh t phát tri n m t cách t t nh t. V y vai trò c a Nhà N c trong n nể ế ể ộ ố ấ ậ ủ ướ ề kinh t th tr ng đ c th hi n nh ng đi m sau :ế ị ườ ượ ể ệ ở ữ ể 1- Đ nh h ng cho s phát tri n n n kinh t .ị ướ ự ể ề ế Hi n nay Nhà N c cho phép các doanh nghi p đ c quy n t l a ch nệ ướ ệ ượ ề ự ự ọ ph ng án s n xu t kinh doanh và tôn tr ng quy t đ nh c a h v vi c s n xu tươ ả ấ ọ ế ị ủ ọ ề ệ ả ấ cái gì, b ng cách nào, tiêu th đâu Trong khi đó thì các doanh nghi p đ a raằ ụ ở ệ ư ph ng án kinh doanh l y m c tiêu l i nhu n làm th c đo hi u qu công vi cươ ấ ụ ợ ậ ướ ệ ả ệ và cũng là đ nh h ng cho hành vi c a h . S t do kinh doanh đã đ a các doanhị ướ ủ ọ ự ự ư nghi p thu c các thành ph n kinh t khác nhau nh ng ho t đ ng c nh tranh v iệ ộ ầ ế ư ạ ộ ạ ớ nhau, vi c này v a thúc đ y s n xu t phát tri n, v a d n đ n s khai thác b aệ ừ ẩ ả ấ ể ừ ẫ ế ự ừ bãi các ngu n l c, hu ho i môi tr ng.ồ ự ỷ ạ ườ Không gi ng nh doanh nghi p, m c tiêu mà Nhà N c đ t ra là theo đu iố ư ệ ụ ướ ặ ổ m c tiêu chung c a dân t c : làm cho dân giàu, n c m nh, n n kinh t tăngụ ủ ộ ướ ạ ề ế tr ng m t cách n đ nh, v ng ch c trogn đi u ki n công b ng xã h i và hi uưở ộ ổ ị ữ ắ ề ệ ằ ộ ệ qu kinh t c a toàn b n n kinh t qu c dân.ả ế ủ ộ ề ế ố Nhà N c mu n đ a ra đ nh h ng này th c ch t là th ng nh t các l i íchướ ố ư ị ướ ự ấ ố ấ ợ kinh t khác nhau và quy t chúng v cùng m t l i ích đ sao cho trong khi m iế ụ ề ộ ợ ể ỗ ng i theo đu i l i ích cá nhân c a mình cũng đ ng th i góp ph n vào vi c theoườ ổ ợ ủ ồ ờ ầ ệ đu i l i ích dân t c. Đ có th hoàn thi n ch c năng đ nh h ng n n kinh t ,ổ ợ ộ ể ể ệ ứ ị ướ ề ế Chính ph ph i t o ra đ c công c đ nh h ng đ quy t hành đ ng c a doanhủ ả ạ ượ ụ ị ướ ể ụ ộ ủ nghi p và ng i tiêu dùng theo chi u h ng v n đ ng c a n n kinh t Nhàệ ườ ề ướ ậ ộ ủ ề ế N c, c th ban Chính ph đã đ a ra hai đ nh h ng c b n cho s phát tri nướ ụ ể ủ ư ị ướ ơ ả ự ể n n kinh t :ề ế - Chi n l c phát tri n kinh t dài h n.ế ượ ể ế ạ - K ho ch hoá đ nh h ng.ế ạ ị ướ 2-T o môi tr ng thu n l i cho n n s n xu t hàng hoá nhi u thànhạ ườ ậ ợ ề ả ấ ề ph n.ầ 7 M i thành ph n kinh t ch có th ho t đ ng khi có môi tr ng thu n l iỗ ầ ế ỉ ể ạ ộ ườ ậ ợ v i nh ng đi u ki n kinh t xã h i c n và đ . Nhà N c ch đ ng s d ngớ ữ ề ệ ế ộ ầ ủ ướ ủ ộ ử ụ ki n trúc th ng t ng và quy n l c c a mình đ t o ra môi tr ng kinh doanhế ượ ầ ề ự ủ ể ạ ườ thu n l i cho các doanh nghi p yên tâm đ u t , m r ng phát tri n s n xu t. Đậ ợ ệ ầ ư ở ộ ể ả ấ ể hoàn thàh vai trò đó Nhà N c đã th c hi n nh ng công vi c sau :ướ ự ệ ữ ệ - T o đi u ki n thu n l i cho quá trình t do hoá giá c , th ng m i hoáạ ề ệ ậ ợ ự ả ươ ạ n n kinh t .ề ế - B o đ m các quy n c a ng i ch s h uv t li u s n xu t.ả ả ề ủ ườ ủ ở ữ ề ư ệ ả ấ - Đa d ng hoá ch đ s h u v t li u s n xu t.ạ ế ộ ở ữ ề ư ệ ả ấ - Xây d ng h th ng pháp lu t c a n n kinh t th tr ng.ự ệ ố ậ ủ ề ế ị ườ - n đ nh v chính tr .Ổ ị ề ị 3- Phân ph i thu nh p qu c dân m t cách công b ng - hi u qu . ố ậ ố ộ ằ ệ ả Trong kinh t th tr ng càng m r ng thì ho t đ ng c a quy lu t giá trế ị ườ ở ộ ạ ộ ủ ậ ị càng d n đ n vi c phân hoá thu nh p gi a các t ng l p dân c và phân hoá dânẫ ế ệ ậ ữ ầ ớ ư c thành các t ng l p khác nhau, t đó t o ra các quy n l c khác nhau gi a h :ư ầ ớ ừ ạ ề ự ữ ọ quy n l c kinh t và quy n l c chính tr . Tình tr ng b t bình đ ng x y ra quáề ự ế ề ự ị ạ ấ ẳ ả khuôn kh cho phép s d n đ n s ph n ng c a dân c trong m i lĩnh v c :ổ ẽ ẫ ế ự ả ứ ủ ư ọ ự chính tr , xã h i Đ n đ nh v m t chính tr , Nhà N c c n ph i t o ra môiị ộ ể ổ ị ề ặ ị ướ ầ ả ạ tr ng lành m nh cho các doanh nghi p làm ăn, đ ng th i ph i hoàn thành phânườ ạ ệ ồ ờ ả ph i l i thu nh p c a các t ng l p dân c sao cho tho mãn yêu c u công b ng,ố ạ ậ ủ ầ ớ ư ả ầ ằ hi u qu . M t khác, s khác nhau v s h u c a c i, năng l c s tr ng, trìnhệ ả ặ ự ề ở ữ ủ ả ự ở ườ đ tay ngh và s may m n là đi u l dĩ nhiên.ộ ề ự ắ ề ẽ 4- Can thi p vào các quá trình kinh t m i khi có ch n đ ng. ệ ế ỗ ấ ộ Bên c nh nh ng chi n l c dài h n mà Nhà N c đ t ra và th c hi n thìạ ữ ế ượ ạ ướ ặ ự ệ c ch cung c u giá c th tr ng trong n i đ a và quan h kinh t qu c dânơ ế ầ ả ị ườ ộ ị ệ ế ố cũng nh h ng đ n n n kinh t n c ta hi n nay. Trong tr ng h p Nhàả ưở ế ề ế ở ướ ệ ườ ợ N c s d ng : lãi su t, thu , qu d tr qu c gia và ch tiêu ngân sách đ làmướ ử ụ ấ ế ỹ ự ữ ố ỉ ể 8 Tiểu luận kinh tế chính trị gi m nh ng ch n đ ng do cú s c mang l i nh : th c hi n hoá m c tiêu đ nhả ữ ấ ộ ố ạ ư ự ệ ụ ị h ng c a các ch ng trình kéo dài và đ a n n kinh t đi theo đúng con đ ngướ ủ ươ ư ề ế ườ đ nh h ng xã h i ch nghĩa.ị ướ ộ ủ 5- Qu n lý tài s n qu c gia, phân b các ngu n l c.ả ả ố ổ ồ ự Nhà N c ta ph i hoàn thành cùng m t lúc hai nhi m v l n trong n n kinhướ ả ộ ệ ụ ớ ề t th tr ng, đó là :ế ị ườ - Nhà N c đi u khi n s v n đ ng c a n n kinh t b ng cách ho ch đ nh cácướ ề ể ự ậ ộ ủ ề ế ằ ạ ị chi n l c phát tri n kinh t xã h i dài h n và ng n h n, quy t đ nh cácế ượ ể ế ộ ạ ắ ạ ế ị ph ng án phân ph i và phân ph i l i thu nh p qu c dân sao cho bình đ ng,ươ ố ố ạ ậ ố ẳ công b ng, hi u qu , t o môi tr ng thu n l i, h ng d n các doanh nghi pằ ệ ả ạ ườ ậ ợ ướ ẫ ệ làm ăn, can thi p vào n n kinh t m i khi có cú s c đ làm gi m các ch n đ ngệ ề ế ỗ ố ể ả ấ ộ trên con đ ng đi đ n m c tiêu.ườ ế ụ - Nhà N c qu n lý tài s n qu c gia. V m t đ i ngo i, Nhà N c có tráchướ ả ả ố ề ặ ố ạ ướ nhi m b o v các ngu n l c, ngăn ch n m i âm m u t bên ngoài đ n vùngệ ả ệ ồ ự ặ ọ ư ừ ế tr i và vùng bi n. V m t đ i n i, Nhà N c là ch s h u các ngu n l c c aờ ể ề ặ ố ộ ướ ủ ở ữ ồ ự ủ khu v c doanh nghi p Nhà N c. V i t cách đó, Nhà N c qu n lý tr c ti pự ệ ướ ớ ư ướ ả ự ế và đóng vai trò đ c quy n các th tr ng quan tr ng. Song bên c nh t cách làộ ề ở ị ườ ọ ạ ư ch các ngu n l c, Nhà N c còn qu n lý đ t n c và là tr ng tài, là ch thủ ồ ự ướ ả ấ ướ ọ ủ ể c a quá trình phân công l i vai trò gi a các thành ph n kinh t không làm tri tủ ạ ữ ầ ế ệ tiêu l i ích chung c a toàn b xã h i.ợ ủ ộ ộ 6- Quá trình t do giá c , th ng m i hoá n n kinh t .ự ả ươ ạ ề ế Xoá b tình tr ng đ c quy n, xây d ng các đ o lu t ch ng đ c quy nỏ ạ ộ ề ự ạ ậ ố ộ ề b ng cách t o đi u ki n c nh tranh gi a các doanh nghi p, t o ra các đi u ki n,ằ ạ ề ệ ạ ữ ệ ạ ề ệ các ti n đ kinh t , pháp lý cho s ho t đ ng c a các th tr ng : th tr ngề ề ế ự ạ ộ ủ ị ườ ị ườ v n, th tr ng ch ng khoán, th tr ng lao đ ng ố ị ườ ứ ị ườ ộ 9 Ngoài các vai trò và ch c năng trên Nhà N c còn thi t l p và duy trì quy nứ ướ ế ậ ề s h u các quy n l c kinh t theo h ng xác đ nh s ch s h u đích th c c aở ữ ề ự ế ướ ị ố ủ ở ữ ự ủ công nhân, c a các doanh nghi p t p th , t nhân và Nhà N c, c th :ủ ệ ậ ể ư ướ ụ ể - Giao quy n s d ng ru ng đ t lâu dài cho nông dân v i các quy n khác nh :ề ử ụ ộ ấ ớ ề ư th a k , th ch p, cho thuê ừ ế ế ấ - Cho thuê ho c đ u th u tài s n s n xu t.ặ ấ ầ ả ả ấ - Cho n c ngoài thuê đ t và các tài s n ph c v s n xu t kinh doanh.ướ ấ ả ụ ụ ả ấ IV- M c tiêu và các ch c năng qu n lý vĩ mô n n kinh t c aụ ứ ả ề ế ủ Nhà N c.ướ 1- Các m c tiêu.ụ Hi n nay n c ta đang chuy n n n kinh t t k ho ch hoá t p trung sangệ ướ ể ề ế ừ ế ạ ậ n n kinh t th tr ng có đ nh h ng xã h i ch nghĩa. S chuy n hoá này ph iề ế ị ườ ị ướ ộ ủ ự ể ả tr i qua nhi u giai đo n và không ít khó khăn. Đ đ t đ c đích cu i cùng taả ề ạ ể ạ ượ ố ph i đ ra ph ng h ng và m c tiêu c th .ả ề ươ ướ ụ ụ ể Đ m b o t c đ phát tri n n đ nh, không g p khó khăn hay bi n c x u.ả ả ố ộ ể ổ ị ặ ế ố ấ T c đ tăng tr ng nhanh : t c đ GDP tăng hàng năm t 9 - 10%, có nh v yố ộ ưở ố ộ ừ ư ậ m i đ a đ t n c ta thoát kh i tình tr ng nghèo nàn, l c h u và t o đà m nhớ ư ấ ướ ỏ ạ ạ ậ ạ ạ m cho b c phát tri n m i. Duy trì m c đ l m phát m c m t con s , tránhẽ ướ ể ớ ứ ộ ạ ở ứ ộ ố kh ng ho ng, đ ng th i t o vi c làm cho ng i lao đ ng, gi m t l th tủ ả ồ ờ ạ ệ ườ ộ ả ỷ ệ ấ nghi p thành ph xu ng 5%. Đ t đ c nh ng đi u đó Nhà N c ph i chúệ ở ố ố ạ ượ ữ ề ướ ả tr ng : thúc đ y nhanh chóng quá trình chuy n d ch c c u kinh t theo h ngọ ẩ ể ị ơ ấ ế ướ công nghi p hoá, hi n đ i hoá, hình thành c c u kinh t h p lý và năng đ ng.ệ ệ ạ ơ ấ ế ợ ộ n đ nh kinh t vĩ mô, tích lu t n i b kinh t kìm hãm l m phát, tích c c huyỔ ị ế ỹ ừ ộ ộ ế ạ ự đ ng các ngu n v n và s d ng có hi u qu các ngu n v n. Tăng nhanh xu tộ ồ ố ử ụ ệ ả ồ ố ấ kh u, gi m nh p siêu và đ m b o các quan h kinh t qu c t . T o l p nh ngẩ ả ậ ả ả ệ ế ố ế ạ ậ ữ đi u ki n v ng ch c v nhân l c, tài chính, và c s v t ch t k thu t.ề ệ ữ ắ ề ự ơ ở ậ ấ ỹ ậ 10 [...]... hoạt động sản xuất kinh doanh Hệ thống pháp luật ph ải đảm bảo kinh tế ổn định và phát triển bảo vệ lợi ích của công dân, đảm b ảo 14 Tiểu luận kinh tế chính trị công bằng xã hội Đó là một hoạt động có ý nghĩa kinh tế, chính trị, khoa h ọc rất quan trọng, đòi hỏi phải được thực hiện công minh, bảo đảm s ự bình đ ẳng hoàn toàn của mọi công dân trước pháp luật b- Kế hoạch hoá nền kinh tế hàng hoá nhiều... quan với khách quan c- Chính sách tài chính Chính sách tài chính chủ yếu thể hiện ở hai nội dung : thu và chi c ủa Chính phủ, do đó mà nó tác động vào tổng cung, tổng cầu, sản lượng, giá cả, và việc làm Chính sách tài chính được áp dụng để giảm hoặc thoát khỏi suy thoái kinh tế thì được gọi là chính sách tài chính mở rộng Chính sách này tác động thông qua hai con đường : tăng chi tiêu Chính phủ để tăng... Chính phủ cũng nên có những hoạt động hiệu quả như : sử dụng chính sách tài chính và chính sách tiền t ệ tác động có lợi đến sản lượng, việc làm, thu nhập và giá cả tạo nên sự phát triển nhịp nhàng, năng động của nền kinh tế - Tạo môi trường thuận lợi về kinh tế : cơ chế thị trường có thể dẫn đến một số thất bại và làm giảm hiệu quả của sản xuất và tiêu dùng Do đó Nhà N ước c ần 12 Tiểu luận kinh tế chính trị. .. trường, t ạo đi ều kiện để cung cầu gặp nhau Trong nền kinh tế cần phân biệt rõ : kế hoạch kinh tế xã hội và kế hoạch kinh doanh - Về kinh tế xã hội : đó là kế hoạch có định hướng, nó đ ịnh h ướng cho Nhà Nước xây dựng nhằm cân đối toàn bộ nền kinh tế quốc dân Kế hoạch này tạo ra môi trường cho sản xuất kinh doanh, thống nhất giữa tăng tr ưởng kinh t ế v ới công bằng và tiến bộ xã hội Nó không hoàn.. .Tiểu luận kinh tế chính trị Nhà Nước phải đảm bảo hiệu quả kinh tế xã hội Nhà N ước s ửa ch ữa những khuyết điểm của thị trường để thị trường hoạt động có hiệu quả như : hạn chế ảnh hưởng của độc quyền, tình trạng vô chính phủ dẫn đ ến kh ủng hoảng kinh tế, thất nghiệp, ô nhiễm môi trường mà những nguyên nhân đó là ở các tố chức độc quyền mà ra Lợi dụng ưu thế cạnh tranh của mình để quy đ ịnh giá. .. sản xuất và kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thiết y ếu nh ằm 16 Tiểu luận kinh tế chính trị đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của nhân dân Đồng thời đ ộng viên các doanh nghi ệp đầu tư vốn vào các dự án để mở rộng và phát triển sản xu ất, đ ộng viên các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh cả ở những vùng có điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội không thuận lợi Như vậy sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển,... cầu g- Thực hiện tốt chính sách kinh tế đối ngoại Mở rộng hợp tác với các nước trên thế giới và trong khu vực, tạo ra môi trường quan hệ giao lưu trao đổi về văn hoá, khoa học, th ương m ại đ ể hoà nh ập nền kinh tế Việt Nam vào nền kinh tế thế giới 19 KẾT LUẬN Nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay mặc dù có những ưu điểm nhưng không phải là hoàn hảo vì bên cạnh nh ững thành tựu đ ạt đ ược thì kinh. .. tượng đó ở mức độ khác nhau, trực tiếp hay gián tiếp đều có tác động ngược lại làm cản trở sự phát triển của xã hội, của nền kinh tế Vì vậy sự tác động của Nhà N ước vào nền kinh tế là một lẽ đương nhiên của sự phát triển kinh tế xã hội Thiếu sự can thiệp của Nhà Nước vào kinh tế để cho nền kinh t ế th ị tr ường t ự do ho ạt đ ộng thì việc điều hành nền kinh tế nước ta sẽ không có hi ệu qu ả Do đó, Nhà... pháp chính sách cụ th ể đ ể tác đ ộng vào các hoạt động của nền kinh tế làm cho nền kinh tế phát triển lành mạnh hơn Để vai trò của Nhà Nước được thực hiện có hiệu quả trong giai đoạn hi ện nay thì phải đổi mới hệ thống bộ máy Nhà Nước làm cho nó thích ứng v ới n ền kinh tế thị trường, tức là phải đảm bảo trên thực tế Nhà Nước thực sự là công cụ điều hành có hiệu quả nền kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế. .. kinh tế mà còn có lợi cho mỗi gia đình, m ỗi thành viên trong xã hội 2- Các chức năng quản lý vĩ mô nền kinh tế Nhà Nước 11 Với tư cách là cơ quan quyền lực chính trị bảo vệ lợi ích c ủa toàn dân và là chủ sở hữu đại diện cho toàn dân đối với tài s ản qu ốc gia, Nhà N ước c ần th ực hiện đúng các chức năng chủ yếu trong lĩnh vực quản lý về kinh tế : - Vạch ra hành lang pháp luật cho các hoạt động kinh . 6 Tiểu luận kinh tế chính trị đ kinh t phát tri n m t cách t t nh t. V y vai trò c a Nhà N c trong n nể ế ể ộ ố ấ ậ ủ ướ ề kinh t th tr ng đ c th hi n nh ng đi m sau :ế ị ườ ượ ể ệ ở ữ ể 1-. Tiểu luận kinh tế chính trị L I M Đ UỜ Ở Ầ Đ t n c ta đang trong quá trình đi lên XHCN, n n kinh t còn đang trongấ ướ ề ế ở giai đo n s khai. Đ có th t o l p đ c m t n n kinh t th. các quan h kinh t qu c t . T o l p nh ngẩ ả ậ ả ả ệ ế ố ế ạ ậ ữ đi u ki n v ng ch c v nhân l c, tài chính, và c s v t ch t k thu t.ề ệ ữ ắ ề ự ơ ở ậ ấ ỹ ậ 10 Tiểu luận kinh tế chính trị Nhà N
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận kinh tế chính trị - giá trị thặng dư, Tiểu luận kinh tế chính trị - giá trị thặng dư,